Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2049/QĐ-BTC năm 2015 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2049/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2049/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 45/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luậl Tiếp công dân;

Căn cứ Nghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ Nội quy này xây dựng và ban hành Nội quy tiếp công dân của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động của đơn vị mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- VPĐU, CĐ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TTr. (50)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 2049/QĐ-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các đơn vị tại Trụ scơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vcác vn đề liên quan đến chức năng quản lý nhà nưc của Bộ Tài chính.

2. Thời gian tiếp công dân thường xuyên:

a) Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính tiếp công dân đến khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh các ngày làm vic hành chính trong tuần. Giờ tiếp cụ thể là:

- Sáng: Từ 8 gi30 phút đến 11 gi 30 phút.

- Chiều: Từ 13 gi 30 phút đến 16 gi 30 phút.

b) Các ngày Thbảy, Chủ nhật và ngày lễ: nghỉ theo quy định.

3. Địa điểm tiếp công dân:

Địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở quan Bộ Tài chính: Phòng 1.11, s28 phố Trn Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

4. Trách nhiệm tiếp công dân:

a) Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài chính trùng vi ngày Thứ bảy, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ l thì stiếp công dân vào ngày làm việc tiếp sau.

Trường hợp Lãnh đạo Bộ Tài chính không th tiếp công dân theo lịch quy định thì Chánh Văn phòng Bộ Tài chính hoặc Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tài chính có chức năng tham mưu giúp Bộ Tài chính quản lý về lĩnh vực có liên quan được Lãnh đạo Bộ Tài chính ủy quyn tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo tại Lãnh đạo Bộ Tài chính.

b) Thanh tra Bộ Tài chính có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sBộ Tài chính theo quy định của pháp luật.

c) Thủ tng các đơn vị tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp công dân theo sự ủy quyn của Lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc phi hp tiếp công dân khi có đề nghị của Thanh tra Bộ Tài chính đi vi các vn đliên quan đến lĩnh vực quản lý được giao.

d) Khi Lãnh đạo Bộ Tài chính hoặc Thtrưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã có lịch hẹn tiếp công dân, nhưng không ththực hiện việc tiếp công dân được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thi gian khác và có văn bản thông báo cho công dân biết việc thay đi lịch, ngày gihẹn tiếp công dân ln sau.

Trường hợp việc thay đi sát với lịch tiếp công dân đã hẹn, không thể thông báo bng văn bản được, có thể thông báo trực tiếp cho công dân được biết.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

Khi đến Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau:

a) Trình bày vnội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo vhành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ) Trường hp người khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

e) Các quyền khác theo quy đnh của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau:

a) Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) như: Giấy chứng minh nhân dân hoặc giy ttùy thân khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy n, khu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào Trụ scơ quan Bộ Tài chính.

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân và nhân viên bảo vệ. Không được gây rối an ninh, trật tự; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự cán bộ tiếp công dân.

c) Công dân đến Phòng Tiếp dân phải trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

d) Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đ xuyên tạc, vu khng, kích động gây mất trật tự tại Phòng Tiếp công dân hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trcán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ.

đ) Trường hp có nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung (từ 05 người trở lên) thì phải cử đại diện đtrình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cán bộ tiếp công dân.

e) Không đưc tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân.

g) Gigìn vệ sinh, trật tự, không được tự ý di chuyn hoặc làm hư hng tài sản ca Phòng Tiếp công dân.

h) Hết giờ tiếp công dân, mọi công dân phải ra khỏi Trụ scơ quan Bộ Tài chính (Phòng tiếp công dân), không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào.

III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN

Khi tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân của Bộ Tài chính có các quyn và trách nhiệm sau:

1. Cán bộ tiếp công dân của Bộ Tài chính có quyền:

a) Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính nêu rõ họ tên, địa chỉ, đơn vị công tác hoặc xut trình giy tờ tùy thân, giấy gii thiệu, giấy ủy quyn (nếu có).

b) Yêu cầu luật sư, người trợ giúp pháp lý xut trình thluật sư, th tr giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giy yêu cu giúp đ vpháp luật hoặc giấy ủy quyền khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại nhluật tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền khiếu nại.

c) Yêu cầu công dân có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; cung cấp thông tin, tài liu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

d) Yêu cu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cn thiết, lập biên bản v vic vi phạm và yêu cu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ tiếp công dân của Bộ Tài chính có trách nhiệm:

a) Thực hiện tiếp công dân khi được cp có thm quyền giao nhiệm vụ.

b) Trang phc chỉnh tề, có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày. Không được cản tr, gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh.

c) Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường li, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của quan có thm quyn; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thm quyền giải quyết.

d) Trong phạm vi trách nhim trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thm quyn xử lý khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quxử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

đ) Gibí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo khi người tố cáo có yêu cu.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP VÀ LẬP BIÊN BẢN YÊU CẦU XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Cán bộ làm công tác tiếp công dân tại Trụ scơ quan Bộ Tài chính đưc từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hp sau:

a) Công dân trong tình trạng không làm chủ đưc hành vi của mình do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế khả năng điu khin hành vi của mình.

b) Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ vic đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thm quyn kim tra, rà soát, thông báo bng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn ctình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

2. Cán bộ làm công tác tiếp công dân được lập biên bản yêu cầu xử lý người đến nơi tiếp công dân trong các trường hp sau:

a) Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, đơn vị, người tiếp công dân, ngưi thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

b) Những trường hp khác theo quy định của pháp luật.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2049/QĐ-BTC năm 2015 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.857

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168