Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 2098/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản Quảng Trị 2015

Số hiệu: 2098/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2098/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013-QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ vkiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 281/TTr-STP ngày 22 tháng 9 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giám đc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia, Trang thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại trụ sở cơ quan; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
­- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các PVP UBND tỉnh;
-
Trung tâm Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT, NC.TN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Tr)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính mới ban hành: 01 thủ tc

STT

Tên thtục hành chính

1

Cp phép khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình; cải tạo, hạ độ cao đi với đt nông nghiệp đã giao cho các tổ chức, đất thực hin các dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình thuộc thm quyn cấp phép của UBND tỉnh

Tổng cộng: 01 thủ tục

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cho phép cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tchức, cá nhân lập hồ sơ đầy đủ và hp lệ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bước 2. Cán bộ tiếp nhận kim tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho người nộp và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết.

- Bước 3. Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bphận Tiếp nhn và trkết quả của UBND cấp huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cho phép cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình. Bản chính

- Bản đđịa hình khu vực cải tạo, hạ độ cao. Bản chính. Được quy định như sau:

+ Đối với khu vực có diện ch > 10ha, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nn bản đ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°, khoảng cao đu 0,5 m, có tlệ 1:1.000.

+ Đối với khu vực có diện tích ≤ 10ha, bn đồ khu vực đề nghị cấp phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đđịa hình, htọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°, khong cao đều 0,5 m, có t l 1:2.000.

- Phương án cải tạo, hạ độ cao và sử dụng đất. Trong đó nêu rõ vị trí, diện tích, tọa độ, hiện trạng loại đất trước khi khai thác, thời gian, mục đích sử dụng khối lượng đất, phương án phục hồi môi trường sau khai thác. Bản chính.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định phê duyệt (trường hợp công suất khai thác từ 100.000 m3 nguyên khai/năm trở lên) hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo văn bản chấp thuận (trường hp công suất khai nhỏ hơn 100.000 m3 nguyên khai/năm) của cơ quan có thẩm quyền. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ.

e) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

h) Kết quthực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, Quyết định hành chính.

i) Lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cho phép cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình (Mẫu số 01, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị).

- Quyết định cho phép khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp, đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình (Mẫu số 02, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản 2010;

- Quyết định s 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 ca UBND tnh về việc ban hành Quy đnh quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ..... tháng ..... năm .....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh
(Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố….)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)......................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Fax (nếu có):..................................................

Đ nghị được chấp thuận khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình (cải tạo, hạ độ cao đất nông nghiệp, đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình) tại khu vực ……. thuộc xã ……… huyện ……… tỉnh Quảng Trị.

Diện tích: ……… (ha), được giới hạn bởi các điểm góc: ……... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Khối lưng khai thác: ………….. (m3).

Độ sâu khai thác (hạ độ cao): ………. (m).

Thời gian khai thác (cải tạo, hạ độ cao): …….. (tháng, năm).

Mục đích sử dụng đất:.....................................................................................................

(Tên tổ chức cá nhân) ………………. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

 

Tổ chức, cá nhân làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Mu s 02

ỦY BAN NHÂN DÂN
……….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép ............................

ỦY BAN NHÂN DÂN ………………

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ….../2014/QĐ-UBND ngày ...//2014 của UBND tỉnh vviệc Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét Hồ sơ và Đơn xin cấp phép ……. ngày …/…/… của ……………;

Theo đề nghị của ……………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân) ...... khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình (cải tạo, hạ độ cao đi với đất nông nghiệp, đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình tại ……..

- Din tích khai thác (cải tạo, hạ độ cao): ………. (ha), đưc giới hn bi các đim góc: ……… tọa độ như sau:

………………

(Có bản đồ địa hình khu vực hoặc bản vẽ trích đo, trích lc thửa đất kèm theo).

- Khi lượng khai thác: ……………. (m3).

- Độ sâu khai thác (hạ độ cao): …… (m).

- Thời gian khai thác (cải tạo, hạ độ cao): …….. (tháng năm).

- Mục đích sử dụng đt:...................................................................................................

Điều 2. (Tên tchức, cá nhân) ……………………… có trách nhiệm:

.......................................................................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

.......................................................................................................................................

 


Nơi nhận:

- Như Điu 3;
……………….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2098/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!