Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/QĐ-UB quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 200/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Phạm Quang Tôn
Ngày ban hành: 07/04/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 07 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ THƯƠNG MẠI-DU LỊCH TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 09/TT- LB ngày 14 tháng 4 năm 1995 của Liên bộ Thương mại và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý Nhà nước về thương mại ở địa phương và Thông tư số 325/TT-LB ngày 28/5/1993 của Liên bộ Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng cục Du lịch hướng dẫn về nhiệm vụ và bộ máy quản lý du lịch ở địa phương;

Xét đề nghị của Sở Thương mại-Du lịch và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Hà Nam như sau:

A. Vị trí chức năng:

Sở Thương mại-Du lịch là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về Thương mại và Du lịch trên địa bàn toàn tỉnh bao gồm: Xuất nhập khẩu, kinh doanh - nội thương, dịch cụ thương mại, hoạt động Du lịch và quản lý thị trường. Sở Thương mại - Du lịch do UBND tỉnh quản lý trực tiếp, toàn diện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch

B. Nhiệm vụ - quyền hạn:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, phát triển du lịch và quản lý thị trường trên địa bàn toàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

2. Xây dựng và tổng hợp kế hoạch, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh các đơn vị sự nghiệp hoạt động thương mại và du lịch thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, tình hình thị trường của tỉnh. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả hoạt động của Thương mại - Du lịch báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch.

3. Tham gia xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật thiết kế và dự toán các công trình xây dựng, các chương trình dự án của tỉnh về hoạt động thương mại - du lịch theo quy định Nhà nước. Được yêu cầu các tổ chức đơn vị hoạt động Thương mại- Du lịch báo cáo theo quy định các số liệu thống kê và hoạt động của đơn vị.

4. Phổ biến hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng Luật pháp, chính sách Nhà nước, nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh xem xét ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động thương mại, du lịch quản lý thị trường tại địa phương.

5. Chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu và chuẩn bị các thủ tục trình UBND tỉnh các vấn đề:

- Cấp hoặc thu hồi giấy phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, giấy phép đặt Văn phòng đại diện Chi nhánh của các đơn vị hoạt động Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định thành lập, giải thể cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh hoạt động thương mại và du lịch.

- Đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu, giấy phép đặt đại diện kinh tế thương mại ở nước ngoài cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở tỉnh. Đề nghị cơ quan Nhà nước cấp giấy phép cho các hãng nước ngoài đầu tư, thành lập các tổ chức hoạt động thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. Thanh tra kiểm tra việc thi hành Pháp luật và các quy định của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về chuyên môn của ngành đối với các tổ chức đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh.

7. Chủ trì và phối hợp các ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường theo quy định trên địa bàn tỉnh.

8. Thường xuyên xây dựng hệ thống tổ chức ngành vững mạnh, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ nhân viên của ngành. Quản lý lao động, tài sản được giao theo quy định Nhà nước và phân cấp của tỉnh.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Hà Nam gồm:

A. Lãnh đạo Sở:

- Giám đốc Sở: Phụ trách chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Thương mại, Tổng cục Du lịch chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, nhiệm vụ được giao cho ngành.

- Phó giám đốc Sở: Giúp việc Giám đốc trong lãnh đạo chung và được Giám đốc phân công phụ trách, chỉ đạo một số công việc cụ thể:

B. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có:

1. Phòng Tổ chức- Hành chính

2. Phòng quản lý du lịch

3. Phòng Kế hoạch - Hành chính thương mại

4. Phòng Xuất nhập khẩu

5. Thanh tra Sở.

Phòng do Trưởng phòng phụ trách và nếu đủ điều kiện về quy mô yêu cầu nhiệm vụ có một Phó trưởng phòng giúp việc.

C. Đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở:

- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam

- Chi cục có tư cách pháp nhân có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

Chi cục do Chi cục trưởng phụ trách có 01 Phó Chi cục trưởng giúp việc. Bộ máy bên trong các Chi cục gồm 02 phòng nghiệp vụ sau:

- Phòng tổ chức- hành chính

- Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp.

Và có 06 đội quản lý thị trường được xếp theo thứ tự từ 01 đến 06 trực thuộc Chi cục trên địa bàn toàn tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam được quy định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Thông tư số 10/TM ngày 19/4/1995 của Bộ Thương mại.

D. Biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Thương mại-Du lịch được UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm.

Điều 3. Giám đốc Sở Thương mại-Du lịch căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành và khả năng cán bộ có trách nhiệm bố trí biên chế (trong tổng biên chế được giao), bổ nhiệm sắp xếp cán bộ nhân viên theo thẩm quyền được phân cấp, quy định nhiệm vụ cụ thể, quy chế làm việc cho các phòng chuyên môn và Chi cục Quản lý thị trường hoạt động theo đúng nguyên tắc Nhà nước và quy định của UBND tỉnh. (riêng chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở được quy định theo Pháp lệnh Thanh tra, Nghị định 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Chính phủ và Thông tư số 124/TTr ngày 18/7/1990 của Thanh tra Nhà nước).

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thương mại-Du lịch, Ban Tổ chức chính quyền, các ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thương mại ( để b/c)
- Tổng cục Du lịch ( để b/c)
- Như điều 4
- Lưu VP1, VP8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Phạm Quang Tôn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/QĐ-UB quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226