Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 210/QĐ-BGTVT năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 210/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 210/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Xét đề nghị của Tổng Biên tập Báo Giao thông vận tải và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Báo Giao thông vận tải là tổ chức sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và mọi hoạt động của ngành giao thông vận tải theo quy định của pháp luật. Báo Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo về chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng một phần kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và hoạt động trong ngành Giao thông vận tải phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân và ngành.

2. Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước, của thế giới và của ngành Giao thông vận tải theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

3. Tuyên truyền, phổ biến thành tựu khoa học công nghệ, sáng kiến, kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải.

5. Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác.

6. Thực hiện việc cải chính khi thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

7. Tổ chức hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, chế bản, phát hành ấn phẩm, quảng cáo, quay phim, nhiếp ảnh và kinh doanh thiết bị vật tư liên quan và đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí quan theo quy định của pháp luật. Việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ở các lĩnh vực khác liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ báo chí phải được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải và phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí để biết.

8. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp quy định của pháp luật để phục vụ hoạt động của Báo.

9. Quan hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho biên tập viên, phóng viên và công tác viên của Báo Giao thông vận tải; tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quản lý tổ chức, biên chế, tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức Báo Giao thông vận tải

1. Phòng Phóng viên – Biên tập.

2. Phòng Thư ký tòa soạn – Chế bản.

3. Phòng Phát hành và Thông tin quảng cáo.

4. Phòng Hành chính trị sự.

5. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

6. Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Lãnh đạo Báo Giao thông vận tải

1. Báo Giao thông vận tải có Tổng Biên tập là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Báo Giao thông vận tải; giúp việc Tổng Biên tập có các Phó Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng Biên tập phân công.

2. Tổng Biên tập Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm.

3. Các Phó Tổng Biên tập Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập Báo Giao thông vận tải.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 2563/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông vận tải và Quyết định số 3680/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Phòng Phát hành và Thông tin quảng cáo thuộc Báo Giao thông vận tải.

2. Chánh Văn phòng, Tổng biên tập Báo Giao thông vận tải, các Vụ trưởng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Công đoàn GTVTVT;
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (3)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 210/QĐ-BGTVT năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49