Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2163/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2163/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2163/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 959/TTr-SKHĐT ngày 11/8/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 929/TTr-SNV ngày 08/9//2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(Có phụ lục Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị


 

PHỤ LỤC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 22/09/2017 của Chtịch UBND tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

YC Chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Sở KH&ĐT

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Nhóm lãnh đạo, quản lý điều hành

8

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Giám đốc Sở

CVC

 

- Phụ trách chung, lãnh đạo, qun lý và chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước tỉnh ủy, ND tnh, UBND tỉnh, và Bộ Kế hoch và Đu tư theo chức năng nhiệm v, quyền hạn được giao.

- Chủ trì, chỉ đo tổng thvề tổ chức, cứu hộ; Thi đua khen thưởng; Cải cách hành chính; công tác ISO; Kế hoch xúc tiến đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu  tư của tỉnh; Bo vệ chính trị nội bộ, Phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ch trì, chđạo việc tham mưu xây dựng quy hoch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoch đầu tư phát triển.

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thưng vụ Tnh y

2. Chủ trì, chỉ đạo công c tổ chức, cán bộ; Thi đua khen thưng; Cải cách hành chính; Kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mc dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; Bo v chính trị nội bộ; Phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu ni, tố cáo.

3. Chủ trì, chỉ đạo xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công.

4. Ch trì, chỉ đạo công tác thm định đầu tư đánh giá và giám sát đầu tư.

5. Chủ trì và chỉ đạo công tác tham mưu phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư.

6. Ch trì, chỉ đạo trình UBND tỉnh quyết định ch trương đầu và ký giấy chứng nhn đăng ký đầu tư cho các nhà đu tư; Trình UBND tỉnh cho phép lập, phê duyệt báo cáo đề xut chtrương đầu tư dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật, điều chnh d án và báo cáo kinh tế kthuật. Ch trì, chỉ đạo gii quyết các bước tiếp theo vthủ tục đầu tư XDCB đối với dự án.

7. Ch trì, chỉ đạo công tác kế hoạch và đầu tư thuộc các lĩnh vực: Quc phòng, An ninh; Công nghệ thông tin; Thông tin; Truyền thông; Thương mi; Du lịch, xuất nhập khu và các ngành kinh tế dịch vụ khác; Quản lý nhà nước; Cp, thoát nước và x lý rác thi, nước thi. Kho tàng; Tài chính - Ngân hàng.

8. Làm Chủ tịch một số Hội đồng của cơ quan: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng sáng kiến và Hội đồng xét duyệt lương.

9. Tham gia một số Ban chỉ đạo theo sphân công của UBND tỉnh

10. Thc hiện các công việc theo chđạo của UBND tnh

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Cử nhân chính trị (Cao cấp chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong cơ quan;

- Năng lực chỉ đạo, điu hành, trin khai các hoạt động được phân công chỉ đạo

- Năng lực gii quyết những công việc phát sinh. Năng lực phân tích, tng hợp.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

5.1.2

Phó Giám đốc Sở

CVC

 

Phó Giám đốc Phụ trách theo i các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao; Giáo dụcĐào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh - Xã hội; Thanh tra; công tác nội bộ và báo chí, phát ngôn của cơ quan.

1. Chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch phát trin ngành, sản phẩm ch yếu thuộc lĩnh vực Văn hóa, Ththao; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh - Xã hội; Thanh tra; công tác nội bộ và báo chí, phát ngôn của cơ quan.

2. Chỉ đạo thực hiện công tác Thanh tra; công tác nội bộ và báo chí, phát ngôn của cơ quan.

3. Chỉ đạo đạo nghiên cu, xây dựng trình để trình cấp có thẩm quyền dự tho văn bản Giải quyết các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư XDCB đối với báo cáo kinh tế kĩ thuật thuộc lĩnh vực được phân công sau khi có quyết định phê duyệt ch trương đầu của UBND tnh.

4. Tham gia Ban Chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách theo dõi.

5. Tham gia cùng với đồng chí Giám đốc Sở phtrách chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Đu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Kinh tế Đối ngoi.

6. Tham gia chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới

7. Giúp Giám đốc S theo dõi các lĩnh vực: Quy hoạch và kế hoch phát trin kinh tế - xã hội, quy hoch ngành, quy hoạch sn phm ch yếu.

8. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

100%

1

Tốt nghip đại học tr lên có chuyên ngành phù hợp vi vị trí việc làm

Cnhân chính tr(Cao cp chính tr)

Có chng chbồi dưng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong cơ quan;

- Năng lực chỉ đạo, điu hành, trin khai các hoạt động được phân công chỉ đạo;

- Năng lực gii quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tng hợp.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

 

Phó Giám đốc Phụ trách theo dõi các lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thy lợi và Thủy sn; Diêm nghiệp, sắp xếp dân cư; Tài nguyên và Môi trường; Phát thanh Truyền hình; Khoa học Công ngh.

1. Ch đo thực hiện Xây dựng kế hoạch phát triển ngành, sản phẩm ch yếu thuc lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi và Thủy sn; Diêm nghiệp, sp xếp dân cư: Tài nguyên và Môi trường; Phát thanh Truyền hình; Khoa học Công nghệ.

2. Chỉ đạo nghiên cu, xây dựng trình để trình cấp có thm quyn dự tho văn bản Gii quyết các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư XDCB đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu của UBND tỉnh.

3. Tham gia Ban Chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách theo dõi.

4. Giúp Giám đốc S theo i, chỉ đạo lĩnh vực công tác đổi mới và sp xếp doanh nghiệp.

5. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc S.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Cử nhân chính trị (Cao cấp chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong cơ quan;

- Năng lực chỉ đạo, điu hành, trin khai các hoạt động được phân công chỉ đạo;

- Năng lực gii quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tng hợp.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

 

Phó Giám đốc Phụ trách theo dõi các lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông; đô thị; Đăng ký kinh doanh; Công tác nội vụ, hành chính, quản trị của cơ quan

1. Chỉ đạo thực hiện Xây dựng kế hoạch phát triển ngành, sn phẩm ch yếu thuộc lĩnh vực Công nghiệp; Giao thông; đô thị

2. Chỉ đạo đạo nghiên cứu, xây dựng trình đtrình cp có thẩm quyền dự tho văn bản Gii quyết các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư XDCB đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực được phân công sau khi có quyết định phê duyệt ch trương đầu tư của UBND tỉnh.

3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động của công tác Đăng ký kinh doanh; Công tác nội vụ, hành chính, qun trcủa cơ quan.

4. Tham gia Ban Chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách theo dõi.

5. Tham gia cùng với đồng cGiám đốc Schỉ đạo các lĩnh vực hot động thuộc các phòng: Tng hợp, Quy hoạch; Kinh tế đi ngoại, Đấu thu, Thm định và Giám sát đầu tư.

6. Giúp Giám đốc Stheo dõi chỉ đạo công tác giám sát và đánh giá đầu tư; Ci cách hành chính; Kế hoạch xúc tiến đầu tư, danh mục dán kêu gọi đu tư của tnh

7. Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc S

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Cử nhân chính trị (Cao cấp chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng chtin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong cơ quan;

- Năng lực chỉ đạo, điu hành, trin khai các hoạt động được phân công chỉ đạo;

- Năng lực gii quyết những công việc phát sinh, Năng lực phân tích, tng hợp.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng góp ý, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

5.1.3

Trưởng phòng

CV

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

- Chủ trì tham mưu, tổ chức công tác quy hoạch: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, nh vực, sản phẩm chyếu cp tnh; quy hoch tổng th phát trin kinh tế - xã hội cp huyện;

- Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác tổng hp, xây dựng dự tho kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm kế hoạch đầu tư công trung hn và hàng năm của tnh; Xây dựng các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội hàng tháng, hàng quý, hàng năm, xây dựng kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện vn đầu tư dự án thuộc các ngành, lĩnh vực phòng phụ trách theo quy định

- Ch trì tổng hợp, tổ chức, triển khai xây dng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực phòng được phân công: Quốc phòng, An ninh; Công nghệ thông tin; Thông tin; Truyền thông; Qun lý nhà nước; Cp nước, thoát nước và xử lý rác thi, nước thải; Kho tàng;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc qun lý kế hoạch và đầu tư (gồm cvốn ODA) và thm định ch trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách

1. Tổ chức, triển khai tng hp, xây dựng và theo dõi nh hình thực hiện kế hoch phát trin KTXH 05 năm, hàng năm; Kế hoch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm.

