Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Công thương tỉnh Nam Định

Số hiệu: 2162/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 22/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2162/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cấu ngạch công chức.

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Công văn số 524/TTr-SCT ngày 10/8/2017 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 929/TTr-SNV ngày 08/9/2017 về việc đề nghị phê duyệt bản mô tcông việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Công thương.

(Có phụ lục bản Mô tả công việc và khung năng lực của VTVL kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Công thương căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và Bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm, biên chế được giao hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 5;
- Cng TTĐT tnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 2462/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

Mã VTVL

Tên đơn vị/VTVL

Ngạch công chức

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ chính

Mô tả công việc thực hiện

Tỷ trọng TG hoàn thành CV/năm

Biên chế

Yêu cầu về năng lực, trình độ - kỹ năng

YC chuyên môn nghiệp vụ

LLCT

QLNN

Ngoại ngữ

Tin học

Chứng chỉ khác

Năng lực, kỹ năng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Sở Công Thương

44

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

14

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1

Giám đốc

CVCC

Sở Công Thương

Phụ trách chung, Công tác tổ chức cán bộ, tiền lương, Công tác tài chính, Thi đua khen thưởng

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở để thực hiện chức năng tham mưu và quản lý nhà nước (Chủ trì họp nội bộ, các sở ngành, huyện, thành phố bao gồm: bàn giải quyết công việc, chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sơ kết, tổng kết, giao ban, hội nghị hướng dẫn, học tập nghị quyết, sinh hoạt cơ quan, tổ chức sự kiện, công tác xây dựng cơ quan, cải cách hành chính, cán bộ, công chức...).

- Xử lý công văn đến và hồ sơ công việc của Ban Giám đốc, các Phòng/Đơn vị trình (công văn đi)

- Tham dự các buổi họp, hội nghị, hội thảo (quốc tế, trong nước),... do Bộ, Tnh y, UBND tỉnh, HĐND tỉnh,...tổ chức

- Thực hiện nhiệm vụ do Bộ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn; đi công tác trong nước và nước ngoài.

- Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát triển, QLNN ngành (phục vụ công tác tham mưu, dự báo,...)

- Tiếp công dân, đi cơ sở (các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hiệp hội,...)

- Thực hiện chức trách Bí thư Đảng ủy

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV CC

CCNN tđ bậc 4 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc.

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

9.1.2.

Phó Giám đốc Sở

CVC

Sở Công Thương

PGĐ Sphụ trách lĩnh vực Thanh tra, Khuyến công, Kỹ thuật an toàn môi trường; Cải cách hành chính; Trung tâm xúc tiến thương mại, kế hoạch tổng hợp; Phụ trách quản lý lĩnh vực công nghiệp và năng lượng

- Làm việc với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ hàng tuần

- Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công việc lãnh đạo, chỉ đạo

- Xử lý công văn đi, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách

- Họp cơ quan Bộ, tnh, huyện (khi được Giám đc Sở phân công); Họp giao ban hàng tuần, các cuộc hội ý Ban lãnh đạo

- Trực tiếp xuống kiểm tra làm việc với cơ sở theo định kỳ

- Dự hội nghị tại các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh

- Theo dõi thực hiện tiêu chí nông thôn mới trong các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Thanh tra sở; Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp; phòng kỹ thuật an toàn môi trường;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Xúc tiền thương mại;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách phòng quản công nghiệp và Phòng quản lý năng lượng;

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách chi cục Quản lý thị trường, thành viên BCĐ 389/ĐP của tỉnh. Xử lý công văn đi, giao nhiệm vụ cho các phòng, các đội QLTT trực thuộc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công

100%

3

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CVC

CCNN tđ bậc 3 KNL NNVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc.

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

9.1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3.1

Trưởng phòng Quản lý Thương mại

CV

Phòng Quản lý Thương mại

Phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc sau đó phân công cấp dưới xử lý chủ yếu thuộc các lĩnh vực về thương mại, xăng dầu, phát triển mạng lưới chợ, cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh ch trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan. Tham gia quản lý phối hợp cùng chi cục Quản lý thị trường

- Chủ trì tổ chức một số sự kiện, giao ban, gp gỡ doanh nghiệp theo chức năng, phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế dân chủ, đánh giá công chức theo quy định, quản lý tài sản của Phòng.

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đxuất, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, phối hợp, soạn tho văn bản, tin học

9.1.3. 2

Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp

CV

Phòng Quản lý Công nghiệp

Phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực về Công nghiệp

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Trưởng phòng chuyển về các lĩnh vực gồm: xây dựng báo cáo phát triển cụm công nghiệp, tình hình phát triển sản xuất công nghiệp tại các địa phương...Báo cáo tham mưu ban giám đốc về tình hình công nghiệp tại địa phương.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan.

- Chủ trì tổ chức một số sự kiện, giao ban, gặp gỡ doanh nghiệp theo chức năng, phân công.

- Tham gia đánh giá thẩm định các công trình công nghiệp.

