Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2071/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Lý lịch tư pháp (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 15) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2071/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2071/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC LÝ LỊCH TƯ PHÁP (ĐỀ MỤC SỐ 4 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 15)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 2748/QĐ-BTP ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Lý lịch tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp thực hiện);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp thực hiện);
- Các Bộ Công an, Tài chính (để phối hợp thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TTLLTPQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC LÝ LỊCH TƯ PHÁP (ĐỀ MỤC SỐ 4 THUỘC CHỦ ĐỀ SỐ 15)
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BTP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 2748/QĐ-BTP ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Lý lịch tư pháp (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 15), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Lý lịch tư pháp hiệu quả, đúng quy định.

- Xác định các công việc cụ thể cần thực hiện, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Lý lịch tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện pháp điển

1.1. Xây dựng Danh mục văn bản sử dụng để pháp điển và phân công đơn vị thực hiện pháp điển (Phụ lục kèm theo) (đã thực hiện)

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Kiểm tra, rà soát các văn bản được thu thập; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.

Thực hiện việc kiểm tra, rà soát các văn bản đã được thu thập tại mục 1.1; cơ quan đơn vị thực hiện pháp điển kiến nghị xử lý nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 63/2013/NĐ-CP). Trường hợp kết quả rà soát văn bản phản ánh không cập nhật tình trạng pháp lý của văn bản hoặc văn bản chưa được rà soát thì tiến hành rà soát hoặc kiến nghị rà soát văn bản theo quy định. Nếu phát hiện quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế thì tiến hành xử lý, kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2016.

1.3. Xây dựng cấu trúc Đề mục, tiến hành thực hiện pháp điển

Xác định văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất để xây dựng cấu trúc Đề mục; xác định và loại bỏ những nội dung không pháp điển; thực hiện xây dựng cấu trúc Đề mục; thực hiện bổ sung phần, chương, mục vào cấu trúc của Đề mục.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 năm 2016.

2. Kiểm tra kết quả pháp điển

Kết quả pháp điển được kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2016.

3. Tổng hợp, xây dựng Hồ sơ kết quả pháp điển gửi thẩm định

Hồ sơ kết quả pháp điển được hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cho phép thẩm định theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2016.

4. Tổ chức thẩm định kết quả pháp điển

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2016.

5. Hoàn thiện Hồ sơ kết quả pháp điển

Hồ sơ kết quả pháp điển được chỉnh lý và hoàn thiện trên cơ sở ý kiến thẩm định.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch.

1.2. Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển theo Kế hoạch này và theo quy định của pháp luật về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; gửi văn bản, Danh mục văn bản sử dụng để pháp điển và kết quả pháp điển của cơ quan mình đúng thời hạn theo Kế hoạch này.

- Gửi bản điện tử đến địa chỉ email: kieuhoa@moj.gov.vn (sđt 04.6273.9494), di động: 0985.601.820 (gặp đồng chí Kiều Hoa).

- Gửi bản giấy đến: Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp, Số 9, Trần Vĩ, Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện pháp điển, nếu có sự sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản hoặc ban hành thêm văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan, cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển có trách nhiệm thông báo và phối hợp với cơ quan chủ trì pháp điển Đề mục để cập nhật, theo dõi, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

2. Kinh phí thực hiện

Vụ Kế hoạch - tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này theo quy định./.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BTP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Văn bản được sử dụng pháp điển vào đề mục

Ký hiệu văn bản

Cơ quan thực hiện pháp điển

Đơn vị được giao thực hiện pháp điển

Văn bản có nội dung liên quan

Thời hạn hoàn thành

1

Luật Lý lịch tư pháp

LQ

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

- Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2015);

- Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi năm 2015);

- Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24/11/2014;

- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24/11/2014;

- Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;

- Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Quý IV năm 2016

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2071/QĐ-BTP năm 2016 Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Lý lịch tư pháp (Đề mục số 4 thuộc Chủ đề số 15) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82