Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2092/2005/QĐ.UB về thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 2092/2005/QĐ.UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 06/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/2005/QĐ.UB

Vĩnh Long, ngày 6 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THANH TRA SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG TỈNH VĨNH LONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1098/2005/QĐ.UB ngày 20/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long;

Xét tờ trình số 23/TT.TTr ngày 05/8/2005 của Chánh Thanh tra tỉnh và tờ trình số 543/TT.SNV ngày 16/8/2005 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Vị trí, Chức năng:

Thanh tra Sở là đơn vị chức năng thuộc Sở Bưu chính, viễn thông có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Sở Bưu chính, viễn thông về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và công dân về lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông, Pháp lệnh xử phạt hành chính, Luật khiếu nại - Tố cáo và thực hiện các mặt công tác khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở Bưu chính, viễn thông.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

+ Thanh tra, kiểm tra, trả lời khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong hoạt động Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, làm tham mưu cho ban Giám đốc quyết định hoặc giúp Ban Giám đốc làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực Thanh tra theo quy định của Ủy ban nhân tỉnh và Bộ Bưu chính, viễn thông.

+ Làm tham mưu cho Ban giám đốc trong việc lập chương trình, kế hoạch thanh tra trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

+ Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thực hiện quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, điện tử và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm Pháp luật về Bưu chính, viễn thông, điện tử và công nghệ thông tin theo Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông, Pháp lệnh Thanh tra, Pháp lệnh xử phạt hành chính và theo Luật khiếu nại, tố cáo.

+ Làm tham mưu cho Ban Giám đốc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thanh, kiểm tra hoạt động của Hội, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, điện tử và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật.

+ Nghiên cứu, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực Thanh tra chuyên ngành Bưu chính, viễn thông, điện tử và công nghệ thông tin.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao.

- Cơ cấu tổ chức:

 . Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, trên cơ sở có sự thỏa thuận thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

 . Thanh tra Sở Bưu chính, viễn thông có con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông, (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Giám đốc Sở Bưu chính viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- VPCP& Bộ Bưu chính viễn thông
- TT.TU&HĐND tỉnh “ báo cáo”
- CT,PCT. UBT
- Ban TCTU
- LĐ. VP. UBT
- Các khối nghien cứu.
- Như Điều 3
- Lưu 2.05.07

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2092/2005/QĐ.UB về thành lập Thanh tra Sở Bưu chính, viễn thông tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.533
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15