Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tư pháp, tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2166/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2166/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 09 năm 2017

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 515/STP-VP ngày 14/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 960/TTr-SNV ngày 18/9/2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tư pháp.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VP1, VP8
.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị


PHỤ LỤC

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM SỞ TƯ PHÁP
(Phê duyệt kèm
theo Quyết định số: 2166/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô t công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ-kỹ năng

Yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

Sở Tư pháp

32

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

18.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

8

 

 

\\

 

20

 

 

 

 

 

 

 

18.1.1

Giám đốc Sở

CVC

 

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở.

- Phụ trách Văn phòng Sở; Thanh tra Sở và lĩnh vực cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan cấp trên phân cấp;

- Tiếp công dân theo quy định.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3

KNLN

NVN

 

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị;

- Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức, quản lý mục tiêu;

- Năng lực lập chương trình, kế hoạch, đề án, dự án.

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai, tổng kết thực tiễn, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh và Bộ Tư pháp về xây dựng và phát triển ngành, quản lý nhà nước về tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Năng lực sử dụng nhân sự: đánh giá, đào tạo, bố trí sắp xếp bộ máy, nhân sự.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết mâu thuẫn

- Kỹ năng lắng nghe, tư vấn, giải thích;

- Kỹ năng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ.

18.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

Phó Giám đốc Sở thứ 1:

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Xây dựng kiểm tra văn bản QPPL; Kiểm soát thủ tục hành chính; Hành chính tư pháp; Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Giúp Giám đốc Sở qun lý, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Quản lý nhà nước về công tác kim soát th tc hành chính; qun lý về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

- Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính;

- Giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc giao.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CVC

Bậc 3

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị;

- Năng lc tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn;

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công;

- Năng lực giải quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý hành chính nhà nước;

- Năng lực quản lý, điều hành tổ chức; qun lý mục tiêu;

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án;

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục.

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý;

- Xử lý tình huống;

- Kh năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ.

Phó Giám đốc Sở thứ 2:

- Phụ trách các đơn vị. Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Bổ tr tư pháp và lĩnh vực ng nghệ thông tin, ISO.

- Giúp Giám đốc Sở Quản lý, chđạo các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Quản lý nhà nước về các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sn, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, thừa phát lại, qun tài viên;

- Qun lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ưc, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật;

- Chỉ đạo và triển khai công nghệ thông tin, ISO.

- Giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc giao.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CVC

Bậc 3

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị;

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn;

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công;

- Năng lực giải quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tổng hợp.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý hành chính nhà nước;

- Năng lực quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu;

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án;

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục.

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý;

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ.

Phó Giám đốc Sở thứ 3:

- Phụ trách các đơn vị. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và lĩnh vực Lý lịch tư pháp

- Giúp Giám đốc Sở Quản lý, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Trợ giúp pháp lý nhà nước,

- Bán đấu giá tài sản;

- Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp

- Lập Lý lịch tư pháp,

- Giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách;

- Thực hiện những công việc khác do Giám đốc giao.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CVC

Bậc 3

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị;

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn;

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công;

- Năng lực giải quyết những công việc phát sinh,

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý hành chính nhà nước;

- Năng lực quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu;

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án;

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý;

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ.

18.1.3

Trưng phòng

CV

Trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch;

- Tham gia xây dựng dự tho các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh;

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành.

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra văn bản cho Phòng Tư pháp cấp huyện.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Năng lực quản lý, điều hành và phối hợp;

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, xây dựng, thẩm định văn bản, tham gia ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, phân tích, tổng hợp; soạn thảo văn bản; xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Viết báo cáo, kết luận.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm.

Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật;

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Sở giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.

- Quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các hội nghị, tập huấn kiến thức pháp luật tại các cơ quan đơn vị và địa phương.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết, phối hợp;

- Năng lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng điều hành các hội nghị;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng viết tin bài, phóng sự;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác năm trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch;

- Cho ý kiến, thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh;

- Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính;

- Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã;

- Thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý, điều hành và phối hợp;

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, xây dựng, thẩm định thủ tục hành chính; tổng kết thực tiễn cải cách thủ tục hành chính;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan,

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động Bổ trợ tư pháp;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

- Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển nghề Luật sư, Công chứng, Bán đấu giá tài sản và các nghề Tư pháp khác trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng;

- Thực hiện công việc khác được lãnh đạo Sở giao.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý, điều hành và phối hợp;

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực xử lý, giải quyết thủ tục hành chính

- Nắm vững kiến thức pháp luật về lĩnh vực quản lý;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng tổ chức các hội nghị, cuộc họp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng thu thập, thẩm định hồ sơ;

- Viết báo cáo, kết luận;

- Kỹ năng sử dụng phần mềm, máy vi tính.

