Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2167/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2167/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2167/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 993/SGDĐT-TCCB ngày 14/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 960/TTr-SNV ngày 18/9/2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA VTVL CỦA CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

YC chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

14.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

8

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1

Giám đốc Sở

CVC

 

Phụ trách chung và phụ trách trực tiếp phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính

- Lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phụ trách các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; Triển khai chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; Công tác cán bộ; Kế hoạch, Tài chính, điều hành ngân sách, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền do UBND tỉnh phân cấp.

- Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: TP. Nam Định

- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng khoa học; Trưởng Ban chỉ đạo các ban thuộc ngành GD&ĐT chủ trì.

- Chủ tài khoản của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ của UVBCHĐB, Đại biểu HĐND, thành viên UBND tỉnh và các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phân công

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm trở lên

Cao cấp

Chuyên viên chính trở lên

Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Quản lý giáo dục

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp

2. Kỹ năng - Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

14.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

PGĐ Sở phụ trách Văn phòng, Chính trị tư tưởng, GDCN&GDTX

- Phụ trách các lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng; Tổng hợp; Nghiên cứu Khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Thông tin truyền thông, nội dung website của Sở, bản tin giáo dục; Đối ngoại, Công tác học sinh, sinh viên, Giáo dục Chính trị tư tưởng; Hoạt động văn nghệ, thể thao trong trường học; Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên, trung tâm hoạt động cộng đồng; Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Giáo dục Pháp luật, Cải cách hành chính; Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Y tế trường học; An toàn trường học; Hành chính quản trị, cơ sở vật chất của cơ quan; Là người phát ngôn của Sở.

- Phụ trách các phòng: Văn phòng Sở, Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Chính trị tư tưởng.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Trực Ninh, Vụ Bản, Mỹ Lộc.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo các ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cp

Chuyên viên chính trở lên

Bậc 3

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Quản lý giáo dục

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp

2. Kỹ năng - Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

14.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

PGĐ Sở phụ trách, KT&KĐCLGD, GDTH, GDMN

- Phụ trách các lĩnh vực: Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Dạy thêm - học thêm của Giáo dục Tiểu học, Mầm non; Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Đổi mới kiểm tra đánh giá; Đề án trường học mới VNEN; Giáo dục trẻ khuyết tật; Xây dựng nông thôn mới. Phụ trách các phòng: Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non.

- Phụ trách địa bàn: Huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Nam Trực.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo các ban thuộc lĩnh vực phụ trách

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cp

Chuyên viên chính trở lên

Bậc 3

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Quản lý giáo dục

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp

2. Kỹ năng - Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

14.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

PGĐ Sở phụ trách Thanh tra, GDTrH

- Phụ trách các lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; Giáo dục trung học; Dạy thêm - học thêm cấp Trung học; Phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT, Website của Sở (phần kỹ thuật); Đề án ngoại ngữ; Phổ cập giáo dục.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra; Giáo dục trung học;

- Phụ trách địa bàn: Huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Ý Yên.

- Làm trưởng Ban chỉ đạo các ban thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cp

Chuyên viên chính trở lên

Bậc 3

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

Quản lý giáo dục

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp

2. Kỹ năng: - Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

14 1.3

Trưởng phòng thuộc S

CV

Phòng Giáo dục Mầm non

Phụ trách chung; Tham mưu; Kế hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới trường lớp; Các loại báo cáo; Xây dựng các Đề án liên quan đến phát triển GDMN;

Xây dựng, kế hoạch năm học; Kế hoạch phát triển số lượng trường lớp, trường ĐCQG, đạt chuẩn XSĐAT. Báo cáo UBVHTTNNĐ QH, Tnh; BC Bộ, Sở: Đầu năm, gia năm, cuối năm. Rà soát, tổng hợp nhu cầu, CĐCS cho đội ngũ. Chủ trì xây dựng các Đ án liên quan GDMN, triển khai thực hiện. Phối hợp XDKH, bố trí thời gian thanh tra, kiểm tra, tư vn kỹ thuật, kim tra thẩm định; phối hợp xử lý KNTC. Tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thông tin, điều chỉnh kịp thời công tác tham mưu, cùng tháo gỡ khó khăn, phối hợp tham mưu CĐCS, kinh phí, thiết bị đồ chơi, thi đua, SKKN, tuyên truyền, chủ động phát ngôn về GDMN; phối hợp thanh tra, KNTC; Phụ trách TP. Nam Định, Hải Hậu

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Tập hợp, quy tụ, đoàn kết, dân chủ; Chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động phát triển GDMN; Năng lực dự báo, phân tích, tng hợp, đánh giá.

2. Kỹ năng: điều hành các cuộc hp; Kỹ năng báo cáo, son thảo; góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục trước mọi đối tượng liên quan đến GDMN.

14.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng giáo dục tiểu học

Phụ trách chung; Tham mưu; Kế hoạch phát triển, quy hoạch mạng lưới trường lớp; Các loại báo cáo; Xây dựng các Đề án liên quan đến phát triển giáo dục tiểu học.

Công tác tham mưu:

+ Chỉ đạo thực hiện nội dung đổi mới của Bộ hàng năm.

+ Chỉ đạo thực hiện những nội dung đổi mới của cấp Tiểu học tỉnh Nam Định hàng năm

+ Công tác xây dựng các điều kiện (cơ chế chính sách, công tác xã hội hóa GD, bồi dưỡng đội ngũ…)

+ Tham mưu đề xuất kinh phí phục vụ cho các hoạt động CM, NV

- Lập kế hoạch triển khai công việc của phòng theo tuần, tháng, quý, năm;

Chủ trì các cuộc họp của Phòng; Kiểm soát, kiểm tra, thẩm định (ký nháy) các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng, trình Lãnh đạo UBND xem xét, quyết định.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện chuyên môn

- Tập huấn chuyên môn (tham dự tập huấn và trực tiếp tập huấn)

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị (Kiểm tra chuyên môn, Kiểm tra công nhận các chuẩn, Thanh tra chuyên ngành)

- Công việc chuyên môn, nghiệp vụ: Phụ trách môn Mĩ thuật

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc hp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục…

14.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng giáo dục trung học

Phụ trách chung; phụ trách Đề án ngoại ngữ; phụ trách tài chính của phòng; tuyển sinh-chuyển trường; phát hành. Phụ trách miền Hải Hậu.

Tham mưu với LĐ Sở xây dựng và chỉ đạo triển khai toàn bộ hoạt động GD bậc GDTrH; chịu trách nhiệm về tư tưởng, nhân sự, phân công,…; tham mưu lãnh đạo các cấp về công tác tuyển sinh, giải quyết chuyển trường HS; tham mưu công tác phát hành tài liệu cấp học; chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục trung học; Chỉ đạo triển khai việc dạy và học Ngoại ngữ; duyệt dự trù, quyết toán các hoạt động của Phòng; duyệt các loại văn bản đi; xử lí các công văn đến, phân công nhiệm vụ các thành viên trong phòng; phối hợp các phòng chuyên môn trong công tác của Sở

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1 Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc hp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục…

14.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CVC

Phòng GDCN&GDTX

Phụ trách chung; Bí thư chi bộ; Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính, thi đua khen thưởng

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về các hoạt động của phòng; Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển trường CĐSP, ngành học GDTX, xây dựng xã hội học tập và công tác giáo dục không chính quy; xét duyệt các danh hiệu thi đua khối phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc; chủ trì sinh hoạt Đảng, kiểm điểm và phát triển đảng viên; Phụ trách 02 huyện về GDTX

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc hp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục…

14.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng CTTT

Phụ trách công tác Chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên và công nghệ thông tin

- Chịu trách nhiệm tổng thể trước Giám đốc về công tác Chính trị, tư tưởng trong toàn ngành GDĐT tỉnh

- Chịu trách nhiệm công tác an ninh, an toàn trường học, công tác Y tế trường học, công tác phổ cập giáo dục, công tác văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục.

- Chịu trách nhiệm tổng thể về công tác tổ chức, triển khai ứng dựng CNTT trong toàn ngành.

- Chịu trách nhiệm tổng thể về công tác thi đua của các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1 Năng lực:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tổng hợp;  năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế của ngành; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp giải quyết liên quan tới lĩnh vực phụ trách

14.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng KT&KĐC LGD

- Tham mưu chỉ đạo công tác tổ chức các kì thi; Duyệt các văn bản trình LĐ Sở về KH tổ chức các kì thi; nhân sự, phương án bố trí các Hội đồng thi…

- Tham mưu triển khai công tác kiểm tra Khảo sát đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục…

- Quản lí và chỉ đạo công tác văn bằng

Điều hành chung các hoạt động của phòng; tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác Khảo thí (bao gồm: Tổ chức các kì thi, khảo sát chất lượng giáo dục, Kiểm tra định kì), công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trong địa bàn tỉnh (bao gồm: hướng dẫn các đơn vị tự đánh giá, tổ chức kiểm tra công tác tự đánh giá, triển khai đánh giá ngoài theo quy định); chỉ đạo việc quản lí Bằng TN THPT, bản sao Bằng TN THPT, hồ sơ gốc các kì thi; trực tiếp thực hiện một số công tác nghiệp vụ theo chức trách được giao.