2. Tchức, triển khai thẩm định trình quan có thẩm quyền phê duyệt đcương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí; trình thành lp Hội đồng thm định: tchức họp thẩm định dự án quy hoạch; báo cáo thẩm đnh dự án quy hoạch; dự tho quyết định phê duyệt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cp huyện, quy hoch ngành, lĩnh vực và sn phẩm ch yếu cp tnh.

3. Tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng và c th hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở vận động thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước

4. T chc, triển khai qun lý các dự án đầu tư (gồm cvốn ODA) các ngành, lĩnh vực Quốc phòng, An ninh; Công nghệ Thông tin; Thông tin; Truyền thông; Qun lý nhà nước; Cp nước, thoát nước và xử lý rác thi, nước thi; Kho tàng: Đối với các dự án, Báo cáo KTKT s dng vốn đầu tư công đối với các lĩnh vực trên: Tham mưu Giám đốc strong việc thực hiện các trình tự thủ tục xây dựng cơ bn theo đúng chức năng nhiệm vụ Tham gia Hi đồng thm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật

5. Tchức, trin khai thẩm định trình cơ quan có thm quyn phê duyệt báo cáo đề xuất ch trương đầu tư, báo cáo thm định nguồn vốn và khả năng cân đối vn của chương trình đầu tư sdụng toàn b vn cân đối ngân sách tỉnh, vn từ nguồn thu đlại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tnh và các khon vốn vay khác ca ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách

6. Ch trì và phối hợp với các phòng hướng dẫn chuyên môn, nghĩa vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầuđối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cp huyện

7 Tổ chức, trin khai chế độ báo cáo thường xuyên đột xuất

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư

- Ch trì tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện thm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án; tổng hợp trình phê duyệt dự án, điu chnh dự án (đối với dự án có cấu phần xây dựng); thẩm định dự án, điều chnh dự án (đối với dự án không có cấu phn xây dựng); tổ chức, triển khai công tác đấu thu thuộc thẩm quyền;

- Chủ trì tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện thẩm định chtrương đầu tư, điều chỉnh chtrương đầu tư, cp mới, điều chỉnh giy chng nhn đăng ký đầu tư, thu hồi giy chng nhn đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư tnguồn vn ca nhà đầu tư trong nước.

- Tổ chức, trin khai công tác giám sát và đánh giá đầu tư; tham gia t thm tra quyết toán các dự án đầu tư công.

1. Tổ chức, triển khai thẩm định báo cáo đề xut chtrương đầu tư; tổng hợp trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án (đối với dự án có cu phn xây dựng); thm định dự án, điều chỉnh dự án (đối vi dự án không có cấu phn xây dựng).

2. Tchức, triển khai thẩm định kế hoạch la chọn nhà thu các dự án đầu tư công; thẩm định hồ sơ mi quan tâm, hsơ mời sơ tuyn, hồ sơ mi thầu, h sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết qu la chn nhà thu đối với các gói thu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

3. Tổ chức, triển khai thẩm đnh chtrương đầu tư, điều chỉnh ch trương đu tư, cp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hi giấy chứng nhận đăng ký đu tư đối với các dự án đầu tư tnguồn vốn của nhà đầu tư trong nước

4. Tchức, triển khai thực hiện kế hoch giám sát và đánh giá đu tư; tham gia tổ thm tra quyết toán các dự án đầu tư công.

5. Tchức, triển khai chế độ báo cáo thưng xuyên, đột xut

6. Tchức, triển khai các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Kinh tế ngành

Ch tri tổng hp, tổ chức, trin khai xây dựng và theo dõi nh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công thuộc ngành, lĩnh vực phòng được phân công: Nông nghiệp & Phát trin nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Công nghiệp. Giao thông, Xây dựng. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý kế hoạch và đầu tư (gồm cả vốn ODA) và thm định ch trương đầu các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được pn công theo dõi phụ trách.

1. Tổ chức, trin khai tổng hợp, xây dng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 05 năm, hàng năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm và hàng năm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng.

2. Tổ chức, triển khai nghiên cu, xây dựng và cụ thhoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hp với đặc điểm của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ s vận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

3. T chc, triển khai qun lý các d án đầu tư (gồm c vn ODA) các ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát trin nông thôn, i nguyên & Môi trường, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng. Đối với các dự án, Báo cáo KTKT sử dng vn đầu công đối với các lĩnh vực trên: Tham mưu Giám đốc strong việc thực hiện các trình tự thủ tục xây dựng cơ bn theo đúng chức năng nhiệm vụ. Tham gia Hội đồng thm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật

4. Tổ chức, triển khai thẩm định trình cơ quan có thm quyn phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo thm định nguồn vốn và kh năng cân đối vn của chương trình đầu tư sdụng toàn bộ vn cân đối ngân sách tnh, vn từ nguồn thu để lại cho đầu nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tnh và các khon vn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách

5. Tchức, triển khai chế độ báo cáo thưng xuyên, đột xuất

6. T chc, triển khai các nhiệm v khác do lãnh đạo s giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Khoa giáo, Văn xã

- Ch trì tổng hợp, tổ chức, trin khai xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch phát triển kinh tế - xã hội theo lĩnh vực của phòng được phân công: Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá-Thể thao, Phát thanh-truyền hình, Khoa học-Công ngh

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc quản lý kế hoạch và đầu (gồm cvốn ODA) và thm đnh ch trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách

1. T chc, trin khai tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, ng năm trong lĩnh vực Lao động - thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa -Thể thao, Phát thanh-truyền hình, Khoa học-Công ngh

2. Tổ chức, triển khai tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình nh thực hiện kế hoạch phát trin KTXH 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá-Ththao, Phát thanh-truyền hình, Khoa học-Công nghệ

3. T chức, triển khai quản lý kế hoạch và đầu (gồm c vn ODA) các ngành, lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa-Thể thao, Phát thanh-truyền hình. Khoa học-Công nghệ Qun lý kế hoạch vốn đầu công trung hạn 5 năm, hàng năm. Đi với các dự án, Báo cáo KTKT sdụng vốn đầu tư công đối với các lĩnh vực trên: Tham mưu Giám đốc strong việc thực hiện các trình tự thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng chc năng nhiệm vụ. Chỉ đạo quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các d án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, Tham gia Hội đồng thẩm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật

4. Tổ chức, triển khai thm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất ch trương đầu tư, báo cáo thẩm đnh nguồn vn và kh năng cân đối vn của chương trình đầu tư s dng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tnh, vốn tnguồn thu để li cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tnh và các khon vốn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách

5. Tổ chức, triển khai chế độ báo cáo thưng xuyên, đột xuất

6. Tổ chức, triển khai các nhiệm vụ khác do lãnh đạo s giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Kinh tế đối ngoại

- Ch trì tổng hợp, tổ chức, triển khai xây dựng và theo dõi tình hình thực hin kế hoch phát triển kinh tế - xã hội theo lĩnh vực của phòng đưc phân công: Thương mại, du lịch - dịch vụ.

- Tham mưu cho Giám đốc S trong việc quản lý kế hoạch và đu tư (gồm cả vốn ODA) và thm định ch trương đu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách

- Tổ chức, triển khai qun lý, tổng hợp các dán đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dự án s dng nguồn vn hỗ trphát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính ph (NGO):

1. Tổ chức, triển khai tng hp, xây dựng và theo i tình hình thực hiện kế hoch phát triển KTXH 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực Thương mại, du lịch-dịch v

2. Tổ chức, triển khai nghiên cu, xây dựng và c thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tnh phù hợp với đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ svận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước

3. Tổ chức, triển khai qun lý kế hoch và đầu tư (gm c vn ODA) các ngành, lĩnh vực Thương mi, du lịch - dịch vụ. Qun lý kế hoch vn đầu tư công trung hn 5 năm, hàng năm. Đối với các dự án, Báo cáo KTKT sdụng vn đầu tư công đối với các lĩnh vực trên: Tham mưu Giám đốc strong việc thực hiện các trình tự thtục xây dng cơ bn theo đúng chức năng nhiệm v. Chỉ đạo qun lý, theo dõi nh hình thực hiện các dự án. báo cáo kinh tế kỹ thut. Tham gia Hội đồng thm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật

4. Tchức, triển khai thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo thẩm định nguồn vốn và kh năng cân đối vn của chương trình đầu tư sdụng toàn b vn cân đối ngân sách tnh, vốn từ nguồn thu để li cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tnh và các khoản vn vay khác của ngân sách tỉnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách

