Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2191/2002/QĐ-UB ban hành qui định nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 2191/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trương Văn Tiếp
Ngày ban hành: 21/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2191/2002/QĐ-UB

Tân An, ngày 21 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BAN HÀNH QUI ĐỊNH NỘI DUNG TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ qui định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng;

- Căn cứ Chỉ thị số 30/CT.TW của Ban Bí thư và các Nghị định số 29/1998/NĐ.CP, số 71/1998/NĐ.CP Nghị định và số 07/1999/NĐ.CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở tỉnh và Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này qui định về nội dung, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng việc tổ chức thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 2: Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phối hợp Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh triển khai, hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
TT.TU, TT. HĐND tỉnh
- Như điều 3.
- NC.UB.
- Lưu.
-U\KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trương Văn Tiếp

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2002/QĐ-UB ngày /6/2002của UBND tỉnh).

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được phát động thi đua thường xuyên và sâu rộng ở các cấp, các ngành và trong nhân dân. Tập thể và cá nhân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp, các ngành có thành tích đều được xem xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.

2. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng phải có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ ấp, khu phố đến các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

3. Việc xem xét công nhận đạt các danh hiệu thi đua và khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc: dân chủ, công khai, chính xác, đúng tiêu chuẩn và thẩm quyền quy định và được thực hiện vào cuối mỗi năm.

4. Quy định này áp dụng đối với các hình thức khen thưởng của cấp tỉnh, đối với các hình thức khen thưởng khác được thực hiện theo Nghị định 56/1998/NĐ.CP của Chính phủ.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I- Đối tượng thi đua khen thưởng:

1. Tập thể: Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Cá nhân: Cán bộ của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên, Lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế nhà nước từ cơ sở đến cấp tỉnh và các tầng lớp nhân dân.

II- Các hình thức khen thưởng:

1. Cờ thi đua của UBND tỉnh.

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện; giấy khen của thủ trưởng các cơ quan và doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 56/1998/NĐ.CP của Chính phủ.

III- Nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng:

1. Đối với tập thể: Cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo đầy đủ về việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

Hướng dẫn tổ chức các phong trào nhân dân; xây dựng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến về phát huy dân chủ ở cơ sở.

Gắn kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh -quốc phòng và trật tự an toàn xã hội để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Đối với cá nhân: Cá nhân được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, có uy tín và quan điểm quần chúng tốt. Là những người trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện việc phát huy dân chủ ở cơ sở hoặc có nhiều đóng góp, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

IV- Chế độ, định mức và số lượng khen thưởng:

1. Chế độ khen thưởng:

a. Tập thể cơ quan, đơn vị cấp tỉnh:

- Đơn vị xuất sắc được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, thưởng 3.000.000 đồng.

- Đơn vị có thành tích tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng theo chế độ quy định.

b. Tập thể huyện, thị xã:

- Đơn vị xuất sắc được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, thưởng 3.000.000 đồng.

- Đơn vị hạng nhì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, thưởng 2.000.000 đồng.

- Đơn vị hạng ba được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, thưởng 1.000.000 đồng.

- Hai đơn vị khuyến khích được Chủ tịch UBND tỉnh bằng khen, thưởng theo chế độ quy định.

c. Đối với tập thể, cá nhân khác khi Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thì được thưởng theo chế độ quy định.

2. Cơ cấu và định mức số lượng khen thưởng:

a. Cơ cấu đối tượng: chú trọng xem xét khen thưởng đối tượng là các tập thể nhỏ (xã, ấp, phòng, ban, tổ chức nhân dân tự quản, đoàn thể ở cơ sở, Ban quản lý hoặc giám sát các công trình cụ thể...); cán bộ thường xuyên trực tiếp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; các tầng lớp nhân dân và người lao động.

b. Định mức số lượng đề nghị UBND tỉnh khen thưởng:

* Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các Doanh nghiệp: Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh xem xét đề nghị khen thưởng Cờ thi đua không quá 01 tập thể, Bằng khen không quá 08 tập thể và 12 cá nhân.

* Đối với các huyện, thị xã:

- Đơn vị được tặng Cờ thi đua đề nghị xét khen thưởng không quá 03 tập thể và 05 cá nhân.

- Đơn vị hạng nhì được đề nghị xét khen thưởng không quá 03 tập thể và 04 cá nhân.

- Đơn vị hạng ba được đề nghị xét khen thưởng không quá 02 tập thể và 03 cá nhân.

- Các huyện còn lại được đề nghị xét khen thưởng không quá 01 tập thể và 02 cá nhân.

V- Quy trình, thủ tục và thời gian khen thưởng:

1. Quy trình:

- Mỗi năm 02 lần vào tháng 6 và tháng 12, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh phải tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

- Kết quả kiểm tra phải được sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

2. Thủ tục và thời gian trình khen thưởng:

a. Cấp huyện, cơ quan cấp tỉnh và các Doanh nghiệp trình Ban chỉ đạo tỉnh.

- Bảng tổng hợp số điểm thi đua theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

- Tờ trình đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện, của thủ trưởng cơ quan Doanh nghiệp (kèm theo biên bản họp BCĐ).

- Danh sách đề nghị khen thưởng (xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống). Thời gian gửi Hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực BCĐ tỉnh (Ban Dân vận Tỉnh ủy) chậm nhất là ngày 15/01 hàng năm.

b. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh trình UBND tỉnh.

- Bảng tổng hợp tổng số điểm thi đua của các địa phương, đơn vị được đề nghị khen thưởng.

- Tờ trình đề nghị của BCĐ tỉnh, thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Thường trực HĐ. TĐKT tỉnh chậm nhất là ngày 31/01 hàng năm.

C- Tổ chức thực hiện:

1. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh chủ trì phối hợp với Thường trực HĐ. TĐKT tỉnh thực hiện các công việc sau:

- Căn cứ Quy định của UBND tỉnh và tình hình nhiệm vụ cụ thể để xây dựng thang điểm thi đua hàng năm sát hợp với từng loại đối tượng.

- Tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện Quy định của UBND tỉnh.

- Phân công các thành viên BCĐ đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn giúp các địa phương tổ chức tốt phong trào này.

- Tổ chức kiểm tra, phúc tra phục vụ tốt cho công tác tổng kết đánh giá và khen thưởng hàng năm.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Giám đốc các Doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm cụ thể hoá các Quy định, hướng dẫn của tỉnh để triển khai phát động phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị; đồng thời xem xét khen thưởng theo thẩm quyền và xét đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đúng quy định chung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2191/2002/QĐ-UB ban hành qui định nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12