Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 21/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hóa một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 quy định các hoạt động về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi chung là di tích) đã được xếp hạng là di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh và di tích thuộc danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân người Việt Nam; các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có liên quan đến hoạt động quản lý, nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Mục đích quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

1. Quản lý, bảo vệ di tích nhằm ngăn chặn các tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội đến di tích; phòng ngừa và hạn chế những nguy cơ làm hư hỏng di tích; giữ gìn, bảo tồn yếu tố gốc vốn có của di tích.

2. Phát huy giá trị của các di tích nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc; đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chương II

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

Điều 4. Phân cấp quản lý

1. Việc phân cấp quản lý di tích thực hiện theo Quyết định số 911/QĐ- UBND, ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Đề án phân cấp quản lý di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp quản lý và phát huy giá trị di tích thuộc danh mục kiểm kê được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 195/QĐ-UBND, ngày 25/01/2013.

Điều 5. Ban quản lý, Tổ quản lý di tích

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn là cấp quản lý trực tiếp di tích, có trách nhiệm thành lập và quy định quy chế hoạt động của Ban quản lý, Tổ quản lý di tích trên địa bàn quản lý.

Ban Quản lý, Tổ quản lý di tích làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 6. Xây dựng kế hoạch và quy hoạch

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi quản lý.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch tổng thể, đề án về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di tích

1. Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của UBND tỉnh về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Điều 8. Kiểm kê di tích

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc kiểm kê di tích, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố.

2. Định kỳ 5 năm một lần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung hay đưa khỏi danh mục kiểm kê di tích đối với các di tích không đủ tiêu chí xếp hạng di tích.

Điều 9. Xếp hạng di tích

1. Việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích và thẩm quyền xếp hạng di tích thực hiện theo Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009.

2. Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, có trách nhiệm xét duyệt nội dung khoa học và pháp lý của hồ sơ di tích trước khi trình cấp có thẩm quyền xếp hạng.

Điều 10. Tổ chức trao nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn chính quyền địa phương có di tích được xếp hạng tổ chức trao nhận quyết định và Bằng xếp hạng di tích theo quy định của Nhà nước, bảo đảm trang trọng và tiết kiệm.

Điều 11. Quy hoạch, cắm mốc giới di tích

1. Sau khi di tích được cấp có thẩm quyền xếp hạng, cấp quản lý trực tiếp di tích phải tiến hành quy hoạch, cắm mốc giới các khu vực bảo vệ di tích.

2. Cắm mốc giới di tích phải đảm bảo nguyên tắc phân định rõ ranh giới các khu vực bảo vệ di tích với khu vực bên ngoài theo biên bản khoanh vùng bảo vệ trong hồ sơ xếp hạng di tích.

3. Cột mốc, hàng rào bảo vệ di tích phải được làm bằng chất liệu bền vững và đặt vị trí dễ nhận biết; hình dáng, màu sắc phải phù hợp với môi trường, cảnh quan di tích và không ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích.

Điều 12. Quản lý đất đai thuộc di tích

1. Đất đai thuộc di tích phải được quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, lấn, chiếm, mua bán, chuyển nhượng, hủy hoại đất đai thuộc di tích đã được khoanh vùng xếp hạng.

2. Việc khoanh vùng bảo vệ và sử dụng các khu vực đất đai của di tích được xếp hạng thực hiện theo quy định tại Điều 32 Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và Điều 14 của Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

3. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu di tích hoặc được giao quyền quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm quản lý đất đai thuộc di tích. Trong trường hợp phát hiện đất đai thuộc di tích bị xâm phạm, lấn, chiếm, mua bán, hủy hoại phải áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và thông báo cho UBND xã, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện nơi có di tích. Khi nhận được thông báo, các cơ quan này phải báo cáo ngay cho UBND huyện nơi có di tích để áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ kịp thời và báo cáo với cơ quan chuyên môn cấp trên trực tiếp để phối hợp xử lý, giải quyết.

