Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 20/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 13/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ “Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ “Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế”;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ “Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình”

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”,

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2427/TTr-SXD ngày 30/6/2020 về việc phân cấp thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 160/BC-STP ngày 24/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Chủ trì thẩm định dự án (bao gồm cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thuộc thẩm quyền của sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Phòng có chức năng quản lý thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải) do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

- Chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải) trên địa bàn hành chính cấp huyện.

- Chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn khác có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải) nằm trên địa bàn hành chính huyện.

3. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì thẩm định dự án (bao gồm cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh lộ trong đô thị và dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông có một phần dự án được xây dựng trong đô thị, một phần dự án được xây dựng ngoài đô thị.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm Quyết định số 3272/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, bao gồm:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 13 như sau:

“3. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình (đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định) nằm trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trừ các công trình nêu tại khoản 1 Điều này”.

2. Bổ sung Khoản 3a vào Điều 13 như sau:

“3a. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn: Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng trong Khu kinh tế Vân Đồn và nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn phê duyệt quy hoạch chi tiết, trừ các công trình nêu tại khoản 1 Điều này”.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Sở Giao thông Vận tải đã thẩm định (thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công) trước ngày 15/5/2020 thì thẩm quyền thẩm định các bước tiếp theo của dự án, thẩm định điều chỉnh dự án, thẩm định điều chỉnh thiết kế và dự toán xây dựng (nếu có), kiểm tra công tác nghiệm thu giao cho Sở Giao thông Vận tải thực hiện đến khi kết thúc dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh “Phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phê duyệt trên địa bàn tỉnh”.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- V0-4, XD1-6, GT1,2;
- Lưu: VT, XD4.
20b QĐ7-03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13