Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2173/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Nội vụ Bình Phước

Số hiệu: 2173/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 17/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA ĐƯỢC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1833/TTr-SNV ngày 14/10/2019 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 2413/TTr-VPUBND ngày 15/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xà thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, các Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- LĐVP, TTHCC, KSTTHC;
- Lưu: VT, PKSTTHC, (Ch).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2173/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

A.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO BỘ NỘI VỤ CÔNG BỐ

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức độ

I

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1

BNV-BPC-264834

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

13

3

2

BNV-BPC-264835

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

19

3

3

BNV-BPC-264836

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

22

5

4

BNV-BPC-264837

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

29

3

5

BNV-BPC-264838

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

32

3

6

BNV-BPC-264839

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

35

3

7

BNV-BPC-264840

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

38

3

8

BNV-BPC-264841

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

41

3

9

BNV-BPC-264842

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

44

3

10

BNV-BPC-264844

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

47

3

11

BNV-BPC-264853

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

52

3

12

BNV-BPC-264854

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

56

3

13

BNV-BPC-264857

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

60

3

14

BNV-BPC-264860

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

64

3

15

BNV-BPC-264861

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

67

3

16

BNV-BPC-264912

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

70

3

17

BNV-BPC-264874

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

73

3

18

BNV-BPC-264875

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

76

3

19

BNV-BPC-264878

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

79

3

20

BNV-BPC-264843

Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

82

3

21

BNV-BPC-264855

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

84

3

22

BNV-BPC-264856

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

87

3

23

BNV-BPC-264858

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

90

3

24

BNV-BPC-264859

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

93

3

25

BNV-BPC-264862

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

95

3

26

BNV-BPC-264863

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

98

3

27

BNV-BPC-264864

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

101

3

28

BNV-BPC-264865

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

104

3

29

BNV-BPC-264866

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

107

3

30

BNV-BPC-264867

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

110

3

31

BNV-BPC-264868

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

113

3

32

BNV-BPC-264869

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

116

3

33

BNV-BPC-264870

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

119

3

34

BNV-BPC-264871

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

122

3

35

BNV-BPC-264872

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

125

3

II

Lĩnh vực công chức, viên chức

128

 

1

BNV-BPC-264938

Thi tuyển công chức

128

3

2

BNV-BPC-264941

Thi nâng ngạch công chức

139

3

3

BNV-BPC-264773

Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

147

3

4

BNV-BPC-264776

Thi tuyển viên chức

150

3

5

BNV-BPC-264944

Xét tuyển viên chức

161

3

6

BNV-BPC-264945

Xét tuyển đặc cách viên chức

169

3

7

BNV-BPC-264940

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

174

3

8

BNV-BPC-264942

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

185

3

9

BNV-BPC-264946

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

188

3

10

BNV-BPC-264939

Xét tuyển công chức

197

 

III

Lĩnh vực công tác hội

 

 

1

BNV-BPC-264623

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

206

3

2

BNV-BPC-264630

Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

210

3

3

BNV-BPC-264625

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

213

3

4

BNV-BPC-264624

Thành lập Hội

225

3

5

BNV-BPC-264627

Cho phép đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

230

3

6

BNV-BPC-264626

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

232

3

7

BNV-BPC-264629

Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội

239

3

8

BNV-BPC-264628

Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện

243

3

9

BNV-BPC-264637

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

247

3

10

BNV-BPC-264634

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

253

3

11

BNV-BPC- 264631

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

263

3

12

BNV-BPC-264632

Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

275

3

13

BNV-BPC-264633

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

277

3

14

BNV-BPC-264638

Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

279

3

15

BNV-BPC-264639

Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

282

3

16

BNV-BPC- 264651

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ

285

3

17

BNV-BPC-264636

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

288

3

IV

Lĩnh vực tổ chức bộ máy

 

 

1

BNV-BPC-264587

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

292

3

2

BNV-BPC-264588

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

294

3

3

BNV-BPC-264589

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

296

3

V

Lĩnh vực xây dựng chính quyền

 

 

1

BNV-BPC-264610

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã

298

3

VI

Lĩnh vực Công tác Thanh niên

 

 

1

BNV-BPC-264603

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

300

3

2

BNV-BPC-264604

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

302

3

VII

Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

 

 

1

BNV-BPC-264916

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen tổng kết công tác năm)

304

3

2

BNV-BPC-264914

Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen tổng kết Cụm, khối thi đua)

310

3

3

BNV-BPC-264915

Tặng thưởng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

314

3

4

BNV-BPC-264934

Tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

318

3

5

BNV-BPC-264917

Tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

322

3

6

BNV-BPC-264918

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đột xuất

325

3

7

BNV-BPC-264933

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đối ngoại

328

3

8

BNV-BPC-264919

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia gia đình

332

3

VIII

Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ

 

 

1

BNV-BPC-264599

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

335

3

2

BNV-BPC-264597

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại Phòng đọc

337

3

3

BNV-BPC-264598

Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ

342

3

A.2 CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỘ NỘI BỘ

I

Lĩnh vực công chức, viên chức

Trang

Mức DVC

1

BNV-BPC-284325

Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức.

