Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2146/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 05/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2146/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-BTP ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023;

Căn cứ tình hình triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023 kèm theo Quyết định này gồm Phụ lục I, II, III, IV.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý, theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý và theo dõi kinh phí đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

3. Các đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng quy định pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2569/QĐ-BTP ngày 27/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP NĂM 2023
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2146/QĐ-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Đào tạo nghề luật sư

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

2000

12 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa phương

0.00

Học viện Tư pháp

2

Đào tạo nghề công chứng

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1000

12 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh và các địa phương

0.00

3

Đào tạo nghề đấu giá

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng

100

06 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

0.00

4

Đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên

150

06 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

0.00

5

Đào tạo nghề thừa phát lại

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

100

06 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

0.00

6

Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

200

18 tháng

Hà Nội, Hồ Chí Minh

0.00

7

Thí điểm đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

50

9 tháng

Hà Nội

0

TỔNG SỐ:

0.00

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng hoặc thu phí theo quy định

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2023
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2146 /QĐ-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2569/QĐ- BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

I

BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

1

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

50/01 lớp (20 công chức, 30 viên chức)

04 ngày/lớp Quý III

Tại Hà Nội

28.60

26.80

Học viện Tư pháp

Theo chương trình BD KTANQP (Chi trả kinh phí cho công chức các đơn vị thuộc Bộ, không bao gồm công chức hệ thống thi hành án dân sự)

Tổng kinh phí mục I:

28.60

26.80

II

BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

1

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực phân tích, phản ứng chính sách cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

25/lớp

03 ngày/lớp Qúy II

Tại Hà Nội

110.20

110.20

Học viện Tư pháp

Chi trả kinh phí cho công chức các đơn vị thuộc Bộ (không bao gồm công chức hệ thống thi hành án dân sự)

2

Lớp tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng, quản lý không gian mạng, an toàn thông tin trong kỷ nguyên số

- 01 lớp dành cho Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ;

- 01 lớp dành cho lãnh đạo cấp Phòng và tương đương, công chức, viên chức làm công tác văn

100/02 lớp

01 ngày/lớp Qúy I

Tại Hà Nội

79.00

101.70

Học viện Tư pháp

-nt-

3

Lớp tập huấn nghiệp vụ quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và đơn phản ánh, kiến nghị có nội dung khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp

Công chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và công chức các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

50/lớp

02 ngày/lớp Quý III

Tại Hà Nội

82.60

82.60

Học viện Tư pháp

-nt-

4

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật; góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (ưu tiên công chức, viên chức mới tuyển dụng)

50/lớp

02 ngày/lớp

Tại Hà Nội

83.50

84.90

Học viện Tư pháp

-nt-

5

Bồi dưỡng kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19/5/2018

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, ưu tiên công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng và quy hoạch lãnh

30/lớp

02 ngày/lớp Qúy II

Tại Hà Nội

87.00

87.00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

6

Bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền.

Công chức, viên chức trong danh sách Quy hoạch công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật và lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch cấp phòng

30/lớp

3 ngày/lớp Qúy II

Tại Hà Nội

100.00

100.00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

7

Lớp bồi dưỡng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn

Đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

50/lớp

01 ngày/lớp Qúy I

Tại Hà Nội

62.00

62.00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

8

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Văn phòng khu vực phía Bắc năm 2023

Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác văn phòng của một số đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo Văn phòng Bộ và chuyên viên đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh khu vực phía Bắc: Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, chuyên viên

200 người /lớp

02 ngày/lớp Quý III

Tại Đà Nẵng

270.00

270.00

Văn phòng Bộ

-nt-

9

Lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

80 người / lớp

01 ngày/ lớp Quý III

Tại Hà Nội

76.00

76.00

Văn phòng Bộ

-nt-

10

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngân sách - tài sản

Cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ và khối cơ quan thi hành án dân sự địa phương

300/03 lớp

03 ngày /lớp

Tại 03 miền

730.00

0.00

Cục Kế hoạch - Tài chính

-nt-

11

Lớp bồi dưỡng chính trị, kỹ năng nghiệp vụ làm việc cho đoàn viên, thanh niên năm 2023

Uỷ viên BCH Uỷ ban kiểm tra Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên BCH các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Bộ và các Chi đoàn trực thuộc các Đoàn cơ sở; Đoàn viên thanh niên tiêu biểu các cơ sở đoàn trực thuộc.