5. Tổ chức, triển khai tiếp nhn, sử dụng theo dõi quản lý, tng hợp báo cáo nh nh thực hiện các dự án sdụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính ph (NGO);

6. Tổ chức, triển khai, thẩm định hồ sơ cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tnh Nam Định

7. Tổ chức, triển khai chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

8. Thực hin các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh

- T chc, triển khai công tác đăng ký doanh nghiệp, thực hiện cp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật,

- Tchức, triển khai việc quản lý nhàc đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

1 T chc, triển khai công tác đăng ký doanh nghiệp: Cp mới, cp lại, thay đổi, tạm ngừng, gii th, thu hi Giy chng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh trên địa bàn

2. Tổ chc, triển khai về thủ tục đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm: Cp mi, cp lại, thay đổi, tạm ngừng, giải th, thu hi Giy chứng nhận đăng ký trên đa bàn thuộc thẩm quyền của Sở

3. Tổ chức, triển khai chế độ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qu theo cơ chế một ca liên thông trong lĩnh vực đăng ký doanh nghip

4. Tổ chức, triển khai cập nhật, lưu trữ và qun lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, qun lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cp địa phương. Theo dõi, tng hp tình hình qun nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

5. Tổ chức, triển khai hướng dẫn, gii đáp vướng mc đối với phòng Tài chính kế hoch các huyện, thành phtrong việc thực hiện cp giy chng nhn đăng ký kinh doanh đối vi hộ kinh doanh, hợp tác xã

6. Thực hiện các nhiệm vkhác theo theo sự phân công của Ban Giám đốc.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế, tập thể và tư nhân

- Ch trì tổng hợp, tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh.

- Tổ chức, triển khai, tổng hợp báo cáo, triển khai chính sách, kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nh và vừa; chương trình hỗ trợ phát trin kinh tế tp th, hp tác xã, kinh tế nhân.

1. Tham gia Tchuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp của tỉnh, tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tnh: tng hp, báo cáo nh nh sp xếp đi mới, phát trin DNNN, tham mưu xây dựng đề án sp xếp DNNN cho UBND tỉnh.

2. Tổ chức, triển khai phối hợp với các đơn v liên quan theo dõi, quản lý nhà nước đi với doanh nghiệp, doanh nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; Ch trì, xây dựng Dự thảo báo cáo nh hình hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân, kinh tế tp th, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tnh.

3. Tổ chức, triển khai xây dng kế hoạch, triển khai chính ch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nh và va.

4. Tổ chức, triển khai xây dựng kế hoạch, triển khai chính sách, chương trình htrợ pt triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân

5. Tchức, trin khai phối hợp với các quan có liên quan giải quyết các vướng mc có liên quan đến phát trin kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

6. Tổ chức, triển khai lựa chọn, đxuất với các tchức và các cp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xut sắc trong hoạt động sn xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội khác.

7. Tổ chức, triển khai thực hiện các công việc tổ chức Hội nghdoanh nhân, Hội ngh Lãnh đạo tỉnh gp mặt, chúc tết doanh nghiệp. Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.

8. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Ban Giám đốc giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

4.1.4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

- Chủ trì, tổ chc thực hin qun lý nc về công tác thanh tra, kim tra, gii quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Ch trì tiến hành thanh tra, kim tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

1. Ch trì, tổ chức thực hiện nhiệm v thanh tra

2. Ch trì, tổ chức thanh tra, kiểm tra nh chính

3. Ch trì, tổ chức thanh tra chuyên ngành

4. Tham gia tiếp công dân, xđơn thư khiếu ni, t cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

5. Chủ trì, t chức xem xét, giải quyết và tr li công dân theo đúng quy định của pháp lut

6. Ch trì, tổ chức tham mưu lãnh đạo trin khai các báo cáo trong lĩnh vực: phòng chng tham nhũng; tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo

7. Ch trì, tổ chức theo dõi việc kiểm tra chp hành các nội dung trong Giy chứng nhận ĐKKD và Giy chứng nhn đầu tư

8. Xphạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kế hoch và đầu tư

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc S giao

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

5.1.5

Chánh văn phòng

CV

Văn png S

Ch trì, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ thi đua khen thưng, bảo v chính trị nội bộ; tham mưu duy trì thực hiện quy chế chỉ tiêu nội bộ, quản lý sdụng, thanh toán quyết toán kinh phí được cp ca cơ quan, tổ chức và quản lý các công việc hành chính qun tr

1. Ch trì, tham mưu, tổ chức, triển khai, theo dõi, qun lý tổ chc bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngch công chức, v trí việc làm và số lượng người làm việc: Tham mưu sp xếp, chuyn đổi v trí công tác, luân chuyn, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức; Thực hiện chế đtiền lương và chính sách, chế độ đãi ng, đào tạo, bi dưỡng, khen thưởng, kluật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi qun lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc y quyn ca UBND tnh;

2. Ch trì, tổ chức nghiên cu, tham mưu về công tác quy hoạch cán bộ, Dự tho văn bn quy định cthể điu kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưng, Phó các đơn vị thuộc S; Trưởng, Phó Trưng phòng, Phòng Tài chính

3. Ch trì, tổ chức tham mưu qun lý i chính, i sn của cơ quan, công. Duy trì thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, qun lý s dng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí được cp, thanh quyết toán các khon thu nộp ngân sách (phí, lphí) theo nội quy, quy chế ca cơ quan và theo quy định của pháp luật;

4. Ch trì tham mưu tổ chức lập kế hoạch và theo dõi công tác thi đua khen thưởng của cơ quan và thực hiện việc khen thưng trong ngành. Tng hợp và báo cáo các nội dung v công tác thi đua, khen thưng của cơ quan;

5. Ch trì, tổ chức phối hợp với các phòng trong Sở giám sát việc thực hiện nội quy, Quy chế của cơ quan; Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc duy trì áp dụng hệ thống ISO 9001: 2008 và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

6. Qun lý bộ phận tiếp nhn và tr kết qu theo cơ chế một ca, một ca liên thông, thực hiện đúng và có hiệu qu Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và tr kết qu theo cơ chế một ca, một ca liên thông;

7. Ch trì, tổ chức thực hiện và qun lý các công việc hành chính qun trị, văn t, lưu tr bo mật tài liệu, bo đm thông tin liên lạc, phương tiện đi lại, làm việc theo đúng quy định và thủ tục hiện hành của Nhà nước. Bo quản và sử dng con du theo quy định của pháp luật

8. Ch trì, tham mưu tổ chức duy trì điều kiện làm việc của cơ quan đáp ng các yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo và yêu cầu của Giám đốc Sở. Duy trì công tác thưng trực, bo vệ trong và ngoài giờ nh chính, giữ gìn nề nếp ra vào quan, bo vệ an ninh trật tự cơ quan, bo vệ phương tiện của cơ quan và ca khách đến liên hệ công tác. Qun lý toàn bộ tài sn, phương tin, thiết blàm việc, sửa chữa nh, tổ chức bảo đảm trật t, an toàn cơ quan. Mua sm trang thiết b và vật tư văn phòng. Tổ chức thực hiện tốt nội quy, quy chế điều kiện làm việc, chế độ sinh hoạt, hội hp, công tác nội vụ cơ quan;

9. Ch trì, tổ chức công việc lễ tân, khánh tiết trong các hội nghị, hội tho ti cơ quan và phối hợp tổ chức theo phân công của Ban Giám đốc Sở;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp cử nhân (cao cấp lý luận chính trị) hoặc đang học cử nhân (Cao cấp lý luận chính trị)

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

5.1.6

Phó Tng phòng

CV

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Phó Trưởng phòng phụ trách đầu tư công và theo dõi các quy hoạch lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Giáo dục - Đào tạo, Y tế - Dân số, Xã hội.

Triển khai thực hiện công việc tổng hợp, xây dựng báo cáo và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch đầu công 6 tháng, hàng năm và trung hạn: các quy hoch thuộc lĩnh vực Văn hóa; Ththao; Giáo dục - Đào tạo, Y tế - Dân số; Xã hội.

1. Trin khai thực hiện tổng hp, xây dựng báo cáo đầu tư công 6 tháng, hàng năm và trung hn; Báo cáo nợ đọng xây dng cơ bn theo quy định

2. Triển khai thực hiện theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nguồn vốn Trái phiếu Chính ph, vn vay, vốn ứng

3. Trin khai thực hiện theo dõi các quy hoạch thuộc lĩnh vực Văn hóa, Th thao, Giáo dc - Đào tạo, Y tế - Dân s, Xã hội. Theo dõi các dự án khối Qun lý Nhà nước.