4. UBND các cấp có trách nhiệm quản lý và phối hợp với các bên liên quan quản lý tốt việc sử dụng đất đai thuộc di tích trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai thuộc di tích theo các quy định của pháp luật.

Điều 13. Quản lý các công trình kiến trúc, điêu khắc của di tích

Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm, hủy hoại đối với các công trình kiến trúc, điêu khắc của di tích.

Điều 14. Quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di tích

1. Nghiêm cấm mọi hành vi lấy cắp, mua bán, trao đổi, làm giả mạo di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia của di tích.

2. Việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra khỏi di tích để nghiên cứu, trưng bày, triển lãm trong phạm vi của tỉnh phải có văn bản đồng ý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di tích ra ngoài tỉnh phải có quyết định cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Việc phục chế, làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di tích thực hiện theo Điều 46 của Luật Di sản văn hóa năm 2001.

4. Tổ chức, cá nhân được giao quyền quản lý, sử dụng di tích phải có trách nhiệm bảo vệ di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di tích. Trường hợp phát hiện di vật, cổ vật của di tích bị mất, hư hỏng thì phải báo ngay cho cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời xử lý, giải quyết.

Điều 15. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội tại di tích

1. Nhà nước tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định của pháp luật.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tại di tích để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây mất an ninh trật tự; tuyên truyền trái pháp luật; chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, phục hồi các hủ tục trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Việc tổ chức lễ hội tại di tích phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về lễ hội.

Điều 16. Quản lý các nguồn kinh phí có liên quan đến di tích

1. Nguồn kinh phí liên quan đến di tích gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp để thực hiện công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích;

b) Phí tham quan di tích;

c) Huy động kinh phí từ các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp theo phương châm xã hội hóa và các khoản thu dịch vụ khác.

2. Quản lý sử dụng các nguồn kinh phí có liên quan đến di tích:

a) Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để thực hiện công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, thanh quyết toán theo đúng quy định của nhà nước;

b) Nguồn thu phí tham quan di tích được quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành về phí, lệ phí và các văn bản quy định của UBND tỉnh;

c) Các khoản công đức, tài trợ, các khoản thu khác được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 17. Quản lý về các hoạt động nghiên cứu, tham quan du lịch tại di tích

1. Tổ chức, cá nhân được giao quyền quản lý di tích có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến tham quan di tích.

2. Tổ chức, cá nhân là người nước ngoài đến nghiên cứu di tích phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh.

3. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại đến di tích.

Điều 18. Hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích được áp dụng theo các quy định hiện hành.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHỨC NĂNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. UBND tỉnh

a) Chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi toàn tỉnh.

b) Cấp giấy phép cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong phạm vi toàn tỉnh theo thẩm quyền.

c) Ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

d) Chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về di tích; giải quyết các khiếu nại, tố cáo về di tích; khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về di tích.

đ) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan tới di tích.

2. UBND cấp huyện

a) Quản lý và phát huy giá trị các di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý và phát huy giá trị các di tích được xếp hạng trên địa bàn.

b) Ngăn ngừa, bảo vệ, xử lý vi phạm pháp luật về di tích; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xếp hạng di tích và xây dựng kế hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

c) Xin chủ trương và lập quy hoạch di tích, dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia được giao quản lý và di tích cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.

đ) Chủ trì tổ chức các lễ hội truyền thống hằng năm gắn với các di tích được xếp hạng trên địa bàn.

3. UBND cấp xã

a) Trực tiếp quản lý và sử dụng các di tích khác đã được kiểm kê thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; giúp UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý các di tích được xếp hạng trên địa bàn.

b) Tổ chức bảo vệ, bảo quản di tích, cổ vật thuộc di tích trên địa bàn.

c) Đề nghị xếp hạng di tích, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

d) Phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi xâm phạm, hủy hoại đến di tích.

đ) Ngăn ngừa và xử lý các hoạt động mê tín dị đoan trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội của di tích theo thẩm quyền.

e) Bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khi tổ chức các hoạt động trong khu di tích.

