Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2009 ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Số hiệu: 203/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Minh Tùng
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 4 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, bao gồm:

1. Cấp chứng chỉ quy hoạch công trình xây dựng;

2. Cấp phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt và cấp I; công trình tôn giáo; công trình tượng đài, tranh hoành tráng;

3. Gia hạn giấy phép xây dựng;

4. Nghiệm thu công trình hoàn thành;

5. Thay đổi thiết kế xây dựng công trình;

6. Cấp phép xây dựng dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và nhà ở;

7. Cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức;

8. Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở, Quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức;

9. Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

10. Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;

11. Gia hạn, bổ sung, cấp đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát hoạt động xây dựng;

12. Cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, hạng 2;

13. Nâng hạng chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá;

14. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá;

15. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

16. Cấp chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản;

17. Cấp lại chứng chỉ hành nghề định giá, môi giới bất động sản;

18. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư;

19. Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước).

Điều 2. Ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, bao gồm:

1. Xác nhận đủ điều kiện cho thuê nhà đối với nhà cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đoàn ngoại giao thuê nhà;

2. Cấp mới giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức;

3. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức;

4. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở, Quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức;

5. Thỏa thuận xây dựng công trình panô quảng cáo.

Điều 3. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí, lệ phí để giải quyết các công việc nêu ở Điều 1 và Điều 2 Quyết định này được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

1. Bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

2. Ban hành quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho người dân và doanh nghiệp; trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các công việc liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

3. Niêm yết công khai cụ thể các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc nêu ở Điều 1 và Điều 2 Quyết định này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

4. Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

5. Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng.

6. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bổ sung danh mục công việc được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng khi đủ điều kiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, P.TH, XDCB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2009 ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78