70/lớp

01 ngày/lớp Qúy II

Tại Hà Nội

50.00

50.00

Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

-nt-

12

Lớp tập huấn về thực hiện cơ chế một cửa và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp

Cán bộ một cửa, cán bộ giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị thuộc Bộ

70 người/lớp

01 ngày Quý IV/2023

Tại Hà Nội

0.00

45.00

Văn phòng Bộ

Bổ sung vào Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2023

13

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ và Hệ thống Thi hành án dân sự

60 người/lớp

2 ngày Quý IV/2023

Tại Hà Nội

62.00

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

14

Lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Công chức, viên chức Bộ Tư pháp

70 người/lớp

02 ngày/Quý III

Tại Hà Nội và trực tuyến trên phần mềm Teams

94.70

Học viện Tư pháp

-nt-

15

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

Công chức mới tuyển dụng năm 2022 của Bộ Tư pháp

37

Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 28/7/2023

Tại Hà Nội

0.00

184.30

Học viện Tư pháp

-nt-

16

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiền công vụ

Công chức mới tuyển dụng năm 2022 của Bộ Tư pháp

37

Từ ngày 29/7/2023 đến ngày 12/8/2023

Tại Hà Nội

0.00

99.90

Học viện Tư pháp

-nt-

17

Xây dựng bài giảng điện tử Đạo đức công vụ, lễ tân công vụ

84.50

84.50

Học viện Tư pháp

18

Xây dựng bài giảng điện tử Lịch sử ngành Tư pháp

84.50

84.50

19

Xây dựng bài giảng điện tử Phương pháp giảng dạy cho công chức, viên chức Bộ, ngành Tư pháp

84.50

84.50

Tổng kinh phí mục II:

1,983.80

1,763.80

III

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

1

Tập huấn kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ hội nhập và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu …….

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành và địa phương

240/03 lớp

03 ngày/lớp Quý II, III

Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh

400.00

400.00

Vụ Pháp luật quốc tế

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

2

Lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức, quản lý và giảng dạy các khoá bồi dưỡng về hội nhập quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng,công tác tổ chức cán bộ và các giảng viên, báo cáo viên của các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực hội nhập quốc tế

50/01 lớp

02 ngày/lớp Quý II

Tại Đà Nẵng

119.60

119.60

Học viện Tư pháp

3

Xây dựng bài giảng điện tử về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

130.00

130.00

Vụ Pháp luật quốc tế

4

Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các Bộ, ngành Trung ương

Công chức chuyên trách về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại các Bộ, ngành Trung ương

60/01 lớp

Qúy III

Tại Hà Nội

230.00

230.00

Vụ Pháp luật quốc tế

Tổng kinh phí mục III:

879.60

879.60

IV

CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

25 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

0.00

Vụ Tổ chức cán bộ

Do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bổ chỉ tiêu

2

Chọn, cử đi học cao Cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

25 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

2,378.00

1,378.00

Vụ Tổ chức cán bộ

Chi trả kinh phí cho công chức các đơn vị thuộc Bộ (không bao gồm công chức hệ thống thi hành án dân sự)

3

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng …………

34 người

Theo quy định chung

4

Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

15 người

Theo quy định chung

5

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

150 lượt người

Theo quy định chung

6

Chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ

-

Chọn, cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng tiếng anh trình độ B1

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

35 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

-

Chọn, cử công chức, viên chức đi, bồi dưỡng tiếng anh trình độ B2

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

30 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

-

Chọn, cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng tiếng anh phù hợp với vị trí việc làm tại các trung tâm ngoại ngữ uy tín

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

15 - 20 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác ở trong nước

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

80 lượt người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

Tổng kinh phí mục IV:

2,378.00

1,378.00

TỔNG SỐ:

5,270.00

4,048.20

Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm bốn mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn./.

