Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai Nghị quyết 61/2007/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 20/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 20/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 61/2007/NQ-CP NGÀY 07/12/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 457/TTr-STP ngày 07/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2047/2004/QĐ-UB ngày 11/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh;
- CT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NC-TCD;
- Lưu: VT.U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 61/2007/NQ-CP NGÀY 07/12/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW NGÀY 09/12/2003 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2008/QĐ-UBND ngày 22 /5/2008 của UBND tỉnh )

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Chỉ thị số 21- CT/TU ngày 29/12/2003 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp trong tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tạo thành cơ chế phối hợp đồng bộ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, tăng cường trật tự kỷ cương, làm giảm vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật phù hợp với đặc điểm từng đối tượng chịu sự điều chỉnh bởi ngành luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống của nhân dân đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí pháp lý để nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, phục vụ kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với xây dựng và phát triển lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải kết hợp đồng thời với việc thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, có hiệu quả trong cuộc sống, gắn giáo dục pháp luật với chính trị tư tưởng, đạo đức văn hóa truyền thống; gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Đầu tư có chiều sâu về nhân lực, kinh phí bảo đảm điều kiện thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn tỉnh, về các nội dung của Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP , kết hợp thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, đề án được ban hành về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường vai trò thường trực của Hội đồng ở cơ quan tư pháp các cấp.

Ngành Tư pháp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tham mưu UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bảo đảm đến cuối năm 2008 đạt 100% cấp xã có Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức rà soát việc xây dựng quy chế hoạt động bảo đảm Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp phải có quy chế, phát huy đầy đủ trách nhiệm của các ngành thành viên chịu trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật theo ngành, lĩnh vực. Thực hiện chế độ định hướng nội dung, hướng dẫn phương thức hoạt động, kết hợp phát huy tính chủ động sáng tạo từ cơ sở, bảo đảm thông tin trong hệ thống hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật một cách thông suốt.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, củng cố mở rộng lực lượng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng và thực hiện các biện pháp kiện toàn tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ tỉnh, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn gồm: tổ chức rà soát và phân công nhiệm vụ phụ trách theo dõi tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp tỉnh, huyện, xã; Cán bộ pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Đoàn thể chính trị xã hội phân công: Ban dân chủ pháp luật, Ban tuyên huấn phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giới mình. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm ở các ngành, các cấp, các cơ quan đều có phân công tổ chức và cá nhân phụ trách công tác này.

- Củng cố, mở rộng lực lượng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật bao gồm đội ngũ Báo cáo viên; tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong các trường học, các phóng viên, biên tập viên chuyên mục; chương trình pháp luật của báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; hòa giải viên, cán bộ tư pháp, cộng tác viên trợ giúp pháp lý; lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích; cán bộ Đoàn thanh niên, công đoàn; cán bộ tư vấn pháp luật tại các doanh nghiệp. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong tỉnh phải quản lý, phát huy nguồn nhân lực và phân công theo quy chế phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các buổi nói chuyện, các đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Báo cáo viên, tuyên truyền viên.

3. Đổi mới các biện pháp, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

- Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung vào các loại sách pháp luật phổ thông, cẩm nang, tờ gấp, tờ bướm, hỏi đáp và giải đáp tình huống pháp luật xây dựng nội dung tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm gắn với nhu cầu thực tế trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày của mọi đối tượng.

- Đổi mới và nâng chất lượng, chuyên trang pháp luật trên báo Long An; chuyên mục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình bảo đảm phong phú, sinh động và tăng thời lượng. Chú ý ưu tiên dành vị trí trang báo, thời điểm phát sóng thuận lợi thu hút sự quan tâm của độc giả và khán thính giả. Tập trung xây dựng ở tất cả các Đài, Trạm Truyền thanh huyện và cơ sở đều có chuyên mục pháp luật phát theo định kỳ với nội dung phong phú phù hợp nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân và trọng tâm phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng thời điểm; Củng cố nâng chất lượng bản tin Tư pháp Long An trở thành bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; bản tin của các ngành, Đoàn thể, các huyện, thị phải có chuyên mục pháp luật, chuyên đề phù hợp với đặc điểm tuyên truyền pháp luật của ngành, giới mình. Xây dựng và lồng ghép chuyên đề pháp luật qua hoạt động thông tin lưu động, kẽ vẽ panô, áp phích cổ động cho phong trào sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật của Báo, Đài, bản tin ở các Sở ngành, tổ chức Đoàn thể.

- Nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, trường học, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Đa dạng hóa các hình thức đưa sách pháp luật đến nhân dân bằng việc luân chuyển sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật xã với điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã, thư viện huyện với tủ sách Bộ đội Biên phòng…

- Tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung pháp luật vào các cuộc thi văn hóa, văn nghệ. Phối hợp tổ chức trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ văn nghệ sĩ. Tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn hóa, văn nghệ có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới các Câu lạc bộ pháp luật, phòng chống tội phạm, trợ giúp pháp lý và các loại hình Câu lạc bộ của các đoàn thể ở cơ sở xã, phường, thị trấn, khu dân cư… bảo đảm mỗi huyện, xã, cơ quan cấp tỉnh đều có một trong các loại hình Câu lạc bộ nêu trên hoạt động có chất lượng, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, qua thực thi tác nghiệp hàng ngày của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở (Công an, Tư pháp, Địa chính…).

- Triển khai thi hành Chỉ thị 45/2007/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, chương trình phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong trường học. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa kết hợp với hoạt động Đoàn, Đội đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Phổ biến thường xuyên, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày cho các đối tượng

Thường xuyên xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp với đời sống của người dân, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể, hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục pháp luật; gắn phổ biến pháp luật với tuyên truyền, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương tình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết viêc làm, giảm nghèo; kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thực hiện pháp luật, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa truyền thống, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hòa giải ở cơ sở và các cuộc họp vận động các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nơi khu dân cư do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động. Triển khai ở tất cả cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện “ Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng để phổ biến, giáo dục pháp luật mới và nghiên cứu sâu nội dung pháp luật chuyên ngành.

5. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008- 2012. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (Chương trình 212).

6. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và thực hiện tốt chế độ khen thưởng hoặc đề xuất việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, đột xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các cấp có kế hoạch tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX); Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 29/12/2003 của Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào tiêu chí thi đua, khen thưởng để đánh giá, xếp loại hàng năm.

2. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, các huyện, thị xã, pháp chế các cơ quan doanh nghiệp… phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo nội dung của kế hoạch này. Đảm bảo kinh phí từ ngân sách để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

4. Sở Tài chính cân đối ngân sách chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch hàng năm và hướng dẫn huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có kế hoạch chi ngân sách cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An, Sở Tư pháp, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài, Trạm Truyền thanh cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các thiết chế văn hóa, thông tin cổ động; văn hóa văn nghệ và cập nhật kiến thức pháp luật cho phóng viên báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giảng dạy, phổ biến, giáo dục các kiến thức pháp luật trong nhà trường, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy môn pháp luật và môn giáo dục công dân.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên và các tổ chức khác ở các cấp tham gia tích cực, vận động, giáo dục cho các thành viên của mình và nhân dân nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, tham gia các hoạt động về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp) chậm nhất vào ngày 30/5/2008.

9. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch này và tổng hợp tình hình báo cáo về UBND tỉnh theo định kỳ, báo cáo sơ, tổng kết; kết hợp sơ, tổng kết chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn các ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai Nghị quyết 61/2007/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.826
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76