Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 2104/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 22/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2104/-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢM NGHÈO TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước;

Căn cứ Thông báo s 391-TB/TU ngày 13/12/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về chủ trương thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2162/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nội dung của Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm”, cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn.

2. Trụ sở: Đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ số 13, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. V trí: Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

5. Cơ cấu tổ chức:

5.1. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn gồm có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Phụ trách chung, hưởng phụ cấp chức vụ 0,7.

- 01 Phó Chánh Văn phòng: Phụ trách Chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án OCOP-BK, hưởng phụ cấp chức vụ 0,5.

- 01 Phó Chánh Văn phòng: Phụ trách Chương trình giảm nghèo, hưởng phụ cấp chức vụ 0,5.

5.2. Các phòng chuyên môn gồm 03 phòng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Hạ tầng xây dựng, phát triển sản xuất và môi trường;

- Phòng nghiệp vụ OCOP-BK.

6. Biên chế của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo được giao 12 biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao trên cơ sở đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh được UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

7. Xử lý chuyển tiếp:

- Chuyển toàn bộ 06 biên chế (03 biên chế công chức; 03 biên chế viên chức) của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 02 biên chế công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn;

- Giữ nguyên trụ sở làm việc của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đduy trì hoạt động của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn;

- Bàn giao toàn bộ tài liệu, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có) về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT,NC
.

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2104/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243