Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2081/QĐ-BNG năm 2015 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao

Số hiệu: 2081/QĐ-BNG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Hồ Xuân Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2081/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NGOẠI GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao (kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự, Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ Thông tin Báo chí có trách nhiệm chuẩn hóa nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính thuộc Danh mục và xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trình Bộ trưởng ký ban hành trước ngày 30/8/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Thông tin Báo chí và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Sở Ngoại vụ thuộc UBND các tỉnh;
- Lưu: TCCB, LPQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-BNG ngày 04 tháng 8 năm 2015)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. LĨNH VỰC CẤP HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH, GIẤY MIỄN THỊ THỰC

1

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 sửa đổi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 

2

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 sửa đổi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

 

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

 

4

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 440/2009/QĐ-A18-P1 ban hành các biểu mẫu tờ khai của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

 

5

Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 440/2009/QĐ-A18-P1 ban hành các biểu mẫu tờ khai của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

 

6

Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 sửa đổi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 440/2009/QĐ-A18-P1 ban hành các biểu mẫu tờ khai của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

 

7

Thủ tục cấp Giấy thông hành tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 440/2009/QĐ-A18-P1 ban hành các biểu mẫu tờ khai của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

 

8

Thủ tục cấp Giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật 47/2014 về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

B. LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

 

1

Thủ tục chứng nhn lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

C. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN

 

1

Thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

- Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài;

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

 

2

Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

- Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài;

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

 

D. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

2

Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

3

Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

4

Thủ tục đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

5

Thủ tục đăng ký khai tử Quá hạn cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

6

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

- Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 22/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều Luật con nuôi 2010;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành hướng dẫn ghi chép lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

 

7

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 ban hành hướng dẫn ghi chép lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

 

8

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

9

Thủ tục đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

 

10

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ giữa công dân Việt Nam với nhau cư trú ở nước ngoài, hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài

- Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

 

11

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

 

 

12

Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

- Thông tư số 01/2011/TT-BNG quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam;

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

 

13

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa hai bên nam nữ là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13;

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 sửa đổi Thông tư 08a/2010/TT-BTP và Thông tư 05/2012/TT-BTP.

 

 

14

Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13;

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 sửa đổi Thông tư 08a/2010/TT-BTP và Thông tư 05/2012/TT-BTP.

 

15

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài

- Luật Hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13;

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Thông tư 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2014 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 sửa đổi Thông tư 08a/2010/TT-BTP và Thông tư 05/2012/TT-BTP.

 

16

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

17

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại cơ quan đại diện Vit Nam ở nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

18

Thủ tục ghi vào sổ hộ tch các việc h tch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

- Luật Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

 

Đ. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

1

Thủ tục chứng thực Hợp đồng, di chúc, Giấy ủy quyền, các đoạn trích tài liệu, bản sao, bản chụp các giấy tờ tài liệu, bản dịch ở nước ngoài

- Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

 

2

Thủ tục công chứng tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch

- Luật Công chứng số 53/2014/QH13;

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng.

 

E. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP/BNG/BCA sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP/BNG/BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP/BNG/BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 

2

Thủ tục xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam 2014 (Điều 1);

- Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP (Điều 1).

 

3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật quốc tịch Việt Nam 2014 (Điều 1);

- Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP (Điều 1).

 

 

4

Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 

5

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư số 08/2010/TT-BTP Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP

 

G. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Thủ tục cp phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú tại các Cơ quan đại diện Vit Nam ở nước ngoài

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí (Điều 19a, khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 4, Điều 5).

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 

2

Thủ tục lp Văn phòng thường trú tại Việt Nam của cơ quan báo chí nước ngoài tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 7).

 

3

Thủ tục đề ngh cử phóng viên thường trú làm việc tại Văn phòng thường trú tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 8).

 

4

Thủ tục đề ngh cử phóng viên thường trú làm việc tại địa phương khác của Việt Nam tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 8, Điều 9).

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NGOẠI GIAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-BNG ngày 04 tháng 8 năm 2015)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. LĨNH VỰC CẤP HỘ CHIẾU, CẤP CÔNG HÀM

1

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Ngoại giao

 

2

Thủ tục gia hn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công v tại các cơ quan ở trong nước

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

 

3

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước.

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

 

 

4

Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan ở trong nước

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

 

 

B. LĨNH VỰC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ, HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

1

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

- Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, một số Sở Ngoại vụ1

 

2

Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước.

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

- Cục Lãnh sự  - Bộ Ngoại giao, một số Sở Ngoại vụ2.

 

C. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh tại Bộ Ngoại giao

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

 

2

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao.

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT/BTP-BNG của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT/BTP-BNG ngày 19/6/2012 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT/BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

 

D. LĨNH VỰC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức vào Bộ Ngoại giao

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của chính phủ ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của chính phủ ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao.

 

Đ. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

- Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP/BNG/BCA sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP/BNG/BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP/BNG/BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

 

E. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Thủ tục cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài, không thường trú

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 4, Điều 5).;

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Vụ Thông tin Báo chí

Bộ Ngoại giao

 

2

Thủ tục lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam của cơ quan báo chí nước ngoài

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 7);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

3

Thủ tục cấp Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 1, Điều 12);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

4

Thủ tục cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 2, Điều 12);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

5

Thủ tục gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 3, Điều 12);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

6

Thủ tục cấp phép làm cộng tác viên của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 2, Điều 16);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

7

Thủ tục cấp Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 2, Điều 16);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

8

Thủ tục sửa đổi/bổ sung/gia hạn Giấy phép phát hình đi quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 4);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BNG-TCBĐ hướng dẫn phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam thông qua mạng lưới viễn thông công cộng.

 

9

Thủ tục cấp phép làm trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999 (Điều 19a khoản 2);

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 1, Điều 14);

- Thông tư 06/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

10

Thủ tục yêu cầu phỏng vấn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 1, Điều 13).

 

11

Thủ tục yêu cầu tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Việt Nam

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 2, Điều 13).

 

12

Thủ tục đề nghị cử phóng viên thường trú làm việc tại Văn phòng thường trú

Nghị định 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 8).

 

13

Thủ tục đề nghị cử phóng viên thường trú làm việc tại địa phương khác của Việt Nam

Nghị định 88/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Điều 9).

 

 1 Danh sách Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận và trả hồ sơ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa giấy tờ tài liệu tại các cơ quan ở trong nước gồm: Hà Tĩnh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đắc Lắc, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắc Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Hậu Giang, Bình Dương.

2 Danh sách Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận và trả hồ sơ về chứng nhận xuất trinh giấy tờ, tài liệu gồm: Hà Tĩnh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Đà Nng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đắc Lắc, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắc Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Hậu Giang, Bình Dương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2081/QĐ-BNG năm 2015 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155