Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 213/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế "một cửa" giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 213/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 06/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/2004/QĐ–UB

Nha Trang, ngày 06 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTG ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 82/2003/QĐ-UB ngày 17/11/2003 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Văn bản số 2732/BNV-CCHC ngày 26/10/2004 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng cơ chế "một cửa" giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đối với các lĩnh vực sau:

- Xây dựng nhà ở;

- Đất đai;

- Hộ tịch;

- Chứng thực.

Thời gian bắt đầu áp dụng : từ 01 /02/2005 .

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm :

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã, các quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực áp dụng cơ chế "một cửa" tại Điều 1 các loại biểu mẫu, mẫu đơn, giấy phép có liên quan đến các lĩnh vực áp dụng cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã thông qua Ban chỉ đạo CCHC trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Giúp UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác triển khai cho cấp huyện;

- Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các lĩnh vực công tác khác cần áp dụng cơ chế "một cửa" ngoài các lĩnh vực đã quy định tại Điều 1 do UBND cấp huyện đề xuất;

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang :

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã;

- Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc;thời gian hoàn thành: trước ngày 20 tháng 01 năm 2005;

- Ngoài các lĩnh vực được quy định tại Điều 1 Quyết định này, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định lựa chọn thêm một số lĩnh vực công tác khác để áp dụng cơ chế "một cửa".

Điều 4. Nhiệm vụ của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tỉnh:

- Xây dựng và trình UBND cấp huyện Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại UBND cấp xã trong các lĩnh vực quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các Thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5 .
- Thường vụ Tỉnh uỷ,
- Thường trực HĐND tỉnh,
- Lưu VP &Sở NV,

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 213/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế "một cửa" giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112