Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1984/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1984/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 181/TTr-STP ngày 13 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã (có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Phòng Nội vụ

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Qung Trị)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO:

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 08 TTHC

1

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3

Đăng ký thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

4

Chp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

6

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

7

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

8

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ: 05 TTHC

1

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo

2

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

3

Đăng ký người vào tu

4

Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

5

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

II

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 02 TTHC

1

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thẩm định tổ chức lại, giải thđơn vị sự nghiệp công lập

III

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 16 TTHC

1

Công nhận ban vận động thành lập hội

2

Thành lập Hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện và hội cấp xã)

3

Phê duyệt điều lệ hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nht hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp huyện; hội cấp xã)

5

Đổi tên Hội (áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cp huyện; hội cấp xã)

6

Hội tự giải th(áp dụng đối với câu lạc bộ xã hội, xã hội nghề nghiệp cp huyện; hội cấp xã)

7

Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội (áp dụng đối với hội cấp huyện, cấp xã):

8

Cấp giy phép thành lập và công nhận điều lệ qu

9

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý qu

10

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

11

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

12

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ qu

13

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

14

Hợp nht, sáp nhập, chia, tách quỹ

15

Đi tên qu

16

Quỹ tự giải th

IV

LĨNH VỰC THI ĐUA -KHEN THƯỞNG

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP HUYỆN: 08 TTHC

1

Tặng Giy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Tặng danh hiệu Tập thlao động tiên tiến

3

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

4

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

6

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cp huyện về thành tích đột xuất

8

Tặng Giy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đi ngoại

B

TH TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ: 05 TTHC

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đ

3

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4

Tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Tng cộng: 44 thủ tục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1984/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219