Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 31/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ XÂY DỰNG TRONG PHẠM VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHU DI TÍCH, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-UBND NGÀY 22/5/2015 CỦA UBND TỈNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 năm 2009;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 năm 2001;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 năm 2009;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Bắc Ninh tại tờ trình số 996/SXD-TTr ngày 23/7/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi như sau:

“Các công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi 100m từ chỉ giới khu vực bảo vệ I của khu di tích, từ chân công trình chính trong khu đất xây dựng công trình công cộng”.

2. Điểm 6, Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi như sau:

 “- Phạm vi ảnh hưởng: Là khu vực trong vòng bán kính 100m từ ranh giới khu vực bảo vệ I đối với khu di tích, từ chân công trình chính trong khu đất xây dựng công trình công cộng”.

3. Điều 10 được sửa đổi như sau:

“Chiều cao các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích và công trình công cộng theo quy định tại Bảng sau:

STT

Phạm vi ảnh hưởng (m)

Chiều cao tối đa (m)

I

Đối với khu di tích

 

1

0<R≤20

Không cao hơn công trình chính trong khu di tích

2

20<R≤50

Không cao hơn 1,5 lần chiều cao công trình chính trong khu di tích

3

50<R≤70

Không cao hơn 2,0 lần chiều cao công trình chính trong khu di tích

4

70<R≤100

Không cao hơn 2,5 lần chiều cao công trình chính trong khu di tích

II

Đối với công trình công cộng

 

1

0<R≤50

Không cao hơn công trình công cộng

2

50<R≤100

Không cao hơn 1,5 lần chiều cao công trình ccông cộng

R là khoảng cách gần nhất từ vị trí xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đến ranh giới khu vực bảo vệ I của di tích, đến chân công trình chính trong khu đất xây dựng công trình công cộng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh; UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: HCTC, VX, KTTH, XDCB, NC, NNTN, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018 sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.066
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158