Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu: 2094/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2094/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 556/TTr-STNMT ngày 31 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết đnh này.

- Chủ trì phối hợp vi Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này và đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

2. Ủy ban nhân dân cấp xã:

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- CT, các PCT UBND tnh;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CV Nhung;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN
).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

(theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

I.

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (01 TTHC)

01

BTM-BLI-265149

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

45 ngày làm việc

Trong 45 ngày làm việc

II.

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (01 TTHC)

01

BTM-BLI-264792

Thủ tục tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

15 ngày làm việc

Trong 15 ngày làm việc

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI:

1. Quy trình: BTM-BLI-265149

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thi gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện t; chuyển Công chức địa chính

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức địa chính

Bước 3

- Thẩm tra, xác minh quá trình sử dụng đất, thu thập thông tin có liên quan đến vụ việc;

- Tham mưu thành lập Hội đồng hòa giải.

Công chức địa chính

35 ngày

Kết quả xác minh và Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 4

Tổ chức hòa giải cho các đương sự

Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã

05 ngày

Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

Bước 5

Xác nhận kết quả hòa giải tranh chấp đất đai

Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND cấp xã

03 ngày

- Trường hợp hòa giải thành thì y ban nhân dân cp xã xác nhận việc hòa giải thành, chuyển kết quả hòa gii thành về phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận kết quả hòa giải thành.

- Nếu kết quả hòa giải không thành thì y ban nhân dân cp xã hướng dẫn các bên tranh chấp thực hin quyền khiếu nại hoặc khởi kiện.

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức địa chính

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cp xã.

Bước 7

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Tng thời gian thực hiện: Trong 45 ngày làm việc.

II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG:

1. Quy trình số: BTM-BLI-264792

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THAM VẤN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Trình tự các bước thc hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách môi trường

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách môi trường

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tch UBND cấp xã

Công chức phụ trách Môi trường

11 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC đã được Chủ tịch UBND cấp xã ký duyệt; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hsơ TTHC) được chuyển đến Công chức phụ trách môi trường.

Bước 5

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách môi trường

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 6

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả thủ tục hành chính.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Tng thời gian thực hiện: Trong 15 ngày làm việc.

Tổng số: 02 quy trình nội bộ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80