- Tham mưu triển khai công tác kiểm định chất lượng các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Năng lực dự báo tình hình, xu hướng phát triển giáo dục để tham mưu lãnh đạo; Năng lực đánh giá cán bộ để lựa chọn nhân sự làm công tác Khảo thí và Kiểm định CLGD; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công phụ trách; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, phân tích, thuyết phục

14 1 3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng KHTC

Tham mưu công tác Qun lý nhà nước về công tác thống kê, công tác xây dựng kế hoạch phát triển, kế hoạch ngân sách, quy hoạch mng lưới trường lp học, tăng cường cơ sở vt chất trường lp học;

Ph trách chung toàn phòng, xây dựng kế hoạch phát triển, Hướng dẫn xây dựng dự toán, giao dự toán hàng năm, Tổ chức duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc, thu thập, xử lý số liệu công tác thống kê, quy hoạch mạng lưới trường lớp học, Tham mưu với Giám đốc mua sắm, tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục, theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về tài chính của các đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác tài chính của các cơ sở giáo dục.

- Làm kế toán ngành GD&ĐT

100%

1

Đại học chuyên ngành KT

Cao cấp

Chuyên viên hoặc kế toán viên

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dự báo, lp kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm v; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực gii quyết những công việc phát sinh; Năng lực tp hợp, quy t, đoàn kết.

2. K năng xây dng kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

14 1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng TCCB

Phụ trách chung các công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ

- Ph trách chung.

- Ph trách tham mưu công tác quy hoạch đội ngũ CBQL, Tổ chức bộ máy. Theo dõi công tác Đảng, bo vchính trị nội bộ

- Ph trách công tác thi đua, khen thưởng, công tác TCCB Cơ quan S.

- Tham gia xây dựng các văn bn pháp quy toàn ngành.

- Trực tiếp phtrách việc tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, công nhận, công nhn lại đội ngũ CBQL các đơn vị trực thuộc.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dự báo, lp kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm v; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực gii quyết những công việc phát sinh; Năng lực tp hợp, quy t, đoàn kết.

2. K năng điều hành cuộc họp; Kỹ năng giao tiếp, thương thuyết; Kỹ năng tạo lập văn bản

14.1 4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phụ trách điều hành chung các lĩnh vực; công tác Tổ chức; công tác Thi đua Khen thưởng; Phtrách mạng lưới CTVTTr.

Duyt, quyết định các công việc cp Phó trình; Quy hoạch thanh tra S, tuyn chn, bồi dưỡng, bổ nhiệm cộng tác viên; v trí việc làm. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hn khác theo quy định của pháp luật khi được Lãnh đạo Sở giao.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Cao cấp

Thanh tra viên

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Tổ chức, điều hành, có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể; điều hành thanh tra giải quyết KNTC, PCTN, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

2. K năng: Quản lý, lãnh đạo; xử lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hợp, soạn thảo văn bản…

14.1.5

Chánh văn phòng

CV

Văn phòng Sở

Phụ trách chung và qun lý hoạt động của Văn phòng.

Tham mưu Lãnh đạo Sở điều tiết lịch làm việc của Lãnh đạo S, của cơ quan Sở. Chỉ đạo các công việc của Văn phòng: Tổng hợp; Thi đua khen thưởng; nh chính nội v; Đi nội, đối ngoại; Pháp chế; Thông tin truyền thông; Sáng kiến kinh nghiệm

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Cao cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn k năng SDCNTT cơ bn

 

1 Năng lực nghiên cứu; đề xut các giải pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Nm vững ch chương đường lối, chính sách của Đng và nhà nước; nắm vững các văn bn QPPL và am hiểu nghiệp vụ qun lý trên các nh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

 

Phòng GDMN

PTP phụ trách chuyên môn; chỉ đạo thực hiện phát triển lĩnh vực tình cm và kỹ năng xã hội và lĩnh vực nhận thức cho tr trong chương trình GDMN sau sửa đổi; Công tác quản lý thiết b, đồ dùng dạy học; công tác tuyên truyền, sáng kiến kinh nghiệm; công tác phổ cập trẻ MG 5 tuổi;

Tham mưu với lãnh đạo các cấp để thực hiện và nâng cao cht lượng chăm sóc giáo dục mm non.

- Quản lý và chỉ đo các phòng giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện tốt nhiệm v năm học đối với cấp học mầm non.

- Hướng dẫn, tập huấn, giúp đcác đơn vị thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan đến công việc được phân công.

- Kiểm tra, giúp đcác đơn vị cơ sở thực hiện tốt nhiệm vu theo năm học và các nhiệm vụ có liên quan.

- Tư vn, giúp đ các đơn v cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ năm học. công tác thanh tra, khiếu ni, t cáo; phtrách địa bàn Xuân Trường, Mỹ Lộc.

100%

1

ĐHSP Mầm non hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp trở lên

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1 Năng lực: tập hợp, quy tụ, đoàn kết; Năng lực lập kế hoạch, chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ được phân công linh hoạt, sáng tạo; Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc hp, hội thảo, tập huấn; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng giao tiếp, giải trình, thuyết phục; Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn.

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng GDMN

PTP phụ trách môn; chỉ đạo thực hiện phát triển lĩnh vực tình cảm và kỹ năng xã hội và lĩnh vực nhận thức cho trtrong chương trình GDMN sau sửa đổi; Công tác quản lý thiết bị, đồ dùng dạy học; công tác tuyên truyn, sáng kiến kinh nghiệm; công c phổ cập trẻ MG 5 tuổi; công tác thanh tra, khiếu ni, tố cáo

Tham mưu vi lãnh đạo các cấp để thực hiện và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục mầm non.

- Quản lý và ch đo các phòng giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện tt nhiệm vụ năm học đối với cấp học mầm non.

-Hướng dẫn, tập huấn, giúp đỡ các đơn vị thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan đến công việc được phân công.

- Kim tra, giúp đcác đơn vị cơ sở thực hiện tốt nhiệm vtheo năm học và các nhiệm v có liên quan.

- Tư vấn, giúp đỡ các đơn vị cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ năm học. phụ trách địa bàn Xuân Trường, Mỹ Lộc.

100%

1

ĐHSP Mầm non hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung  cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: tập hợp, quy tụ, đoàn kết; Năng lực lập kế hoạch, chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ được phân công linh hoạt, sáng tạo; Năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, hội tho, tập huấn; Kỹ năng góp ý, chỉnh sa văn bản; Kỹ năng giao tiếp, giải trình, thuyết phục; Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn.

14. 1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng giáo dục tiểu học

PTP phụ trách tng hợp thi đua khen thưởng

Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động hàng kì, hàng tháng của cp học.

Tham mưu công tác quản lý, chđo các hoạt động của cp học.

Tham mưu chỉ đo công tác phổ cập giáo dục tiểu học; công tác giáo dục học sinh khuyết tt

Kiểm tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học, Trường chuẩn quốc gia: Trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn

Tham gia thanh Tra chuyên ngành; Kiểm đnh đánh giá ngoài các trường tiểu học.

Tham gia các cuộc họp, học tập, tập huấn bi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Tham gia tổ chức các cuộc thi, liên hoan, giao lưu đối với giáo viên, học sinh

Tổ chức tập hun bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán các đơn vị, chỉ đạo, kim tra hoạt động chuyên môn các môn học được ph trách

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tín học td đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực ct lõi: Nm được đường li, chính sách chung, nm chắc phương hướng ch trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực giáo dục tiu học; Năng lực phối hợp hoạt động,…;

Năng lực qun lý: Năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động, ch đo thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tng hợp báo cáo; năng lực dự đoán, năng lực sáng to,... Nm vng mục tiêu, đối tượng, hệ thng các nguyên tắc và cơ chế qun lý của giáo dục tiểu học;

Năng lực chuyên môn: Nm vng các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học;

2. Kỹ năng: Kỹ năng qun lý lãnh đạo, Kỹ năng Xử lý tình huống, Kỹ năng phân tích, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng phi hp, Kỹ năng soạn thảo văn bn; Kỹ năng tin học, máy tính, K năng gii quyết dứt điểm công việc.

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng giáo dục tiểu học

PTP phụ trách: Công tác trí dục

Công tác bồi dưỡng GV (BDTX)

Tổng hợp, thống kê, báo cáo

Các cuộc thi GV

Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động hàng kì, hàng tháng của cấp học.

Tham mưu công tác quản , chỉ đạo các hoạt động của cấp học. Soạn thảo các văn bản ch đo (công văn, hướng dẫn,...) chuyên môn và các hoạt động cá nhân ph trách.

Kiểm tra việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học ti các cơ sở giáo dục.

Kiểm tra trường chun quốc gia

Tham gia thanh tra chuyên ngành

Tham gia các cuộc họp, học tập, tập hun bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng kế hoạch và các văn bn chỉ đạo hướng dn; tổ chức các cuộc thi, liên hoan, giao lưu đối với giáo viên.

Lp kế hoạch, xây dựng nội dung tập hun, tổ chức tập hun bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ct cán các đơn vị, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp tiu học

Cập nhật, kiểm tra, thống kê, tổng hợp sliệu báo cáo của các đơn vị để báo cáo cấp trên.

Tổng hợp, soạn tho báo cáo các mặt hoạt động cá nhân phụ trách

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực cốt lõi: Nm được đường lối, chính sách chung, nm chắc phương hướng chtrương, chính sách của ngành, của đơn vị v lĩnh vực giáo dục tiểu học; Năng lực phối hợp hoạt động,..;

Năng lực quản lý: Năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo; năng lực d đoán, năng lực sáng tạo,... Nắm vững mục tiêu, đối tượng, hệ thống các nguyên tc và cơ chế quản lý của giáo dục tiu học;

Năng lực chuyên môn: Nm vng các kiến thức cơ bn v chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học,

2. Kỹ năng: K năng qun lý lãnh đạo, Kỹ năng Xử lý tình huống, Kỹ năng phân tích, K năng giao tiếp, Kỹ năng phối hợp, Kỹ năng soạn thảo văn bản, Kỹ năng tin học, máy nh, K năng giải quyết dứt điểm công việc.

