Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2189/QĐ-UB năm 2002 Phê duyệt Dự án Giảm nghèo thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2189/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 28/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2189/QĐ-UB

Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC MIỀN TRUNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Công văn số 1001/CP-HTQT ngày 16/11/2001 của Chính phủ về việc Phê duyệt báo cáo tiền khả thi dự án "Giảm nghèo khu vực miền Trung" vốn vay ADB;

Căn cứ Công văn số 246/CP-QHQT ngày 15/3/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án "Giảm nghèo khu vực miền Trung" vốn vay ADB;

Căn cứ Hiệp định vay giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ADB ký ngày 02/4/2002 theo khoản vay số 1883 -VIE (SF) cho dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung;

Căn cứ Công văn số 19/VPDATW ngày 28/6/2002 của Văn phòng DATW dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung về việc tham gia ý kiến cho dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 792/TH-SKH ngày 8 tháng 8 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế (thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung.

2- Mục tiêu của dự án:

- Mục tiêu chung của dự án: Đảm bảo cho người nghèo ở 30 xã vùng dự án thuộc hai huyện Nam Đông và A Lưới có được cuộc sống ổn định với chất lượng được cải thiện, qua đó giảm được tỷ lệ đói nghèo và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

- Mục tiêu cụ thể: Dự án được đầu tư thông qua 5 hợp phần nhằm:

+ Cải thiện an ninh lương thực hộ gia đình một cách bền vững;

+ Tạo thêm thu nhập cho hộ gia đình thông qua cải thiện năng suất nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và các cơ hội tạo thêm thu nhập phi nông nghiệp;

+ Phát triển năng lực cộng đồng để sử dụng và quản lý các nguồn lực khan hiếm, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội cân bằng, bền vững thông qua quá trình xây dựng và thực thi kế hoạch.

+ Củng cố năng lực của các cơ quan hỗ trợ (thuộc cả khu vực Nhà nước và khu vực khác);

+ Chuyển giao kiến thức thực thi dự án cho nhân viên cấp tỉnh, huyện, xã thông qua hỗ trợ kỹ thuật đào tạo và hỗ trợ tài chính;

+ Đến năm 2007, về cơ bản xoá được đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10% (theo chuẩn mới).

3. Quy mô dự án : Dự án được đầu tư thông qua 5 hợp phần

+ Hợp phần an ninh lương thực;

+ Hợp phần tạo thu nhập;

+ Hợp phần phát triển cộng đồng;

+ Hợp phần tăng cường thể chế;

+ Hợp phần hỗ trợ quản lý dự án.

4. Nguồn vốn:

Tổng vốn của dự án: 15,61 triệu USD, tương đương 234,15 tỷ đồng (tính theo tỷ giá 1 5.000 đồng/USD), gồm:

+ Vốn vay của ADB 8,35 triệu USD, tương đương 125,25 tỷ đồng;

+ Vốn đồng tài trợ không hoàn lại do DFID tài trợ 3,61 triệu USD, tương đương 54,15 tỷ đồng;

+ Vốn đối ứng của ngân sách tỉnh 3,52 triệu USD, tương đương 52,8 tỷ đồng;

+ Vốn do người dân hưởng lợi đóng góp 0,13 triệu USD, tương đương 1,95 tỷ đồng.

5. Địa điểm đầu tư: Tại 30 xã nghèo, đặc biệt khó khăn, thuộc hai huyện Nam Đông và A Lưới; trong đó huyện A Lưới có 21 xã (toàn huyện), huyện Nam Đông có 9 xã (ngoại trừ thị trấn Khe Tre và xã Hương Hoà không nằm trong vòng dự án).

6. Thời gian thực hiện dự án: 5 năm (2002-2007).

7. Cơ quan quản lý dự án: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

8. Cơ quan chủ trì dự án: Ban QLDA Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện Nam Đông và A Lưới, căn cứ vào dự án Giảm nghèo cấp tỉnh đã được phê duyệt để phê duyệt các dự án Giảm nghèo cấp xã trên cơ sở có sự thỏa thuận bằng văn bản với Ban QLDA Giảm nghèo cấp tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, A Lưới và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường vụ TU;

- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng DATW;
- Lưu VT, CVNN, ĐN,TH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2189/QĐ-UB năm 2002 Phê duyệt Dự án Giảm nghèo thuộc dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89