Điều 20. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

1. Tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này ở địa phương.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện công tác chuyên môn và quản lý các di tích được xếp hạng trên địa bàn.

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hằng năm; các chương trình, dự án về bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động bảo tồn di tích tại địa phương, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương.

3. Thẩm định hồ sơ di tích trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định xếp hạng di tích theo thẩm quyền.

4. Trình Chủ tịch UBND tỉnh hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định xếp hạng hoặc hủy bỏ xếp hạng di tích đã xếp hạng khi xác định di tích không còn đủ tiêu chuẩn hoặc bị hủy hoại không có khả năng phục hồi.

5. Hướng dẫn việc lập đề án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích, thẩm định dự án tu bổ di tích cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Chịu trách nhiệm thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường sinh thái của di tích; chịu trách nhiệm và ban hành văn bản tu bổ khẩn cấp di tích, sau khi có đầy đủ hồ sơ thiết kế dự toán và văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

7. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hướng dẫn quản lý các hoạt động của di tích (xếp hạng, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, bảo vệ đất đai, kiến trúc, cổ vật, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, tham quan).

8. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di tích.

9. Hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên quan đến quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác phát huy hệ thống di tích hiện có; xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về di tích theo thẩm quyền.

10. Tham mưu UBND tỉnh quyết định ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11. Tổ chức phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

12. Tổ chức khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

13. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan về di tích; tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến nghiên cứu di tích sau khi được UBND tỉnh đồng ý.

Điều 22. Trách nhiệm của Ban Quản lý di tích tỉnh

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ di tích theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xếp hạng di tích.

3. Trực tiếp tham gia quản lý các di tích được UBND tỉnh phân cấp; phối hợp cùng các địa phương có di tích đã được xếp hạng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo đúng pháp luật hiện hành.

4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích theo quy định của pháp luật; tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật việc bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích.

5. Tổ chức các biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về di tích.

6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa tại di tích; được trích một phần phí tham quan và các phí khác trong việc quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ thực hiện các hoạt động chuyên môn theo quy định hiện hành.

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tham mưu cho UBND cấp tỉnh về tổ chức bộ máy hoạt động của Ban Quản lý di tích.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng đối với các di tích thuộc loại hình tôn giáo, tín ngưỡng.

Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Thẩm định dự toán, trình UBND Tỉnh phân bổ kinh phí chi sự nghiệp văn hóa hàng năm phục vụ cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích; kinh phí cho những người làm công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp và cân đối vốn đầu tư hàng năm cho các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

Điều 26. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai các dự án bảo vệ môi trường tại di tích.

Điều 27. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích; ngăn chặn, xử lý kịp thời việc trộm cắp, mua bán, vận chuyển trái phép cổ vật của di tích; những hành vi xâm chiếm, hủy hoại về đất đai, kiến trúc của di tích; những hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội diễn ra tại di tích và những hành vi vi phạm khác ảnh hưởng tới di tích.

Điều 28. Trách nhiệm của các cơ quan khác có liên quan

Các cơ quan khác có liên quan trong tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện các quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 về bảo vệ và phát huy giá trị di tích với những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan mình.

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý di tích

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý di tích có trách nhiệm ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, chiếm đoạt, sử dụng trái phép di tích và những hiện vật thuộc di tích.

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di tích, thông báo kịp thời cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi di tích có nguy cơ bị làm sai lệch giá trị, bị hủy hoại, bị mất.

3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Thanh tra, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành về văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về di tích có nhiệm vụ:

1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

3. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về di tích.

4. Tiếp nhận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại và tố cáo về di tích.

5. Kiến nghị các biện pháp để bảo đảm thi hành pháp luật về di tích.

Điều 31. Khiếu nại, tố cáo về di tích

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thi hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về di tích với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

3. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo và khởi kiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 33. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc địa bàn, lĩnh vực ngành quản lý.

Điều 35. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa phù hợp, cần sửa đổi bổ sung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.329
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108