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Giáo dục Trung học

PTP phụ trách chỉ đạo dạy và học; công tác đi mới CT SGK, đổi mới, PPDH, KTĐG, ứng dụng CNTT&TT,

- Phụ trách dy thêm, học thêm, hai buổi/ ngày

Tham mưu vi Trưởng phòng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTrH; chỉ đạo chung vdạy và học các môn văn hóa, việc áp dng các mô hình dạy học, PPDH tích cực; việc kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển NL, tiếp cận CTPT mới; Ch đo và triển khai dạy và học các môn Ng văn, S, Địa, GDCD; hoạt động nghệ thuật; chỉ đo triển khai ứng dụng CNTT&TT trong dy học và quản lí.

- Tham mưu và xây dựng các văn bản chỉ đạo dạy và học trong năm học

Chỉ đạo dạy và hc các môn KHXH cp THCS và THPT. Phụ trách TP. Nam Định.

- Công tác Đảng

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung  cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực xây dựng kế hoạch; năng lực chỉ đo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh. Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; K năng góp ý, chnh sa văn bản, Kỹ năng gii thích, thuyết phục

14.1.6

Phó Trường phòng thuộc Sở

CV

Phòng Giáo dục Trung học

PTP2 phụ trách công tác xây dựng trường đạt chuẩn QG, tờng học XSĐAT; công tác đạo đức HS; đoàn đội hội....; các loại học bng; chỉ đạo các hoạt động giáo dục (HN, DN, TNST,...).

Tham mưu với trưởng phòng xây dựng kế hoạch tư vn, công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn QG, trường học XSĐAT; phối hp với Phòng CTTT chỉ đạo xây dựng và triển khai công tác giáo dục đạo đức HS; phối hợp với Phòng CTTT, với Công đoàn ngành và cơ quan triển khai thực hiện công c Đoàn, Đội, Công đoàn,...các loi học bổng, tài trợ,...chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các HĐGD: hướng nghiệp, dạy nghề; trải nghiệm sáng tạo.

Phụ trách miền Giao Thủy.

Phụ trách thi đua khen thưởng phòng, bc học, công tác công đoàn phòng

- Thiết bị thí nghiệm

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực tp hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực xây dng kế hoạch; năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực gii quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng Giáo dục Trung học

PTP3 phụ trách công tác HSG, các trường CLC, giáo dục đồng đều (NQ 16, 10), trường chuyên LHP; bi dưỡng tập huấn GV; đánh giá CCVC; Chỉ đạo dy và học các môn KHTN cấp THCS và THPT.

Tham mưu với trưởng phòng chỉ đạo triển khai công tác bồi dưỡng HSG tại các nhà trường; xây dựng kế hoạch, gii pháp nâng cao chất lượng đng đều và trường CLC; chỉ đạo trường THPT chuyên LHP xây dựng Đề án xây dựng LHP thành trung tâm chất lượng cao của tnh; chỉ đạo công tác tập hun, chn đội tuyn QG tham dự các kì thi QG, KV, QT; chỉ đạo, tổng hợp kết quả đánh giá CCVC của các cơ sở; chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai các đợt tập huấn bồi dưỡng GV. Chỉ đạo dạy và học các môn: Toán, Lí, Sinh, Hóa, Tin, CN, TD, GDAN&QP cp THCS và THPT.

Tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo các cuộc thi, hội thi, điều chỉnh nghị quyết 16, 10, xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn, chỉ đạo đánh giá cơ striển khai nội dung tập hun

Ph trách miền Nghĩa Hưng.

Ph trách các cuộc thi, hội thi

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1 Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; Năng lực xây dựng kế hoạch; ng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản: Kỹ năng gii thích, thuyết phc

14.1.6

Phó Trưng phòng thuộc Sở

CV

Phòng GDCN& GDTX

PTP phụ trách về GDCN, tuyn sinh, đào tạo không chính quy

Thực hiện nhiệm vquản lý nhà nước đối vi các trường đại học trên đa n, trường CĐSP theo ủy quyền của UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT; Xây dựng kế hoạch đào to không chính quy và kiểm tra việc thực hiện; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh ĐH, CĐ; Ph trách 02 môn văn hóa, 02 huyện v GDTX

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực lãnh đạo, tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; ng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phc

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng GDCN& GDTX

PTP ph trách GDTX, trung tâm HTCĐ, bồi dưỡng thường xuyên, nghiên cứu khoa học

Xây dựng kế hoạch năm học của trung tâm GDTX, trung tâm HTCĐ hướng dn thực hiện, tchức thanh tra kim tra trong quá trình thực hiện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TTGDTX, bồi dưỡng CBQL, báo cáo viên TT HTCĐ; nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Ph trách 02 môn văn hóa  02 huyện về GDTX

 

1

ĐHSP hoặc ĐH chuyên ngành phù hợp

 

 

Bc 2

Chng chtin học tđ đạt chun Kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1 Năng lực: Năng lực lãnh đạo, tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; ng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản: Kỹ năng gii thích, thuyết phc

14 1.6

Phó trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng CTTT

PTP phụ trách Thể dục, ththao, Giáo dục quốc phòng, dân quân tự v, Công nghệ thông tin, ANAT, Y tế.

bo hiểm y tế học sinh, sinh viên; công tác đảm bo an ninh, an toàn trong nhà trường (an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chng tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội,…); công tác bảo vệ chính trnội bộ của ngành và cơ quan sở; tổ chức các hoạt động giáo dc như; Hoạt động văn nghệ, TDTT cho học sinh, sinh viên; phòng chng tai nn thương tích, tai nạn đui nước cho học sinh và các hoạt động giáo dục khác cho học sinh, sinh viên.

2. Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đối với các môn; Thể dục cp THCS, THPT; môn Giáo dục quốc phòng An ninh cấp TH, THCS, THPT.

3. Chỉ đạo triển khai ứng dụng, quản lý, khai thác các hệ thng công nghệ thông tin trong toàn ngành.

4. Phụ trách các vấn đề liên quan đến GDQPAN, dân quân tự vệ tại cơ quan Sở.

5. Theo dõi chung các hoạt động thuộc lĩnh vực chính trtư tưởng của các huyện

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tổng hợp; năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế của ngành; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng thuyết trình, phn biện

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp giải quyết liên quan tới lĩnh vực phụ trách

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng CTTT

PTP phụ trách công tác HSSV, Phổ cp giáo dục, công tác giáo dục đạo đức, lối sng, kỹ năng sng

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chthị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tham mưu triển khai công tác giáo dục đạo đức, li sng, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; triển khai thực hiện Đề án 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường giáo dục  lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng giai đon 2015 - 2020”. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tư vn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên

- Chỉ đạo việc thống kê, tổng hợp kết quả của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong toàn ngành.

- Hướng dẫn, triển khai tổ chức các lớp tập huấn về giá trị sống, kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoi khóa cho học sinh, sinh viên.

- Giúp trưởng phòng theo dõi, tổng hợp thi đua lĩnh vực chính trị, tưởng của các đơn vị.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức điều hành.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tổng hợp; năng lực giải quyết các vn đề phát sinh trong thực tế của ngành; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phi hợp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng thuyết trình, phn biện

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp giải quyết liên quan tới lĩnh vực phụ trách

14.1.6

Phó Trường phòng thuộc Sở

CV

Png KT&KĐCLGD

PTP phụ trách Kim định CLGD

- Xây dựng dự thảo kế hoạch Kim định cht lượng Giáo dc theo Kế hoạch năm học của Sở và Quy chế của Bộ.

- Xây dựng dthảo các văn bản hướng dẫn công tác Kim định, thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và GDTX theo kế hoạch năm học của Sở và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng dthảo các văn bản về đội ngũ mng lưới cộng tác Kiểm định CLGD.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đánh giá sơ bộ các cơ sở Giáo dục. Xây dựng đội ngũ mng lưới cộng tác viên công Kiểm định CLGD.

Tham gia các đoàn đánh giá ngoài các cơ sở Giáo dục theo điều động của Trưởng phòng.

Quản lý hồ sơ và Giấy chng nhận về công tác Kiểm định CLGD.

- Xây dựng dthảo các văn bn về quản lý, cấp phát văn bản, chứng chỉ.

- T chc in và cấp bng tt nghiệp THCS, THPT đảm bo tính chính xác tuyệt đối theo đúng các quy định của Bộ GD&ĐT

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy tụ; đoàn kết trong phòng; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng KT&KĐC LGD

PTP phụ trách công tác khảo thí

Tham mưu cho lãnh đạo Sở và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức các kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi;

- Xây dựng và chịu trách nhiệm về phương án bảo vệ bí mật nhà nước cp đTối mật theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tổ chức các kỳ thi;

- Đảm bo độ tin cy, chính xác, công bng kết quả của các kthi, khảo sát chất lượng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào to, kế hoạch đã được phê duyệt của UBND tỉnh, của Sở GDĐT.

- Chỉ đạo xây dựng và chịu trách nhiệm các dtoán, quyết toán kinh phí để tổ chức các kỳ thi theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính.

- Xây dựng nguồn dữ liệu đề thi, chu trách nhiệm bo mật nguồn đ thi...

Thực hiện các yêu cầu của Bộ GDĐT về đánh giá PISA

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực tập hợp, quy t, đoàn kết trong phòng; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh. Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc hp; Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản; K năng giải thích, thuyết phục

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sò

CV

Phòng KHTC

PTP phụ trách xây dựng kế hoạch phát trin, kế hoạch ngân sách

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, thu thập xử lý thông tin sliệu liên quan đến công tác kế hoạch, mạng lưới trường lp học, xây dựng dự toán ngân sách, xây dựng định mức, danh mc thu, chi tài chính, chế đ tài chính, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính của các đơn vị xây dựng danh mục dch vụ, giá dịch vthuộc lĩnh vực giáo dục trên đa bàn tnh và các quy định

100%

1

Đi học chuyên ngành kế toán hoc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên hoặc kế toán viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dự báo, lp kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực giải quyết nhng công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết.

