Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 2085/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 13/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2085/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 47/TTr-SLĐTBXH ngày 17/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

- Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT&TT(p/h cập nhật phần mềm MCĐT);
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT,TTTT,KSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (125 TTHC)

TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN (61 TTHC)

1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (03 TTHC)

1

BTN-286206

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 42/2015/TT- BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

2

BTN-286297

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

 

3

BTN-286269

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

 

2. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (01 TTHC)

1

BTN-286017

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2)

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Nghị định số 132/2008/NĐ- CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

- Thông tư số 35/2012/TT- BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

3. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (02 TTHC)

1

BTN-286145

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Bộ Luật lao động 2012.

- Nghị định số 05/2015/NĐ- CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

 

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286142

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Bộ Luật lao động 2012.

- Nghị định số 05/2015/NĐ- CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

4. Lĩnh vực Việc làm (13 TTHC)

1

BTN-286074

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

2

BTN-286075

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

3

BTN-286076

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

4

BTN-286077

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

5

BTN-286078

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (nơi đi)

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

6

BTN-286079

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (nơi đến)

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

7

BTN-286080

Giải quyết hỗ trợ học nghề

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

8

BTN-286081

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

01 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

9

BTN-286082

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

01 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

10

BTN-286083

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

11

BTN-286084

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật Lao động.

- Luật Việc làm.

- Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 52/2014/NĐ- CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.

 

12

BTN-286085

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

 

13

BTN-286086

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

 

5. Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (03 TTHC)

1

BTN-286310

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Bộ Luật Lao động 2012.

- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

2

BTN-286311

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Bộ Luật Lao động 2012.

- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

3

BTN-286309

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Bộ Luật Lao động 2012.

- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

6. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước (02 TTHC)

1

BTN-286064

Đăng ký hợp đồng cá nhân.

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 126/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 21/2007/TT-LĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

2

BTN-286065

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày.

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 126/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 21/2007/TT- LĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

7. Lĩnh vực Người có công (29 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286155

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

14 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286156

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH

TTHC liên thông

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286157

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

TTHC liên thông

4

BLĐ- TBVXH- BTN-286158

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

09 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

5

BLĐ- TBVXH- BTN-286159

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

TTHC liên thông

6

BLĐ- TBVXH- BTN-286160

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác.

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

TTHC liên thông

7

BLĐ- TBVXH- BTN-286161

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

19 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

TTHC liên thông

8

BLĐ- TBVXH- BTN-286162

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

24 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại tại:

+ Cơ quan Công an, Quân đội (đối với thương binh).

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh (đối với người hưởng chính sách như thương binh).

- Cơ quan giải quyết: Công an, Quân đội, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công,

- Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ,

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 25/11/2014.

 

9

BLĐ- TBVXH- BTN-286163

Thủ tục giám định vết thương còn sót.

24 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 25/11/2014.

 

10

BLĐ- TBVXH- BTN-286164

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

14 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

11

BLĐ- TBVXH- BTN-286165

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

39 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

- Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động -TB&XH.

- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 30/6/2016

TTHC liên thông

12

BLĐ- TBVXH- BTN-286188

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

39 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

- Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động -TB&XH.

- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 30/6/2016

TTHC liên thông

13

BLĐ- TBVXH- BTN-286166

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

29 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

- Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động -TB&XH

TTHC liên thông

14

BLĐ- TBVXH- BTN-286167

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH

TTHC liên thông

15

BLĐ- TBVXH- BTN-286189

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH

TTHC liên thông

16

BLĐ- TBVXH- BTN-286168

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH

 

17

BLĐ- TBVXH- BTN-286169

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH

 

18

BLĐ- TBVXH- BTN-286170

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH

TTHC liên thông

19

BLĐ- TBVXH- BTN-286171

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

19 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động -TB&XH

TTHC liên thông

20

BLĐ- TBVXH- BTN-286172

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ.

34 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định số 31/2013/NĐ- CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

- Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 25/11/2014.

 

21

BLĐ- TBVXH- BTN-286173

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH.

- Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động

-TB&XH.

TTHC liên thông

22

BLĐ- TBVXH- BTN-286177

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động

-TB&XH

TTHC liên thông

23

BLĐ- TBVXH- BTN-286178

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Nội vụ, Sở Nội vụ, Sở Lao động-TB&XH, UBND tỉnh

không

- Quyết định 40/2011/QĐ- TTg ngày 27/7/2011 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012

TTHC liên thông

24

BLĐ- TBVXH- BTN-286187

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Nội vụ, Sở Nội vụ, Sở Lao động-TB&XH, UBND tỉnh

không

- Quyết định 40/2011/QĐ- TTg ngày 27/7/2011 của Chính phủ,

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16/4/2012

TTHC liên thông

25

BLĐ- TBVXH- BTN-286179

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

 

