Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 202/QĐ-UBND 2018 bản mô tả công việc theo vị trí việc làm của Sở Tư pháp Kon Tum

Số hiệu: 202/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 23/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TƯ PHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cThông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ny 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Kon Turn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 629/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tư pháp tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT, các PC
T UBND tnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu; VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC I

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm nh đạo, quản lý, điều hành

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của Sở Tư pháp

2

Phó giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các đơn vthuộc và trực thuộc S Tư pháp;

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Scác lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng quản lý một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công.

5

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu vcông tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ngành Thông tin và Truyền thông

6

Chánh Văn phòng

Chun viên

Tham mưu về công tác thông tin, tổng hợp, điều phi hoạt động của S

7

Phó chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra quản lý một số lĩnh vực công việc được phân công

8

Phó chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng quản lý một số lĩnh vực công việc

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Kim tra, thẩm định văn bản

Chuyên viên

- Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành.

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, bin pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ci cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị,

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bn khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.

- Tham mưu, đề xut với Ủy ban nhân dân tnh trong việc xây dựng, củng c tchức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chun môn thuộc y ban nhân dân cấp tnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kim tra, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tham mưu của đơn vị

2

Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Chuyên viên

- Xây dựng, qun lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ s dliệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hin các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.

3

Theo dõi thi hành pháp luật

Chuyên viên

-Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các bin pháp giải quyết nhng khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cáp huyện trong việc thực hiện công tác theo dồi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.

4

Quản lý hành chính tư pháp

Chuyên viên

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tchức thực hiện các nhiệm vụ ci ch hành chính nhà nước, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tham mưu của đơn vị.

5

Theo dõi công tác bồi thường nhà nước

Chun viên

- Tham mưu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tin bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Cung cp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bthiệt hại thực hin quyền yêu cu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ về đăng ký giao dịch bo đm các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đt tại địa phương theo quy định của

6

Quản lý lý lịch tư pháp

Chuyên viên

- Xây dựng, qun lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhn, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác.

- Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định.

- Cp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

7

Phổ biến giáo dục pháp luật

Chun viên

- Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chc có liên quan và Ủy ban nhân dân cp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chnghĩa Việt Nam trên địa bàn.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành.

- Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi của ngành.

8

Qun lý hoạt động hòa giải cơ sở

Chuyên viên

- Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pp luật; hướng dẫn nghip vụ kỹ năng hòa giải cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Vit Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Dự tho quyết định, chthị và các văn bn khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.

- Dự thảo kế hoạch dài hn, 05 năm, hàng năm và các đ án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, ci cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyn quyết định của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân tnh trong lĩnh vực tư pháp trong lĩnh vực tham mưu của đơn vị.

9

Quản lý Btrợ tư pháp

Chuyên viên

- Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án. Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, ci cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đng nhân dân. Ủy ban nhân dân tnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.

- Dự thảo quy hoạch phát triển nghề luật, công chng, bán đấu giá tài sn và các nghề tư pháp khác địa phương thuộc phạm vi qun lý nhà nước của y ban nhân dân tỉnh; Dự tho quyết định, chthị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ tham mưu của đơn vị.

- Giúp UBND tnh thực hin nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành;

- Tổ chức tập huấn, bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp, pháp luật đối với Phòng Tư pháp cp huyện, công chức Tư pháp Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực tham mưu của đơn vị.

- Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm slượng, chất lượng ca đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng ti địa phương.

10

Thanh Tra

Thanh tra viên

Tham mưu thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành Tư pháp

III

Nhóm hỗ trphục vụ

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

Tham mưu về công tác nhân sự cơ quan

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tổng hợp

3

Hành chính một ca

Cán sự

Phụ trách một ca và CCHC cơ quan

4

Qun trị công sở

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính quản trị cơ quan

5

Công ngh thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý về công nghệ thông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

7

Thquỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định v trách nhiệm về qun lý quỹ tiền mặt cơ quan

8

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

9

Lưu tr

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu tr cơ quan

10

Nhân viên kthuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sdụng vận hành máy chủ và mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ v sinh cơ quan

13

Bảo vệ

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày  tháng  năm 2018 của y ban nhân dân tỉnh)

Tên vị trí việc làm: Giám đốc S

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điu hành.

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, b trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cu, nguyện vng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy đnh

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc Sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, knăng

- Có kh năng tp hp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng: khnăng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng đtạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết vchuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, các chun ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thc quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng lập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có Kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Knăng điều hành, quản lý và làm việc nhóm: k năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hng: khnăng thấu hiu các nhu cầu. nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn png: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chun ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

SIT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý: có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Knăng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chun ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp: quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Knăng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; k năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bn

- Knăng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc khả năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khnăng thấu hiểu các nhu cầu, nguyn vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành tho tin hc văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Phó Cnh Thanh tra

STT

Năng lực kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; k năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiu biết v chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Kim tra Thm đnh văn bản

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt tổng hợp và tchức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết v chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý xử lý vi phạm hành chính

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý vkhoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- K năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chun ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý lun chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoi ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi thi hành pháp luật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý vkhoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- K năng cp nht và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Đại học trở lên

Chun ngành: Luật các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý hành chính tư pháp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng vphân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Knăng cp nhật và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy đnh

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Theo dõi công tác bi thường nhà nước

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng v phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Knăng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cp nht và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý lý lịch tư pháp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chun ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Ph biến, giáo dục pháp lut

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý hoạt động hòa giải cơ sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý BTrợ tư pháp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- K năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh Tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nắm bt, tng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng xử lý và phân tích

- K năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tư pháp

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thc quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Tchức nhân sự

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý vkhoa học quản lý: có kỹ năng v phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích sliệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chun ngành phù hợp

Trình độ lun chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tng hp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Knăng cập nhật và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng xử lý và phân tích sliệu

- Kỹ năng cp nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cp nht và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chun ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học:

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun trị công Sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công vic tt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cp nht và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chun môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Thủ quỹ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý;

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và pn tích số liệu

- K năng cp nht và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chun ngành: Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn.

- Kỹ năng nm bắt, tổng hp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nht và áp dng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về văn thư và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghthông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cp trở lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng, các chun ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức qun nhà nước: Cán strở lên

Tên vị trí làm: Lưu trữ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa hc quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nắm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xlý và phân tích số liệu

- KỸ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu tr và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu tr

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có khả năng áp dụng ng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Văn thư lưu tr, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy đnh

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức kthuật về ô tô; khả năng phán đoán và đánh giá tình huống: kỹ năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghthông tin trong việc lái xe; sa chữa thông thường về ô tô

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Bằng lái xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô tô

Trình độ luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bo vệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe đhoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vng nguyên tc tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ và biện pháp nghiệp vụ bảo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý lun chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoi ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đsức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính tr: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững kiến thức về sa cha các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn như máy pho tô, máy in..

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 202/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.587

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!