Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2033/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 288/TTr-SNV ngày 04/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 11/5/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH LÂM ĐỒNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng; có chức năng tham mưu giúp Sở Nội vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được Sở Nội vụ giao; bảo đảm sự thống nhất, quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tôn giáo.

Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ).

Điều 2. Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng là tổ chức tương đương Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Giúp Sở Nội vụ nghiên cứu những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tham mưu, đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác, giúp Sở Nội vụ để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể hóa thành các quyết định của địa phương; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Trình Sở Nội vụ các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt về các lĩnh vực công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý.

1. Giúp Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, tín đồ, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại địa phương.

2. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với các cơ quan chức năng của tỉnh và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt.

3. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo qui định của Sở Nội vụ.

Điều 5. Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, báo cáo về chính sách, thực hiện chính sách đối với tổ chức tôn giáo và chức sắc, nhân sĩ tôn giáo, trình Sở Nội vụ giải quyết hoặc đề nghị cấp trên giải quyết theo thẩm quyền về các lĩnh vực sau đây:

1. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh;

2. Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc;

3. Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo; cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh;

4. Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo;

5. Tiếp nhận đăng ký người được đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành;

6. Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc;

7. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp tỉnh;

8. Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo;

9. Cấp giấy phép cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc tôn giáo, xây dựng mới công trình kiến trúc tôn giáo;

10. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo;

11. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác tôn giáo và các lĩnh vực công tác khác được giao theo qui định của pháp luật và của UBND tỉnh.

Điều 6. Được Sở Nội vụ ủy quyền chủ trì, làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền với các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt thẩm định, giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên một số lĩnh vực sau:

1. Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

2 . Tham gia quản lý các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

2. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo qui định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Nội vụ giao.

Điều 8. Xây dựng trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Ban, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của Trưởng, Phó ban với Sở Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 9. Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

1. Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng có Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban.

2. Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Tôn giáo.

3. Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng Ban vắng mặt, Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban.

4. Việc Bổ nhiệm, miễm nhiệm điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, thực hiện theo phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng gồm có:

1. Phòng Hành chính tổng hợp.

2. Phòng Nghiệp vụ.

Mỗi phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm Trưởng, Phó phòng thực hiện theo qui định về phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 11. Về biên chế

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể và yêu cầu nhiệm vụ, công tác, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định biên chế hành chính của Ban trong tổng số biên chế được giao cho Sở Nội vụ tỉnh.

Việc bố trí cán bố trí cán bộ, công chức của Ban phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ công tác, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước./-

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7