Trưởng phòng Hành chính tư pháp

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Hành chính tư pháp

- Thực hiện công việc khác được lãnh đạo Sở giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý, điều hành và phối hợp;

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết;

- Năng lực xử lý, giải quyết thủ tục hành chính

- Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.

Trưởng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về công tác Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động của phòng;

- Xây dựng kế hoạch công tác trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

- Đề xuất việc xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính;

- Tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương;

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực giải quyết và tổng kết thực tiễn các vụ việc xử lý vi phạm hành chính và vi phạm pháp luật

- Am hiểu các vụ tranh chấp về kinh tế - xã hội đang xảy ra tại địa phương;

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tra cứu, tư vấn pháp luật;

- Kỹ năng thu thập, đánh giá hồ sơ;

- Viết báo cáo, kết luận;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

18.1.6

 

 

Phó Trưởng phòng

CV

Phó Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác thẩm định, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng giao.

- Thẩm định, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật;

- Kiểm tra văn bản do HĐND thành phố, UBND cấp huyện ban hành;

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế của các Sở, ban, ngành, và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

100%

1

Đại học Luật

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,

- Năng lực quy tụ, đoàn kết nội bộ; phối hợp;

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan.

2. Kỹ năng:

­- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác tuyên truyền; quản lý tủ sách pháp luật; công tác hoà giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước; tiếp cận pháp luật cấp xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

- Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp UBND tỉnh hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố, khu phố phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật tại các cơ quan đơn vị và địa phương.

100%

1

Đại học Luật

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước,

- Năng lực quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương

- Năng lực phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tổ chức, điều hành Hội nghị

- Kỹ năng viết tin bài, phóng sự;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

Phó Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính

Giúp Trưng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác kiểm soát Thủ tục hành chính;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao.

- Thẩm định Thủ tục hành chính; theo dõi về công tác dự thảo thủ tục hành chính của các Sở, ngành;

- Kiểm tra việc công bố thủ tục hành chính;

- Tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao.

100%

1

Đại học Luật

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực quy tụ, đoàn kết nội bộ; phối hợp;

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, xây dựng, thẩm định thủ tục hành chính.

- Năng lực tổng hợp thực tiễn ci cách thủ tục hành chính để đề ra giải pháp đơn gin hóa thủ tục hành chính;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng qun lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Sử dụng phần mềm.

Phó Trưởng phòng Bổ tr tư pp

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, ch đạo thực hiện công tác Bổ trợ tư pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao.

- Qun lý nhà nước các tổ chức luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sn, trọng tài thương mại; trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự; thừa phát lại, qun tài viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

100%

1

Đại học Luật

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý, quy tụ, đoàn kết nội bộ; phối hợp;

- Năng lực xử lý, giải quyết thủ tục hành chính

- Nắm chc nghiệp vụ trong lĩnh vực qun lý;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan

2. Kỹ ng:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bn;

- K năng thu thập, đánh giá hồ sơ;

- Sử dụng phần mềm, máy vi tính.

Phó Trưởng phòng hành chính tư pháp

Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác: Lý lịch tư pháp; đăng ký giao dịch bo đảm; bồi thường nhà nước; quốc tịch;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

- Lập Lý lịch tư pháp; xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp;

- Theo dõi, đôn đốc; kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thưng nhà nước;

- Kiểm tra các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Giải quyết hồ sơ về quốc tịch; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật

100%

1

Đại học Luật

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- năng lực quy tụ, đoàn kết nội bộ; phối hợp;

- Nm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác; chuyên môn:

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản:

- Kỹ năng thu thập, đánh giá hồ sơ;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính theo dõi thi hành pháp luật

Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Theo dõi thi hành pháp luật,

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi qun lý nhà nước của UBND tỉnh.

