Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 213/ QĐ-UB năm 1996 về bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 213/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Đức Thăng
Ngày ban hành: 31/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 31 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư 01/LB-TT ngày 11/01/1995 của Liên bộ Lao động TBXH – Ban tổ chức – cán bộ Chính phủ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy làm công tác lao động – TBXH ở địa phương;

Căn cứ vào Quyết định số 371/QĐ-TU ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ;

Xét tờ trình về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh. Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Lao động –TBXH, thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thăng

 

QUY ĐỊNH

VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG –TBXH TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-UB ngày 31/10/1996 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Sở Lao động –TBXH Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động –TBXH. Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động –TBXH ở địa phương và tổ chức thực hiện một số công tác sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo pháp luật và chính sách của nhà nước.

Sở Lao động –TBXH có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch theo quy định.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 2. Sở Lao động –TBXH có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Căn cứ luật pháp, chính sách của nhà nước, sự hướng dẫn của Bộ Lao động – TBXH và đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về lĩnh vực lao động – TBXH của tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

2. Chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan quản lý ngành có liên quan để tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra thực hiện một số chính sách về lĩnh vực lao động – TBXH bao gồm:

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện bộ luật lao động, cơ chế chính sách, chế độ tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các đãi ngộ vật chất khác đối với người lao động thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý nhà nước về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan, đơn vị, người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác dạy nghề xã hội gắn với tạo việc làm và giới thiệu việc làm cho người lao động xây dựng, quản lý vào tổ chức thực hiện các chương trình dự án trong lĩnh vực lao động và giải quyết việc làm.

4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già yếu không còn người thân chăm sóc, người gặp khó khăn hiểm nghèo và các đối tượng xã hội khác cần có sự giúp đỡ, trợ giúp của Nhà nước và xã hội.

5. Chủ trì việc phối hợp quản lý và chỉ đạo thực hiện với các cơ quan liên quan về chương trình phòng, chống, tệ nạn xã hội, trước hết là nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn tỉnh.

6. Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể trong việc xây dựng, phát triển các hình thức bảo trợ xã hội, nhân đạo, từ thiện nhằm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần các đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo trên phạm vi toàn tỉnh.

8. Hướng dẫn và thực hiện truy điệu liệt sỹ, thăm viếng các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng…quản lý các nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương, quy tập mộ liệt sỹ và hướng dẫn việc thực hiện.

9. Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra Nhà nước đối với các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành luật pháp, chính sách thuộc lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội.

Xem xét và giải quyết theo quy định của Nhà nước các khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực lao động – TBXH.

10. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch và tài chính của ngành, thống nhất quản lý các nguồn kinh phí, vật tư, trang thiết bị được cấp, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, theo kế hoạch được duyệt.

11. Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động – TBXH theo quy định của UBND tỉnh.

12. Sơ kết, tổng kết các mặt công tác của ngành trên địa bàn tỉnh, thực hiện chế độ thông tin, thống kê báo cáo định kỳ, đột xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động –TBXH, tổng hợp và đề xuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác Lao động –TBXH.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do UBND tỉnh giao.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC – CÁN BỘ

Điều 4. Tổ chức bộ máy Sở Lao động –TBXH tỉnh Lào Cai.

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và có từ 1 đến 2 phó giám đốc giúp việc giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn giúp giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm:

a. Phòng tổ chức – tổng hợp – hành chính.

b. Phòng lao động và tiền công.

c. Phòng thương binh và xã hội.

d. Phòng kế hoạch tài vụ.

đ. Thanh tra Sở (thanh tra an toàn lao động, thanh tra chính sách lao động xã hội).

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở

a. Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm.

b. Trung tâm bảo trợ xã hội.

c. Trung tâm cai nghiện chất ma túy.

d. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.

Điều 4. Giám đốc Sở Lao động –TBXH căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở để xây dựng quy chế làm việc. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng, các đơn vị thuộc Sở và xây dựng kế hoạch biên chế thống nhất với Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Giám đốc Sở Lao động –TBXH thực hiện công tác tổ chức và cán bộ theo Quyết định 371/QĐ-TU ngày 10 tháng 7 năm 1994 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về phân công, phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây của tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, Giám đốc Sở Lao động –TBXH có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/ QĐ-UB ngày 31/10/1996 về bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248