Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2072/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 25/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/QĐ-UBND

Ninh thuận, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Văn bản số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 125/TTr-TTT ngày 24/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác thanh tra năm 2021 theo Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ; (báo cáo)
- TT: Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, TCDNC. VHH+VMT

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận).

Thực hiện Văn bản số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021; căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 cho Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước đối với các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thanh tra việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị văn hóa, giáo dục; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường; quản lý tài chính, tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc tỉnh; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

2. Tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở, địa phương, theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

II. Nội dung chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2021:

1. Công tác thanh tra:

a) Công tác thanh tra hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiến hành 06 cuộc, cụ thể:

STT

Đơn vị được thanh tra

Ni dung thanh tra

Thi kỳ thanh tra

Hình thức thanh tra

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc.

Chấp hành quy định pháp luật về quản lý ĐTXD.

Từ năm 2017 -2020

Trực tiếp (Nghiệp vụ 1)

2

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ - Sở Giao thông vận tải.

Chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính.

2016 - 2020

Trực tiếp (Nghiệp vụ 1)

3

Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình.

Chấp hành quy định pháp luật về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Từ năm 2016 - 2020

Trực tiếp (Nghiệp vụ 2)

4

Chi Cục phát triển nông thôn.

Chấp hành quy định pháp luật về quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Từ năm 2016 - 2020

Trực tiếp (Nghiệp vụ 2)

5

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải.

Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản.

Từ năm 2018 -2020

Trực tiếp (Nghiệp vụ 3)

6

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Chấp hành quy định pháp luật về quản lý sử dụng các nguồn kinh phí.

Từ năm 2016 - 2020

Trực tiếp (Nghiệp vụ 3)

Đồng thời thực hiện 100% các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Thanh tra trách nhiệm tiến hành 03 cuộc, cụ thể:

STT

Đơn vị được thanh tra

Nội dung thanh tra

Thi hạn tiến hành

Hình thức thanh tra

1

Sở Giao thông vận tải.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2019 - 2020

Trực tiếp

2

Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2019 - 2020

Trực tiếp

3

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2019 - 2020

Trực tiếp

c) Kiểm tra xử lý sau thanh tra: Tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chánh Thanh tra tỉnh tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Thực hiện tốt việc tiếp công dân; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phục vụ việc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định; tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tỷ lệ từ 90% trở lên; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ từ 85% trở lên.

c) Phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

a) Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

b) Tăng cường thanh tra trách nhiệm về thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng:

a) Tham mưu phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi có hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

b) Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng thanh tra trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo gắn với áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại đơn vị.

c) Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra Sở, ngành, huyện, thành phố; cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

d) Tổ chức tốt phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, công tác thanh tra, xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch vững mạnh năm 2021” góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

III. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ chương trình, kế hoạch được phê duyệt, Chánh thanh tra tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2072/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219