100%

1

 

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nm vững các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai trên địa bàn tnh;

- Năng lực hiểu biết các vụ việc tranh chấp về kinh tế - xã hội đang xảy ra tại địa phương;

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng x lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

18.1.5

Chánh văn phòng

CV

Văn phòng Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Nam Định trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở và ngành; là đầu mối liên hệ công tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tnh, các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

Qun lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của S theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở, gồm: tổ chức cán bộ; tổng hợp; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tư pháp; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng; tài chính, kế toán, kê khai tài sn, qun lý tài sản và hành chính qun trị.

100%

1

Đại học Luật - Đại học Hành chính

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Năng lực quản lý, điều hành và phối hợp;

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực bố trí, sp xếp công việc; điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu

- Năng quản lý hành chính nhà nước, quản lý tài chính

- Lập cơng trình, kế hoạch, dự án

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

18.1.8

Phó Chánh văn phòng

CV

Phó Chánh Văn phòng Sở

Giúp Chánh Văn phòng, tham gia qun lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của Văn phòng Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

- Tng hợp, thống kê, báo cáo.

- Theo dõi Thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính, ci cách Tư pháp; an ninh, quốc phòng, bo vệ nội bộ; ISO; công nghệ thông tin.

100%

1

Đại học Luật - Đại học Hành chính

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết nội bộ;

- Năng lực nghiên cứu, tng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng qun lý, lãnh đạo

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Kỹ năng phân tích, tng hợp;

- Khả năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Kỹ năng soạn tho văn bản

- Kỹ năng sử dụng máy tính

18.1.4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra Tư pháp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung về công tác thanh tra;

- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra trình lãnh đạo Sở phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

- Tổ chức tiến hành các cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

100%

1

Đại học Luật

Cao cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Thanh tra viên

1. Năng lực:

- Nm vững các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra;

- Năng lực quản lý, điều hành, tập hợp, quy tụ, đoàn kết, phối hợp;

- Năng lc tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra;

- Năng lực thực tiễn;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng qun lý, điều hành;

- Kỹ năng sàng lọc, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin.

- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, x lý tình huống.

- Kỹ năng son tho văn bản; kết luận;

- Sử dụng máy tính.

18.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Tham mưu giúp Chánh Thanh tra phụ trách, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện một số mặt công tác về công tác thanh tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra phân công;

- Giúp Chánh Thanh tra điều hành một số hoạt động của Thanh tra Sở;

- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực tư pháp.

100%

1

Đại học Luật

Trung cấp

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

Thanh tra viên

1. Năng lực:

- Nm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Có năng lực tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng qun lý, lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng chỉ đạo, điều hành đoàn thanh tra;

- Thu thập, đánh giá hồ sơ;

- Viết báo cáo, kết luận

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

18.2

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ

11

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

18.2.1

Kiểm tra, thẩm định văn bản

CV

Phòng XD&KTVBQPPL

- Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Thẩm định dự tho các văn bn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh;

- Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thành phố, UBND cấp huyện ban hành;

- Hướng dẫn về nghiệp vụ kim tra văn bản cho Phòng Tư pháp cấp huyện theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý văn bn trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

100%

1

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Nm vững các quy định pháp luật về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp các quy định pháp luật

- Nm vững các quy trình, yêu cầu công việc được giao.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng x lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Kỹ năng sử dụng phần mềm.

18.2.2

Qun lý xử lý vi phạm hành chính

CV

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

- Tham mưu, quản lý, thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kim tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

- Thống kê; xây dựng, qun lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

- Hướng dẫn nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

60%

Phó trưng phòng kiêm nhiệm

Đi học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế;

- Nắm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng x lý tình hung;

- Kỹ năng phân tích, tng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bn;

- Thu thập, đánh giá hồ sơ;

- Viết báo cáo, kết luận;

- Kỹ năng sử dụng máy tính

18.2.3

Theo dõi thi hành pháp luật

CV

Phòng QLXLVPHC& TDTHPL

- Tham mưu, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi qun lý nhà nước của UBND tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Tham mưu ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm.

- Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin; tổ chức triển khai và báo cáo kết quả kim tra tình hình thi hành pháp luật

- Tổ chức triển khai điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và báo cáo điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

- Thực hiện việc tng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Luật theo kế hoạch của Bộ, ngành trung ương, của UBND tỉnh.

100%

1

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm vững kiến thức pháp luật của Nhà nước;

- Am hiểu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật

- Năng lực nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn.