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đxuất, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, phối hợp, soạn tho văn bản, tin học

9.1.3.3

Trưởng phòng Quản lý Năng lượng

CV

Phòng Quản lý Năng lượng

Phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực Điện, năng lượng

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các h sơ xlý công việc do chuyên viên hoặc Phó Trưởng phòng chuyn, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: tổ chức xây dựng và quản lý quy hoạch điện lc, theo dõi giám sát hoạt động của các đơn vị điện lực trên địa bàn, cấp thvề an toàn thanh tra điện lực,...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan

- Chủ trì tổ chức một số sự kiện, giao ban, gặp gdoanh nghiệp theo chức năng, phân công

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng và một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đxuất, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, phối hợp, soạn tho văn bản, tin học

9.1.3.4

Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường

CV

Png Kỹ thuật an toàn môi trường

Phụ trách quản lý nhà nước lĩnh vực Kỹ thuật, an toàn và môi trường

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Trưởng phòng chuyển trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: chương trình, kế hoạch công tác, quy hoạch phát triển ngành, thủ tục hành chính, chuẩn bị nội dung các buổi họp do Ban Giám đốc chủ trì hoặc do Ban Giám đốc trình cấp trên chủ trì,...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan.

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đxuất, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, phối hợp, soạn tho văn bản, tin học

9.1.3.5

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

CV

Png Kế hoạch tng hp

Phụ trách quy hoạch, kế hoạch xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Trưởng phòng chuyển về các lĩnh vực như thương mại và xúc tiến thương mại, báo cáo sơ kết tổng kết hoạt động ngành Công Thương.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), di công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan.

- Chủ trì tổ chức một số sự kiện, giao ban, gặp gỡ doanh nghiệp theo chức năng, phân công.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đxuất, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, phối hợp, soạn tho văn bản, tin học

9.1.4

Chánh Thanh tra Sở

TTV

Thanh tra Sở

Phụ trách công tác thanh tra khiếu nại

- Điều hành công việc hằng ngày của Thanh tra Sở: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức, Thanh tra viên; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do Thanh tra viên hoặc Phó Chánh Thanh tra báo cáo, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp)

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan

- Chủ trì giao ban, gặp gỡ doanh nghiệp theo chức năng, phân công

- Thực hiện nhiệm vụ ci cách hành chính, quy chế dân chủ, đánh giá công chức theo quy định, quản lý tài sản của Thanh tra.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho Thanh tra

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ Thanh tra viên

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.5

Chánh văn phòng

CV

Văn phòng Sở

Phụ trách công tác Văn phòng: Tổ chức cán bộ, biên chế, tiền lương, công tác nội vụ cơ quan, tham mưu công tác tuyn dụng, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ ...

- Điều hành công việc hằng ngày của Văn phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Văn phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Phó Chánh văn phòng chuyển, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: chương trình, kế hoạch công tác, quy hoạch phát triển ngành, thủ tục hành chính, chuẩn bị nội dung các buổi họp do Ban Giám đốc chủ trì hoặc do Ban Giám đốc trình cấp trên chủ trì,...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan.

- Chủ trì tổ chức một số sự kiện, giao ban, gặp gỡ doanh nghiệp theo chức năng, phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ ci cách nh chính, quy chế dân chủ, đánh giá công chức theo quy định, quản lý tài sản của Phòng.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

- Quản lý đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học, tính hệ thống.

9.1.6

Phó trưởng phòng thuộc S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6.1

Phó trưởng phòng Qun lý Thương mại

CV

Phòng Quản lý Thương mại

Phụ trách công tác tham mưu phát triển thương mại, tham gia t giúp việc Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc, bao gồm: tham mưu phát triển mạng lưới xăng dầu, khí hóa lỏng, cấp phép xăng dầu, theo dõi hoạt động chi cục QLTT, tham gia ban chỉ đạo chống hàng giả

- Tham gia các bui họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6.2

Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại

CV

Phòng Quản lý Thương mại

Phụ trách công tác cấp phép thương mại các lĩnh vực Thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, theo dõi hoạt động bán hàng đa cấp

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét hồ sơ cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra đôn đốc việc phát triển mạng lưới chợ trong địa bàn tỉnh, công tác bảo vệ người tiêu dùng.

- Tham gia các cuộc hội thảo, các cuộc họp do các sở ban ngành tổ chức, đồng thời chủ trì thực hiện nhiều hội nghị về lĩnh vực thương mại.

- Theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6. 3

Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp

CV

Phòng Quản lý Công nghiệp

Phụ trách công tác về sản xuất công nghiệp, cụm công nghiệp, tham mưu lãnh đạo về phát triển công nghiệp.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên phòng chuyển, trao đổi nhiệm vụ cùng Trưởng phòng và Ban giám đốc về định hướng nhiệm vụ công việc về các lĩnh vực được phân công như phát triển công nghiệp, và định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ thủ tục về việc cấp phép cụm công nghiệp

- Phân công công việc cho các cá nhân trong phòng theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chấp hành nội quy.

