Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2100/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2100/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦATỔ KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT MA TÚY ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số: 4132/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”;

Căn cứ Thông tư số: 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;

Căn cứ Công văn số: 702/KCB-BVSK ngày 14/7/2014 của Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về việc tăng cường việc kiểm tra ma túy và các chất kích thích của lái xe kinh doanh vận tải;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 1501/TTr-SYT ngày 04/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải lưu hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số: 1346/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định hoạt động của Tổ kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ KIỂM TRA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT MA TÚY ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2100/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải lưu hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Các quy định trong Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải sử dụng các chất ma túy và kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý người điều khiển xe kinh doanh vận tải không bảo đảm sức khỏe.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

- Tổ khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải là đơn vị phối hợp liên ngành, chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Phối hợp cùng với Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát nắm bắt tình hình, phát hiện lái xe có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra. Kiểm tra lưu động, đột xuất người điều khiển xe kinh doanh vận tải lưu hành trên địa bàn tỉnh, ưu tiên với người điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách.

- Kiểm tra đúng đối tượng, đúng quy trình chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Được phép sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Y tế trong các hoạt động của Tổ công tác.

Chương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Chức năng

1. Kiểm tra, phát hiện các hành vi sử dụng các chất ma túy; người điều khiển xe kinh doanh vận tải có dương tính với test thử nhanh các chất ma túy lưu hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Lập biên bản các trường hợp điều khiển xe kinh doanh vận tải có dương tính với test thử nhanh các chất ma túy, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Tổ kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải lưu hành trên địa bàn tỉnh hoạt động theo kế hoạch đã được Ban An toàn giao thông tỉnh phê duyệt.

2. Phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác của các lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông, công an các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong việc kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải.

3. Tổng hợp, lưu trữ các số liệu liên quan đến người điều khiển xe sử dụng các chất ma túy để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc được yêu cầu.

Điều 5. Lực lượng phối hợp

Cơ cấu tổ chức của Tổ kiểm tra các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh gồm các thành viên như sau:

1. Tổ trưởng: Sở Y tế:01 người (Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh);

2. Tổ phó: Sở LĐTBXH: 01 người (Lãnh đạo phòng Phòng chống TNXH);

3. Sở Giao thông Vận tải: 01 người (Thanh tra GTVT);

4. Công an tỉnh: 03 người (PC 67, PC 47, PC 65);

5. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội: 02 người (Khoa Chăm sóc sức khỏe cộng đồng).

Điều 6. Xây dựng kế hoạch kiểm tra

1. Tổ Kiểm tra chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cả năm hoặc theo từng đợt trình Ban An toàn giao thông tỉnh phê duyệt.

2. Tùy theo tình hình thực tế, Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thống nhất nội dung, phê duyệt kế hoạch thực hiện.

3. Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải phải quy định rõ phạm vi, đối tượng kiểm tra, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng, tổ phó và các thành viên trong tổ.

Điều 7. Nhiệm vụ của các lực lượng trong Tổ kiểm tra

1. Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá xét nghiệm ma túy và cấp kinh phí thực hiện.

2. Sở Y tế:

a) Thanh tra Sở:

- Tổ trưởng Tổ kiểm tra, chịu trách nhiệm tổ chức điều hành các hoạt động của tổ và thông báo cho đối tượng biết về nội dung kiểm tra; chịu tránh nhiệm trước cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Tiến hành lập biên bản với tất cả các trường hợp lái xe có dương tính với test thử nhanh các chất ma túy.

- Giám sát quy trình chuyên môn với viên chức Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội trong thi hành nhiệm vụ.

b) Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội:

- Lập dự trù kinh phí, vật tư, test kiểm tra các chất ma túy và các vật tư thiết bị y tế liên quan đảm bảo cho hoạt động của tổ.

- Phối hợp với các lực lượng trong tổ công tác, kiểm tra phát hiện và giám sát việc lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra.

- Thực hiện đúng quy trình xét nghiệm (test nhanh) các chất ma túy và đọc kết quả.

