Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Phê duyệt Danh mục Chương trình hợp tác với Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 219/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hỗ trợ hơn 1 triệu đô cho phát triển nông nghiệp

1.100.000 USD là con số mà Liên Hiệp Quốc sẽ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam để thực hiện “Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Phê duyệt Danh mục Chương trình hợp tác với Liên hợp quốc.

Chương trình này sẽ gồm 3 phần:

- Nâng cao hiểu biết của người sản xuất và cư dân nông thôn;
- Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, chiến lược và đầu tư công;
- Điều phối, giám sát và đánh giá việc thực hiện

Với mục tiêu ngắn hạn là nhằm tư vấn kỹ thuật cho Ban Chỉ đạo Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ hình thành một khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự tham gia của người dân dựa vào cộng đồng, và khuyến khích sử dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp…

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 219/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC VỚI LIÊN HỢP QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 161/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục “Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản Chương trình: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Nhà tài trợ: một số tổ chức của Liên hợp quốc trong đó Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) là đầu mối chủ trì.

3. Mục tiêu dài hạn: cung cấp trợ giúp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hợp quốc nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan đối với Chương trình mục tiêu quốc gia”.

4. Mục tiêu ngắn hạn:

- Tư vấn kỹ thuật cho Ban Chỉ đạo Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Điều phối các nhà tài trợ, cơ quan tham gia và các chuyên gia thông qua Nhóm hỗ trợ quốc tế (ISG) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Hình thành một khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự tham gia của người dân dựa vào cộng đồng, bao gồm hệ thống đồng quản lý và cơ chế công tư kết hợp;

+ Tăng cường dịch vụ tư vấn chính sách và thí điểm các cải tiến thể chế hỗ trợ gia nhập thị trường của các hộ tiểu nông và nhà sản xuất nhỏ;

+ Tư vấn cho cấp quốc gia và địa phương về chiến lược an ninh lương thực;

+ Khuyến khích sử dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp với một chiến lược nông nghiệp mới để thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

5. Chương trình gồm 3 hợp phần:

- Hợp phần 1: Nâng cao hiểu biết của người sản xuất và cư dân nông thôn.

- Hợp phần 2: Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, chiến lược và đầu tư công.

- Hợp phần 3: Điều phối, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong Chương trình có mua 01 xe ô tô 07 chỗ từ nguồn vốn ODA.

6. Thời gian thực hiện: 3 năm (kể từ ngày dự án được phê duyệt).

7. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 1.390.000 USD, bao gồm:

- Vốn ODA do các tổ chức Liên hợp quốc viện trợ không hoàn lại: 1.100.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 246.500 USD, vốn cần huy động thêm là 853.500 USD).

- Vốn đối ứng: 6.009.000.000 đồng (tương đương 290.000 USD):

+ Tiền mặt: 3.725.000.000 đồng

+ Hiện vật: 2.284.000.000 đồng

8. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn ODA: 100% ngân sách cấp phát.

- Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng FAO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt văn kiện Chương trình và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, Chương trình đạt mục tiêu đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 219/QĐ-TTg năm 2014 Phê duyệt Danh mục Chương trình hợp tác với Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179