Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/2008/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 200/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN TRÊN CƠ SỞ CHUYỂN TRUNG TÂM LƯU TRỮ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN SANG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Chuyển Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận sang trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

2. Trung tâm Lưu trữ tỉnh giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước và hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Lưu trữ tỉnh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nội vụ; có tư cách pháp nhân; có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở làm việc của Trung tâm Lưu trữ tỉnh đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan như sau:

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Lưu trữ chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) về tổ chức – nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác thời gian đến của Trung tâm để bàn giao, giúp Giám đốc Sở Nội vụ có cơ sở tiếp tục quản lý và chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ hoạt động.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì, cùng với các cơ quan có liên quan tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Lưu trữ;

b) Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ và chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

3. Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hoàn tất các nội dung nêu tại khoản 1 và điểm a, khoản 2 của Điều này trước ngày 31 tháng 8 năm 2008, để Trung tâm Lưu trữ đi vào hoạt động theo mô hình mới; đảm bảo trong thời gian chuyển giao các hoạt động của Trung tâm Lưu trữ được liên tục, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1503/1998/QĐ-TH ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/2008/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45