- Phối hợp cùng các phòng ban liên quan theo dõi tổng hợp số liệu sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6.4

Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp

CV

Phòng Quản lý Công nghiệp

PTP phụ trách công tác về thẩm tra công trình công nghiệp, phụ trách tổng hợp nh vực công nghiệp

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên phòng chuyển, trao đổi nhiệm vụ cùng Trưởng phòng và Ban giám đốc về định hướng nhiệm vụ công việc về các lĩnh vực được phân công như thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán của các công trình công nghiệp, tổng hợp số liệu theo dõi về sản xuất công nghiệp lĩnh vực cơ khí điện - điện tử, vật liệu xây dựng,...

- Phân công công việc cho các cá nhân trong phòng theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chấp hành nội quy.

Phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra số liệu sản xuất công nghiệp các địa bàn.

Thực hiện giúp việc Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở) đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6.5

Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng

CV

Phòng Quản lý Năng lượng

Phụ Trách tham mưu quy hoạch điện, thẩm tra nghiệm thu các công trình điện

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc về chủ trì thm tra thiết kế các công trình xây dựng về điện, tham gia công tác tuyên truyền phổ biến tiết kiệm điện, tham mưu lãnh đạo về triển khai xây dựng quy hoạch phát triển điện

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở) đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

-  Nghiên cu các vn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng - Thực hiện các nhiệm vkhác được lãnh đo Phòng phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6.6

Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng

CV

Phòng Quản lý Năng lượng

Phụ trách công tác tuyên truyền, công tác quản lý an toàn điện, quản lý năng lượng mới.

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: thủ tục hành chính, chuẩn bị nội dung các buổi họp do Ban Giám đốc chủ trì hoặc do Ban Giám đốc trình cấp trên chủ trì,...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của S Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6. 7

Phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường

CV

Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường

Phụ trách quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, chất lượng hàng hóa, kỹ thuật an toàn

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm các công việc liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa, quản lý công tác kỹ thuật an toàn máy móc, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở) đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6.8

Phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn mới trường

CV

Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường

Phụ trách quản lý an toàn kỹ thuật máy móc, thm tra dự án đầu tư công nghiệp thuộc lĩnh vực hóa chất, chế biến thực phẩm, quản lý môi trường công nghiệp

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm các công việc liên quan đến hoạt động hóa chất, khí công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm,...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc - Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.6.9

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

CV

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phụ Trách công tác quy hoạch, kế hoạch, báo cáo tổng kết hoạt động ngành Công Thương

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc (thành viên phụ trách trực tiếp), bao gồm: thủ tục hành chính, chuẩn bị nội dung các buổi họp do Ban Giám đốc chủ trì hoặc do Ban Giám đốc trình cấp trên chủ trì,...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra (đi cơ sở), đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương (do Ban Giám đốc chủ trì), các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan theo phân công Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích.

9.1.6.10

Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

CV

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phụ trách công tác Xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, Hội nhập kinh tế quốc tế

- Điều hành công việc hằng ngày của phòng (bộ phận chuyên môn được Trưởng phòng phân công): phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

Thực hiện các công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, thương mại quốc tế

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên chuyển, trao đổi với Trưởng phòng, trình Ban Giám đốc, bao gồm: thủ tục hành chính, chuẩn bị nội dung các buổi họp do Ban Giám đốc chủ trì hoặc do Ban Giám đốc trình cấp trên chủ trì,...

- Tham gia các buổi họp do Bộ Công Thương, UBND tỉnh, cơ quan của sở chủ trì.

Tiến hành mở các hội nghị về thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hóa,..

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích.

9.1.7

Phó Chánh Thanh tra Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.7.1

Phó Chánh Thanh tra Sở

cv

Thanh tra Sở

Phụ trách công tác giải quyết khiến nại, tố cáo, tiếp công dân

- Điều hành công việc hằng ngày của Thanh tra Sở: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức, Thanh tra viên; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do Thanh tra viên chưa xử lý được hoặc công việc do Chánh Thanh tra chuyển, đưa ra phương án xử lý giải quyết.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra, đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương, các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan.

- Chủ trì giao ban, gặp gỡ doanh nghiệp, người dân, tuyên truyền các kiến thức về pháp luật.

- Quản lý và đào lạo nhân sự được phân bổ cho Thanh tra.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ Thanh tra viên

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.7.2

Phó Chánh Thanh tra Sở

CV

Thanh tra Sở

Phụ trách Thanh tra chuyên ngành Công Thương, công tác pháp chế

- Điều hành công việc hằng ngày của Thanh tra Sở: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức , Thanh tra viên; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xlý công việc do Thanh tra viên chưa xử lý được hoặc công việc do Chánh Thanh tra chuyển, đưa ra phương án xử lý giải quyết.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra, đi công tác do Bộ, UBND tỉnh chủ trì; của Sở Công Thương, các sở ban ngành, UBND huyện, TP và các đơn vị khác có liên quan.

- Chủ trì giao ban, gặp gỡ doanh nghiệp, người dân, tuyên truyền các kiến thức về pháp luật.