4. Triển khai thực hiện tổng hợp các báo cáo tr li kiến nghị c tri tại các kỳ hp ND tnh

5. Triển khai thực hiện phối hợp vi các phòng có liên quan trong sở thc hiện các công việc theo chức năng nhiệm vđược giao

6. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xut

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo s và Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Trưởng phòng phụ trách Kinh tế - xã hội và theo dõi quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các quy hoạch thuộc lĩnh vực: Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thy lợi và Thủy sn, Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai thực hiện công việc tng hợp. xây dựng báo cáo và theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm và 5 năm; H thng các chỉ tiêu kinh tế hi theo kế hoạch hàng năm và 5 năm; Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch thuộc các nh vực Công nghiệp, Giao thông. Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thy lợi và Thy sn, Tài nguyên và Môi trường

1. Triển khai thực hiện tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm v kinh tế xã hi hàng tháng, quý, năm 5 năm: Tình hình thực hiện hệ thống chi tiết kinh tế xã hội theo kế hoạch hàngm và 5 năm

2. Triển khai thực hiện tổng hợp tình hình thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

3. Triển khai thực hiện theo dõi các quy hoch thuộc lĩnh vực Công nghiệp: Giao thông: Nông nghiệp; m nghiệp, thy lợi và thy sn: Tài nguyên môi trường. Theo dõi các dự án khi Quân đội, Công an.

4. Triển khai thực hiện chun bnội dung, ghi ý kiến kết luận của Lãnh đạo trong các cuộc hp giao ban của cơ quan và của ngành.

5. Phối hp với các phòng có liên quan trong sthực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao

6. Thực hiện chế độ báo cáo thưng xuyên, đột xuất

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do nh đạo s và Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư

Phó Trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; văn hóa ththao; trụ sở quản lý nhà nước; quốc phòng an ninh; thông tin và truyền thông; y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; xã hội.

- Triển khai thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất chtrương đầu tư đối với dự án; tng hợp trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án (đối vi dự án có cu phn xây dựng); thẩm định dự án, điều chỉnh dự án (đối với dự án kng có cu phần xây dựng); thm định kế hoạch lựa chọn nhà thu các dự án đầu công;

- Trin khai thực hiện công tác đấu thu thuộc thẩm quyền đối với các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; văn hóa thể thao; trụ s qun lý nhà nước; quốc phòng an ninh, thông tin và truyền thông; y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; xã hội.

- Triển khai thực hiện tham gia tổ thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành, công tác đu thầu, ci cách thtục hành chính

1. Triển khai thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất chtrương đầu tư; tng hp trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án (đối với dự án có cu phn xây dựng), thm định dự án, điều chnh dự án (đối vi dự án không có cầu phần xây dng).

2. Triển khai thực hiện thẩm định kế hoạch la chọn nhà thu các dự án đầu tư công; thm định hsơ mời quan tâm, hồ sơ mờituyển, hồ sơ mi thu, hsơ yêu cầu, kết quđánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh g h sơ dự sơ tuyn, kết qu la chọn nhà thu đối với các gói thu thuộc d án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

3. Triển khai thực hiện tham gia tthẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành, công tác đấu thu, ci cách thủ tục hành chính.

4. Phối hợp với các phòng có liên quan trong sthực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

6. Thực hiện các nhiệm v khác do lãnh đạo s và Trưởng phòng giao cho.

 

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Trưng Phòng phụ trách lĩnh vực Nông lâm, thủy sn; i nguyên và môi trường; công nghiệp; giao thông vận ti; cp nước và x lý rác thi, nước thi; kho tàng; khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin; du lịch, dịch vụ và đối ngoại; các khu đô thị.

- Triển khai thực hiện thm định báo cáo đề xuất ch trương đầuđối với dự án; tng hợp trình phê duyệt dự án, điều chnh dự án (đối vi dự án có cấu phần xây dựng); thẩm định dự án, điều chnh dự án (đối với dự án không có cấu phần xây dựng); thẩm định kế hoch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư công;

- Triển khai thực hiện công tác đấu thu thuộc thm quyn đối với các nh vực Nông lâm, thy sn: i nguyên và môi trưng; công nghiệp: giao thông vận tải: cấp nước và x lý rác thi, ớc thi; kho tàng; khoa học và công nghệ: công nghệ thông tin; du lịch, dịch vụ và đối ngoại; các khu đô thị.

- Trin khai thc hin thm định, qun lý, tham mưu cp phép dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước.

- Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát đánh giá đầu tư; tham gia tthẩm tra quyết toán các dự án đầu tư công

1 Triển khai thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất ch trương đầu tư; tng hợp trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án (đối với dự án cơ cấu phần xây dựng); thẩm định dự án, điều chỉnh d án (đối với dự án không có cu phn xây dựng).

2. Triển khai thực hiện thẩm định kế hoạch la chọn nhà thầu các dự án đầu tư công; thm định hsơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyn; hồ sơ mời thầu, hsơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá h sơ dự sơ tuyển, kết qulựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

3. Triển khai thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chtrương đầu tư, cp mới, điều chỉnh giy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hi giấy chứng nhận đăng ký đầuđối với các dự án đầu tư tnguồn vn của nhà đầu tư trong nước

4. Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư: tham gia t thm tra quyết toán các dự án đầu tư công.

5. Phối hợp với các phòng có liên quan trong s thc hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

6. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở và Trưng phòng giao cho.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Kinh tế ngành

Phó Trưng Phòng phụ trách ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển ng thôn, Tài nguyên & Môi trường.

Triển khai thực hiện  việc tng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 5 năm, ng năm thuộc ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng. Tham mưu cho Giám đc Sở trong việc qun lý kế hoạch và đu tư (gồm cvốn ODA) và thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường.

1. Triển khai thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi nh hình thực hiện kế hoch phát triển kinh tế - xã hội 5 m, hàng năm thuộc ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng; Qun lý và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm thuộc ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng

2. Tham gia triển khai thực hiện nghiên cứu, xây dựng và cụ thhoá các cơ chế, chính sách trên đa bàn tnh phù hp với địa đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ s vn dng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước

3. Triển khai thực hiện tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm gửi về phòng Tổng hợp Quy hoch để báo cáo Ban Giám đốc sở theo quy định.

4. Triển khai thực hiện qun lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư (gm c vn ODA) thuộc các ngành, lĩnh vực Nông nghip & Phát triển nông thôn, Tài nguyên &i trưng: Đối với các d án, Báo cáo KTKT sử dụng vn đầu tư công đối với các lĩnh vực trên: Thực hiện các trình tthủ tục xây dựng cơ bn theo đúng chức năng nhiệm vụ.

5. Triển khai thực hiện thm định trình cơ quan có thẩm quyn phê duyt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vn và kh năng cân đối vốn của chương trình đầu tư s dng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tnh, vn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khon vn vay khác của ngân sách tnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Pt trin nông thôn, i nguyên & Môi trường

6. Tham gia Hội đồng thẩm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường

7. Phối hợp với các phòng có liên quan trong sthực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vđược giao

8. Triển khai thc hiện chế độ báo cáo tng xuyên, đột xuất

9. Trin khai thực hiện các nhiệm vụ khác do nh đạo s và Trưng phòng giao cho.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Trưng Phòng phụ trách ngành, lĩnh vực Công nghiệp, Giao Thông, Xây dựng.

Triển khai thực hiện việc tổng hợp, xây dng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch đầu công trung hạn 05 năm và hàng năm thuộc lĩnh vực Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng. Tham mưu cho Giám đốc Strong việc qun lý kế hoạch và đầu (gồm c vn ODA) và thẩm định chtrương đầu các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách: Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng

1. Triển khai thực hiện tng hp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm thuộc ngành, lĩnh vực Công nghiệp, Giao thông, Xây dng; Qun lý và theo dõi nh hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm thuộc ngành, lĩnh vực Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng

2. Tham gia triển khai thực hiện nghiên cứu, xây dựng và cụ th hoá các cơ chế, chính sách trên địa n tnh phù hợp vi đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ svận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách ca Nhà nước

3. Trin khai thực hiện qun lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư (gồm c vn ODA) thuộc các ngành, lĩnh vực Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng: Đi với các dự án, Báo cáo KTKT sdụng vn đầu tư công đối vi các lĩnh vực trên. Thực hiện các trình tthủ tục y dng cơ bn theo đúng chc ng nhiệm vụ.

