Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 15/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2150/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG QUỸ NHÂN ĐẠO TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Ch đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Tờ trình số 33/TTr-CTĐ ngày 29/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chđạo vận động Quỹ nhân đạo tnh.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành viên Ban Chđạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành; Chtịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:
- TW HCTĐ Việt Nam;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH;
- Lưu VT. (QĐ-01.04.8.16)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG QUỸ NHÂN ĐẠO TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Quỹ nhân đạo tỉnh gồm các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp của y ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh và cơ quan cấp trên có thẩm quyền về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Giúp việc cho Trưởng Ban có 01 Phó Trưởng Ban Thường trực; Phó Trưởng Ban Thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về nhiệm vụ được phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của y ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Thường trực sử dụng con du của Hội Chữ thập đỏ tỉnh để giao dịch trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tài khoản của Quỹ nhân đạo tỉnh được mở tại Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kế hoạch do Ban Chỉ đạo phê duyệt; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tc tập trung dân chủ, tập thể Ban Chỉ đạo quyết định toàn bộ nội dung hoạt động.

Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Thường trực có trách nhiệm điều hành công việc theo kế hoạch do Ban Chỉ đạo đề ra, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc phát sinh đột xuất và báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo gần nhất.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Chc năng

Ban Chỉ đạo là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện chủ trương, kế hoạch vận động và phát triển Quỹ nhân đạo trong toàn tỉnh.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch vận động, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động Quỹ nhân đạo tỉnh hàng năm.

2. Tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh các giải pháp vận động phù hợp nhm nâng cao hiệu quả công tác vận động Quỹ.

3. Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa việc xây dựng và phát triển Quỹ nhân đạo để tích cực tham gia vận động và ủng hộ Quỹ nhân đạo.

4. Chđạo, đôn đốc, kiểm tra việc tchức thực hiện và quản lý sử dụng Quỹ nhân đạo các huyện, thị xã.

Điều 6: Quyền hạn

1. Tiếp nhận mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ nhân đạo tỉnh.

2. Quy định đối tượng trợ giúp, hình thức, phương pháp, mức độ trợ giúp.

3. Suy tôn, tuyên dương và đề nghị khen thưởng các tchức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội từ thiện và xây dựng Quỹ nhân đạo.

Chương III

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 7. Quỹ nhân đạo chịu sự quản lý chung của Ban Chỉ đạo, trực tiếp là Trưởng Ban Chỉ đạo. Cơ quan, tchức là thành viên Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh được phân công nhiệm vụ như sau:

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch vận động Quỹ nhân đạo tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động vận động Quỹ nhân đạo các Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã; sự phối hợp triển khai thực hiện của các tổ chức và cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo. Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ, báo cáo Ban Chỉ đạo và cơ quan cp trên có thm quyn.

- Hàng năm, chuẩn bị nội dung trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định tổ chức họp Ban Chỉ đạo hoặc hội nghị mở rộng nhằm tổng kết kế hoạch vận động, công khai việc thu, chi Quỹ nhân đạo tỉnh năm trước, triển khai kế hoạch vận động Quỹ nhân đạo tỉnh năm sau một cách minh bạch, đúng quy định.

- Thực hiện điều phối nguồn Quỹ nhân đạo vận động hàng năm theo kế hoạch Ban Chỉ đạo đề ra. Trực tiếp xin chủ trương Trưởng Ban Chỉ đạo về các khoản, mục chi ngoài kế hoạch và không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Thực hiện báo cáo giải trình trước Ban Chỉ đạo khi mức chi không đạt quy định.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã giám sát, nghiên cứu tham mưu quy định các hình thức, phương pháp vận động Quỹ nhân đạo và quản lý, sử dụng Quỹ đúng quy định.

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực làm ch tài khoản Quỹ nhân đạo tỉnh.

- Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được chi để hỗ trợ, cứu trợ theo các danh mục được chi của Quỹ nhân đạo với số tiền không quá 100 triệu đồng trong thời gian Trưởng Ban Chỉ đạo đi vắng; đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức vận động Quỹ nhân đạo; hướng dẫn thu, nộp tiền ủng hộ Quỹ nhân đạo của khối học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ công nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo. Có chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tham gia xây dựng Quỹ.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn cơ sở vận động thu, nộp tiền ủng hộ Quỹ nhân đạo của khối cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, các Công ty Cao su, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai vận động Quỹ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước

Hàng năm, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động Quỹ nhân đạo tỉnh. Thường xuyên đưa tin về công tác vận động Quỹ; công khai danh sách, số tiền, hiện vật của tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ; nêu gương điển hình, thông tin về hiệu quả hoạt động của Quỹ nhằm tri ân, khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ.

5. Ban chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo các huyện, thị xã

Hàng năm, căn cứ kế hoạch vận động của Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh, xây dựng kế hoạch vận động Quỹ của cấp mình và tổ chức triển khai thực hiện đến cấp cơ sở đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc tổ chức vận động Quỹ đúng chủ trương của cấp trên và phù hợp với hoàn cảnh thực tế địa phương. Xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo cấp mình để công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ đạt hiệu quả thiết thực.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 8. Chế độ làm việc

Ban Chỉ đạo họp định kỳ hàng năm (01 lần/năm). Khi cần, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ triệu tập họp đột xuất.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ báo cáo 2 lần trong năm (02 lần/năm). Theo đó, cơ quan Thường trực Ban Chđạo các huyện, thị xã, các cơ quan tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả công tác triển khai vận động, sử dụng Quỹ nhân đạo về Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh (qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh).

Cụ thể:

- Lần 1: Trước ngày 20/6 hàng năm.

- Lần 2: Trước ngày 30/12 hàng năm.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức trin khai thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu cần bổ sung, sửa đổi những điều chưa phù hợp, các đơn vị gửi ý kiến về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, trình y ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.612
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45