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho Thanh tra

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ Thanh tra viên

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.8

Phó Chánh Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.8. 1

Phó Chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng Sở

Phụ trách công tác Ci cách hành chính, quản trị Văn phòng

- Điều hành công việc hằng ngày của Văn phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Văn Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện.

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Chánh văn phòng chuyển, trình Ban Giám đốc về các công tác quản trị văn phòng sở, ci cách hành chính, ISO...

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra đi công tác do Bộ; UBND tỉnh; Sở Công Thương chủ trì.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục, kỹ năng góp ý.

9.1.8.2

Phó Chánh Văn phòng Sở

CV

Văn phòng S

Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng, tiền lương, Bảo hiểm xã hội

- Điều hành công việc hằng ngày của n phòng: chấp hành nội quy, quy chế làm việc; phân công công việc theo công văn đến, kế hoạch chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Giám đốc cho các công chức của Văn Phòng; theo dõi, kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện

- Xem xét các hồ sơ xử lý công việc do chuyên viên hoặc Chánh văn phòng chuyển, trình Ban Giám đốc về các công tác tiền lương, chế độ chính sách, bo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

- Tham gia các buổi họp, kiểm tra đi công tác do Bộ; UBND tnh; Sở Công Thương chủ trì.

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chuyên môn và quản trị phòng

- Quản lý và đào tạo nhân sự được phân bổ cho phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục, kỹ năng góp ý.

9.1.9

Chi cục trưởng

CV

Chi cục QLTT

 

- Nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công việc lãnh đạo, chỉ đạo.

- X lý công văn đi, giao nhiệm vụ cho các phòng, các đội QLTT trực thuộc.

- Họp cơ quan Bộ, tnh, huyện (khi được Giám đốc Sở phân công)

- Họp giao ban hàng tuần, các cuộc hội ý Ban lãnh đạo

- Trực tiếp xuống kiểm tra làm việc với sở theo định kỳ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách chi cục Quản lý thị trường, thành viên BCĐ 389/ĐP của tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở phân công

100%

PGĐ KN

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

- Năng lực tập hợp, quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được phân công chỉ đạo; giải quyết công việc.

- Kỹ năng điều hành các cuộc họp; Kỹ năng góp ý, chỉnh sửa văn bản; Kỹ năng giải thích, thuyết phục.

9.1.10

Phó Chi cục trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.10.1

Phó Chi cục trưởng

CV

Chi cục QLTT

Phụ trách kiểm tra kiểm soát thị trường, xử phạt hành chính,...

- Phân tích đánh giá tình hình thị trường và cơ chế chính sách để chỉ đạo, tham gia xây dựng các chương trình công tác.

- Chỉ đạo, trực tiếp tham gia kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính.

- Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn mới.

- Thanh kiểm tra nội bộ, phối hợp với các ngành

- Các công việc khác

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

Kỹ năng: Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục, kỹ năng góp ý.

9.1.10.2

Phó Chi cục trưởng

CV

Chi cục QLTT

Phụ trách công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, hành chính

- Làm các công việc được phân công phụ trách.

- Nghiên cứu, cập nhật và phổ biến các văn bn mới.

- Điều tra, nghiên cứu thị trường để xây dựng kế hoạch công tác cho phù hợp.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Tham gia các hoạt động khác.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

Cao cấp

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

- Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Xác định giải quyết vấn đề. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.11

Trưởng phòng thuộc Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.11.1

Trưởng phòng Tổ chức hành chính

CV

Chi cục QLTT

Phụ trách công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, hành chính

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ và kiểm tra kết quả của từng VTVL

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và văn hóa công sở. Báo cáo kịp thời kết quả kiểm tra và đề xuất với lãnh đạo Chi cục hướng giải quyết.

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức, trang bị cơ sở vật chất,... cho các đơn vị trực thuộc

- Các công tác khác

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.11.2

Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp

CV

Chi cục QLTT

Phụ trách kiểm tra kiểm soát thị trường

- Công tác lãnh đạo phòng, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên, kiểm tra thực hiện nội quy cơ quan.

- Tham mưu phê duyệt báo cáo, kế hoạch xử lý các vụ việc vi phạm hành chính.

- Tham gia các đoàn liên ngành

- Tham gia kiểm tra kiểm soát thị trường

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục.

9.1.12

Đội trưởng thuộc chi cục ( 11 đội)

CV

Chi cục QLTT

Kiểm tra, kiểm soát thị trường

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ và kiểm tra kết quả của từng VTVL

- Phân công công tác cho CBCC

- Kiểm tra, đôn đốc CBCC của Đội trong việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và văn hóa công sở.

- Báo cáo kịp thời kết quả KTKSTT và đề xuất với lãnh đạo Chi cục hướng giải quyết.

- Nghiên cứu các văn bn, chính sách mới.

- Tham gia KTKSTT

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức, trang bị cơ sở vật chất.

- Các công tác khác

100%

11

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, kỹ năng xây dựng văn bản,…

9.1.13

Phó trưởng phòng thuộc Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.13.1

Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính

CV

Chi cục QLTT

Phụ trách công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, hành chính

- Kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành nội quy, quy chế đơn vị.