- Làm thư ký, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra các chất ma túy sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

3. Công an tỉnh:

a) Phòng Cảnh sát giao thông (PC67)

- Có nhiệm vụ dừng xe, tiến hành kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định hiện hành. Thông báo cho đối tượng biết về nội dung kiểm tra.

- Phối hợp với Thanh tra Giao thông Vận tải, kiểm soát phát hiện và dừng xe theo quy định.

- Phát hiện, phân loại và lập biên bản các hành vi, vi phạm pháp luật theo chức năng, thẩm quyền.

b) Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (PC65)

- Phối hợp với PC67 dừng phương tiện để kiểm tra, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự cho tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ.

c) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47)

- Đấu tranh, khai thác đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải dương tính (Test) các chất ma túy khi kiểm tra.

- Phối hợp với các lực lượng trong tổ công tác, kiểm tra phát hiện, giám sát việc lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra.

- Lập biên bản đối với người điều khiển xe kinh doanh có xét nghiệm (test nhanh) dương tính (+) với ma túy và các vấn đề khác có liên quan.

4. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - TB&XH:

- Giúp việc cho Tổ trưởng điều hành các hoạt động của Tổ công tác và xử lý các vi phạm (nếu có),

- Phối hợp với các lực lượng trong tổ công tác, kiểm tra phát hiện, giám sát việc lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra.

5. Thanh tra giao thông- Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ và Cơ động dừng, kiểm soát phát hiện và dẫn xe vào địa điểm kiểm tra theo đúng quy định.

6. Sở Tài chính:

Chủ trì cùng với Sở Y tế và cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá xét nghiệm ma túy. Chủ trì trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

7. Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ sự phân công, điều hành trực tiếp của Tổ trưởng. Quá trình giải quyết và xử lý vụ việc nếu có ý kiến khác nhau giữa các thành viên thì Tổ trưởng là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên để giải quyết. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên sẽ giao rõ trong kế hoạch.

8. Vị trí triển khai và kiểm tra sức khỏe, test thử các chất ma túy của Tổ công tác: Trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải thống nhất đưa vào kế hoạch để thuận lợi cho việc khám sức khỏe và kiểm tra các chất ma túy. Trước mắt, tạm thời bố trí tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nằm trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo

Tổ trưởng tổ Kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, lưu trữ các số liệu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Y tế theo từng đợt công tác và hàng tháng, quý hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 9. Nguồn kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Tổ kiểm tra các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp qua Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch khám sức khỏe và kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

b) Cử cán bộ tham gia Tổ kiểm tra.

c) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh kinh phí đảm bảo hoạt động của tổ kiểm tra theo kế hoạch.

d) Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo, tổ chức sơ, tổng kết, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh những điểm bất hợp lý, để hoàn thiện trong quá trình hoạt động của tổ kiểm tra.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

a) Bố trí lực lượng tham gia Tổ kiểm tra khi có kế hoạch.

b) Chỉ đạo lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định; tham gia kiểm tra phát hiện người điều khiển xe kinh doanh vận tải sử dụng ma túy (dương tính với test thử các chất ma túy), lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Cử cán bộ tham gia hoạt động tại Tổ kiểm tra khi có kế hoạch.

4. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải: Cử cán bộ tham gia hoạt động tại Tổ kiểm tra khi có kế hoạch.

5. Trách nhiệm của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh:

a) Cử cán bộ tham gia giám sát việc thực hiện của Tổ kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy và đề xuất kiến nghị các giải pháp để các ngành thực hiện.

b) Tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động của Tổ kiểm tra gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Tham mưu Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã phối hợp trong các hoạt động của tổ kiểm tra; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các kế hoạch tuyên truyền của đơn vị.

6. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Tổ kiểm tra các chất ma túy đối với người điều khiển xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp:

Phối hợp với Tổ kiểm tra trong việc thực thi nhiệm vụ cử lực lượng phối hợp trong quá trình thực hiện; đặc biệt là cử người giám sát quá trình lấy mẫu nước tiểu đảm bảo đúng đối tượng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện Quy chế này.

2. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, giải quyết theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2100/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra việc sử dụng các chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải lưu hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96