Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 215/QĐ-LĐTBXH 2015 phòng chống tiêu cực trong quản lý công viên chức thi đua khen thưởng

Số hiệu: 215/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 09/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 19/3/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Chương trình hành động của Ngành Nội vụ thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 19/3/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục tiêu

- Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch và nghiêm minh trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

- Làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; khắc phục những hạn chế, bất cập nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm tiêu cực nhằm đảm bảo việc thực hiện hiệu quả;

- Làm căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp thông tin, tuyên truyền việc phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị;

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo yêu cầu trong Chương trình hành động của Bộ Nội vụ và gắn liền với việc thực hiện Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2014-2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm gương mẫu và quản lý chặt chẽ quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc quyền quản lý;

- Đảm bảo phân công, phân nhiệm, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị;

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Kế hoạch này áp dụng đối với đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu thực hiện

1

Công tác quản lý công chức, viên chức

1.1

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền

1.2

Xây dựng kế hoạch thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền

1.3

Xây dựng 03 Thông tư ban hành danh mục, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên dạy nghề, viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, viên chức công tác xã hội.

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cục Dạy nghề; Cục An toàn lao động; Cục Bảo trợ xã hội

Năm 2014-­2015

1.4

Thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ và gửi Bộ Nội vụ theo quy định; Ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Nội vụ; Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

1.5

Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Trước kỳ thi tuyển công chức hàng năm

1.6

Ứng dụng công nghệ thông tin vào môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng và trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành.

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Nội vụ; Trung tâm Thông tin; Vụ Hợp tác quốc tế

Năm 2015

1.7

Xây dựng chức danh tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên.

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Nội vụ; các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

1.8

Xây dựng và đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức, viên chức.

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

1.9

Xây dựng Chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Nội vụ; các đơn vị thuộc Bộ

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền

1.10

Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định về công tác quản lý công chức, viên chức, gồm:

- Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Quy chế phân cấp quản lý công chức;

- Quy chế phân cấp quản lý viên chức;

- Quy chế tuyển dụng công chức;

- Quy chế tuyển dụng viên chức;

- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý;

- Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

1.11

Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu; kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị sử dụng công chức, viên chức thuộc Bộ

Định kỳ hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu

1.12

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2009 về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị sử dụng công chức, viên chức thuộc Bộ

Định kỳ theo quy định

1.13

Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức định kỳ và đột xuất theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Định kỳ hàng năm, đột xuất theo yêu cầu

2

Công tác thi đua, khen thưởng

2.1

Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị của Đảng, của Thủ tướng Chính phủ; Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định của Chính phủ; văn bản của Bộ về công tác thi đua, khen thưởng.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2.2

Tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp lồng ghép nội dung của Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về Phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của ngành (28/8/1945-28/8/2015) vào các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng bộ cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

2.3

Đổi mới nội dung, hình thức của các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu Kỷ cương-Chất lượng-Tiến độ-Hiệu quả và thực hiện đồng bộ cả 04 khâu Phát hiện-Bồi dưỡng-Tổng kết-Nhân rộng; Tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Đại hội thi đua, yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

2.4

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng:

- Khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch chú trọng phát hiện điển hình, nhân tố mới, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu;

- Quản lý sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng đúng quy định;

- Giải quyết dứt điểm việc khen thưởng quá trình cống hiến theo quy định tại Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2.5

Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến theo yêu cầu của Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 04/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

2.6

Tiếp tục kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng ở cấp Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2015

3

Về kiểm tra, giám sát

Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện các nội dung quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thuộc Bộ.

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Các đơn vị thuộc Bộ (mỗi năm từ 8-10 đơn vị)

 

Hàng năm

4

Về xử lý vi phạm tiêu cực

Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng theo quy định pháp luật.

 

Thanh tra Bộ

 

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Hàng năm

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nội dung theo Kế hoạch này; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đồng thời, khai thác các nguồn lực khác (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện; hướng dẫn, thẩm định chi tiêu tài chính trong việc triển khai các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch.

c) Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham gia ý kiến vào việc xây dựng hệ thống các văn bản về quản lý công vụ, công chức, viên chức trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

d) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức nhất là người đứng đầu các đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

đ) Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại; tiến hành thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chế độ công chức, công vụ đối với các đơn vị thuộc Bộ.

e) Trung tâm Thông tin phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch; tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

g) Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch của đơn vị để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo từng năm và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ; Có trách nhiệm thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

h) Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các công đoàn viên, đoàn viên thuộc các đơn vị về các nội dung liên quan đến Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn lực khác (nếu có) theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao và từ các nguồn lực khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị phản ánh, đề xuất để Bộ xem xét, sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/QĐ-LĐTBXH ngày 09/02/2015 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!