4. Triển khai thực hiện thm định trình cơ quan có thm quyn phê duyệt báo cáo đề xuất ch trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vn ca chương trình đầu tư sử dụng toàn bvốn cân đối ngân sách tnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đi ngân sách tỉnh và các khon vn vay khác của ngân sách tnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực Công nghiệp, Giao thông, Xây dng

5. Tham gia Hội đồng thm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vc Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng

6. Phối hợp với các phòng có liên quan trong s thực hin các công việc theo chc ng nhiệm vụ được giao

7. Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thưng xuyên, đột xuất

8. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo s và Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Phó Trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực tng hp kinh tế xã hội.

Triển khai thực hiện công việc tổng hợp, xây dựng và theo i nh hình thực hiện kế hoch phát triển kinh tế - xã hội 5 m, hàng năm trong lĩnh vực Lao động- Thương binh xã hội, Giáo dục- Đào tạo, Y tế, Khoa học-Công nghệ, Văn hóa Thể thao, Phát thanh Truyền hình.

1. Triển khai thực hiện tng hp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm theo lĩnh vực Lao động - thương binh xã hội, Giáo dục- Đào to, Y tế, Khoa hc-Công nghệ, Văn hóa Thể thao, Phát thanh Truyền hình

2. Triển khai thực hiện nghiên cứu, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở vận dng thực hiện các cơ chế, chính sách ca Nhà nước

3. Triển khai thực hiện tng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, m gửi về phòng Tng hp Quy hoạch để báo cáo Ban Giám đốc sở theo quy định.

4. Triển khai phối hợp với các phòng có liên quan trong sthực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao

5. Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

6. Triển khai thực hiện các nhiệm v khác do lãnh đạo s và Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Trưng Phòng phụ trách lĩnh vực quản lý kế hoạch và đu tư (bao gồm cả vn ODA) và thẩm định chtrương đầu tư.

Triển khai thực hin việc qun lý kế hoch và đu tư (gồm cả vốn ODA) và thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục- Đào tạo, Y tế, Khoa học-Công nghệ, Văn hóa Th thao, Phát thanh Truyền hình

1. Trin khai thực hiện việc qun lý kế hoạch và đầu tư (gồm c vn ODA). Qun lý kế hoạch vốn đầu tư công trung hn 5 năm, hàng năm. Đi với các dự án, Báo cáo KTKT s dng vn đầu tư công thuộc các ngành, lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào to, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Phát thanh-truyền hình, Khoa học-Công nghệ. Thực hiện các trình tự thủ tục xây dựng cơ bn theo đúng chức năng nhiệm vụ.

2. Triển khai thực hiện việc thẩm định trình cơ quan có thm quyền phê duyệt báo cáo đxuất ch trương đầu tư, báo cáo thẩm định nguồn vn và kh năng cân đối vn của chương trình đầu tư s dng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tỉnh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tnh và các khon vn vay khác của ngân sách tnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách

3. Triển khai thực hin qun lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án, báo cáo kinh tế kĩ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá-Th thao, Phát thanh-truyn hình, Khoa học-Công nghệ

4. Tham gia Hội đồng thẩm đnh quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa-Thể thao, Phát thanh- truyền hình, Khoa học-Công nghệ

5. Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

6. Triển khai thực hiện c nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở và Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Kinh tế đối ngoại

Phó trưởng phòng phụ trách kinh tế-xã hội.

- Triển khai thc hiện công việc xây dựng và theo dõi nh hình thc hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hi theo nh vực của phòng được phân công: Thương mại, du lch-dịch vụ.

- Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc qun kế hoạch và đầu tư (gồm cvốn ODA) và thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi ph trách

1. Triển khai thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 5 m, hàng năm theo lĩnh vực Thương mại, du lịch - dịch vụ. Tng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hin kế hoạch tháng, quý, năm gửi v phòng Tng hợp, Quy hoạch đểo cáo Ban Giám đốc s.

2. Trin khai thực hiện vic qun lý kế hoạch vn đầu tư công trung hn 5 năm, hàng năm. Đối với các dự án, Báo cáo KTKT s dng vn đầu tư công trước các ngành, lĩnh vực Thương mại, du lịch - dịch vụ Thực hiện các trình tự thủ tục xây dựng cơ bản theo đúng chức năng nhiệm vụ.

3. Triển khai thực hin việc thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xut ch trương đầu tư, báo cáo thm đnh nguồn vn và kh năng cân đối vn ca chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vn cân đối ngân sách tnh, vn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tnh và các khon vn vay khác của ngân sách tỉnh để đu tư thuộc ngành, lĩnh vực phòng phụ trách

4. Trin khai phối hợp với các phòng có liên quan trong sở thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao

5. Triển khai thc hin chế độ báo cáo thưng xuyên, đột xuất

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở và Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó trưởng phòng phụ trách: Đầu tư nước ngoài (FDI).

- Triển khai thực hiện qun lý, tổng hợp các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính ph(NGO);

1. Triển khai thực hiện quản lý, tổng hợp và thm định h sơ cho chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy Chứng nhn đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài thực hiện ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tnh Nam Định.

2. Triển khai thực hiện qun lý, tổng hp dự án sdụng ngun vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện tr phi chính ph (NGO)

3. Triển khai thực hiện nghiên cu, xây dựng và cụ th hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh p hp với đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở vận dng thực hiện các cơ chế, chính sách ca Nhà nước

4. Triển khai phối hợp với các phòng có liên quan trong sở thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao

5. Triển khai thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở và Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đtương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Phó Trưởng phòng phụ trách loại hình DN Công ty cổ phần, DNTN, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân.

- Triển khai thực hiện về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các loại hình Công ty Cổ phần, DN tư nhân; đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

- Triển khai thực hiện chế độ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

1. Triển khai thực hiện hướng dẫn các cá nhân, tổ chức về bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh. Hồ sơ tạm ngừng hoạt động; Hồ sơ giải thể doanh nghiệp,… đối với các loại hình công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

2. Triển khai thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kể cả thành lập mới và thay đổi nội dung), xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Scan hồ sơ DN, sắp xếp hồ sơ lưu trữ, số hóa tài liệu đối với các loại hình công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

3. Triển khai thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp thành lập mới, thông tin thay đổi, thông báo mẫu dấu,… của doanh nghiệp đối với các loại hình công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

4. Triển khai thực hiện chế độ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

5. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Trưởng phòng phụ trách loại hình DN: Công ty TNHH và Công ty Hợp danh.

- Triển khai thực hiện về thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các loại hình Công ty TNHH và Công ty Hợp danh

- Quản trị hệ thống mạng nội bộ ‘Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp’, Theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý nhà nước đối vi doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

1. Triển khai thực hiện hướng dẫn các cá nhân, tổ chức về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh, Hồ sơ giải thể doanh nghiệp,… đối với các loại hình Công ty TNHH và Công ty Hợp danh.

2. Triển khai thực hiện thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (kể cả thành lập mới và thay đổi nội dung), xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Scan hồ sơ DN, sắp xếp hồ sơ lưu trữ, số hóa tài liệu đối với các loi nh Công ty TNHH và Công ty Hp danh

3. Triển khai thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp thành lp mi, thông tin thay đổi, thông báo mẫu dấu, ca doanh nghiệp đối vi các loại hình Công ty TNHH và Công ty Hợp danh

4. Triển khai thực hiện cập nhật, lưu tr và qun lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vn hành h thng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cp địa phương.

5. Triển khai thực hiện theo dõi, tng hợp tình hình qun lý nhà nước đối với doanh nghip sau đăng ký thành lp

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo theo sphân công của Trưng phòng giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế, tập thể và tư nhân

Phó Trưởng phòng phụ tch lĩnh vực doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện công tác đi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh.

- Triển khai thực hiện công tác hỗ trdoanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghip nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

1. Tham gia Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp ca tnh, cùng với Trưởng phòng thực hiện công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp tnh về: tổng hợp xây dựng dự tho báo cáo tình hình sp xếp, đổi mới DNNN, tham mưu xây dựng đề án sp xếp, tổ chức lại DNNN cho UBND tỉnh.

2. Triển khai thực hiện tổng hợp, qun lý đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phn kinh tế khác, doanh nhân, trên địa bàn tnh;

3. Triển khai thực hiện xây dựng D tho kế hoạch, triển khai chính sách, chương trình h trdoanh nghiệp nh và vừa.

4. Triển khai thực hiện xây dựng Dự tho báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tnh.

5. Triển khai thực hin công tác gii quyết các vướng mc có liên quan đến hoạt động ca Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp thuộc các tnh phn kinh tế khác.

