Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 21/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 25/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đng nhân dân thành phố Đà Nng Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ s giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 283/TTr-SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 về việc bãi b các văn bn quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nng ban hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do UBND thành phố Đà Nng ban hành, gồm:

1. Quyết định số 86/2003/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2003 ca UBND thành phố Đà Nng về việc thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đi với nhân viên phục vụ tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiu, Đà Nng.

2. Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thành phố Đà Nng.

3. Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Chtịch UBND thành phố Đà Nng về việc phê duyệt chế độ phụ cấp và trợ cấp đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo.

4. Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng về việc phê duyệt mức chi bồi dưng cho giáo viên và học sinh tham gia các lớp tập huấn đdự thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế.

5. Quyết định số 8812/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Chtịch UBND thành phố Đà Nng về việc điều chỉnh mức trợ cấp học bng đối với học sinh khuyết tật và trợ cấp tiền ăn học sinh người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo.

6. Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nng về mức tiền thưng đối với học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bi dưng học sinh đạt gii các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế.

7. Quyết định số 8469/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Chtịch UBND thành phố Đà Nng về việc hỗ trợ kinh phí cho các trường chuyên biệt.

8. Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 ca Chtịch UBND thành phố Đà Nng về việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại Trường Tiu học Hòa Bắc và Trường Tiểu học Hòa Phú.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thtrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nng, Chtịch UBND các quận, huyện, và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế-B
Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tr
a VBQPPL-B Tư pháp;
- Đoàn đại bi
u Quốc hội TP Đà Nng;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP
Đà Nng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTT
QVN TP và các hội, đoàn thể TP:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nng;
- C
ng Thông tin Điện tử TP;
- Lưu: VT
, SGDĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định cá biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


623

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139