Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2071/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Y tế và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Web VP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” - GSP- trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu (không áp dụng cho cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc)

2

Thủ tục trả lại chứng chỉ hành nghề dược

3

Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực khám chữa bệnh

1

T-LDG-207420-TT

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

2

T-LDG-207437-TT

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị mất; bị hư hỏng; bị thu hồi do chứng chỉ hành nghề cấp không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật

3

T-LDG-207505-TT

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị thu hồi do người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức liên tục trong 2 năm liên tiếp; không đủ sức khỏe hành nghề; đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc chuyên môn theo quy định của tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến khám chữa bệnh hoặc mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

4

T-LDG-207527-TT

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, sáp nhập

5

T-LDG-207529-TT

Thủ tục cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm cơ sở hành nghề khám chữa bệnh

6

T-LDG- 207531-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

7

T-LDG-208236-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất, hư hỏng hoặc thu hồi trong trường hợp giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền

8

T-LDG-208237-TT

Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh, cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

II

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1

T-LDG-105674-TT

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Dược

2

T-LDG-105705-TT

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hư hỏng, rách nát, hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược

3

T-LDG-105717-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

4

T-LDG-105735-TT

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

5

T-LDG-105739-TT

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

6

T-LDG-105752-TT

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

7

T-LDG-208579-TT

Cấp giấy chứng nhận GPP “thực hành tốt nhà thuốc”

8

T-LDG-208239-TT

Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”

9

T-LDG- 208601-TT

Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

10

T-LDG- 208321-TT

Thủ tục đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

11

T-LDG-208322-TT

Thủ tục đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

12

T-LDG-106903-TT

Thủ tục cấp phiếu tiếp nhận đăng ký hội thảo thuốc

13

T-LDG-105838-TT

Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

14

T-LDG- 208606- TT

Thủ tục nhận thuốc phi mậu dịch

15

T-LDG- 208607- TT

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

16

T-LDG-208633-TT

Thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

17

T-LDG-208403-TT

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Vắc xin, sinh phẩm Y tế

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ

1

T-LDG-105712-TT

Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề dược

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

2

T-LDG-105869-TT

Thủ tục đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề Vắc xin, sinh phẩm Y tế

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

3

T-LDG-105708-TT

Thủ tục đổi chứng chỉ hành nghề Dược do hư hỏng, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

4

T-LDG-105762-TT

Thủ tục đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2071/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!