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ, tham mưu lãnh đạo trong vấn đề về tổ chức cán bộ.

- Thực hiện công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội.

- Công tác thi đua khen thưởng.

 - Rà soát triển khai công tác cải cách hành chính. Việc áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 , công tác hành chính quản trị.

- Triển khai các công tác khác

100%

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin,…

9.1.13.2

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp

CV

Chi cục QLTT

Phụ trách kiểm tra kiểm soát Thị trường

- Báo cáo công tác quản lý thị trường, công tác xây dựng kế hoạch.

- Tham mưu trong công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại.

- Tham gia kiểm tra kiểm soát thị trường, tham gia đoàn kiểm tra của chi cục kiểm tra nội bộ các đội.

100%

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải thích thuyết phục

9.1.14

Đội phó thuộc Chi cục

CV

Chi cục QLTT

Kiểm tra, kiểm soát thị trường

- Trực tiếp tham gia kiểm tra, kiểm soát thị trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ được phân công.

- Nghiên cứu các văn bản, chính sách mới.

- Tham gia công tác quản lý đơn vị.

- Nm tình hình địa bàn được phân công quản lý, phụ trách.

- Công tác khác.

100%

22

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

TC

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

 

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ

17

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1

Quản lý quy hoạch - Kế hoạch

CV

Phòng Kế hoạch - Tng hp

Quản lý quy hoạch - kế hoạch của ngành Công Thương

- Tuyên truyền phbiến cơ chế chính sách liên quan đến quy hoạch-kế hoạch của ngành Công thương.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện của hoạt động công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng quy hoạch, kế hoạch ngành công thương hàng năm; Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết ngành Công Thương định kỳ, đột xuất.

- Tiếp nhận, đề xuất lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ liên quan đến Quản lý quy hoạch, kế hoạch của ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.2

Quản lý tài chính - kế toán

CV

Văn phòng Sở

Thực hiện nhiệm vụ Kế toán trưởng theo quy định pháp luật

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán

- Xây dựng dự toán đầu năm, dự toán bổ sung trong năm của sở và tổng hợp dự toán của cả sở.

- Tổng hợp dự toán ngân sách các dự án, chương trình MTQG theo kế hoạch hàng năm; phối hợp kiểm tra tài chính các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo công tác quản lý, kiểm kê tài sản hàng năm.

- Thực hiện thủ tục tài liệu trình Giám đốc Sở quyết định, phụ lục phân bổ kinh phí ngân sách đầu năm và kinh phí ngân sách bổ sung cho các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức kiểm tra quyết toán kinh phí ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc Sở theo định kỳ.

- Quản lý, trích nộp và sử dụng kinh phí thu phí, lệ phí.

- Quản lý tài chính của cơ quan: Làm chứng từ thu chi.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung hàng năm về mua sm mới, sửa chữa thay thế trang thiết bị văn phòng, trụ sở và phương tiện vận chuyển phục vụ công tác chuyên môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Chánh Văn phòng phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.3

Quản lý công nghiệp

CV

Phòng Quản lý Công nghiệp

Quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp

- Tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách liên quan đến quản lý công nghiệp.

- Theo dõi tình hình hoạt động công nghiệp 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Nm bắt, tổng hợp số liệu, tình hình sản xuất công nghiệp; đề xuất các giải pháp tc đẩy phát triển sn xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.4

Qun lý tiểu thủ công nghiệp, ng ngh

CV

Phòng Quản lý Công nghiệp

Phụ trách Quản lý tiu thủ công nghiệp, làng nghề

- Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn, kiểm tra cơ chế chính sách liên quan đến quản lý tiểu thủ công nghiệp, làng nghề

- Theo dõi tình hình hoạt động tiểu thủ công nghiệp, làng nghề 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu, triển khai quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bt, tổng hợp số liệu, tình hình sản xuất công nghiệp; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất tiu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.5

Quản lý về khuyến công

CV

Phòng Quản |ý Công nghiệp

Thực hiện công tác khuyến công

- Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn, kiểm tra cơ chế chính sách liên quan đến quản lý khuyến công.

- Theo dõi tình hình hoạt động khuyến công của 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, triển khai quy hoạch trong công tác khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bt, tổng hợp số liệu, tình hình; đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.6

Quản lý về năng lượng

CV

Phòng Quản Lý Năng lượng

Quản lý nhà nước về năng lượng trên địa bàn

- Thực hiện công tác quản lý an toàn lưới điện trên đa bàn tỉnh (bao gồm thm tra thiết kế; nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình xây dựng về điện; quy hoạch phát triển điện của các địa phương...)

- Theo dõi, quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (Bao gồm quản lý nhà nước về năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả...)

- Tuyên truyền vận động, quản lý việc sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ các công trình điện đến 110 kv theo phân cấp của Bộ Công Thương

- Tchức phổ biến, tuyên truyền cơ chế chính sách về an toàn lưới điện cao áp, hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, cấp giấy phép hoạt động điện lực; cấp than toàn điện cho các tập thể cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác.