6. Triển khai thực hiện lựa chn, đề xuất với Trưởng phòng về việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, hp tác xã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội khác

7. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo svà Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực kinh tế tập thể và tư nhân.

- Triển khai thực hiện công c hỗ trợ phát triển kinh tế Hợp tác xã, kinh tế tập thtư nhân.

1. Triển khai thực hiện theo dõi, tổng hợp, báo cáo v qun nhà nước đối với Hợp tác xã, kinh tế tp th và tư nhân trên địa bàn tỉnh;

2. Triển khai thực hiện xây dựng Dự thảo kế hoạch, triển khai chính sách, chương trình hỗ trợ Hợp tác xã, kinh tế tập thể và tư nhân.

3. Triển khai thc hin xây dựng Dự thảo báo cáonh hình hoạt động của các Hp tác xã, kinh tế tập thvà tư nhân.

4. Triển khai thực hiện giải quyết các vưng mc có liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã, kinh tế tp th và tư nhân

5. Triển khai thực hiện la chọn, đề xuất với Trưởng phòng về việc biu dương, khen thưng các hợp tác có thành tích trong hoạt động sn xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội khác.

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo svà Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

5.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phó Chánh thanh tra phụ trách các huyện: Nam Trực, Ýn, Vụ Bn, Mỹ Lộc, Thành phố Nam Định.

- Trin khai, thực hiện qun lý nhà ớc về công tác thanh tra, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo v phòng, chng tham nhũng trên địa bàn: Nam Trc, Ý Yên, Vụ Bn, Mỹ Lộc, Thành phố Nam Định;

- Tham mưu Chánh Thanh tra xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

1. Triển khai, thực hiện theo dõi công tác thanh tra, kim tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của S

2. Triển khai, thực hiện thanh tra, kiểm tra hành chính

3. Triển khai, thực hiện thanh tra chuyên ngành

4. Triển khai thực hiện theo dõi và xây dựng báo cáo về công c phòng chng tham nhũng

5. Triển khai, thực hiện xây dựng và thực hiện ISO trong các hoạt động của ngành

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Chánh thanh tra phụ trách các huyện: Giao Thy, Hi Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Trực Ninh.

- Triển khai, thực hiện qun lý nhà nưc v công tác thanh tra, thanh tra, kiểm tra, gii quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tn địa bàn: Giao Thy, Hi Hậu, Xuân Trường, Nghĩa Hưng. Trực Ninh;

- Tham mưu Chánh Thanh tra xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

1. Triển khai, thực hiện theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra của S

2. Triển khai, thực hiện thanh tra, kim tra hành chính

3. Triển khai, thực hiện thanh tra chuyên ngành

4. Triển khai, thực hiện tham mưu lãnh đạo Gii quyết khiếu ni, tố cáo, công tác tiếp dân, tiếp nhận và xđơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật

5. Trực tiếp tham gia tiếp công dân, xác minh gii quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

6. Triển khai, thực hiện xây dựng các báo cáo chuyên đề về công tác thanh tra

7. Tham mưu xử pht vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, đăng ký doanh nghiệp

8. Thực hiện các nhim vụ khác do Chánh Thanh tra giao

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

5.1.8

Phó Chánh văn phòng

CV

Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng phụ trách hành chính tng hợp, hành chính một cửa, thi đua khen thưởng

- Triển khai thc hin các lĩnh vực như: Công tác thi đua khen thưng, công tác cải cách hành chính, duy trì áp dụng và ci tiến HTQLCL của cơ quan theo tiêu chuẩn 9001:2008, kê khai tài sn, thu nhập

- Trc tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhn và tr kết qu theo cơ chế một cửa, cơ chế một ca liên thông. ng tuần, tháng, quý thực hiện báo cáo kết quả công tác tiếp nhận và tr kết qu cho Chánh Văn phòng đbáo cáo ban giám đốc.

1. - Triển khai, thực hiện xây dựng và duy trì hoạt động HTQLCL theo TCVN 9001:2008 của cơ quan, theo dõi, đôn đốc, hướng dn các phòng chuyên môn thực hiện; Tham mưu đánh giá cht lượng ISO hàng năm

2. Trin khai thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan

3. Tiếp nhn và tr kết quả theo cơ chế một ca, một cửa liên thông

4. Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưng: hàng năm xây dựng các văn bn hướng dẫn các phòng trong cơ quan, các phòng tài chính kế hoạch, huyn thành phthực hiện bình xét thi đua, soạn tho các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưng để trình Giám đốc sở hoặc trình các cơ quan cấp trên khen thưng cho cán bộ, công chức cơ quan...

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo S, Chánh Văn phòng giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Chánh Văn phòng phòng phụ trách Kế toán, thquỹ, văn thư, lưu trữ, Quản trị công s.

- Trin khai thực hiện các công c xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, công c qun lý sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy định, sdụng tiết kiệm, hiu qu.

- Triển khai thực hiện công tác kế toán, tài chính.

- Trin khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, qun trị công s

1. Triển khai, thực hiện xây dựng d toán thu, chi ngân sách hàng và quản lý sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu qu

2. Triển khai, thực hiện công tác kế toán Thanh toán lương và các khoản phụ cp các khon nộp theo ơng hàng tháng; thanh toán các chi hành chính của cơ quan; công tác đối chiếu công nợ, s dư tài khon, kim kê qu, lưu trữ sp xếp chứng từ kế toán tng xuyên hàng tháng và qun lý tài sn, tham gia trong việc mua sm tài sn; thực hiện các hsơ thủ tục và quyết toán vi Cục thuế về thuế thu nhập cá nhân, phí, lphí..

3. Triển khai, thực hiện công tác qun lý, sdụng quỹ tiền mặt cơ quan

4. Triển khai, thực hiện xây dựng kế hoạch vquản lý lưu trữ tài liệu, hồ sơ khoa học, hiệu qu.

5. Triển khai, thực hiện xây dựng kế hoạch văn thư hàng năm và thực hiện báo cáo công c văn thư lưu trữ khi có yêu cầu.

6. Triển khai, thực hiện thực hiện kế hoch qun trị công sở, sử dụng tiết kiệm, hiệu qu

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

Phó Chánh n phòng phụ trách nhân viên kỹ thut, lái xe, bo vệ, công nghệ thông tin.

- Triển khai, thực hiện theo dõi qun lý hệ thống công nghệ thông tin; qun lý về phương tiện, cơ sở vt cht của cơ quan

- Triển khai, thực hiện công tác đảm bo an toàn chung của cơ quan

1. Trin khai, thực hiện qun lý đội lái xe vgiờ gic, viết phiếu xăng, các hoạt động sa cha đảm bo lái xe an toàn

2. Triển khai, thực hiện qun lý đội bo vệ đảm bo trực 24/24h, đảm bảo an toàn vì cơ svật chất của cơ quan

3. Triển khai, thực hiện theo dõi qun lý hệ thống mng máy tính, các thiết bị tin học, cp nhật dữ liệu đăng tin trên trang Webside của Sở, trang qun lý văn bn...

4. Triển khai thực hiện công tác sa cha cơ sở vật chất của cơ quan khi bị hỏng, lập dự toán chi tiết về các thiết bcần thay thế, sửa chữa…

5. Thực hiện các nhiệm v khác khi được Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng giao.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc đang học trung cấp LLCT

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ qun lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực tập hp, quy tụ đoàn kết trong đơn vị;

- Năng lực điu hành, trin khai các hoạt động;

- Năng lực dự đoán, sáng tạo.

- Năng lực lãnh đạo, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý, điều hành các cuộc họp.

- Kỹ năng soạn thảo, chnh sửa văn bản;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

5.2

Nhóm chuyên n nghiệp vụ

8

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

5.2 1

Qun lý quy hoạch

CV

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Trực tiếp thc hin soạn tho các văn bản, tổng hợp, xây dựng, quản lý theo dõi nh hình thực hiện quy hoch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, cp tỉnh, cp huyện, quy hoạch pt trin ngành, lĩnh vực và sản phẩm ch yếu cấp tnh

1. Trực tiếp thực hiện tng hp ý kiến tham gia của các đơn vị và lập báo cáo kết qu thm định đối với đề cương, nhiệm vụ, và dự toán kinh phí quy hoạch.

2. Trc tiếp thực hiện hướng dẫn, giám sát, kim tra cơ quan lập quy hoch khi xây dựng, triển khai các bước lập quy hoạch

3. Trực tiếp kiểm tra nh hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ trình thm định quy hoạch; Trực tiếp thực hiện lập dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thành lp Hội đồng thm định quy hoạch; Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thm định quy hoạch.

