Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 214/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 5257/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của y ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 37/TTr-TP ngày 09 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân huyện Cần Gihết hiệu lực toàn bộ năm 2019 (02 văn bản).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Gihết hiệu lực một phần năm 2019 (01 văn bản).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ còn hiệu lực năm 2019 (34 văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- S
Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo thành ph
;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực
y ban nhân dân huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- HĐND,
UBND các xã, thị trấn;
- VP: CVP, PCVP/TH
- Lưu: VT, Thảo-TP, Thg.

CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

DANH MỤC

02 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

Ngày 30/6/2009

Quyết định về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện cần Giờ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành.

- Nội dung văn bản không còn phù hp với quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dng; Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định s59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dng.

10/12/2019

02

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

Ngày 19/01/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

10/12/2019

 

DANH MỤC

01 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch y ban nhân dân huyện Cn Giờ về công b danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực một phần

Lý do hết hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực một phần

01

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2016

Quyết định về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ

Đim c Khoản 19 Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể:

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Không còn phù hợp với Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

19/12/2019

 

DANH MỤC

34 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ CÒN HIỆU LỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực năm 2019)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản / Trích yếu nội dung của văn bản

Thi điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

01

Quyết định

06/2003/QĐ-UBND

Ngày 24/3/2003

Quyết định về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ

01/4/2003

 

02

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ.

18/5/2011

Đề nghị bãi bỏ

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

03

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Gi.

01/7/2008

 

04

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cn Giờ.

21/02/2011

Đề nghị thay thế

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG NỘI VỤ

05

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Nội vụ huyện Cần Gi.

01/7/2008

 

06

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2016

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Cn Giờ.

13/9/2016

 

07

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND

Ngày 23/10/2014

Quyết định về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn huyện Cn Giờ.

01/11/2014

 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP

08

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

09

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2016

Quyết định về ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cần Gi.

19/5/2016

Hết hiệu lực một phần

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA HUYỆN

10

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Thanh tra huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

11

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 16/5/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

23/5/2017

 

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG Y TẾ

12

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Y tế huyện Cn Giờ.

01/7/2008

 

13

Quyết định

06/2018/QĐ-UBND

Ngày 02/11/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Cần Giờ.

09/11/2018

 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

14

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

15

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND

Ngày 23/01/2018

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

30/01/2018

 

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

16

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Gi.

01/7/2008

 

17

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND

Ngày 13/11/2009

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

20/11/2009

Đề nghị thay thế

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

18

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

19

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/5/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Gi.

16/5/2018

 

X. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

20

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Quyết định về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

01/7/2008

 

21

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/4/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

03/5/2018

Hết hiệu lực một phần

XI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KINH TẾ

22

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

28/01/2011

 

23

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đnghị thay thế

24

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2013

Quyết định về ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung trên địa bàn huyện Cần Giờ.

15/8/2013

 

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

25

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

Ngày 21/01/2011

Quyết định về thành lập Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

28/01/2011

 

26

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ngày 14/02/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

21/02/2011

Đnghị thay thế

XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

27

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND

Ngày 03/4/2017

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

10/4/2017

 

XIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA ĐÀI TRUYỀN THANH

28

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND

Ngày 24/11/2010

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Cần Giờ.

01/12/2010

Đề nghị bãi bỏ

XV. LĨNH VỰC SỬA ĐỔI, B SUNG, BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

29

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định s 03/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy định về nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối trong rừng phòng hộ Cần Giờ

19/10/2017

 

30

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

Ngày 23/10/2017

Quyết định về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn “Kiểm soát thủ tục hành chính” của Phòng Tư pháp.

30/10/2017

 

31

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ.

16/02/2018

 

32

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND

Ngày 07/5/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2018 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Gi.

14/5/2018

 

33

Quyết định

01/2019/QĐ-UBND

Ngày 03/12/2019

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản: Quyết định s 11/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ; Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ. Ngày văn bản có hiệu lực: 10/12/2019.

10/12/2019

 

34

Quyết định

02/2019/QĐ-UBND

Ngày 12/12/2019

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật: Bãi bỏ Điểm c Khoản 19 Điều 2 của Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Cn Giờ được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện. Ngày văn bản có hiệu lực: 19/12/2019.

19/12/2019

 

Tổng số: 34 văn bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2019 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69