100%

3

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.7

Quản lý về thương mại - dịch vụ

CV

Phòng Quản lý Thương mại

Quản lý thương mại- dịch vụ theo quy định pháp luật

- Tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách liên quan đến quản lý thương mại-dịch vụ.

- Theo dõi tình hình hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu và triển khai quy hoạch thương mại-dịch vụ.

- Cấp phép, kiểm tra, quản lý các hoạt động về thương mại-dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

100%

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.8

Quản lý về xuất nhập khẩu - hợp tác quốc tế

CV

Phòng Kế hoạch - Tng hp

Quản lý xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế của ngành Công Thương

- Tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế của ngành Công thương.

- Triển khai các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết về hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế định kỳ, đột xuất.

- Tiếp nhận, đề xuất lãnh đạo phòng xử lý hồ sơ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.9

Quản lý kỹ thuật an toàn môi trường

CV

Phòng An toàn kỹ thuật môi trường

Quản lý nhà nước về Kỹ thuật, an toàn và môi trường

- Tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách liên quan đến quản lý Kỹ thuật, an toàn và môi trường.

- Theo dõi tình hình hoạt động Kỹ thuật, an toàn và môi trường của 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra về an toàn và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bắt, tổng hợp số liệu, tình hình an toàn và môi trường toàn tnh; đề xuất các giải pháp quản lý Kỹ thuật, an toàn và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

9.2.10

Quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh

CV

Phòng Quản Lý Thương mại

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong kinh doanh

- Tiếp nhận hồ sơ, khảo sát thực tế, cấp GCN an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thuộc quyền quản lý của Sở Công Thương.

- Theo dõi tình hình hoạt động mạng lưới chợ, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận Hồ sơ, khảo sát thc tế, cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh thuộc quyền Quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình giá c, thị trường trên địa bàn tỉnh.

 

2

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.11

Quản lý ứng dụng khoa học công nghệ

CV

Phòng An toàn kỹ thuật môi trường

Quản lý ứng dụng khoa học công nghệ

- Tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách liên quan đến quản lý ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công Thương

- Theo dõi tình hình hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công Thương của 10 huyện, thành phố trên địa bàn tnh.

- Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra về ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh.

- Nắm bt, tổng hợp số liệu, tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công Thương toàn tnh; đề xuất các giải pháp quản lý ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.12

Quản lý thị Trường

KSVTT

Chi cục QLTT

Kiểm soát thị trường

- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các hoạt động Công nghiệp, Thương mại.

- Thanh tra chuyên ngành Thương mại.

- Kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, trốn thuế.

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quản lý địa bàn được phân công phụ trách.

- Các công việc khác.

100%

24

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.13

Quản lý về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CV

Phòng Quản Lý Thương mại

Quản lý nhà ớc về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Quản lý về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm quản lý bán hàng đa cấp, kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Theo dõi tình hình hoạt động mạng lưới chợ, hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu văn bản, tài liệu; tiếp nhận Hồ sơ, khảo sát thực tế, cấp GCN

- Theo dõi hoạt động QLTT: tham gia tổ giúp việc Ban chỉ đạo chng buôn lậu và gian lận thương mại, hàng gicủa tnh.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.14

Quản lý, cấp phát ấn chỉ

CV

Chi cục QLTT

Quản lý nhà nước về cấp phát n ch

- Quản lý, bảo quản, cấp phát n ch

- Các công việc khác

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, xây dựng văn bản,…

9.2.15

Xây dựng lực lượng

CV

Chi cục QLTT

Chuyên trách về công tác tổ chức cán bộ và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Tổ chức, điều chuyển, quản lý cán bộ công chức thuộc thẩm quyền

- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ

- Các công việc khác

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

Chứng chỉ nghiệp vụ QLTT

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.16

Thanh tra

TTV

Thanh tra Sở

Thanh tra, kiểm soát, giải quyết khiếu nại tố cáo,...

- Xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Sở

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật ca các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công thương.

- Xử lý vi phạm hành chính đối với việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công thương.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Công thương.

- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan. Kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

- Công tác quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu, tang vật.

- Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho Ban Thanh tra nhân dân thuộc Sở.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.2.17

Pháp chế

CV

Thanh tra Sở

Quản lý, kiểm tra, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong công việc

Tham mưu, đề xuất ý kiến, dự tho văn bản liên quan đến công tác pháp chế, cụ thể gồm những công tác sau:

- Xây dựng pháp luật.

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Bồi thường của Nhà nước.

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

- Thi đua khen thưng trong công tác pháp chế.

Xử lý và giải quyết theo thm quyền những vấn đề liên quan công tác pháp chế.

Thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác pháp chế.

Tham dự các buổi họp, buổi đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác pháp chế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao hoặc theo quy định của pháp luật

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

 

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1

Tổ chức nhân sự

CV

Văn phòng sở

Chuyên trách về công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Sở và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và người lao động

- Tham mưu và dự thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Sở và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở theo quy định pháp luật.

