Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 213/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hòa Bình

Số hiệu: 213/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 28/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 22/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành (Có danh mục chi tiết văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Quy định về bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị thay thế tại Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/4/2018

15/4/2018

2

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 25/7/2008

Quy chế mẫu thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Đã bị thay thế tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

05/02/2018

3

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị thay thế tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

05/02/2018

4

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Sửa đổi khoản 3 Điều 15; khoản 1 Điều 16 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Đã bị thay thế tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

05/02/2018

5

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015

Sửa đổi Điều 29 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014

Đã bị thay thế tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018

05/02/2018

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

6

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010

Quy định về thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

01/9/2018

7

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 26/5/2008

Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị thay thế tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 11/01/2018

22/01/2018

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

8

Quyết định

05/2010/QĐ- UBND ngày 02/02/2010

Quy định mức chi chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

20/10/2018

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9

Chỉ thị

07/2011/CT- UBND ngày 31/3/2011

Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

10/11/2018

10

Quyết định

28/2013/QĐ- UBND ngày 16/12/2013

Quy chế quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018

01/8/2018

LĨNH VỰC NỘI VỤ, NGOẠI VỤ, LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

11

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009

Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định của pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018

25/4/2018

12

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011

Quy định chế độ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 39/2018/QĐ- UBND ngày 27/11/2018

06/12/2018

13

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 07/2018/QĐ- UBND ngày 31/01/2018

12/02/2018

14

Quyết định

42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Đã bị thay thế tại Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018

25/4/2018

15

Quyết định

13/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017

Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Đã bị thay thế tại Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/8/2018

01/9/2018

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

16

Nghị quyết

150/2010/NQ- HĐND ngày 21/7/2010

Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do địa phương quản lý

Được thay thế bằng nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018

23/07/2018

17

Nghị quyết

49/2012/NQ- HĐND ngày 06/12/2012

Quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bãi bỏ bằng nghị quyết số 121/2018/NQ- HĐND ngày 06/12/2018

06/12/2018

18

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND 09/12/2015

Quy định mức chi đối với khu dân cư, các xã thuộc vùng khó khăn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Được thay thế tại Nghị quyết số 125/2018/NQ- HĐND 06/12/2018

01/01/2019

19

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bị thay thế tại Quyết định số 13/2018/QĐ- UBND ngày 23/02/2018

10/3/2018

20

Quyết định

37/2015/QĐ- UBND ngày 07/12/2015

Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

29/12/2018

21

Quyết định

28/2016/QĐ- UBND ngày 12/7/2016

Quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018

25/11/2018

22

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 15/6/2010

Quy định về quy trình lập, chỉ đạo thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018

06/8/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

87/2007/NQ- HĐND ngày 06/12/2007

Về việc nâng mức trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản

Hết hiệu lực thi hành tại Nghị quyết số 34/2016/NQ- HĐND ngày 07/12/2016

01/01/2017

2

Nghị quyết

108/2008/NQ- HĐND ngày 10/12/2008

Về việc xây dựng tổ chức, chế độ chính sách và kinh phí hoạt động của bảo vệ dân phố

3

Nghị quyết

145/2010/NQ- HĐND ngày 21/7/2010

Về việc quy định chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và xóm, bản, tổ dân phố

4

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư

5

Nghị quyết

157/2010/NQ- HĐND ngày 02/11/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2015

6

Nghị quyết

159/2010/NQ- HĐND ngày 02/11/2010

Về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách

Thời hạn thực hiện xong; đang thực hiện theo NQ 27/2016/NQ- HĐND ngày 05/12/2016

15/12/2016

7

Nghị quyết

160/2010/NQ- HĐND ngày 02/11/2010

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách

Thời hạn thực hiện xong; đang thực hiện theo NQ 28/2016/NQ- HĐND ngày 05/12/2016

15/12/2016

8

Nghị quyết

22/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Sửa đổi tên gọi một số khoản thu tại biểu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách kèm theo Nghị quyết 159/2010/NQ- HĐND do tỉnh Hòa Bình ban hành

