Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2057/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 12/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2057/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC TRỰC THUỘC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trường Nghiệp vụ Kho bạc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có nhiệm vụ giúp Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của hệ thống Kho bạc Nhà nước; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Trường Nghiệp vụ Kho bạc có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược phát triển Trường Nghiệp vụ Kho bạc trong tổng thể chiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước trình Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước để báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Trình Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước kế hoạch biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của hệ thống Kho bạc Nhà nước theo mục tiêu, đối tượng, nội dung và chương trình được phê duyệt.

4. Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ Thư ký hội đồng khoa học của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

5. Xây dựng và quản lý Thư viện của Trường Nghiệp vụ Kho bạc để phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành và các tư liệu khác có liên quan của học viên và công chức, viên chức của Kho bạc Nhà nước.

6. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng giảng viên nghiệp vụ, giảng viên kiêm chức của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

8. Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến nghiệp vụ kho bạc cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

9. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Trường Nghiệp vụ Kho bạc theo quy định.

10. Quản lý công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Ký các văn bản hướng dẫn, giải thích, trả lời hoặc quan hệ công tác thuộc phạm vi nhiệm vụ của Trường.

3. Được liên kết, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ, tư vấn thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Được cấp chứng chỉ cho học viên sau khi kết thúc các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc gồm:

a) Phòng Đào tạo;

b) Phòng Tổng hợp - Hành chính;

c) Phòng Khoa học và Thư viện;

d) Khoa Đào tạo nghiệp vụ;

đ) Khoa Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao;

e) Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh;

e) Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế.

2. Quy chế hoạt động của Trường Nghiệp vụ Kho bạc, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa và các phân hiệu do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định.

Điều 5. Lãnh đạo

1. Trường Nghiệp vụ Kho bạc có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trường Nghiệp vụ Kho bạc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Điều 6. Biên chế và kinh phí hoạt động

1. Biên chế của Trường Nghiệp vụ Kho bạc do Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định trong tổng biên chế được giao.

2. Kinh phí hoạt động của Trường Nghiệp vụ Kho bạc được cấp từ nguồn kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 165/2004/QĐ-BTC ngày 14/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về Tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc Kho bạc Nhà nước.

2. Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 7;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2057/QĐ-BTC ngày 12/08/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ Kho bạc trực thuộc Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.963

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!