2. Kỹ năng xây dng kế hoạch thuộc lĩnh vực ph trách hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

14.1.6

Phó Trưởng Phòng thuộc Sở

CV

Phòng KHTC

PTP phụ trách Thng kê, chuyên quản khi các trường THPT tng hợp quyết toán các đơn vị trực thuộc

Thực hiện công tác thống kê, dbáo kế hoạch phát triển, chuyên quản khối các trường THPT phụ trách công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị trực thuộc, hướng dn và tổng hợp các khoản thu theo quy định, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác tài chính của các đơn vị ph trách.

100%

1

Đi học chuyên ngành kế toán hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên hoặc kế toán viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dbáo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy t, đoàn kết.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực phtrách hoạt động chuyên môn, tchức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng KHTC

PTP ph trách khi TTGDTX, khối các phòng giáo dc đào tạo, quản lý cơ sở vật cht, tài sn toàn ngành

Chuyên quản khi các TTGDTX, các trường TCCN, CĐSP ph trách công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vtrực thuộc, phụ trách các phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, kiểm tra việc thực hiện tự ch, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị, tổng hợp cơ sở vật chất theo dõi công sn toàn ngành, tham mưu về thực hiện chế độ chính sách đặc thù của toàn ngành, tham gia xây dựng theo dõi thực hiện hệ thống ISO của phòng.

100%

1

Đi học chuyên ngành kế toán hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung   cấp

Chuyên viên hoặc kế toán viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dự báo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm v; Năng lực phân tích, tổng hp, đánh giá; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy t, đoàn kết.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vđược phân công.

14.1.6

PTrưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng TCCB

PTP ph trách Chế độ chính sách; Đào tạo bồi dưỡng; Đánh giá CCVC; Xếp hạng trường; Tổ chức bộ máy

Phụ trách thực hiện các Chế độ chính sách: xét duyệt NBL, phcấp chức v, phcấp thâm niên nghề, thi thăng hng chức danh nghề nghiệp; Xếp hạng trường; Công tác Đào tạo bồi dưỡng CC,VC; Đánh giá CCVC; Xếp hạng trường; Tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục trực thuộc; Quản lý hsơ nhân viên Hợp đng lao động.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dự báo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy t, đoàn kết.

2. Kỹ năng điều hành cuộc họp; Kỹ năng giao tiếp, thương thuyết; K năng to lập văn bản

14.1.6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

CV

Phòng TCCB

PTP phụ trách Tổ chức b máy biên chế; Quản lý hồ sơ nhân sự, Thng kê, Cải cách hành chính; Kỷ luật, khiếu nại, t cáo.

Quy hoạch Giáo dục mạng lưới trường lớp, đội ngũ CBQL, GV; biên chế toàn ngành; Hội đng trường; cải cách hành chính; thực hiện ISO; tuyển dụng, xét hết tập scho viên chức đã được tuyển dụng; vị tviệc làm; kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tôn giáo, pháp chế; phòng chng tham nhũng, kê khai tài sản thu nhập, bảo vệ Chính trị nội bộ; tổng hợp đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp toàn ngành. Chuyển giáo viên đi, đến khỏi các đơn vị trực thuộc Sở; tăng cường và luân chuyển CBQL, GV ;

- Thực hiện một snhiệm v, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật khi lãnh đạo giao nhiệm v

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực ch đo, điều hành; dự báo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm v; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết.

2. Kỹ năng điều hành cuộc họp; Kỹ năng giao tiếp, thương thuyết; Kỹ năng tạo lp văn bn

14 1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

PCTTr 1: Phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, PCTN; lĩnh vực tài chính; hệ thống ISO của Thanh tra Sở;

Ch trì xây dựng các văn bản hướng dn, tổ chức thực hiện về các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN; Tổ chức thực hiện duy trì quản lý hệ thống ISO; xây dựng báo cáo hàng tháng, quý, năm, đột xuất theo quy định của Thanh tra tnh về lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo, tổ chức lập dự toán kinh phí hàng năm.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

TTV

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Tổ chc, điều hành, phát huy sức mạnh tp thể; điều hành thanh tra giải quyết KNTC, PCTN, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

2. Kỹ năng: Qun lý, lãnh đạo; xtình huống, giao tiếp; phân ch, phối hợp; soạn thảo văn bản...

14.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

PTTr 2: Phụ trách điều hành công tác thanh tra chuyên ngành và hành chính; công tác bồi dưỡng tập huấn; chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kim tra nội bộ.

Ch trì xây dựng Kế hoạch thanh tra năm, năm học; xây dựng các văn bn hướng dn về các lĩnh vực phụ trách; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết năm, năm học, đột xut; chỉ đạo, tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra. Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra, công tác kiểm tra nội bộ.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Thanh tra viên hoặc tương đương

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Tổ chức, điều hành, phát huy sc mnh tp thể; điều hành thanh tra gii quyết KNTC, PCTN, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

2. Kỹ năng: Có tầm nhìn, tự tin, có khả năng tương tác, kỹ năng to động lực, có trách nhiệm, chính trực.

14.1.7

Phó Chánh văn phòng

CV

Văn phòng Sở

PCVP phụ trách: Quản trị hành chính; Côngc pháp chế; Công tác Văn phòng Đng y;

Theo dõi, quản lý đất đai, trsở làm việc, tải sn, vật tư, cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện làm việc. Phụ trách công tác An ninh trật tự

Phụ trách, tổ chức thực hiện công tác pháp chế, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành. Rà soát, cập nhật bsung TTHC và công khai minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyn Sở GD&ĐT.

Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, bộ phận một cửa. Xây dựng quy định về nội quy cơ quan.

Qun lý, xây dựng kế hoạch điều hành phương tiện cho Lãnh đạo Sở, cơ quan Sở

Ph trách và trực tiếp thực hiện công tác Văn phòng Đng ủy

Thực hin các nhiệm vụ công tác khác theo s phân công

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn Kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Có năng lực nghn cu; đề xuất các bin pháp, giải pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Qun Iý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Nắm vng chủ trương đường lối, chính sách của Đng và nhà nước; nm vững các văn bn QPPL và am hiu nghiệp vụ qun lý trên các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách hot động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

 

Phó Chánh văn phòng

CV

Văn phòng Sở

PCVP phụ trách: Công tác tổng hợp; Công tác nghiên cứu khoa học; Cải cách hành chính; Quản lý cht lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về TCVN ISO và ISO online

Tham mưu ban hành các văn bản, báo cáo định ký, báo cáo chuyên đ, báo cáo đột xut của ngành. Tổng hợp các sliệu vcác hoạt động giáo dục. Công tác nghiên cứu khoa học, SKKN, hội thi sáng tạo của toàn ngành, thư ký Hội đồng khoa học của ngành. Đầu mi của các hội thi sáng to kỹ thuật ca ngành.

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về TCVN ISO và ISO online. Cải cách hành chính.

Tham mưu, báo cáo lãnh đạo Sở về khen thưởng từ Quỹ LTV.

Ban biên tập tập san của ngành; viết bài đăng bn tin GD của ngành. Thư ký các cuộc họp giao ban, cơ quan, hội nghị của Sở, của ngành.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực quản lý, chỉ đạo, phối hợp cũng n đxuất các giải pháp thực hiện lĩnh vực công tác được phân công. Hiểu và nắm vng các chủ trương, quy định, gii pháp về giáo dục và đào tạo.

2. Kỹ năng, nghiệp vnhư soạn thảo văn bản S dng ngoi ngữ, Kỹ năng tin học, máy nh. Có kỹ năng quản lý lãnh đạo, Xử lý tình huống, Kh năng phân tích, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng phối hợp.

14.1.8

Phó Chánh văn phòng

CV

Văn phòng Sở

PCVP phụ trách: Công tác truyền thông; công tác đối nội, đối ngoại; Quản lý, xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc; Phòng chng thiên tai, dịch bệnh; Hạ tầng CNTT của cơ quan; Quản lý cổng thông tin của ngành; Kiểm kê tải sản

Lập kế hoạch, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo trí, truyền hình, các đơn vị trong tnh tổ chức tuyên truyền các hoạt động, ch trương, chính sách, gương người tốt việc tốt,... của ngành.

Tham mưu, lập kế hoạch, giúp Lãnh đo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan, trong toàn ngành.

Xây dựng, vận hành quản lý hạ tầng CNTT cơ quan Sở. Xây dựng, quản lý Website của cơ quan.

Tham mưu, trực tiếp phụ trách công tác xây dựng, cải to trụ sở cơ quan.

Thường trực công tác phòng chng thiên tai, bão lụt, dịch bệnh trong cơ quan và toàn ngành.

Đầu mối xây dựng kế hoạch, chỉ đo công tác kiểm kê tải sản hàng năm của cơ quan Sở.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Có năng lực nghiên cứu; đề xuất các giải pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Nm vững chủ trương đường li, chính sách của Đảng và nhà nước; nắm vững các văn bản QPPL và am hiu nghiệp v qun lý trên các nh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chnh sa văn bản; K năng giải thích, thuyết phục

14.2

Nhóm chuyên  môn nghiệp vụ

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

14.2.1

Quản lý giáo dục  mầm non

CV

Phòng GDMN

Phối hợp phtrách chuyên môn nhà trẻ; Phối hợp phụ trách chuyên đề PTVĐ, biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng.

Theo dõi kiểm định chất lượng GDMN; phụ trách CNTT, quản lý tư thục.