26

BLĐ- TBVXH- BTN-286180

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

TTHC liên thông

27

BLĐ- TBVXH- BTN-286181

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

13 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

TTHC liên thông

28

BLĐ- TBVXH- BTN-286182

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

06 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã, Sở Lao động - TB&XH

không

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

TTHC liên thông

29

BLĐ- TBVXH- BTN-286207

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

22 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH

không

- Quyết định số 24/2016/QĐ- TTg ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động -TB&XH

TTHC liên thông

8. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (08 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286026

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

21 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286027

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

13 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286028

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

13 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

4

BLĐ- TBVXH- BTN-286029

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

13 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

5

BLĐ- TBVXH- BTN-286030

Đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân

24 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

6

BLĐ- TBVXH- BTN-286031

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

- Cơ quan giải quyết: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động -TB&XH.

 

7

BLĐ- TBVXH- BTN-286032

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

ngay sau khi nhận hồ sơ

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

- Cơ quan giải quyết: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

Không

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH- BCA ngày 06/6/2012.

 

8

BLĐ- TBVXH- BTN-286033

Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh.

ngay sau khi nhận hồ sơ

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

- Cơ quan giải quyết: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy.

Không

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH- BCA ngày 06/6/2012.

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (64 TTHC)

1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (28 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286329

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286330

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286331

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

4

BLĐ- TBVXH- BTN-286334

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại:

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh nếu trường trung cấp trực thuộc cấp Sở hoặc UBND tỉnh.

+ Bộ phận Một cửa cấp huyện nếu trường trung cấp trực thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

5

BLĐ- TBVXH- BTN-286335

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại:

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh nếu trường trung cấp trực thuộc cấp Sở hoặc UBND tỉnh.

+ Bộ phận Một cửa cấp huyện nếu trường trung cấp trực thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6

BLĐ- TBVXH- BTN-286336

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại:

+ Trung tâm Hành chính công tỉnh nếu trường trung cấp trực thuộc cấp Sở hoặc UBND tỉnh.

+ Bộ phận Một cửa cấp huyện nếu trường trung cấp trực thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

7

BLĐ- TBVXH- BTN-286339

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

8

BLĐ- TBVXH- BTN-286332

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

9

BLĐ- TBVXH- BTN-286333

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

10

BLĐ- TBVXH- BTN-286338

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

11

BLĐ- TBVXH- BTN-286340

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

12

BLĐ- TBVXH- BTN-286262

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 1775/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

13

BLĐ- TBVXH- BTN-286263

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 1775/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

14

BLĐ- TBVXH- BTN-286264

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 1775/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

15

BLĐ- TBVXH- BTN-286265

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 1775/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

16

BLĐ- TBVXH- BTN-286266

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 1775/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

17

BLĐ- TBVXH- BTN-286267

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 1775/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

18

BLĐ- TBVXH- BTN-286298

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

55 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ;

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

19

BLĐ- TBVXH- BTN-286299

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

55 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

20

BLĐ- TBVXH- BTN-286300

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng 1 tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

55 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

21

BLĐ- TBVXH- BTN-286301

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

22

BLĐ- TBVXH- BTN-286297

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 143/2016/NĐ- CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 505/QĐ- LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

23

BLĐ- TBVXH- BTN-286337

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH.

Không

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 47/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH.

Quyết định số 645/QĐ- LĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

24

BLĐ- TBVXH- BTN-286201

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

 

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

Quyết định số 158/QĐ- BLĐTBXH ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

25

BLĐ- TBVXH- BTN-286199

Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

 

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 57/2015/TT- BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 158/QĐ- BLĐTBXH ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

26

BLĐ- TBVXH- BTN-286198

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh.

 

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ- CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 57/2015/TT- BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH

Quyết định số 158/QĐ- BLĐTBXH ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

27

BLĐ- TBVXH-BTN-286200

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh.

 

- Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 57/2015/TT- BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 158/QĐ- BLĐTBXH ngày 01/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

28

BLĐ- TBVXH- BTN-286239

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả: Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp công lập.

- Cơ quan giải quyết: Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp công lập

 

- Quyết định số 53/2015/QĐ- TTg ngày 20/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH- BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016.

Quyết định số 1362/QĐ- LĐTBXH ngày 13/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (14 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286344

Khai báo tai nạn lao động

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Thanh tra Sở Lao động -TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Nghị định số 39/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286345

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Thanh tra Sở Lao động -TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Nghị định số 39/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286346

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Theo thời hạn điều tra tai nạn lao động của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Thanh tra Sở Lao động -TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Nghị định số 39/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

4

BLĐ- TBVXH- BTN-286348

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Theo quy định của pháp luật chuyên ngành

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Thanh tra Sở Lao động -TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Nghị định số 39/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Quy định của pháp luật chuyên ngành.

Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

5

BLĐ- TBVXH- BTN-286347

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

Không quy định

- Tiếp nhận tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Nghị định số 39/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6

BLĐ- TBVXH- BTN-286349

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

Không quy định

- Tiếp nhận tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

- Thông tư 07/2016/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 748/QĐ- LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

7

BLĐ- TBVXH- BTN-286288

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

1.200.000/hồ sơ

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 376/QĐ- LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

8

BLĐ- TBVXH- BTN-286290

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

500.000/ hồ sơ

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 376/QĐ- LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

9

BLĐ- TBVXH- BTN-286291

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 376/QĐ- LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

10

BLĐ- TBVXH- BTN-286289

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

30 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

1.200.000/ hồ sơ

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Quyết định số 376/QĐ- LĐTBXH ngày 14/3/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

11

BLĐ- TBVXH- BTN-286392

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 16/2017/TT- BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 1872/QĐ- LĐTBXH ngày 08/12/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

12

BLĐ- TBVXH- BTN-286399

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 19/2017/TT- BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 2116/QĐ- LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

13

BLĐ- TBVXH- BTN-286396

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 37/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 27/2017/TT- BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 2117/QĐ- LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

14

BLĐ- TBVXH- BTN-286397

Hỗ trợ kinh trí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh

Không

- Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Nghị định số 37/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 27/2017/TT- BLĐTBXH ngày 22/9/2017 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 2117/QĐ- LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3. Lĩnh vực Lao động, tiền lương (06 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286138

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Không quy định

- Tiếp nhận tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2014/TT- BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 1858/QĐ- LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286139

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Không quy định

- Tiếp nhận tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2014/TT- BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 1858/QĐ- LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286140

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Không quy định

- Tiếp nhận tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 01/2014/TT- BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 1858/QĐ- LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH

4

BLĐ- TBVXH- BTN-286141

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam- pu-chia

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Quyết định số 57/2013/QĐ- TTg ngày 14/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 17/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Tài chính.

Quyết định số 1858/QĐ- LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH (TTHC liên thông)

5

BLĐ- TBVXH- BTN-286365

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 52/2016/NĐ- CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 1255/QĐ- LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6

BLĐ- TBVXH- BTN-286366

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III)

Không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 52/2016/NĐ- CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 1255/QĐ- LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

4. Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (03 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286307

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 602/QĐ- LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286308

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu

60 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, UBND tỉnh.

Không

- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 602/QĐ- LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286312

Thu hồi giấy phép lao động

20 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH.

không

- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ.

- Thông tư số 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH.

Quyết định số 602/QĐ- LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (11 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286369

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286370

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ, UBND tỉnh

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN-286371

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở lao động - TB&XH.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

4

BLĐ- TBVXH- BTN-286372

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở lao động - TB&XH.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

5

BLĐ- TBVXH- BTN-286373

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở lao động - TB&XH.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6

BLĐ- TBVXH- BTN-286374

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở lao động - TB&XH.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

7

BLĐ- TBVXH- BTN-286375

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Sở lao động - TB&XH.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

8

BLĐ- TBVXH- BTN-286376

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

32 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH (TTHC liên thông)

9

BLĐ- TBVXH- BTN-286377

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ sở TGXH cấp tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

10

BLĐ- TBVXH- BTN-286378

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

theo thỏa thuận

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ sở TGXH cấp tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

11

BLĐ- TBVXH- BTN-286379

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Cơ sở TGXH cấp tỉnh.

- Cơ quan giải quyết: Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6. Lĩnh vực Trẻ em (02 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN-286350

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH, Công an tỉnh.

Không

- Luật Trẻ em năm 2016,

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN-286351

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Lao động - TB&XH.

- Cơ quan giải quyết: Sở Lao động - TB&XH.

Không

- Luật Trẻ em năm 2016,

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (29 TTHC)

TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. DANH MỤC TTHC GIỮ NGUYÊN (12 TTHC)

1. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (02 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286146

Gửi thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

Không quy định

- Tiếp nhận tại Phòng LĐ-TB&XH huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện

Không

- Bộ Luật lao động 2012.

- Nghị định số 05/2015/NĐ- CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

- Thông tư số 47/2015/TT- BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - TB&XH.

 

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286147

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện

Không

- Bộ Luật lao động 2012.

- Nghị định số 05/2015/NĐ- CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

 

2 Lĩnh vực Người có công (01 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286183

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

04 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH

Không

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

 

3. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286034

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

11 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH

Không

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - TB&XH

TTHC liên thông

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286035

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy

Không

- Nghị định số 94/2009/NĐ- CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 33/2010/TT- BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - TB&XH

TTHC liên thông

3

BLĐ- TBVXH- BTN- 286036

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

08 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, Cơ sở Điều trị nghiện ma túy

Không

- Nghị định số 94/2009/NĐ- CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

- Thông tư số 33/2010/TT- BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động - TB&XH

TTHC liên thông

4. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (06 TTHC)

1

BTN- 262154

Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

06 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013.