2. Kỹ ng:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng s dụng máy tính.

18.2.4

Kim soát thủ tục hành chính

CV

Phòng KSTTHC

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Tham mưu rà soát, thẩm định, công bố thủ tục hành chính

- Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kim soát thủ tục hành chính;

- Tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc xử lý các phn ánh, kiến nghị và theo dõi, đôn đốc việc xử lý phn ánh, kiến nghị thủ tục hành chính.

100%

1

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đ phát sinh;

- Nm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng x lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Thu thập, đánh giá hồ sơ;

- Soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng sử dụng phần mềm.

18.2.5

Qun lý hành chính tư pháp

CV

Phòng HCTP

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý hộ tịch.

- Thực hiện các công việc khác do nh đạo phòng giao.

- Hướng dẫn thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương;

- Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; qun lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định;

- Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương;

- Qun lý, kiểm tra công tác chứng thực tại địa phương;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - hộ tịch.

100%

1

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Am hiểu về qun lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bo đm, chng thực, hộ tịch

- Nm vững nghiệp vụ hộ tịch;

2. Kỹ năng:

- K năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm.

18.2.6

Theo dõi công tác bồi thường nhà nước

CV

Phòng HCTP

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về công tác Theo dõi công tác bồi thường nhà nước.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Tham mưu ph biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Hướng dẫn cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường.

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho các cán bộ thực hiện công tác giải quyết bồi thường;

- Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc giải quyết bồi thường.

- Theo dõi, đôn đốc việc chi tr tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

- Gii quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

 

20%

Phó Trưởng phòng kiêm nhiệm.

Đại học Luật

 

CV

 

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về mng công tác;

- Nm vững quy định pháp luật về bồi thường nhà nước

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế;

2. Kỹ ng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Kỹ ng viết báo cáo, kết luận;

- Sử dụng máy tính.

18.2.7

Quản lý lý lịch tư pháp

CV

Phòng HCTP

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về công tác Qun lý lý lịch tư pháp;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật;

- Tiếp nhn xử lý thông tin lý lịch tư pháp;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cung cấp dữ liệu lý lịch tư pháp.

100%

2

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiu về qun lý nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

- Nắm vững quy định pháp luật về lĩnh vực lý lịch tư pháp;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng sử dụng phần mềm qun lý lý lịch tư pháp.

18.2.8

Phổ biến giáo dục pháp luật

CV

Phòng PBGDPL

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ về công tác Ph biến giáo dục pháp luật

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương;

- Quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật tại các cơ quan đơn vị và địa phương.;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác t sách pháp luật cấp xã và các cơ quan, đơn vị theo quy định.

100%

1

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nhận thức đúng ch trương, đường lối, chính sách của Đng và Nhà nước;

- Năng lực nghiên cứu chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác;

- Năng lực tổ chức Hội nghị, sự kiện;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng viết tin, bài;

- Kỹ năng sử dụng máy tính.

18.2.9

Qun lý hoạt động hòa gii cơ sở

CV

Phòng PBGDPL

Tham mưu hướng dẫn, kim tra công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

- Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải cơ sở theo quy định.

50%

Chuyên viên kiêm nhiệm

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tổng hợp, viết báo cáo.

- Sử dụng máy tính.

18.2.10

Quản lý b trợ tư pháp

CV

Phòng BTTP

- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao;

- Qun lý nhà nước về hoạt động, Luật sư; Công chứng; Đấu giá tài sản; công chng; Giám định tư pháp; Trọng tài thương mại; Quản tài viên, Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giải quyết th tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, công chứng, tư vn pháp luật.

100%

1

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Năng lực kiểm tra, thẩm định đánh giá hồ sơ;

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tng hợp;

- Phối hợp hoạt động.

2. Kỹ năng:

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Sử dụng máy tính

18.2.11

Thanh tra

CV

Thanh tra

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh tra.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo giao.

- Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật

- Tiếp dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở và của cơ quan cấp trên theo quy định.

- Báo cáo kết qu về công tác thanh tra.

100%

CTTr- PCTTr kiêm  nhiệm

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra;

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế;

- Nm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao.

2. Kỹ ng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Sdụng máy tính

18.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

18.3.1

Tổ chức nhân sự.