4. Trực tiếp d kiến chương trình và nội dung tchức họp thẩm định quy hoch; Dự thảo báo cáo thẩm định; Lp tờ trình phê duyệt quy hoạch và dự tho Quyết định phê duyệt quy hoạch

5. Trực tiếp phối hợp vi ban qun trị website đưa thông tin công khai các quy hoạch đã được phê duyệt lên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đu tư.

6. Phối hợp vi các phòng ban của S, các đơn vị có liên quan để giải quyết các công việc được giao

7. Trực tiếp thực hiện công tác thng kê, báo cáo, đột xuất hoặc định ktheo quy định thuộc lĩnh vực ph trách

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

5.2.2

Tổng hp kinh tế xã hội

CV

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Trc tiếp thực hin soạn tho các văn bản, tổng hợp, xây dựng báo cáo và theo i tình hình thc hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm và 5 năm; Hệ thng các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch hàng năm và 5 năm;

1. Trc tiếp thực hiện tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm và 5 năm;

2. Trực tiếp thực hiện tổng hp nh hình thực hiện hệ thng chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch hàng năm và 5 năm. Hướng dẫn các ngành, các cp trong quá trình lập kế hoạch.

3. Trực tiếp thực hiện tổng hợp báo cáo nh hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm ca các phòng thuộc Sở để báo cáo Ban Giám đốc s theo quy định.

4. Trực tiếp thực hiện tham gia nghiên cứu, góp ý, soạn tho văn bn, xây dựng và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách trên địa bàn tnh phù hợp với đặc đim của lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở vn dụng thực hin các cơ chế, chính sách của Nhà nước

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư

Trực tiếp thc hin soạn thảo các văn bn, tổng hp, xây dựng và theo i tình hình thực hiện các d án đầu tư công, các dự án của nhà đầu trong c, tình hình thực hiện công c đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, quyết toán phục vụ việc xây dựng kế hoạch phát trin kinh tế - hội.

1. Trực tiếp thực hiện son thảo các văn bản, tổng hp, xây dng và theo dõi tình hình thực hin các dự án đầu tư công tháng, quý, năm gửi v phòng Tng hợp Quy hoạch để báo cáo Ban Giám đốc s theo quy định.

2. Trc tiếp thực hiện soạn thảo các văn bn, tổng hợp, xây dựng và theo dõi tỉnh thực hiện các dự án của nhà đầu tư trong nước tháng, quý, năm gi về phòng Tổng hợp Quy hoạch để báo cáo Ban Giám đốc s theo quy định

3. Trực tiếp thc hiện son tho các văn bn, tổng hợp, xây dựng theo dõi báo cáo tình hình thực hin công tác đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư, quyết toán quý, năm gửi vphòng Tng hợp Quy hoạch đbáo cáo Ban Giám đốc stheo quy định.

4. Tham gia nghiên cu, soạn tho văn bn, xây dựng và cụ th hoá các cơ chế, chính sách trên đa bàn tnh phù hợp với đặc đim của địa phương trên cơ sở vận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Trực tiếp thực hiện son tho các văn bản, tổng hp, xây dng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Khoa hc-Công nghệ, Văn hóa Ththao, Phát thanh Truyền hình

1. Trc tiếp thực hin tng hp kế hoạch phát triển các lĩnh vực: Khoa học, công ngh: Văn hóa, Thể thao; Giáo dục, đào to và giáo dục nghề nghiệp; Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phm: lĩnh vực Xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia gim nghèo bn vng.

2. Trực tiếp thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch pt triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; theo lĩnh vực được phân công Hướng dẫn các ngành, các cp trong quá trình lập kế hoạch.

3. Trực tiếp thực hin soạn tho báo cáo tình hình thực hiện kế hoch tháng, quý, năm gi về phòng Tng hợp Quy hoch để báo cáo Ban Giám đốc s theo quy định.

4. Tham gia nghiên cứu, soạn tho văn bn, xây dựng và cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ svận dng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước

5. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho.

100%

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Kinh tế ngành

Trực tiếp thực hiện soạn tho các văn bản, tng hợp, xây dựng và theo dõi nh nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng, Công nghip, Giao thông, Xây dựng.

1. Trực tiếp thực hiện tổng hợp kế hoch phát triển các lĩnh vực: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng và Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

2. Trực tiếp thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; theo lĩnh vực được phân công. Hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoạch.

3. Trực tiếp soạn tho báo cáo tình nh thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm gửi về phòng Tổng hợp Quy hoạch để báo cáo Ban Giám đốc stheo quy định.

4. Trực tiếp tham gia nghiên cứu, soạn tho văn bn, xây dựng và cụ thhoá các cơ chế, chính sách trên đa bàn tnh phù hợp với đặc đim của ngành và lĩnh vực được phân công ph trách trên cơ s vn dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước

5. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng chtin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Kinh tế đối ngoại

Trực tiếp soạn thảo các văn bn, tổng hợp, xây dựng và theo dõi nh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ

1. Trực tiếp thực hiện tổng hợp kế hoạch phát trin các lĩnh vực: Thương mại, du lịch, dịch vụ.

2. Trc tiếp thực hiện tổng hp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; theo lĩnh vực được phân công. Hưng dẫn các ngành, các cp trong quá trình lập kế hoch.

3. Trực tiếp thực hiện Son tho o cáo tình hình thực hin kế hoạch tháng, quý, năm gi v phòng Tổng hợp Quy hoch để báo cáo Ban Giám đốc stheo quy định.

4. Tham gia nghiên cứu, son tho văn bản, xây dựng cụ thể hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tnh phù hợp với đc đim của ngành và lĩnh vực được phân công ph trách trên cơ s vn dng thực hiện các cơ chế, chính sách ca Nhà nước

5. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Doanh nghiệp kinh tế, tập thể và tư nhân

Trực tiếp soạn thảo các văn bn, tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình nh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nh vực kinh tế tập th và tư nhân.

1. Trc tiếp tổng hợp, xây dng và theo dõi nh hình thực hiện kế hoch phát triển kinh tế tập thvà tư nhân 5 năm, hàng năm;

2. Trực tiếp soạn thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoch tháng, quý, năm gi về phòng Tổng hợp Quy hoạch đ báo cáo Ban Giám đốc sở theo quy đnh.

3. Tham gia nghiên cu, soạn thảo n bản, xây dng và cụ th hoá các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập th và tư nhân trên cơ svận dụng thực hiện các cơ chế, chính sách ca Nhà nước

4. Thực hiện các nhiệm v khác do Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Trực tiếp soạn thảo các văn bản, tổng hợp, xây dựng và theo dõi nh hình thc hin kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực đăng ký doanh nghip.

1. Trực tiếp tổng hợp số liệu về đăng ký doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, giải th, tạm ngừng hoạt động các loại hình doanh nghiệp

2. Trc tiếp tổng hợp sliệu làm báo cáo tuần, quý, năm đm bo chính xác, kịp thời theo quy định về tình hình của các doanh nghiệp: Thành lập mới, thay đổi, giải th, tạm ngng

3. Tng hợp thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh, các S ngành và đơn v liên quan

4. Tham mưu các văn bn yêu cu các doanh nghiệp, đơn v liên quan báo cáo theo quy định và Tổng hợp báo cáo từ doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

5. Tham gia thực hin rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đăng ký doanh nghiệp theo Đ án Ci cách thtục hành chính

6. Sp xếp lưu trữ tài liệu theo quy định

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo theo sự phân công của Ban Giám đốc, Trưng phòng, phó Trưng phòng.

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

5.2.3

Qun lý kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cvốn ODA)

CV

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Trực tiếp thực hiện son thảo các văn bản, tổng hp, xây dựng, qun lý và theo dõi tình hình thực hin kế hoạch và đầu tư (bao gồm c vn ODA) trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh; Công nghệ thông tin; Thông tin; Truyền thông; Qun lý nhà nước; cp nước, thoát nước và xử lý rác thi, nước thải; Kho tàng.

1. Trực tiếp thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi nh nh thực hin kế hoch đầu tư công trung hạn 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực Quốc phòng, An ninh: Công nghệ thông tin; Thông tin: Truyền thông; Qun lý nhà nước; cấp nước, thoát nước và x lý rác thi, nước thi; Kho tàng. Hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoch.