- Cùng phòng CM: Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên đề; Kế hoạch phát triển số lượng trường lớp, trường ĐCQG.

- Tham gia thanh tra, kiểm tra, tư vn kthuật, kim tra thm định;

- Đi cơ sở cùng phòng chuyên môn, nm bt thông tin về các nội dung được phân công kịp thời tham mưu điều chỉnh.

- Cùng Phòng tổ chức các lp tập huấn , bồi dưỡng.

- Tham mưu với lãnh đạo Phóng các nội dung quản lý được phân công và thực hiện các nội dung đã được duyệt.

- Thư ký đoàn kiểm tra công nhận trường MN ĐCQG.

- Xây dựng kế hoạch phát triển GDMN.

- Theo dõi cấp phát tài liệu, thiết bị.

- Phụ trách địa bàn: Nam Trực, Vụ Bản.

- Các công việc khác được phân công

100%

1

ĐHSP Mầm non hoặc   có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Giải quyết các công vic được phân công 1 cách hiệu qu và chính xác; hướng dn giải thích truyền đạt các vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc; phân tích, tng hợp; phương pháp sư phm.

2. Kỹ năng: phi kết hợp làm việc nhóm; son thảo văn bản; giải thích, thuyết phục; sp xếp quản lý văn bản khoa học, chính xác, tp trung cao độ khi giải quyết các công việc

14.2. 1

Quản lý giáo dục mầm non

CV

Phòng GDMN

Chuyên viên phụ trách các công việc thống kê tng hợp, lưu tr, quản lý hồ sơ văn bản, tin tức..., chỉ đạo phát triển lĩnh vực ngôn ngữ cho trẻ trong chương trình sau sa đổi; chỉ đạo công tác tuyên truyền nuôi con theo khoa học; chỉ đạo, theo dõi công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

Công tác Phổ cp giáo dục, xóa mù ch; chỉ đạo phát triển lĩnh vực ngôn ngữ cho trẻ trong chương trình GDMN sau sa đi; Phối hợp theo dõi loi hình mầm non tư thục; Theo dõi công tác giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập, giáo dục pháp luật; Theo dõi, tổng hợp tình hình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Xanh, sạch, đẹp, an toàn; Phối hợp làm báo cáo thng kê định kỳ, báo cáo sliệu các Dự án, Đề án,Theo i công tác tuyên truyền qua trang tin điện tử ngành, tp chí, bn tin; Quản lý văn bản đi đến

Thư ký Hội đồng thm định trường ĐC Xanh, sch, đẹp, an toàn; Phụ trách địa bàn Trc Ninh, Ý Yên

100%

1

ĐHSP Mầm non hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực: Giải quyết các công việc được phân công một cách hiệu qu và chính xác; hướng dn gii thích truyền đạt các vn đề một cách rõ ràng mch lạc; phân tích, tổng hợp; phương pháp sư phạm.

2. Kỹ năng: phối kết hợp làm việc nhóm; soạn tho văn bn; gii thích, thuyết phục, sp xếp quản lý văn bn khoa học, chính xác; tập trung cao độ khi giải quyết các công việc

14.2.2

Qun lý giáo dục tiểu học

CV

Phòng giáo dục tiểu học

Phụ trách chuyên môn và các hội thi; thực hiện tổng hợp, báo cáo và các công việc khác khi được phân công

Tham mưu và thực hiện công tác chđạo chuyên môn môn Tiếng Việt.

Tham mưu và Thực hiện công tác chuyên môn Đạo đức.

Tham mưu và Thực hiện công tác chuyên môn Đoàn, Đội.

Tham mưu và Phối hợp thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý cht lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Theo dõi công tác phổ biến Giáo dục Pháp luật, An toàn giao thông.Thực hiện việc tổng hợp đánh giá chất lượng dy học môn tiếng Việt, môn Đạo đức. Tham gia t chức các cuộc thi, liên hoan, giao lưu đối với giáo viên, học sinh

Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo s phân công của Trưởng phòng.

Theo dõi, nm tình hình các cơ sở giáo dục thuộc cp Tiểu học và Phong trào GD&ĐT của các huyện/TP

Tham gia cùng phòng GDTH thực hiện công c kiểm tra trường chuẩn Quc gia, trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun k năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực cốt lõi; Có năng lực nghiên cứu và thực hiện các quy định. Có khả năng đề xuất các giải pháp, phương pháp qun lý trên các lĩnh vực công tác được phân công.

Năng lực qun lý: Quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Năng lực chuyên môn: Nm vng ch trương, đường li, chính sách của Đng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công

- Nm vng các văn bn quy phm pháp lut trên các lĩnh vực công tác được phân công.

- Am hiểu nghiệp vụ quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, cuộc hội thảo chuyên môn; Kỹ năng góp ý, soạn thảo văn bản;

Kỹ năng giải thích, thuyết phc, tham mưu, tư vấn.

14.2.2

Qun lý giáo dục tiểu học

CV

Phòng giáo dục tiu học

Phụ việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học; chuyên môn; trưởng chuẩn QG; trường Xanh-Sạch-Đp- An toàn

Tham mưu, lập kế hoạch, chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung chuyên môn được phân công cấp Tiểu hc: môn Tiếng Anh, Âm nhạc, Thể dục, HĐNGLL.

Theo dõi, kim tra việc thực hiện hoạt động chuyên môn tại các cơ sở giáo dục. Phviệc triển khai và thực hiện nhiệm vụ năm học; trường chuẩn QG; trường Xanh-Sạchp-An toàn. Tham gia thanh tra chuyên ngành; phối hợp vi phòng GDTrH kiểm tra hoạt động các trung tâm Tiếng Anh vào các nhà trường và hoạt động chuyên môn môn TA. Tham gia các cuộc họp, học tập, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia tổ chức các cuộc thi, liên hoan, giao lưu đối với giáo viên, học sinh.Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán các đơn vị, ch đo, kiểm tra hoạt động chuyên môn các môn học được phụ trách. Nghiên cu các văn bn hướng dn trên các lĩnh vực công tác được phân công. Kiến nghsửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, trên các lĩnh vực công tác được phân công.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm v cho Lãnh đạo phòng. Thực hiện các nhiệm v khác theo phân công của Trường phòng, Phó Trưởng phòng

100%

1

ĐHSPNN C1 khung năng lực Châu Âu hoặc tương đương

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực cốt lõi:

- Nm được đường lối, chủ trương chính sách của Đng, nhà nước và của ngành, văn bản pháp quy; năng lực phối hợp hoạt động; năng lực nghiên cứu và thực hiện các quy định; khả năng đề xuất các gii pháp, phương pháp quản lý, chđộng Năng lực qun lý: tổng hợp, phân tích, tổ chức hoạt động và x lý tình huống; qun lý, tổ chức hot động chuyên môn trong phạm vi cho phép.

Năng lực chuyên môn: Nm vng kiến thức cơ bn về chuyên môn nghiệp v trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

biết tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động được phân công ca cp Tiu học.

2. K năng: Kỹ năng xử lý nh huống, kỹ năng phân ch, Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng son thảo văn bản....

14.2.3

Quản lý giáo dục Tiểu học cơ Sở

CV

Phòng giáo dục trung học

CV1 Phụ trách công tác dạy và học các môn KHTN cấp THCS; công tác thống kê sliệu báo cáo định kì, đột xuất, ứng dụng CNTT&TT; các HĐGD (hướng nghiệp, dy nghề); công tác thiết bị, y tế, CSVC trường học.

Tham mưu cho Trưởng Phòng về các nội dung được phân công phụ trách; trực tiếp dự thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình về các nội dung phụ trách đng thời phối hợp với các thành viên khác trong Phòng và trong cơ quan thực hiện công tác thanh kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực.

Phụ trách min MLộc, Vụ Bn.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực chuyên môn; năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực gii quyết những công vic phát sinh; năng lực chịu đựng các áp lực. Năng lực phân tích, tổng hợp

2. K năng điều hành các cuộc hp, cuộc Hội tho chuyên môn; K năng góp ý, soạn thảo văn bản;

Kỹ năng gii thích, thuyết phục, tham mưu, tư vn.

14.2.3

Quản lý giáo dục trung học cơ sở

CV

Phòng giáo dục trung học

CV2 Phụ trách công tác dy và học các môn KHXH cấp THCS; Công tác dy thêm học thêm; lưu tr văn thư ca phòng; các HĐGD (TNST, đoàn đội hội); đề án Ngoi ngữ.

Tham mưu cho Trưởng phòng về các nội dung được phân công phụ trách; trực tiếp dthảo các văn bn chỉ đạo chuyên môn vlĩnh vực; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình vcác nội dung phụ trách đồng thời phối hợp với các thành viên khác trong phòng và trong cơ quan thực hiện công tác thanh kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực.

Phụ trách miền Ý Yên, Nam Trực.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực chuyên môn, năng lực ch đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực gii quyết những công việc phát sinh; năng lực chịu đựng các áp lực. Năng lực phân tích, tổng hp.

2. Kỹ năng điu hành các cuộc họp, cuộc hội thảo chuyên môn; K năng góp ý, soạn tho văn bản;

Kỹ năng giải thích, thuyết phục, tham mưu, tư vấn.

14.2.4

Quản lý giáo dục trung học phổ thông

CV

Phòng giáo dục trung học

CV3 Phụ trách công tác dạy và học các môn KHXH cấp THPT; tuyển sinh đầu cấp và chuyển trường; HSG và trường chuyên LHP; Phụ trách miền Trực Ninh.