CV

Văn phòng Sở

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chc, biên chế;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

- Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Qun lý Hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác nhân sự theo quy định

30%

Chánh Văn phòng kiêm nhiệm

Đại học Luật - Đại học Hành chính

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về mng công tác phụ trách;

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác;

- Nm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Sdụng máy tính.

18.3.2

Hành chính tng hợp

CV

n phòng Sở

- Thực hiện nhiệm vụ nội vụ, tổng hợp;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

- Tham mưu xây dựng Dự thảo Kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm;

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác của Sở;

- Xây dựng các dự thảo báo cáo, các văn bản, tài liệu liên quan đến các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý của lãnh đạo Sở; các hội nghị sơ, tổng kết của cơ quan, ngành, liên ngành;

- Theo dõi việc cán bộ, công chức chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan,

- Qun lý chung phương tiện, tài sản của cơ quan

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ các hội nghị của Sở và tổ chức tiếp khách.

100%

Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm

Đi học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác;

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Nm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao.

2. Kỹ ng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bn;

- Sử dụng máy tính.

18.3.3

Hành chính một ca

CV

Văn phòng Sở

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết qu, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

- Tiếp nhận và trả kết qu tại Bộ phận một cửa thuộc các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; phiếu lý lịch tư pháp;

- Hướng dẫn thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc luân chuyển hồ sơ, xử lý yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính ca tổ chức và công dân.

100%

2

Đại học Luật

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao;

- Năng lực tổ chức, sp xếp công việc khoa học, hợp lý

- Nắm vững các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở;

- Có khả năng phối hợp, ch động thực hiện công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng phần mềm máy tính.

18.3.4

Qun trị công sở

CV

Văn phòng S

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác Qun trị ng sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

- Lập hồ sơ qun lý công sở; bổ sung hồ sơ trong quá trình sử dụng; lưu giữ và gửi hồ sơ trích ngang công sở cho cơ quan quản lý nhà nước về công sở theo quy định hiện hành;

- Bố trí sp xếp chỗ làm việc hiệu quvà thuận lợi cho hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức;

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan;

- Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão, lụt; công nghệ thông tin; bảo vệ an ninh cơ quan;

- Điều động xe, trang trí, khánh tiết, hậu cần tiếp khách.

20%

Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm

Đại học Luật - Đại học Hành chính

 

CV

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Nắm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao.

- Sắp xếp công việc khoa học, hợp lý;

- Năng lực phối hợp hoạt động, làm việc nhóm

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng phân tích, tng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản;

- Sử dụng máy vi tính.

18.3.5

Công nghệ thông tin

CV

Văn phòng Sở

- ng dụng công nghệ thông tin; quản trị mạng và qun lý máy móc, thiết bị, hạ tng công nghệ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan và tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch;

- Thiết kế mạng: Thiết kế dây dẫn (hệ thống mạng); Thiết kế ứng dụng, dịch vụ; Cài đặt hệ thống; Hướng dẫn sử dụng, Qun lý mạng, lắp đặt, sửa chữa nh các thiết bị tin học;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng các chương trình qun lý nghiệp vụ của Sở (phần mềm quản lý văn bản và các phần mềm khác)

- Tham mưu việc duy trì hoạt động của Trang thông tin điện t Sở; qun lý, cập nhật tin bài trên Trang thông tin điện tử Sở.

100%

1

Đại học CNTT

 

CV

Bậc 2

Đại học

 

1. Năng lực:

- Năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, năng lực triển khai công việc đm bo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Có kh năng phối hợp, ch động thực hiện công việc và xử lý tình huống.

- Nm được quy trình và các yêu cầu công việc được giao;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn tho văn bản.

18.3.6

Kế toán

KTVTC

Văn phòng Sở

- Thực hiện nhiệm vụ công tác kế toán của cơ quan;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng giao.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính kế toán của cơ quan; qun lý s sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản của cơ quan;

- Thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động trong cơ quan;

- Kiểm kê quỹ, báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định;

- Hướng dẫn, kim tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

100%

1

Đại học KT

 

CS

Bậc 2

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

KTVTC

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Có phẩm chất đạo đức ngh nghiệp, trung thực, liêm khiết;

- Năng lực đánh giá tng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng phần mềm máy tính.

18.3.7

Thủ quỹ

NV

Văn phòng Sở

- Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ tiền mt của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nh đạo Văn phòng giao.