2. Trực tiếp thực hiện thẩm định trình quyết định, quyết định điu chnh Báo cáo kinh tế kthuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cấu phn xây dng); Tổng hợp trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cu phn xây dựng) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

3. Trc tiếp thực hiện thm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ch tch UBND tỉnh Quyết định đu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

4. Trực tiếp thực hin theo dõi tình hình thực hin các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Quốc phòng, An ninh; Công ngh thông tin; Thông tin; Truyền thông; Quản lý nhà nước; Cp nước, thoát nước và x lý rác thải, nước thi; Kho tàng

5. Tham gia Hội đồng thm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, nh vực Quốc phòng, An ninh; Công ngh thông tin; Thông tin; Truyn thông; Quản lý nhà nước; cp nước, thoát nước và x lý rác thi, nước thi; Kho tàng

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Đầu tư thẩm định và Giám sát đầu tư

Trực tiếp thực hin kế hoạch và đầu tư (bao gồm c vn ODA) gm thm định báo cáo đề xuất ch trương đầu dự án; tng hợp, trình phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án có cu phn xây dựng; thẩm định dự án, điều chỉnh dự án (đối với dự án không có cu phn xây dựng); thm định kế hoch lựa chọn nhà thu dự án đầu tư công; thẩm định hồ sơ mời quan tâm; h sơ mới sơ tuyn; h sơ mi thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan m, kết qu đánh giá hsơ dự sơ tuyn, kết qu la chọn nhà thu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chđầu tư

1. Trực tiếp thực hiện thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu dự án, tổng hợp, trình phê duyệt dự án điều chnh dự án có cu phần xây dựng; thm định dự án, điều chỉnh d án (đối với dự án không có cu phn xây dựng)

2. Trực tiếp thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công.

3. Trực tiếp thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu công; thm định hồ sơ mi quan m; hồ sơ mời sơ tuyển; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hsơ dự sơ tuyn, kết qulựa chọn nhà thu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chđầu tư

4. Trực tiếp thực hiện tham gia nghiên cứu, son tho văn bn, xây dựng và c th hoá các cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh phối hợp với đặc đim của địa phương trên cơ s vn dụng thực hiện các cơ chế, chính sách ca Nhà nước

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Trc tiếp thực hiện soạn thảo các văn bản, tổng hợp, xây dựng, qun lý và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và đầu tư (bao gồm c vốn ODA) trong lĩnh vực Lao động, thương binh xã hi, Giáo dục- Đào to, Y tế, Khoa học- Công ngh, Văn hóa Thể thao, Phát thanh Truyền hình.

1. Trực tiếp thực hiện tng hp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch đầu tư công trung hn 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực Lao động- thương binh hội, Giáo dục- Đào tạo, Y tế, Khoa học-Công nghệ, Văn hóa Th thao, Phát thanh Truyn nh. Hướng dẫn các ngành, các cp trong quá trình lập kế hoch

2. Trực tiếp thực hiện thm định trình quyết định, quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế k thut không có cu phn xây dựng); Tng hợp trình quyết định, quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kthuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cu phần xây dựng) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

3. Trc tiếp thực hiện thm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của báo cáo kinh tế kỹ thuật do Chtịch UBND tnh Quyết định đầu thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

4. Trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thut thuộc các ngành, lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Y tế, Khoa học-Công ngh

5. Tham gia Hội đồng thm định quyết toán các  báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Lao động- thương binh xã hội, Y tế, Khoa học-Công nghệ

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Kinh tế ngành

Trực tiếp thc hiện soạn thảo các văn bản, tổng hợp, xây dựng, qun lý và theo i tình hình thực hiện kế hoch và đầu (bao gồm c vn ODA) trong lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng.

1. Trực tiếp thực hin tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hn 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực Nông nghip & Phát trin nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng. Hướng dẫn các ngành, các cấp trong quá trình lập kế hoch.

2. Trực tiếp thực hiện thm định trình quyết định, quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thut (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cu phần xây dựng); Tng hp trình quyết định, quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kthuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật có cu phn xây dựng) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

3. Trực tiếp thực hiện thẩm định kế hoch lựa chọn nhà thu các gói thu của báo cáo kinh tế kthuật do Chtịch UBND tnh Quyết định đầu thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

4. Trực tiếp tình hình thực hiện các dự án, o cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát trin nông thôn, Tài nguyên & Môi trưng, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng.

5. Tham gia Hội đồng thm đnh quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thut thuộc các ngành, lĩnh vực Nông nghiệp & Phát trin nông thôn. Tài nguyên & Môi trưng, Công nghiệp, Giao thông, Xây dựng.

6. Trc tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

- Trực tiếp thực hiện soạn tho các văn bản, tổng hợp, xây dựng, qun lý và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực thương mi, du lịch.

- Trc tiếp thực hiện soạn tho các văn bản tổng hợp, xây dựng, qun lý, theo dõi các dự án FDI, ODA, NGO.

1. Trực tiếp thực hiện tổng hợp, xây dựng và theo dõi tình hình thực hiện kế hoch đầu tư công trung hn 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực Thương mại, du lịch - dịch vụ. Hướng dẫn các ngành, các cp trong quá trình lập kế hoạch.

2. Trực tiếp thực hiện thm định trình quyết định, quyết định điu chnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật không có cấu phn xây dựng); Tổng hợp trình quyết định, quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với Báo cáo kinh tế kthuật có cu phn xây dng) thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

3. Trực tiếp thực hiện thm đnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của báo cáo kinh tế kỹ thuật do Ch tch UBND tỉnh Quyết định đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi

4. Trực tiếp thực hiện xây dựng, son tho văn bản thm định hồ sơ cho chp thuận chtrương đầu tư, cp Giy Chng nhn đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài thực hiện ngoài khu công nghip trên địa n tnh Nam Định.

5. Trực tiếp thực hiện xây dựng, soạn thảo văn bn thm định d án sử dụng ngun vn hỗ trợ pt triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO)

6. Tham gia Hội đồng thẩm định quyết toán các báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc các ngành, lĩnh vực Thương mại, du lịch - dịch vụ

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

5.2.4

Thẩm định chủ trương đầu tư

CV

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Trực tiếp thực hiện xây dựng, soạn tho các văn bản thm định báo cáo đề xut chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực Qun lý Nhà nước; An ninh, quốc phòng; Cp nước, tht nước và xử lý rác thải, nước thi; Kho tàng; Công nghệ thông tin; Thông tin, Truyn thông.

1. Trực tiếp thực hin xây dựng, son tho văn bản trình UBND tỉnh cho phép lp Báo cáo đề xut chtrương đầu tư các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Ch trương điều chnh bổ sung dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực Quản lý Nhà nước; An ninh, quốc phòng; Cp nước, thoát nước và xử lý rác thi, nước thi; Kho tàng; Công nghệ thông tin: Thông tin; Truyền thông

2. Trực tiếp thực hiện xây dựng, soạn tho văn bản thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đề xuất ch trương đầu tư, báo cáo thẩm định nguồn vốn và kh năng cân đối vốn đối với các báo cáo kinh tế k thuật thuộc ngành, lĩnh vực Qun lý Nhà nước; An ninh, quốc phòng; Cấp nước, thoát nước và x lý rác thi, nước thi; Kho tàng; Công nghthông tin; Thông tin; Truyền thông

3. Trực tiếp thực hiện xây dựng, soạn thảo văn bn thẩm định trình cơ quan có thm quyền phê duyệt báo cáo đề xut chtrương đầu tư, báo cáo thm định nguồn vn và kh năng cân đối vn của chương trình đầu tư sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách tnh, vn từ nguồn thu đlại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách tỉnh và các khon vn vay khác của ngân sách tnh để đầu tư thuộc ngành, lĩnh vực Qun lý Nhà nước; An ninh, quc phòng; Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thi, nước thi; Kho tàng; Công nghệ thông tin; Thông tin; Truyền thông

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

KN

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Đấu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư

Trực tiếp thực hiện xây dựng, soạn thảo các văn bản thẩm định o cáo đề xuất ch trương đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án của Nhà đầu tư trong nước

1. Trực tiếp thực hiện son thảo văn bản trình UBND tnh phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và kh năng cân đối vn dự án đầu tư công

2. Trực tiếp thực hiện soạn soạn tho văn bn trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Nhà đầu tư trong nước.

3. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng giao cho

100%

1

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm

 

CV

Có chứng chngoi ngữ với trình đ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngViệt Nam

Có chng ch tin học với trình độ đạt chuẩn knăng sdụng công nghệ thông tin cơ bn

 

1. Năng lực

- Năng lực nghiên cứu, áp dụng văn bản.

- Năng lực phân tích, tổng hợp, đề xuất, giải quyết vấn đề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phối hợp hướng dẫn, giải thích và thuyết phục

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Trực tiếp thực hiện xây dựng soạn thảo các