Tham mưu cho Trưởng Phòng về các nội dung được phân công phụ trách; trực tiếp dự thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình nh về các nội dung phụ trách đồng thời phối hợp với các thành viên khác trong phòng và trong cơ quan thực hiện công tác thanh kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phợp

Sơ cp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực chuyên môn; năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; năng lực chịu đựng các áp lực. Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, cuộc hội thảo chuyên môn; Kỹ năng góp ý, son thảo văn bn,

Kỹ năng gii thích, thuyết phục, tham mưu, tư vấn.

14.2.4

Quản lý giáo dục trung học phổ thông

CV

Phòng giáo dục trung học

CV4 Phụ trách công tác dạy và học các môn KHTN cấp THPT; tập huấn GV; đánh giá CCVC và thi đua; NQ 10 và 16; công tác tài tr, học bổng. Phụ trách min Xuân Trường.

Tham mưu cho Trường phòng về các nội dung được phân công phụ trách; trực tiếp dự thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình về các nội dung phụ trách đng thời phối hợp với các thành viên khác trong phòng và trong cơ quan thực hiện công tác thanh kiểm tra các nội dung liên quan đến lĩnh vực.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực chuyên môn; Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động; Năng lực giải quyết nhng công việc phát sinh; năng lực chịu đựng các áp lc. Năng lực phân tích, tổng hp.

2. Kỹ năng điều hành các cuộc họp, cuộc hội thảo chuyên môn; Kỹ năng góp ý, soạn thảo văn bản;

Kỹ năng gii thích, thuyết phục, tham mưu, tư vấn.

14.2.5

Quản lý giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

CV

Phòng GDCN& GDTX

Phụ trách công tác phổ cp, dạy nghề, giáo dc kỹ năng sống, chuyển trường

Phổ cập tiu học, xóa mù chữ, chuyển trường, phổ cập THCS vTHPT, dạy nghề trong TT GDTX; qun lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống: cấp phép hoạt động, thanh tra kiểm tra, thu hồi giấy phép hoạt động; Phụ trách 02 môn văn hóa, 02 huyện về GDTX

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực lãnh đạo, tp hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; ng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng soạn thảo, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục

14.2.6

Quản lý giáo dục chuyên nghiệp

CV

Phòng GDCN& GDTX

Phụ trách trung tâm ngoại ngữ, tin học; tư vấn du học; cấp phát văn bng chứng ch

Phụ trách quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học: Quy hoạch mạng lưới, thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, thanh tra kiểm tra, đình chỉ hoạt động, gii thể trung tâm; quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Cấp phép hoạt động, thanh tra kiểm tra, thu hồi giấy phép hoat động; qun lý việc cp phát văn bng chứng chỉ; Phụ trách 02 môn văn hóa, 02 huyện về GDTX

 

PTP kiêm nhiệm

ĐHSP hoặc ĐH chuyên ngành phù hợp

 

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực lãnh đạo, tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong phòng; ng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đo; Năng lực giải những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

2. Kỹ năng soạn tho, chnh sửa văn bản; Kỹ năng gii thích, thuyết phục

14.2.7

Theo dõi công tác học sinh, sinh viên

CV

Phòng CTTT

Phụ trách và theo dõi công tác học sinh, sinh viên

1. Tham mưu cho lãnh đạo trong việc hướng dẫn hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh và Đi Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường.

2. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác học sinh, sinh viên, công tác y tế và an toàn trường học; tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách làm công tác trên.

3. Giúp trưởng phòng theo dõi, tng hợp thi đua lĩnh vực Y tế trường học của các đơn vị.

4. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, công tác chuyên môn của các Phòng trong cơ quan Sở.

5. Ph trách nhiệm v chính trị tư tưởng của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

6. Phụ trách công tác Công đoàn của phòng và tham gia một số công việc của công đoàn cơ quan.

7. Theo dõi tập hợp công văn đi, đến và các hồ sơ công việc triển khai của phòng.

8. Thực hiện các nhiệm v khác do Lãnh đo Sở và trưởng phòng phân công.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. ng lực

- Năng lực qun lý, tổ chức điều hành.

2. K năng:

- Năng lực tổng hợp, năng lực gii quyết các vn đề phát sinh trong thực tế của công việc; ng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều nh và phi hợp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng son tho văn bản.

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện

- Tham mưu và đề xuất các gii pháp giải quyết liên quan tới lĩnh vực phụ trách

14.2.8

Qun lý kho thí và kiểm định chất lượng

CV

Phòng KT&KĐC LGD

Chuyên viên ph trách công tác khảo thí

Tham mưu vi LĐ phòng, LĐ Sở: Hướng dẫn, tổ chức các kì thi, kiểm tra định kì, khảo sát chất lượng, xét tốt nghiệp THCS, THPT; xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi, để khảo sát, để đề xuất, ng dụng CNTT, xây dựng, quản lý, s dng các phần mềm trong công tác thi, kiểm tra, khảo sát

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ Cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng

SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dự báo, lập kế hoch và triển khai thực hiện nhiệm vụ; Năng lực phân tích, tổng hợp, định giá; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết.

2. Kỹ năng xây dng kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Qun lý kho thí và kiểm định cht lượng

CV

Phòng KT&KĐC LGD

Chuyên viên phụ trách kiểm định CLGD

Tham mưu XD KH, HD trin khai KĐCLGD các cấp, ra các VB chỉ đạo: ThưĐoàn ĐGN, chuẩn bvăn bản, hồ sơ, KH ĐGN. Triển khai các HĐ đoàn ĐGN, nghiên cứu hồ sơ các đơn vĐK ĐGN, XD báo cáo sơ bộ, báo cáo chính thức, công tác nhân sự các đoàn ĐGN, quản lý phần mềm, tham gia tổ chức các lp tập huấn; Dự trù, quyết toán, lưu trữ hồ sơ, trình QĐ công nhân CLGD. Tham gia các công việc khác theo phản công ca LĐ Sở

100%

1

ĐHSP hoc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn k năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chđạo, điều hành; dự báo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực gii quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

14.2.9

Quản tài chính - kế toán

CV

Phòng KHTC

Quản lý tài chính - kế toán và làm kế toán văn phòng Sở

Trực tiếp làm kế toán trưởng văn phòng Sở hợp toàn ngành, xây dựng dự toán, xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo viên, học sinh theo chế độ tham gia trực tiếp công tác đu thầu mua sm trang thiết b, đồ dùng đồ chơi trẻ em

100%

1

Đại học chuyên ngành KT hoc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Kế toán viên hoặc tương đương

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực ch đạo, điều hành; dự báo, lập kế hoạch và trin khai thực hiện nhiệm v; Năng lực phân tích, tng hợp, đánh giá; Năng lực giải quyết những công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết.

2. K năng xây dựng kế hoch thuộc lĩnh vực phụ trách hoạt động chuyên môn, tổ chức thc hin các nhiệm vụ được phân công.

14.2.10

Quản lý kế hoạch - thống kê

CV

Phòng KHTC

Phụ trách công việc kế hoạch phát triển và thống kê toàn ngành

Thực hiện công tác thống kê, dự báo kế hoạch phát triển, chuyên quản khi các trường THPT, phụ trách công tác tài chính, kế toán tchức kế hoạch xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc

 

PTP kiêm nhiệm

Đại học chuyên ngành KT hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Kế toán viên hoặc tương đương

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực: Năng lực chỉ đạo, điều hành; dbáo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm v; Năng lực phân tích, tổng hợp, đánh giá; Năng lực giải quyết nhng công việc phát sinh; Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết.

2. Kỹ năng xây dựng kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

14.2.11

Quản lý tổ chức - biên chế

CV

Phòng TCCB

Phụ trách quản lý hồ sơ và tham gia xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy của ngành và tchức thực hiện theo quy định phân cp quản lý và các công việc khác khi được phân công

Quản lý hồ sơ nhân sự, Thống kê, Quản lý các dự án.

- Trực tiếp thực hiện các công việc: Cập nhật và quản lý hồ sơ gốc, hồ sơ điện tử toàn ngành; văn thư, tổng hợp, lưu trữ. Quản lý các dự án, phần mềm qun lý nhân sự ca Bộ, Tnh. Thng kê nhân sự toàn ngành và khối trực thuộc.

- Tham gia quản lý, theo dõi các trường THPT, các trường chất lượng cao, các trường, các cơ sở ngoài công lập (trc thuộc và không trực thuộc); các cơ sở có yếu tố nước ngoài (nếu có);

- Tham gia công tác tuyển dụng, xét hết tập scho viên chức đã được tuyển dụng; công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ của Phòng.

- Theo dõi các trường chất lượng cao; các trường, các cơ sở ngoài công lp (trực thuộc và không trực thuộc).

- Tham gia việc bổ nhiệm, bnhiệm lại, miễn nhiệm, công nhn, công nhận lại đội ngũ CĐQL, tổ chức, bộ máy, tổ trưởng/nhóm trưng các đơn vị trực thuộc theo địa bàn.

- Quản lý toàn diện các đơn vị theo địa bàn (CBQL, GV, nhân viên, người lao động; biên chế, chế độ chính sách, đánh giá, công chức, viên chức; khen …..

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Năng lực

- Năng lực quản lý, tổ chức điều hành.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tổng hợp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế của công việc; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng soạn tho văn bn.

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện

- Tham mưu và đề xuất các gii pháp giải quyết liên quan tới lĩnh vực phụ trách

14.2.12

Quản lý nhân sự và đội ngũ

CV

Phòng TCCB

Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng và các công việc khác được phân công

Xây dựng kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng CC, VC toàn ngành (Đào tạo chuyên môn trình độ sau đi học, đào tạo LLCT, bồi dưỡng cp nhật kiến thức AN-QP, bi dưỡng nghiệp vụ QLNN, QLGD...); Theo dõi công tác bảo hiểm xã hội; chế độ chính sách, nghphép, nghỉ hưu khối trực thuộc, phụ trách công tác Công đoàn của phòng.

