Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2161/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 04/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 956/QĐ-UBND NGÀY 21/4/2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/2/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2015;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 290/TTr-SKHCN ngày 25/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND tỉnh) như sau:

1. Bổ sung Điểm c Khoản 1 Mục II quy định đối tượng phải xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

c) “Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.”

2. Sửa đổi đối tượng khuyến khích xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Khoản 2 Mục II như sau:

“2. Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định này.”

4. Bổ sung nội dung Khoản 4 Mục III như sau:

“Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trước 31/12/2019. Thực hiện duy trì, cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.”

5. Bổ sung Khoản 5 Mục II quy định về chuyển đổi tiêu chuẩn áp dụng:

“a) Các cơ quan hành chính đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 lập kế hoạch chuyển đổi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

b) Các cơ quan, đơn vị bắt đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thì áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.”

5. Bổ sung nội dung quy định trách nhiệm UBND cấp huyện tại Khoản 6 Mục IV như sau:

“Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo kế hoạch đã được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức các lớp đào tạo về xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, nghiệp vụ kiểm tra, quản trị chất lượng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý.”

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy; (B/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2161/QĐ-UBND ngày 04/07/2018 sửa đổi Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm theo Quyết định 956/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159