- Kiện toàn, làm tinh gọn bộ máy, mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

- Thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức.

- Hoạch định, xây dựng, phân bổ chỉ tiêu biên chế.

- Xây dựng và cập nhật các điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với các vị trí việc làm.

- Tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm.

- Đánh giá, phân loại cán bộ chức.

- Thực hiện công tác về tiền lương, bảo hiểm thôi việc, nghỉ hưu.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Xử lý và giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Sở và Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

- Hướng dẫn các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan đến việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Sở và Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

- Thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Sở và Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở.

- Tham dự các buổi họp, buổi đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác tổ chức bộ máy hoạt động của Sở và Công tác quản lý, sử dụng cán bộ. công chức, viên chức và người lao động của Sở.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.3.2

Hành chính tổng hợp

CV

n phòng Sở

Thực hiện nhiệm vụ hành chính văn phòng

-Thực hiện nhiệm vụ hành chính, văn phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính Tổng hợp.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo văn phòng

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc.

9.3.3

Hành chính một cửa

CS

Văn phòng Sở

Chuyên trách công tác nhn và trả công văn,...

- Nhận và trả hồ sơ cấp phép theo quy định.

-Triển khai các dịch vụ công trc tuyến

- Thực hiện báo cáo về công tác nhận và trả hồ sơ cấp phép theo định kỳ và khi có yêu cầu.

- Lưu hồ sơ cấp phép (biên nhận, giấy phép).

- Cập nhật hồ sơ, thủ tục hành chính -Thực hiện “một cửa liên thông” với các sở ngành liên quan.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

- Cập nhật VB QPPL mới ban hành quy định về thủ tục hành chính và dự thảo Quy định thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Phối hợp Thanh tra sở để thực hiện các công tác nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở.

- Rà soát các thủ tục đang áp dụng, đề xuất sửa đổi và xây dựng thủ tục mới.

- Rà soát và hoàn chỉnh các quy trình thực hiện TTHC.

- Tchức kiểm tra công tác thực hiện TTHC và lưu trữ hồ sơ cấp phép.

- Thực hiện báo cáo về công tác CCHC theo định kỳ và khi có yêu cầu.

- Xây dựng văn hóa văn minh công sở

- Phối hợp với các phòng tổ chức các sự kiện của Sở

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 1 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

9.3.4

Quản trị công s

CS

Văn phòng Sở

Thực hiện công tác quản trị công sở

- Theo dõi, thực hiện sửa chữa, bảo trì, nâng cp, cải tạo TSCĐ và trang thiết bị

- Mua sm tài sản, trang thiết bị, VPP

- Quản TSCĐ, trang thiết bị, phương tiện; bố trí phòng họp và âm thanh ánh sáng, hình thức, nghlễ trong từng cuộc họp.

- Quản lý và điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

- Bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp của cơ quan, vệ sinh cơ quan

- Tổ chức xây dựng và thực hiện bài trí trụ sở, khuôn viên.

- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh của các đơn vị dịch vụ.

- Phối hợp kiểm tra giám sát công tác cơ quan.

- Công tác Phòng cháy chữa cháy -Công tác đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng văn bản,…

9.3.5

Công nghthông tin

CV hoặc TĐ

Văn phòng Sở

Quản lý hệ thống thông tin

- Duy trì, bảo dưng hệ thống mạng máy tính nội bộ (mạng LAN) hoạt động ổn định.

- Biên tập, kiểm duyệt tin, bài.

- Thiết kế mỹ thuật (nội dung, hình ảnh) bản tin.

- Quản trị website của Sở: quản trị dữ liệu, cập nhật thông tin sự kiện hoạt động của ngành.

- Đăng ti tin bài cho bn tin Công Thương Nam Định theo định kỳ.

- Quản lý hòm thư điện tử cơ quan.

- Công tác khác.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc…

9.3.6

Kế toán

KTVTC

n phòng Sở

Quản lý Ngân sách

- Lập dtoán các nguồn kinh phí, phân bvà ra quyết định cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Quản lý, giám sát thực hiện kinh phí sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí.

- Đối chiếu sử dụng các nguồn kinh phí hàng quý và quyết toán năm. Lập biên bản xác định tiết kiệm để chi tạm ứng thu nhập tăng thêm hằng tháng.

- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán tái chính năm.

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý và quyết toán năm.

- Quản lý, báo cáo số thu phí thẩm định xuất bản phẩm không kinh doanh; thu phí thẩm định dự án đầu tư; thu từ trích xử pht Thanh tra.

- Quản lý, báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tháng, quý và quyết toán năm.

- Mua sm, sa chữa trang thiết bị, tài sản cố định theo dự toán được duyệt.

- Phối hợp với các phòng trong công tác lập dự toán công việc, thanh quyết toán công việc, hạng mục thực hiện

- Tham mưu trình Ban Giám đốc và phối hợp với các phòng trình các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán tài chính.

