Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2046/QĐ-UB năm 1996 Quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức khu vực hành chính - sự nghiệp do tỉnh Vĩnh Phú ban hành

Số hiệu: 2046/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phú Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 08/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/QĐ-UB

Việt Trì, ngày 08 tháng 10 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN, THUYÊN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC THUỘC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 31/TT-LB ngày 06/02/1995 của Liên bộ Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính "Về việc quản lý thống nhất biên chế - tiền lương khu vực HCSN" và Thông tư số 32/TCCP - BCTL ngày 20/01/1996 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ" hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển công chức HCSN";

- Xét đề nghị của Trưởng ban TTCQ tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành bản quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức khu vực HCSN kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị; căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN, THUYÊN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
( kèm theo QĐ sô 2046/QĐ-UB ngày 08/10/1996 )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp công chỉ thực hiện trong phạm vi tổng biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 2. Người được tuyển dụng làm công chức viên chức Nhà nước là công dân nước CHXHCNVN tuổi đời từ 18 trở lên và đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kỷ luật hành chính; có đủ sức khoẻ, không có dị tật ngoại hình ảnh hưởng tới ngạch công chức cần tuyển.

- Trường hợp điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức trong tỉnh do yêu cầu của tổ chức không áp dụng quy định này.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ GỬI ĐẾN BAN TCCQ TỈNH VÀ BỐ TRÍ CÔNG CHỨC

Điều 3. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển đều tập trung ở Ban TCCQ tỉnh (trừ cán bộ, thuộc hệ thống Đảng, đoàn thể) để được xem xét giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định (kể cả đối tượng là công chức Nhà nước thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý).

Điều 4. Hồ sơ tuyển dụng mới gồm có:

- Đơn xin tuyển dụng do cá nhân tự viết (không đánh máy).

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai có chứng nhận của UBND xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan nơi bố hoặc mẹ làm việc.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do bác sĩ từ bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp.

- Ban sao các văn bản, chứng chỉ cần thiết theo tiêu chuẩn của ngạch.

- Giấy chứng nhận túng tuyển vào ngạch công chức (Thời gian dưới 1 năm kể từ ngày được cấp).

- Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan nơi tuyển dụng (làm theo mẫu số 1).

Các giấy tờ trên được để vào túi đựng hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ.

- Tất cả công chức được tuyển dụng mới vào cơ quan đều phải khai lý lịch công chức ngay, thủ trưởng cơ quan quản lý công chức đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng ký chứng nhận vào lý lịch rồi đến Ban TCCQ kiểm tra, đóng dấu giáp lai xong mới đem về quản lý tại cơ quan. Hàng năm thủ trưởng cơ quan do công chức khai phiếu nhận xét cán bộ để bổ sung vào hồ sơ theo quy định. Các mẫu giấy tờ thuộc về hồ sơ công chức như lý lịch, phiếu nhận xét cán bộ hàng năm… do Ban TCCQ tỉnh hướng dẫn.

Điều 5. Hồ sơ tiếp nhận người từ tỉnh ngoài về gồm có:

- Đơn xin chuyển công tác của cá nhân tự viết, có ý kiến của thủ trưởng cơ quan quản lý đồng ý cho chuyển.

- Tóm tắt lý lịch có chứng nhận của Thủ trưởng cơ quan đang quản lý.

- Giấy giới thiệu của Ban TCCQ tỉnh (nơi xin đi).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

- Văn bản đề nghị tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan nơi đến (làm theo mẫu số 1).

- Các giấy tờ trên được để vào túi đựng hồ sơ ghi rõ họ, tên, địa chỉ.

Sau khi có giấy tiếp nhận, người được tiếp nhận từ tỉnh ngoài về phải nộp đầy đủ hồ sơ gốc có nhận xét và chữ ký có đóng dấu của thủ trưởng nơi đi; nếu đối chiếu không đúng với hồ sơ tiếp nhận thì bị từ chối, không bố trí công tác.

Điều 6. Hồ sơ xin thuyên chuyển công chức ra ngoài tỉnh gồm:

- Làm hồ sơ theo quy định tại điều 4, riêng văn bản đề nghị cho thuyên chuyển của thủ trưởng cơ quan nơi đi làm theo mẫu 2.

- Khi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của nơi đến có giấy tiếp nhận, Ban TCCQ tỉnh ra quyết định thuyên chuyển cho công chức. Cơ quan nơi công chức chuyển đi có trách nhiệm nhận xét vào lý lịch gốc, ký tên đóng dấu, niêm phong hồ sơ gửi cho cơ quan nơi đến của công chức.

Điều 7: Hồ sơ thuyên chuyển công chức trong tỉnh:

- Đơn xin chuyển công tác do cá nhân tự viết, có ý kiến của Thủ trưởng cơ quan nơi đi đồng ý cho chuyển.

