Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 29/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TTTL-BTTTT-BNỴ ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyên hình thuộc Uy ban nhân đến cấp tỉnh, Đài Truyên thanh - Truyên hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 222 /TTr-SNV ngày 14 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 nam 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Thông Tin và truyền thông;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- TT.TU, TT.UBND tỉnh
-Như điều 4;
- Lưu VT, VPUBND tỉnh

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nên

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh là cơ quan báo chí (báo nói, báo hình) của Đảng bộ, chính quyền địa phương, diễn đàn của nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh,

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QU YỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

4. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.

6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đi với các Đài Truyền thanh huyện, thị xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã theo quy định của pháp luật.

7. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham: gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng đài Đài Truyền thanh huyện, thị xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

9. Tổ chức các hoại: động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế-độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định, của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

14. Phối hp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đem vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện công tác thông tin, lưu trtư liệu theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

1. Lãnh đạo: gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

a) Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.

b) Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Giám đốc, các Phó Giám đốc do Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức và hành chính;

b) Phòng Thời sự;

c) Phòng Biên tập;

d) Phòng Thông tin điện tử;

đ) Phòng Văn nghệ và giải trí;

e) Phòng Kỹ thuật và công nghệ;

g) Phòng Dịch vụ và quảng cáo;

h) Phòng Phát thanh.

Nhiệm vụ cụ thcủa các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quyết định, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ là trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện theo quy định và phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh :

Trung tâm tư vấn - dịch vụ kỹ thuật phát thanh - truyền hình (có Quyết định thành lập riêng).

Việc thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là biên chế sự nghiệp, căn cứ vào nhiệm vụ được giao của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Giám đc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thống nhất với Sở Nội vụ về số lượng biên chế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện theo Quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đài để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điểu 6. Trong quá. trình thực hiện, quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ, theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyên hình tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 29/06/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.41
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!