Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2005/QĐ-BNN về việc thành lập ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 20/2005/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 13/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/5/1998;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1601/UB-KTN ngày 08/9/2004 và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 4380/UB-VP ngày 01/9/2004 về việc thành lập Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để thực hiện nội dung quản lý quy hoạch lưu vực sông theo Điều 64 Luật Tài nguyên nước, cụ thể là:

1. Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bảo đảm quản lý thống nhất quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính;

2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan của các Bộ, ngành và địa phương trong việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và trong việc lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện các quy hoạch lưu vực sông nhánh thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn

3. Kiến nghị việc giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước trong lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Điều 2. Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bốn gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó trưởng Ban:

- Cục trưởng Cục Thủy lợi làm Phó trưởng Ban thường trực;

- Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm Phó trưởng Ban.

3. Các ủy viên:

- Ủy viên thường xuyên gồm lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản - Nông lâm, Tài nguyên và môi trường, Y tế, Công nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

- Ủy viên không thường xuyên gồm lãnh đạo của các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân: Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các Sở liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được Trưởng ban mời họp khi cần giải quyết những công việc có liên quan.

Điều 3. Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có Văn phòng đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam kiêm Chánh Văn phòng ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam và Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy lợi - Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão thành phố Đà Nẵng kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực Bông Vu Gia - Thu Bồn. Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành.

Biên chế của Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được tính vào biên chế sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và Sở Thủy sản - Nông lâm thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có Chi nhánh đặt tại Sở Thủy sản Nông lâm thành phố Đà Nẵng.

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và của Văn phòng do uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp và hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ các nhà tài trợ (nếu có) qua Văn phòng Ban quản lý quy hoạch các lưu vực sông thuộc Cục Thủy lợi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trưởng Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn căn cứ vào Quyết định số 14/2004/QĐ-BNN- TCCB ngày 09/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý quy hoạch các lưu vực sông để tổ chức thực hiện

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão, Vụ trưởng Vụ Tài chính, các thành viên quy định tại Điều 2, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Thủy sản Nông lâm thành phố Đà Nẫng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2005/QĐ-BNN về việc thành lập ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251