Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 208/QĐ-SNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Xuân Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-SNV

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ NỘI VỤ

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Căn cứ Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, quy định 15 nội dung (có phụ lục kèm theo), thuộc lĩnh vực Tổ chức Nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”. Theo Quyết định số 4021/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (B.cáo);
- VP UBND tỉnh (để phối hợp T.hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 208/QĐ-SNV ngày 31/10/2008 về thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196