- Thực hiện thu, chi tiền mặt và cập nhật chính xác, đầy đ, kịp thời thu, chi, tồn quỹ tiền mặt vào sổ quỹ tiền mặt;

- Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ và báo cáo lãnh đạo cơ quan theo quy định.

20%

Văn thư kiêm nhiệm

TCKT

 

CS

Bậc 1

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lc:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của Nhà nước về nghiệp vụ công tác thủ quỹ;

- Năng lực tra cứu, ghi chép s sách;

- Năng lực qun lý quỹ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng kim đếm;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

18.3.8

Văn thư

NV

Văn phòng Sở

- Thực hiện công tác văn thư;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Văn phòng

- Tiếp nhận, đăng ký; trình, chuyển văn bản đi, đến qua hệ thống thư điện tử và văn bản giấy;

- Giúp lãnh đạo cơ quan theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đi, đến;

- Kim tra thể thức văn bản; ghi số và ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật;

- Sắp xếp, bo qun và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bn lưu;

- Qun lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, qun lý văn bn;

- Bo qun, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại con dấu khác

100%

1

TCVT

 

CS

Bậc 1

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lc:

- Năng lực qun lý văn bản;

- Năng lực Tra cứu, kiểm tra, kiểm soát; thể thức văn bn;

- Gii quyết những vấn đề phát sinh;

- Năng lực giao tiếp;

- Phối hợp hoạt động.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống phát sinh;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

18.3.9

Lưu trữ

NV hoặc TĐ

Văn phòng Sở

- Thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Văn phòng.

- Qun lý, thực hiện các biện pháp bo qun tài liệu, hồ sơ lưu trữ theo đúng quy định pháp luật;

- Thu thập tài liệu, phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ;

- Tổ chức khai thác, sử dng có hiệu quả tài liệu của cơ quan;

- Báo cáo, thống kê công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định.

20%

Văn thư kiêm nhiệm

TCLT

 

CS

Bậc 1

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng SDCNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

 

1. Năng lực:

- Am hiểu pháp luật của Nhà nước về công tác lưu trữ;

- Nm vững các quy trình công tác lưu trữ.

2. K năng:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng.

18.3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

Văn phòng Sở

Qun lý hệ thống thiết bị điện, điện máy của cơ quan.

- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị điện, điện máy.

- Kiểm tra, theo dõi hệ thống thiết bị điện, điện máy vận hành ổn định, an toàn;

- Duy tu, bo dưỡng định kỳ và đề xuất việc xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật.

20%

CVCNTT kiêm nhiệm

TC Nghề

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Am hiểu kỹ thuật điện, điện máy, điện tử và các thiết bị;

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, các thiết bị kỹ thuật, văn phòng

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp.

18.3.11

Lái xe

 

Văn phòng Sở

Qun lý, vận hành, bo qun xe ô tô của cơ quan.

- Qun lý xe; kiểm tra an toàn xe, đảm bo xe hoạt động thường xuyên, ổn định, liên tục;

- Kiểm tra, bo dưỡng định kỳ Xe ô tô;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng giao.

100%

02. HĐ 68

GPLX hạng C

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực phối hợp hoạt động;

- Năng lực phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông;

- Nm vững kỹ thuật, nguyên lý hoạt động của xe

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng vận hành xe, xử lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp.

18.3.12

Phục vụ

 

Văn phòng Sở

Thực hiện nhiệm vụ phục vụ theo phân công của Chánh Văn phòng; chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Phục vụ thường xuyên trong giờ hành chính, thực hiện và chịu trách nhiệm về hội trường, phòng họp, phòng làm việc của lãnh đạo và khuôn viên cơ quan đảm bo an toàn, sạch sẽ;

100%

01. HĐ 68

THPT

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực

- Có kiến thức, kinh nghiệm về sắp xếp, bố trí phòng làm việc;

- Có đủ sức khe theo yêu cầu ca công việc.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

18.3.13

Bảo vệ

 

Văn phòng Sở

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan.

- Đảm bo công tác an ninh trật tự, an toàn cơ quan; Hướng dẫn khách đến liên hệ, giao dịch.

100%

HĐLĐ ngoài biên chế

THPT

 

 

 

 

 

1. Năng lực:

- Năng lực phán đoán, quan sát, kiểm tra;

- Năng lực phối hợp hoạt động.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, các thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Kỹ năng x lý tình huống;

- Kỹ năng giao tiếp.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2166/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Tư pháp, tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69