Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ Mục Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIVAIDS ban hành kèm theo Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Trần Thị Trung Chiến

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BYT ngày 26 tháng 07 năm 2005)

I. CHỨC NĂNG

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam là cục quản lý chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về phòng, chống HIV/AIDS, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, tiêu chuẩn về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong phạm vi cả nước; làm đầu mối quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS của các Bộ, ngành.

5. Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Xây dựng nội dung và tổ chức triển khai công tác thông tin - giáo dục - truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ phòng, chống HIV/AIDS;

c) Tổ chức hệ thống giám sát HIV/AIDS/STI và theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

d) Chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV;

đ) Chỉ đạo triển khai công tác chăm sóc, quản lý, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS;

e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phòng chống HIV/AIDS.

6. Chủ trì quản lý chỉ đạo, điều phối và tổ chức triển khai các hoạt động và các dự ánhợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

7. Tham mưu cho Bộ trưởng trong việc phối hợp liên ngành về tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế làm thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động chuyên ngành phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật; tham gia các đoàn thanh tra về hoạt động chuyên ngành phòng, chống HIV/AIDS.

9. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

10. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra của Bộ Y tế trong việc quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của mạng lưới phòng chống HIV/AIDS tuyến dưới.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

III. TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Cục

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Giám sátHIV/AIDS/STI;

d) Phòng Chăm sóc, điều trị HIV/AIDS;

đ) Phòng Can thiệp và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS;

e) Phòng Thông tin - Giáo dục - Truyền thông;

g) Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các Phòng thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng, các Phòng trong Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng và các Phòng trong Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, Văn phòng và các Phòng thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam được xác định theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2005/QĐ-BYT ngày 26/07/2005 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.095

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!