- Các công tác khác khi được phân công.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

CCNN tđ bậc 2 KNLN NVN

Chứng chỉ tin học tđ đạt chuẩn kỹ năng SD CNTT Cơ bản

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc…

9.3.7

Thủ quỹ

NV

Văn phòng Sở

Thu chi các loại phí, sắp xếp chứng từ

- Thực hiện nhiệm vụ thủ qu cơ quan

- Đối chiếu sử dụng các nguồn kinh phí hàng quý và quyết toán năm

- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán tài chính năm.

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý và quyết toán năm.

- Quản lý, báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tháng, quý và quyết toán năm.

- Công tác khác.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

 

 

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc…

9.3.8

Văn thư

NV

n phòng Sở

Thực hiện công tác văn thư

- Tiếp nhận, phân loại, nhập dữ liệu và chuyển giao công văn đến sau khi có ý kiến phê chuẩn của Ban Giám đốc Sở.

- Kiểm tra và hướng dẫn về các quy định về thể thức và trình tự trong việc ban hành các văn bản của Sở...

- Cho số, phát hành văn bản bằng bảng giấy và trên phần mềm theo quy định.

- Giữ dấu, đóng dấu, trình ký và chuyển công văn đi.

- Scan văn bản, chuyển bằng file điện tử của văn bản đến người có thẩm quyền. Lưu file điện tử trên phần mềm.

- Hủy bcác văn bản không phù hợp theo quy định.

- Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác.

- Thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác văn thư.

- Tham dự các buổi hợp, bui đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ.

100%

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

 

 

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc…

9.3.9

Lưu trữ

NV hoặc TĐ

n phòng Sở

Thực hiện công tác lưu trữ

- Scan văn bản, chuyển bằng file điện tử của văn bản đến người có thẩm quyền. Lưu file điện tử trên phần mềm.

- Tổ chức lưu trữ công văn, hồ sơ công việc đối với bản giấy.

- Kiểm tra, chỉnh lý, đề xuất chuyển hồ sơ, tài liệu đến trung tâm lưu trữ hoặc tiêu hủy theo quy định.

- Quản lý, sắp xếp, bố trí kho lưu trữ một cách khoa học đảm bảo việc lưu và truy xuất thông tin được dễ dàng.

- Tìm lại các văn bản được lưu trữ khi được người có thẩm quyền yêu cầu.

- Trình tự, thủ tục lưu trữ và tìm văn bản.

- Nâng cao hiệu quả của công tác lưu trữ.

- Thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ về công tác văn thư.

- Tham dự các buổi họp, buổi đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác văn thư.

 

1

Đại học chuyên ngành phù hợp với VTVL

 

CV

 

 

 

Năng lực: Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc…

9.3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

n phòng Sở

Thực hiện công tác kỹ thuật

- Vận hành, sửa chữa, thay thế thiết bị điện nước, chiếu sáng.

- Chuẩn bị hội trường, loa đài, âm thanh.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn cháy nổ PCLB, PCCN trong cơ quan.

- Công tác khác.

100%

1

Trung cấp

 

NV

 

 

 

- Năng lực: Có năng lực phân tích, tham mưu.

- Kỹ ng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức thực hiện công việc…

9.3.11

Lái xe

 

n phòng Sở

Thực hiện công tác đưa đón lãnh đạo

- Trực tiếp lái xe theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện công tác vệ sinh, bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng xe.

- Thực hiện thủ tục tạm ứng và thanh toán để mua hoa khi phúng viếng, hoặc mua vật phẩm phục vụ công tác khi được lãnh đạo phòng yêu cầu.

- Thực hiện báo cáo về việc lái xe theo định kỳ và khi có yêu cầu.

100%

2

 

 

 

 

 

 

- Năng lực và kỹ năng: đáp ứng nhu cầu của công việc

9.3.12

Phục vụ

 

n phòng Sở

Phục vụ hội thảo, hội nghị, trình bày bố trí phòng họp,…

- Dọn dẹp vệ sinh ở các phòng lãnh đạo, hành lang và khuôn viên cơ quan.

- Bày trí và chuẩn bị phòng họp và nước uống.

- Công tác tạp vụ khác.

100%

1

 

 

 

 

 

 

- Năng lực và kỹ năng: đáp ứng nhu cầu của công việc

9.3.13

Bảo vệ

 

n phòng Sở

Bảo vệ canh gác khu vực cơ quan

- Bảo vệ tài sản của cơ quan, phương tiện đi làm của CBCC và khách đến cơ quan.

- Kiểm tra giấy tờ, phiếu xuất nhập vật tư, hàng hóa để hướng dẫn người và các phương tiện ra vào cổng theo đúng thủ tục quy định.

- Tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự.

- Phòng tránh cháy nổ trong cơ quan, ghi chép người ra vào cơ quan.

- Báo cáo kịp thời cho cấp trên và cơ quan có trách nhiệm xử lý khi xảy ra sự cố.

- Thực hiện báo cáo về công tác bảo vệ cơ quan theo định kỳ và khi có yêu cầu.

100%

HĐLĐ

 

 

 

 

 

 

- Năng lực và kỹ năng: đáp ứng nhu cầu của công việc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2162/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở Công thương tỉnh Nam Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


561
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69