Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2127/QĐ-UBND đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp trường Công an xã Thanh Hóa 2016

Số hiệu: 2127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 20/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2127/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRƯỞNG CÔNG AN XÃ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-BCA-X11 ngày 08/4/2016 của Bộ Công an về đào tạo trung cấp Trưởng Công an xã giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 242/TTr-CAT-PX14 ngày 01/6/2016, Công văn số 483/SNV-ĐT ngày 18/5/2016 của Sở Nội vụ và Công văn số 2010/STC-QLNSTTK ngày 26/5/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Trường Công an xã giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Mục tiêu chung: Đào tạo đội ngũ công chức Trưởng Công an cấp xã có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

Đào tạo 360 cán bộ là Trưởng, phó Trưởng Công an cp xã và cán bộ dự nguồn cho chức danh Trưởng Công an cấp xã có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức đào tạo phải đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, chú trọng về chất lượng, theo đúng quy chế đào tạo cán bộ công chức của Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định của Bộ Công an. Đảm bảo 100% Trưởng Công an xã được đào tạo trình độ trung cấp nghiệp vụ Công an.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đào tạo

1.1. Cán bộ đang giữ cương vị Trưởng, phó Trưởng Công an cấp xã; cán bộ dự nguồn cho chức danh Trưởng Công an xã chưa được đào tạo trung cấp nghiệp vụ cho Trưởng Công an xã.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

- Người được cử đi đào tạo phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; khu vực đồng bằng, đô thị tuổi t20 đến 40 tuổi; khu vực miền núi tuổi từ 20 đến 45 tuổi tính đến ngày nhập học.

- Ưu tiên tuyển sinh đối với cán bộ đang đảm trách nhiệm vụ Công an viên thường trực; chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân hoặc Quân đội nhân dân đã xuất ngũ nằm trong quy hoạch dự nguồn cho chức danh Trưởng Công an xã.

2. Thời gian, hình thức, nội dung đào tạo

2.1. Thời gian đào tạo: 24 tháng (99 tuần), trong đó:

- Thời gian thực học: 50 tuần

- Nghỉ hè, lễ, tết: 13 tuần

- Kiểm tra, thi học phần, tốt nghiệp: 10 tuần

- Thực tế tại cơ sở: 21 tuần

- Sinh hoạt đu khóa,kết, tổng kết: 02 tuần

- Dự trữ: 03 tuần

2.2. Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học.

2.3. Nội dung đào tạo:

Đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo Quyết định số 677/QĐ-BCA-X11 ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Chương trình khung giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở - dùng đào tạo Trưởng Công an cấp xã. Khối lượng kiến thức tích lũy: 95 đơn vị học trình, trong đó có 26 học phần bắt buộc.

3. Tiến độ thực hiện m lp:

- Quý III năm 2016 m01 lớp 120 học viên;

- Quý III năm 2017 mở 01 lớp 120 học viên.

- Quý II năm 2018 mở 01 lớp 120 học viên;

4. Địa điểm m lp: Tại Trường Chính trị tỉnh, xã Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa.

5. Kinh phí đào tạo

- Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

- Năm 2016 do đã bố trí cho các kế hoạch, nhiệm vụ được phê duyệt, vì vậy giao cho Công an tỉnh chủ động sử dụng dự toán được giao năm 2016 để thực hiện. Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ, kế hoạch được phê duyệt sau 31/10/2015 trong dự toán hàng năm, bắt đầu từ năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh Thanh Hóa

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng kế hoạch mở lp, tuyển sinh đúng đối tượng; hợp đồng với các Trường Công an nhân dân tổ chức lớp học và phối hợp quản lý học viên trong thời gian tập trung học tập; thực hiện chế độ, chính sách theo quy định đối với học viên.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh thực hiện chiêu sinh, xét duyệt danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí mở lp (từng lớp và hằng năm) gửi Sở Nội vụ, S Tài chính tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) về đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12 hàng năm.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch, thẩm định danh sách người đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí mở lớp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện việc mở lớp đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

3. STài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định kinh phí mở lớp hằng năm trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của nhà nước.

4. UBND các huyện, thị xã, thành ph

- Xây dựng quy hoạch đào tạo trung cấp nghiệp vụ Công an giai đoạn 2016-2020 cho Trưởng, phó Trưởng Công an xã và quy hoạch dự nguồn chức danh Trưởng Công an xã để đề xuất cử đi đào tạo.

- Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác chiêu sinh, cử người đi đào tạo đúng đối tượng.

- Bố trí, sử dụng người đã được đào tạo đúng quy hoạch và phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công an;
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2127/QĐ-UBND ngày 20/06/2016 phê duyệt Kế hoạch đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Trường Công an xã giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.814

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!