- Cơ quan, đơn vị nơi nhận người phải đối chiếu với chuyên môn, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch định bố trí, nếu thầy phù hợp thì ra quyết định tiếp nhận ( ngành giáo dục có quy định riêng ), đồng gửi Ban TCCQ tỉnh để theo dõi.

- Cơ quan cho đi ghi nhận xét vào lý lịch, niêm phong hồ sơ gốc bàn giao cho cơ quan mới quản lý.

Điều 8: Hồ sơ điều động công chức trong tỉnh.

- Căn cứ vào nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định điều động công chức từ cơ quan này sang cơ quan khác theo thẩm quyền. ( Trừ cán bộ diện thường vụ Tỉnh uỷ quản lý).

- Cơ quan có người điều động phải ghi nhận xét vào lý lịch, niêm phong hồ sơ gốc bàn giao cho cơ quan mới quản lý.

Điều 9: Công chức được tuyển mới hoặc từ cơ quan khác chuyển đền thì thủ trưởng cơ quan ra quyết định bố trí công tác theo đúng ngạch công chức ghi trong quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Trưởng Ban TCCQ được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền ký quyết định tuyển dụng, tiếp nhận và giải quyết cho công chức chuyển công tác theo quy định tại quy chế này.

Điều 11: Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện thành thị có trách nhiệm thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có những điểm cần sửa đổi bổ sung thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét.

 

TÊN CƠ QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………../

Vĩnh Phú, ngày     tháng    năm 199…

 

ĐỀ NGHỊ TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC

Kính gửi: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao cho đơn vị năm 199

là:……….. người. Nay đang có mặt…….. người, còn thiếu ……. người.

Đề nghị Ban TCCQ tỉnh xét và quyết định ( tiếp nhận, điều động, tuyển dụng)

Công chức:……………………………………………………………………...

Sinh ngày …….. tháng…….. năm 199

Quê quán:……………………………………………………………………….

Trú quán:……………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………Tôn giáo…………………………………….

Trình độ văn hoá:…………………..( Phổ thông hay bổ túc )

Trình độ chuyên môn KTNV:……………(chính quy, chuyên tu hay tại chức

Trình độ lý luận:……………………………………………………………….

Trình độ ngoại ngữ:…………………………………………………………….

Trình độ tin học và các trình độ khác:………………………………………….

Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức ngày….. tháng…. năm….. tại………...

Đoàn viên TNCS-HCM:……………………………………………………….

Đảng viên ĐCSVN ngày kết nạp:…………………….ngày chính thức………

Quá trình công tác:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………..

- Hoàn cảnh gia đình (Họ và tên, năm sinh, làm gì ở đầu )

Cha:…………………………………………………………………………..

Mẹ:…………………………………………………………………………..

Vợ ( chồng):…………………………………………………………………..

Các con:………………………………………………………………………..

- Đề nghị tiếp nhận để phân công:……………………………………………..

Lương cũ ngạch…………………. bậc…………………….hệ số…………….

Đề nghị xếp lương mới ngạch:………….. bậc………….. hệ số……………..

Phải tập sự:………………………… tháng, hưởng 85% hệ số lương nói trên

( kèm theo hồ sơ cá nhân theo quy định của tỉnh )

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC

( ký tên )

THỦ TRƯỞNG CÓ QUAN

( ký tên đóng dấu)

 

TÊN CƠ QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………../
V/v Cho công chức thuyên chuyển công tác.

Vĩnh Phú, ngày     tháng    năm 199…

 

ĐỀ NGHỊ CHO CÔNG CHỨC THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

Xét đơn xin chuyển công tác của công chức:…………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………

Quê quán:……………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………..

Chức vụ đơn vị công tác hiện nay:……………………………………………

Lương đang hưởng: Ngạch công chức:………………… mã số ngạch………

Bậc lương………………………… hệ số lương………...

Có nguyện vọng xin chuyển đến đơn vị mới………………………………….

………………………………………………………………………………….

lý do xin chuyển công tác:……………………………………………………

Quá trình công tác của bản thân như sau:..…………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..

- Hoàn cảnh gia đình

Cha:…………………………………………………………………………..

Mẹ:…………………………………………………………………………..

Vợ ( chồng):…………………………………………………………………..

Các con:………………………………………………………………………..

Đề nghị Ban TCCQ xét duyệt và giải quyết cho công chức có tên trên được chuyển công tác ( kèm theo đơn xin chuyển và hồ sơ)……………………….

 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC

( ký tên )

THỦ TRƯỞNG CÓ QUAN

( ký tên đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2046/QĐ-UB năm 1996 Quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức khu vực hành chính - sự nghiệp do tỉnh Vĩnh Phú ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169