- Trực tiếp thực hiện các công việc: BHXN, quản lý sổ BHXH, nghỉ hưu, ngh phép, các chế độ chính sách của CB, CC, người lao động cơ quan Sở; Tng hợp kết quả Đánh giá CC, CV toàn ngành.

- Tham gia quản lý, theo dõi các Trung tâm trực thuộc; các vn đề thuộc về công tác TCCB khi huyện, thành phố; Công tác sự tiến bộ phụ n, pháp chế, tôn giáo; Tham gia công tác tuyn dụng;

- Tham gia việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, công nhận, công nhn lại đội ngũ CBQL, tổ chức, bộ máy, tổ trưởng/nhóm trưng các đơn vị trực thuộc theo địa bàn.

- Quản lý toàn diện các đơn vị theo đa bàn (CBQL, GV, nhân viên, người lao động; biên chế, chế độ chính sách, đánh giá công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật; khiếu nại, tố cáo, quản lý hồ sơ điện tử…)

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực quản lý, tổ chức điều hành.

2. Kỹ năng:

- Năng lực tổng hợp, năng lực gii quyết các vn đề phát sinh trong thực tế của công việc; năng lực tập hợp, quy tụ; năng lực điều hành và phối hợp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng son thảo văn bn.

- Kỹ năng thuyết trình, phn biện

- Tham mưu và đề xut các giải pháp giải quyết liên quan ti lĩnh vực phụ trách

14.2.13

Thanh tra

TTV

Thanh tra Sở

VTVL 1: Thực hiện thanh tra KT-XH lĩnh vực giáo dục cấp GDMN, cp THCS; thanh tra phòng GD&ĐT; tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Chủ động tham mưu với Lãnh đạo Thanh tra xây dựng các nội dung, biên bn, biểu mẫu... bản triển khai thực hiện công tác thanh tra cấp GDMN, cấp THCS, phòng GD&ĐT...; cách thức, kỹ năng tiếp công dân

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

TTV

Bậc 2

Đạt chuẩn SDCNTT CB

 

Năng lực: Tổ chức, điều hành, năng lực làm trưởng đoàn thanh tra theo kế hoạch về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

Kỹ năng: Quản lý, lãnh đạo; xử lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hợp; soạn tho văn bản....

14.2.13

Thanh tra

TTV

Thanh tra Sở

VLVL2: Thực hiện thanh tra KT-XH nh vực giáo dục cấp Tiểu học, thanh tra chuyên đdiện rộng, đột xut, thanh tra thi; thanh tra trách nhiệm pháp luật KNTC, PCTN. Công tác tài chính, Xử phạt VPHC, bồi thường nhà nước

Chđộng tham mưu với Lãnh đạo Thanh tra xây dựng các nội dung, biên bn, biểu mẫu... bản triển khai thực hiện công tác thanh tra cấp Tiểu học, về KNTC, PCTN; về công tác tài chính...

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hp

Sơ cấp

TTV

Bậc 2

Đạt chuẩn SDCNTT CB

 

1. Năng lực: Tổ chức, điều hành, năng lực làm trưởng đoàn thanh tra theo kế họach về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành,

2. Kỹ năng: Quản lý, lãnh đạo; x lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hợp; soạn thảo văn bn...

14.2. 13

Thanh tra

TTV

Thanh tra Sở

VTVL 3: Thực hiện thanh tra KT-XH lĩnh vực giáo dục cp THPT GDTX; thanh tra lĩnh vực giáo dục Đại học, TCCN, trung tâm, tổ chức tư thục... Thực hiện Kết lun thanh tra

Chđộng tham mưu với Lãnh đạo Thanh tra xây dựng các nội dung, biên bản, biểu mẫu... bản triển khai thực hiện công tác thanh tra cấp THPT, GDTX, giáo dục Đại học, TCCN...Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện KL thanh tra

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

TTV

Bậc 2

Đạt chuẩn SDCNTT CB

 

1. Năng lực: Tổ chức, điều hành, năng lực làm trưởng đoàn thanh tra theo kế hoạch về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành.

2. Kỹ năng: Qun lý, lãnh đạo; xử lý tình huống, giao tiếp: phân tích, phối hợp; soạn tho văn bản...

14.2.14

Pháp chế

CV

Văn phòng Sở

Chnh sửa, rà soát văn bản ban hành; tuyên truyền, phổ biến, cập nhật văn bản QPPL; tư vấn, trả lời vấn đề pháp luật trong khiếu ni tố cáo;

Phối hợp phòng CTTT xây dựng nội dung và triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ngành.

Phổ biến, cập nhật các VBQPPL mới ban hành.

Tham gia chnh sửa, rà soát các văn bản của Sở GD&ĐT ban hành.

Rà soát, cập nhật các TTHC của Sở.

Tham mưu xây dựng các chương trình, đề án ca ngành theo đúng quy trình, thể thức văn bản

Đầu mi liên hệ với các cơ quan Tư pháp, pháp luật về việc thẩm định, chnh sửa, góp ý các văn bản, đề tài, đề án của ngành. Tư vấn luật và trả lời những khúc mc về pháp luật, về công tác khiếu ni tố cáo

Tham gia bộ phận một cửa, viết bài đưa tin tức, skiện, các hoạt động của Sở, của ngành lên Website.

Thực hiện một số công việc của Văn phòng Đảng ủy.

100%

1

C nhân luật hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Có năng lực nghiên cứu; có khả năng đề xuất các giải pháp, phương pháp qun lý trên các nh vực công tác được pn công. Quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Nm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được phân công

2. Kỹ năng: Qun lý, lãnh đạo; xử lý tình huống, giao tiếp, phân tích, phối hợp; son thảo văn bản...

14.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

 

6 + 3 HĐ

 

 

 

 

 

 

 

14.3.1

Tổ chức nhân sự

CV

Phòng TCCB

Phụ trách công tác h sơ nhân sự và tham gia các công việc khác khi được phân công

- Hướng dẫn lp hồ sơ; tổ chức quản lý, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn công tác đánh giá nhận xét công chức, viên chức hàng năm theo quy định.

- Nghiên cu, đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

- Tham gia cùng phòng TCCB thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên, phân công, luân chuyển CBQL, giáo viên, nhân viên

- Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách và lao động tiền lương.

 

PTP kiêm nhiệm

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Trung cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chng chtin học tđ đạt chuẩn k năng SDCNTT cơ bản

 

1. Có năng lực nghiên cứu; có k năng đề xuất các giải pháp, phương pháp qun lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Qun lý, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật trên các nh vực công tác được phân công

2. Kỹ năng: Xử lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hp; soạn thảo văn bản...

14.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

Văn phòng Sở

Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, trong toàn ngành

Công tác xét tặng Kniệm chương vì sự nghiệp giáo dục của ngành.

Công tác xét tặng NGND, NGUT.

Tổng hợp, xây dựng, theo dõi các gương điển hình tiên tiến.

Xây dựng văn bản hướng dn thi đua, khen thưởng: công văn chỉ đạo; kế hoạch thực hiện; tiêu chí thi đua các phòng GD&ĐT, đơn vtrực thuộc.

Phụ trách mảng thi đua vùng Đồng bng Bc bộ; Khi Văn hóa - Xã hội.

Thu nhận, lưu tr, tổng hợp hồ sơ thi đua trình Hội đồng thi đua của ngành.

Thư ký hội đồng thi đua của ngành.

In giấy Khen, giấy chng nhn, phát tiền thưởng cho các đơn vị, các cá nhân được khen thưởng.

Xây dựng ttrình khen thưởng gửi tới hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.

100%

1

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn Kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Có năng lực nghiên cứu; có kh năng đề xuất các giải pháp, phương pháp qun lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Qun lý, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Nm vững chủ trương, đường li, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nắm vng các văn bn quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được phân công

2. Kỹ năng: Xử lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hợp; soạn thảo văn bản...

14.3.3

Hành chính một ca

CS

Văn phòng Sở

Giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan Sở, thướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả

Nghe và trả lời điện thoi "Đường dây nóng" trong giờ hành chính.

Tiếp nhận đơn thư khiếu ni, t cáo.

Hướng dẫn, tiếp nhận thủ tc hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của cơ quan Sở Lập phiếu hẹn và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển tới các phòng chuyên môn để x lý.

Hoàn thiện, lưu trhồ sơ trên phần mềm máy nh.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công

100%

1

Cử nhân

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Tin hc cơ bn

 

1. Có năng lực nghiên cứu; có khả năng đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Qun lý, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Nắm vng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được phân công

2. Kỹ năng: Xử lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hợp; soạn thảo văn bản…

14.3.4

Quản trị công sở

CS

Văn phòng Sở

Quản lý, hướng dn, mua sắm, thanh lý, bo trì, bo dưỡng cơ sở vt chất, trang thiết b trong cơ quan.

Hướng dn, qun lý các hoạt động liên quan tới an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

Quy hoạch, lập sơ đồ tổng thể trụ sở làm việc: phòng làm việc, phòng chức năng; khu vực nhà xe, vệ sinh, TDTT,...

Ban hành quy định, bố trí bộ phận thường trực bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự 24/24 giờ tại cơ quan;

Ban hành quy định cán bộ công chức, người lao động, người nước ngoài và khách ra vào làm việc tại cơ quan phải thực hiện.

Đảm bảo vệ sinh chung trụ sở làm việc của cơ quan và các công trình kỹ thuật, phục vụ sử dụng chung.

Qun lý, vận hành hệ thống phòng chống cháy, n; Kiểm tra, nhc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chng cháy, nổ.

Ban hành quy định quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

Qun lý, mua sm, bảo trì, bo dưỡng, thanh lý tài sản, công cụ, dụng c trong cơ quan.