Thời hạn thực hiện xong; đang thực hiện theo NQ 27/2016/NQ- HĐND ngày 05/12/2016

15/12/2016

9

Nghị quyết

28/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2012

10

Nghị quyết

40/2012/NQ- HĐND ngày 17/02/2012

Bổ sung điểm 2.1 khoản 2 mục II phần B biểu chi tiết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương kèm theo Nghị quyết 160/2010/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình

Thời hạn thực hiện xong; đang thực hiện theo NQ 28/2016/NQ- HĐND ngày 05/12/2016

15/12/2016

11

Nghị quyết

62/2013/NQ- HĐND ngày 11/12/2013

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tỉnh Hòa Bình

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2014

12

Nghị quyết

65/2013/NQ- HĐND ngày 11/12/2013

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

Thời hạn thực hiện xong

 

13

Nghị quyết

94/2014/NQ- HĐND ngày 16/7/2014

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chính sách địa phương năm 2014

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2014

14

Nghị quyết

100/2014/NQ- HĐND ngày 5/12/2014

quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2015

15

Nghị quyết

101/2014/NQ- HĐND ngày 5/12/2014

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Thời hạn thực hiện xong

 

16

Nghị quyết

123/2015/NQ -HĐND ngày 03/12/2015

Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2016

17

Nghị quyết

124/2015/NQ -HĐND ngày 03/12/2015

phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

Thời hạn thực hiện xong

 

18

Quyết định

19/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2015

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2015

19

Quyết định

12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

Thời hạn thực hiện xong

31/12/2017

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

20

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017

30/4/2017

21

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND ngày 30/01/2007

Ban hành quy chế quản lý di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 

LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ

22

Quyết định

14/2005/QĐ-UBND ngày 05/5/2005

Về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

18/9/2014

LĨNH VỰC KHÁC

23

Nghị quyết

106/2014/NQ- HĐND ngày 05/12/2014

Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

Hết thời gian thực hiện quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

24

Nghị quyết

126/2015/NQ- HĐND ngày 03/12/2015

Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời gian thực hiện quy định trong Nghị quyết

01/01/2017

25

Quyết định

30/2005/QĐ-UBND 03/8/2005

Ban hành Quy định quản lý, điều hành thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 1436/QĐ- UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

06/10/2014

LĨNH VỰC NỘI VỤ

26

Nghị quyết

35/2005/NQ-HĐND 22/7/2005

Về việc quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập; thu hút và tiếp nhận, sử dụng sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2005 - 2015

Hết thời gian thực hiện quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

27

Quyết định

55/2005/QĐ-UBND 15/12/2005

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập và thu hút, tiếp nhận, sử dụng người có trình độ về công tác tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2015

Hết thời gian thực hiện quy định trong Nghị quyết

01/01/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2018
(Kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH

1

Nghị quyết

45/2017/NQ- HĐND ngày 31/7/2017

- Tiêu chí về xã, về dân tộc tại điểm b khoản 2 Điều 4;

- Phương pháp tính mức vốn được phân bổ tại điểm c khoản 2 Điều 4;

- Định mức phân bổ tại điểm d khoản 3 Điều 4

Đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

16/12/2018

LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG

2

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

- Khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 4 Điều 10;

- Điểm c khoản 4 Điều 8; phụ lục 1,2,3

Đã được sửa đổi tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018

22/3/2018

3

Quyết định

55/2016/QĐ- UBND ngày 08/8/2016

Khoản 1, 2, 4 Điều 4

Đã bị sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018

20/8/2018

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

4

Nghị quyết

52/2012/NQ- HĐND ngày 06/12/2012

Khoản 2 mục II, Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 112/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

16/12/2018

5

Nghị quyết

80/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Khoản 3 Điều 1

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 108/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018

16/12/2018

LĨNH VỰC NỘI VỤ

6

Quyết định

04/2014/QĐ- UBND ngày 27/01/2014

- Khoản 2 Điều 2;

- Điểm c khoản 1 Điều 3;

- Khoản 2 Điều 3;

- Khoản 3 Điều 4;

- Khoản 2 Điều 5.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018.

25/02/2018

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

1

Quyết định

06/2013/QĐ- UBND ngày 30/01/2013 về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Điều 2, Điều 3, Điều 4

Được bãi bỏ bởi Điều 2 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

02/11/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.343

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!