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2018

TTHC liên thông

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286112

Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

08 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013.

-Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2019

TTHC liên thông

3

BLĐ- TBVXH- BTN- 286114

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

28 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013.

-Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2019

TTHC liên thông

4

BLĐ- TBVXH- BTN- 286115

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013.

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2019

TTHC liên thông

5

BLĐ- TBVXH- BTN- 286116

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013.

-Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2019

TTHC liên thông

6

BLĐ- TB&XH- BTN- 286113

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

25 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

TTHC liên thông

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (17 TTHC)

1. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (01 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286240

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH

Không

- Quyết định số 53/2015/QĐ- TTg ngày 20/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH- BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016

Quyết định số 1362/QĐ- LĐTBXH ngày 13/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

2. Lĩnh vực Người có công (01 TTHC)

 

BLĐ- TBVXH- BTN- 286184

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH

Không

- Pháp lệnh ưu đãi người có công,

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ,

- Thông tư số 13/2014/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2014.

Quyết định số 1734/QĐ- LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ LĐTBXH

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (13 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286380

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286381

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

40 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Nội vụ; UBND cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN- 286382

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

4

BLĐ- TBVXH- BTN- 286383

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

5

BLĐ- TBVXH- BTN- 286384

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6

BLĐ- TBVXH- BTN- 286385

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

7

BLĐ- TBVXH- BTN- 286386

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện.

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

8

BLĐ- TBVXH- BTN- 286387

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

32 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Người đứng đầu cơ sở trợ giúp cấp huyện

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH (TTHC liên thông)

9

BLĐ- TBVXH- BTN- 286388

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH, Người đứng đầu cơ sở trợ giúp cấp huyện

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

10

BLĐ- TBVXH- BTN- 286389

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

theo thỏa thuận

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH, Người đứng đầu cơ sở trợ giúp cấp huyện

theo quy định

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

11

BLĐ- TBVXH- BTN- 286390

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TB&XH, Người đứng đầu cơ sở trợ giúp cấp huyện

Không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

12

BLĐ- TBVXH- BTN- 286110

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

28 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014

Quyết định số 1938/QĐ- LĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH (TTHC liên thông)

13

BLĐ- TBVXH- BTN- 286113

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

không quy định

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, UBND cấp huyện.

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2014

Quyết định số 1938/QĐ- LĐTBXH ngày 31/12/2015 của Bộ Lao động - TB&XH (TTHC liên thông)

4. Lĩnh vực Trẻ em (02 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286350

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH, Công an huyện.

Không

- Luật Trẻ em năm 2016,

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286351

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết: Phòng Lao động - TB&XH

Không

- Luật Trẻ em năm 2016,

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

PHẦN C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (20 TTHC)

TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. DANH MỤC TTHC GIỮ NGUYÊN (11 TTHC)

1. Lĩnh vực Người có công (02 TTHC)

1

BTN- 286185

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

01 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 03/6/2014

 

2

BTN- 286186

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

01 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH

 

2. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (04 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286037

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

03 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286191

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

06 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

3

BLĐ- TBVXH- BTN- 286038

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

4

BLĐ- TBVXH- BTN- 286039

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

 

3. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (05 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286126

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

35 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT

 

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286127

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT-BTC-BGDĐT

 

3

BLĐ- TBVXH- BTN- 286208

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 105/2014/NĐ- CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ

 

4

BLĐ- TBVXH- BTN- 286129

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013.

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2015.

 

5

BLĐ- TBVXH- BTN- 286128

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

02 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2016.

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (09 TTHC)

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286391

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

10 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

Nghị định số 103/2017/NĐ- CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ

Quyết định số 1593/QĐ- LĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2. Lĩnh vực Giảm nghèo (02 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286341

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động -TB&XH.

Quyết định số 673/QĐ- LĐTBXH ngày 12/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286342

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động -TB&XH.

Quyết định số 673/QĐ- LĐTBXH ngày 12/5/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3. Lĩnh vực Trẻ em (06 TTHC)

1

BLĐ- TBVXH- BTN- 286352

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

07 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

2

BLĐ- TBVXH- BTN- 286353

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

3

BLĐ- TBVXH- BTN- 286354

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

4

BLĐ- TBVXH- BTN- 286355

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

15 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã

không

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

5

BLĐ- TBVXH- BTN- 286350

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

12 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã.

Không

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

6

BLĐ- TBVXH- BTN- 286351

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

05 ngày

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

- Cơ quan giải quyết: UBND cấp xã.

Không

- Luật Trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ- CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

Quyết định số 847/QĐ- LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - TB&XH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171