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2146 /QĐ-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2569/QĐ-BTP (TRIỆU ĐỒNG)

KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

1

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự

Công chức là nguồn/là thư ký, thẩm tra viên

70 người/ lớp

02 tháng/lớp Qúy II

Tại Học viện Tư pháp

205.80

170.00

Học viện Tư pháp

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự chính

Công chức là nguồn/là chấp hành viên trung cấp, thẩm tra viên chính

193 người/03 lớp

3 tháng/lớp Qúy II

Hà Nội, Hồ Chí Minh

786.70

1076.00

Tổng kinh phí mục I:

992.50

1246.00

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1

Bồi dưỡng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT- BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS; công tác thi hành án phá sản, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Đại diện lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA, Chánh Văn phòng Cục THADS, đại diện lãnh đạo Chi cục THADS; một số Chấp hành viên, Thẩm tra viên

900 người/ 3 lớp

Quý II (2 ngày/ 1 lớp)

Tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

600.68

600.68

Tổng cục Thi hành án dân sự

2

Bồi dưỡng công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thi hành án hành chính; bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính trong THADS

Đại diện lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, lãnh đạo Chi cục THADS. Riêng 3 địa điểm tổ chức tập huấn: thêm toàn bộ Thẩm tra viên tại Cục THADS

900 người/ 3 lớp

Quý II (2 ngày/ 1 lớp)

Tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

592.00

592.00

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán

Trưởng phòng Tài chính- Kế toán, Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, Kế toán viên tại Văn phòng Tổng cục THADS và các cơ quan THADS

1.000 người/4 lớp

Quý IV (3 ngày / 1 lớp)

Tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

784.00

784.00

4

Kỹ năng lãnh đạo quản lý theo vị trí việc làm và kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết (trong công tác THADS)

Công chức, viên chức hệ thống THADS

200 người/ 04lớp

Quý III (02 ngày / 1 lớp)

Hải Phòng, Cần Thơ, Phan Thiết, Sa Pa

445.00

Học viện Tư pháp

Bổ sung vào Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2023

5

Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ

Cục trưởng Cục THADS, Lãnh đạo, công chức Phòng TCCB thuộc Cục, công chức Vụ Tổ chức cán bộ và công chức phụ trách công tác TCCB các đơn vị thuộc TCTHADS

340 người/02 lớp

Quý IV (01 ngày / 1 lớp)

Trực tuyến 64 điểm cầu

100.00

Tổng cục Thi hành án dân sự

Bổ sung vào Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2024

Tổng kinh phí mục II:

1976.68

2521.68

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1

Chọn, cử đi học Cao cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị

133 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

5,539.32

5,539.32

Tổng cục Thi hành án dân sự

2

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS

156 người

3

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ, Lãnh đạo Chi cục và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

16 người (thạc sĩ)

4

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

78 người

5

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục

99 người

6

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục

18 người

7

Chọn, cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, ngạch công chức

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch theo quy định và chuẩn bị dự thi nâng ngạch

538 người (trong đó có 381 người dự kiến tuyển dụng mới)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

8

Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức hệ thống THADS

23 người (7 tin học, 16 ngoại ngữ)

9

Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm khác

Công chức hệ thống THADS

164 người

10

Chọn, cử đi học tiếng dân tộc thiểu số

Công chức làm việc tại vùng dân tộc thiểu số

8 người

Tổng kinh phí mục III:

5539.32

5539.32

IV. BIÊN SOẠN TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH

1

Bài giảng điện tử "Những điểm mới trong Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ Thi hành án dân sự"

64.00

64.00

Tổng cục Thi hành án dân sự

2

Bài giảng điện tử "Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Thi hành án dân sự"

64.00

64.00

3

Biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho Thư ký thi hành án dân sự

95.20

95.20

Học viện Tư pháp

4

Biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho Thẩm tra viên thi hành án dân sự

95.30

95.30

5

Biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho Thẩm tra viên chính thi hành án dân sự

86.50

86.50

6

Biên soạn Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho Chấp hành viên trung cấp

86.50

86.50

Tổng kinh phí mục IV:

491.50

491.50

TỔNG SỐ:

9000.00

9798.50

Bằng chữ: Chín tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.

PHỤ LỤC IV

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2023
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2146/QĐ-BTP ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu) và xây dựng dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Quý I, II, III, IV

90.00

Vụ Tổ chức cán bộ

2

Kinh phí tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2024

Quý IV

35.00

3

Kinh phí tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

50.00

4

Kinh phí biên soạn khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành pháp luật

45.00

5

Kinh phí dự phòng

2,433.30

TỔNG SỐ:

2,653.30

Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

16,500.00

Tổng cộng: 16,500 triệu đồng.

Bằng chữ: Mười sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2146/QĐ-BTP ngày 05/09/2023 về điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!