100%

Phó chánh Văn phòng kiêm nhiệm

ĐHSP hoặc ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cấp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

1. Có năng lực nghiên cứu; có khả năng đề xuất các gii pháp, phương pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Quản lý, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nm vững các văn bản quy phm pp luật trên các lĩnh vực công tác được phân công

2. Kỹ năng: Xử lý tình huống, giao tiếp; phân tích, phối hợp; soạn tho văn bn

14. 3.5

Công nghệ thông tin

CV hoặc TĐ

Phòng CTTT

Phụ trách công nghệ thông tin

- Qun lý các phần mềm, hệ thống

- Tham mưu cho lãnh đạo trong việc triển khai các phần mm quản lý giáo dục.

- Tham mưu cho LĐ Sở xây dựng văn bn hướng dẫn nhiệm vụ CNTT, tổng kết nhiệm vụ CNTT trong toàn ngành;

- Tham mưu cho LĐ Sở trong việc triển khai, tham gia các cuộc thi tin học

- Theo dõi, đánh giá công tác ứng dng CNTT của các đơn vị.

- Phụ trách, chỉ đạo tổ chức triển khai các cuộc thi về an toàn giao thông.

- Là thư ký của các Cuộc thi, Hội thi thuộc lĩnh vực CTTT phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá công c PCGD-XMC toàn ngành, quản lý h sơ PCGD-XMC

- Theo dõi thống kê việc tham gia bảo hiểm y tế trường học của các đơn vị

- Phụ trách công tác iso của phòng;

- Phụ trách theo dõi các hoạt động thuộc lĩnh vực chính trị tư tưởng của các cơ sở giáo dục  trên địa bàn huyện Ý Yên, V Bn

100%

1

ĐH có chuyên ngành phù hợp

Sơ cp

Chuyên viên

Bậc 2

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực qun lý, tổ chức điều hành

2. Kỹ năng:

- Năng lực tổng hợp, năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế của công việc; năng lực tập hợp, quy t; năng lực điu hành và phối hp hoạt động; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng thuyết trình, phản biện

- Tham mưuđề xuất các gii pháp giải quyết liên quan ti lĩnh vực ph trách

14.3.6

Kế toán

KTVTC

Phòng KHTC

Phtrách công tác kế toán của cơ quan và các công tác khác khi được phân công

Kế toán thanh toán tại văn phòng Sở, kế toán BHXH, Kế toán dự án, kế toán chương trình mc tiêu quốc gia, tham gia công tác đấu thầu mua sm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi trẻ em

- Quản lý, sử dụng kinh phí văn phòng chi tiêu đúng với dự toán được giao, tổ chức sắp xếp lưu trữ chng từ kế toán, hạch toán kế toán

100%

1

Đại học hoặc CĐ, TC chuyên ngành KT

 

Kế toán viên

Bậc 1

Chng chtin học tđ đạt chuẩn kỹ năng

 

1. Có năng lực nghiên cứu; có kh năng đề xut các giải pháp, phương pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Quản lý, tchức hoạt động chuyên môn.

2. K năng nghiệp v kế toán, giao tiếp; phân tích, phối hợp, soạn thảo văn bản…

14.3.7

Th qu

NV

Phòng KHTC

Quản lý quỹ của cơ quan và các công tác khác khi được phân công

Thquỹ quan, qun lý toàn bộ tài liệu lưu trữ của phòng, thủ kho quản lý, vật tư, văn phòng phẩm, làm thủ tục nhập xuất kho vật tư, văn phòng phẩm.

- Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.

- Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế, đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán

- Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt. Quản lý chìa khoá két sát an toàn.

- Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tin; lưu tr chng tđầy đủ kịp thời theo quy định.

 

Km nhiệm

 

 

Nhân viên

Bậc 1

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn Kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao và các văn bn pháp quy do Trung ương và địa phương ban hành.

Hiểu biết sâu về nghiệp vụ qun lý thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành

14.3.8

Văn thư

NV

Văn phòng Sở

Phân loại xử lý công văn đi, đến của cơ quan

Phân loại, xử lý công văn đến để trình Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo văn phòng phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành.

Phân loại, gửi các công văn, văn bản đi của Sở tới các đơn vị, các cơ quan đảm bảo đúng quy định, đúng địa ch,...

Thực hiện một số công việc khác khi được phân công.

100%

1

Cao đẳng

 

 

Trình độ B

Chng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT cơ bản

 

Có năng lực nghiên cứu; có khả năng đ xuất các giải pháp, phương pháp qun lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Qun lý, tổ chức hoạt động chuyên môn

Nắm vng chủ trương, đường li, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được phân công.

14.3.9

Lưu tr

NV hoặc TD

Văn phòng Sở

Phụ trách công tác lưu trhồ sơ, văn bản, công văn,... của cơ quan

Phân loi, quản lý, lưu trữ các loi hồ sơ, văn bn,... theo đúng quy định

- Thực hin các hoạt động nghiệp vụ lưu trtheo quy định của pháp lut.

- Tham gia xây dựng các chế độ, quy định về công tác lưu tr. Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác lưu trữ của cơ quan, tổ chc;

- Thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ lưu trữ (thu thập, sưu tầm, phân loi, xác định giá tr, bo qun, tu bổ, phục chế, bảo him tài liệu lưu trữ);

- Tham gia xây dựng văn bn hướng dẫn nghiệp v lưu trtại cơ quan, đơn vị;

- Tham gia xây dựng các quy trình nghiệp vụ về hoạt động lưu trữ.

 

Văn thư kiêm nhiệm

Cao đẳng

 

 

Trình độ B

Chứng chỉ tin học tđ đạt chun kỹ năng SDCNTT Cơ bn

 

Có năng lực nghiên cu; có khả ng đề xuất các giải pháp, phương pháp qun lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Qun lý, tổ chức hoạt động chuyên môn

Nm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực công tác được phân công. Nắm vng các văn bn quy phm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được phân công.

14.3.10

Nhân viên kỹ thuật

NV

Văn phòng Sở

Sa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống điện nước trong cơ quan

Quản lý, sửa chữa, bảo trì, bo dưỡng hệ thng, thiết bị điện: các phòng làm việc, khu vực làm thi, khu nhà công vụ,....

Quản lý, sửa cha, bảo trì, bảo dưỡng hệ thng cp thoát nước: khu vực làm việc của cán bộ, công nhân viên, khu vực làm thi, nhà công vụ,..

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công

100%

1

Trung cấp

 

 

 

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn k năng

 

Có năng lực nghiên cứu; đề xuất các biện pháp, giải pháp quản lý trên các lĩnh vực công tác được phân công. Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Nm vững và am hiểu kiến thức liên quan tới máy móc, thiết bđiện, nước.

4.3.11

Lái xe

 

 phòng Sở

Lái xe phục vụ lãnh đạo, đoàn công tác ca Sở

- Triển khai tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của lãnh đạo Văn phòng.

- Thực hiện chuyên môn lái xe an toàn, bảo dưỡng xe tốt.

- Thường xuyên kiểm tra các thông skỹ thuật của xe và ghi đầy đủ các thông tin về xe vào Sổ kiểm tra xe; luôn giữ gìn xe tốt, sch sẽ.

- Chuẩn bị và kiểm tra kthuật xe chu đáo trước mỗi chuyến đi công tác…..

- Đm bảo công tác phục vụ tại các phòng, lãnh đo Sở.

- Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ, trật tự, ngăn np nội cảnh cơ quan Sở, đặc biệt chú ý vệ sinh ti các công trình phụ;

- Chuẩn bị hội trường phục vụ hội nghị, hội tho....

100%

02 HĐ  68

2 bng B2 tr lên

 

 

 

 

 

Đạt trình độ lái xe theo quy định và k năng xử lý khi tham gia giao thông.

Có phẩm chất đạo đức tối thiểu rõ và nm vng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

4.3.12

Phục vụ

 

Văn phòng Sở

Công tác ltân; nhận, phân loại, chuyn sách báo, văn bản, công văn cho Lãnh đạo Sở, Chánh văn phòng

Phụ trách công tác l tân cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn Phòng.

Nhận, phân loi sách, báo chí, chuyn cho lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, các phòng ban trong cơ quan.

Hỗ trợ việc hàng ngày chuyển văn bản đến của Sở cho Chánh văn phòng xử lý trình Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo Sở, Chánh văn phòng phân công.

100%

01 HĐ 68

THPT tr lên

 

 

 

 

 

Có sức khỏe, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tụy, nhanh nhy, sáng tạo trong công việc.

Quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nắm vng chủ trương đường lối, chính sách của Đng và nhà nước; nm vững các công việc của lãnh đạo Sở

4.3.13

Bảo vệ

 

Văn phòng Sở

Thường trực công tác đm bảo an ninh, an toàn của cơ quan

- Đm bo công tác an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản trong cơ quan, trực gác đầy đủ 24/24.

- Kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn người ra - vào đơn vtheo đúng thủ tục quy định

- Tổ chức giữ xe cho nhân viên và khách đến liên hệ công tác, tham dự hội ngh, hội thảo

- Phối hợp với bộ phận tạp vụ tham gia công tác chuẩn bị hội trường. Phtrách âm thanh, Hội trường, ánh sáng trong toàn cơ quan.

- Giám sát hệ thống nước phục vụ sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy cơ quan; giám sát điện, nước,... khi có sự cố báo cáo lãnh đạo Văn phòng để có hướng giải quyết kp thời....

100%

HĐLĐ

 

 

 

 

 

 

Có khnăng quản lý, tổ chức, khả năng đề xuất các giải pháp, phương pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có kỹ năng vận hành hệ thống điện nước, camera an ninh,... trong cơ quan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2167/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


200
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145