350

3

2

BNV-BPC-284317

Nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

352

3

3

BNV-BPC-284318

Tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức

354

3

4

BNV-BPC-284319

Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

359

3

5

BNV-BPC-284320

Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng

364

3

6

BNV-BPC-284321

Ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức

367

3

7

BNV-BPC-284322

Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức

369

3

8

BNV-BPC-284323

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

372

3

9

BNV-BPC-284324

Thỏa thuận nâng bậc lương hàng năm, nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện BTV quản lý

374

3

II

Lĩnh vực công tác Thanh niên

 

 

1

BNV-BPC-284409

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

377

3

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND CẤP HUYỆN

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

Mức DVC

I

Lĩnh vực Tôn giáo

 

 

1

BNV-BPC-264891

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

379

3

2

BNV-BPC-264936

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

381

3

5

BNV-BPC-264937

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.

384

3

4

BNV-BPC-264893

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

387

3

5

BNV-BPC-264894

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

389

3

6

BNV-BPC-264895

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

392

3

7

BNV-BPC-264896

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

395

3

8

BNV-BPC-264897

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

398

3

II

Lĩnh vực công tác hội

 

 

1

BNV-BPC-264640

Công nhận ban vận động thành lập hội

401

3

2

BNV-BPC-264641

Thành lập hội

404

3

3

BNV-BPC-264642

Phê duyệt điều lệ hội

420

3

4

BNV-BPC-264643

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

423

3

5

BNV-BPC-264644

Đổi tên hội cấp huyện

429

3

6

BNV-BPC-264645

Hi tự giải thể

431

3

7

BNV-BPC-264646

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

434

3

8

BNV-BPC-264647

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

436

3

9

BNV-BPC-264648

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

447

3

10

BNV-BPC-264649

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

449

3

11

BNV-BPC-264650

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

451

3

12

BNV-BPC-264651

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

454

3

13

BNV-BPC-264652

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

457

3

14

BNV-BPC-264653

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

460

3

15

BNV-BPC-264654

Đổi tên quỹ

466

3

16

BNV-BPC-264655

Quỹ tự giải thể

469

3

17

BNV-BPC-284364

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

472

3

18

BNV-BPC-284365

Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

474

3

III

Lĩnh vực Tổ chức bộ máy

 

 

1

BNV-BPC-264591

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

476

3

2

BNV-BPC-264592

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

478

3

3

BNV-BPC-264593

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

480

3

IV

Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

 

 

1

BNV-BPC-264920

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

482

3

2

BNV-BPC-264921

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến;

488

3

3

BNV-BPC-264922

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

492

3

4

BNV-BPC-264923

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

494

3

5

BNV-BPC-264924

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

496

3

6

BNV-BPC-264925

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

498

3

7

BNV-BPC-264926

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

500

3

8

BNV-BPC-264927

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

502

3

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND CẤP XÃ

STT

Mã số hồ

Tên thủ tục hành chính

Trang

I

Lĩnh vực Tôn giáo

 

1

BNV-BPC-264906

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

504

2

BNV-BPC-264907

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

507

3

BNV-BPC-264905

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

510

4

BNV-BPC-264904

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

514

5

BNV-BPC-264903

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

517

6

BNV-BPC-264902

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

519

7

BNV-BPC-264901

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

522

8

BNV-BPC-264900

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

525

9

BNV-BPC-264899

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

528

10

BNV-BPC-264898

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

530

II

Lĩnh vực thi đua - khen thưởng

 

1

BNV-BPC-264928

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

532

2

BNV-BPC-264929

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

534

3

BNV-BPC-264930

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

536

4

BNV-BPC-264767

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

538

5

BNV-BPC-264931

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

540

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Trang

I

Lĩnh vực xây dựng chính quyền

 

1

BNV-BPC-264606

Thành lập thôn, ấp, khu phố mới (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

542

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2173/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


622

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!