Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1982/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 19/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1982/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 182/TTr-STP ngày 13 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị (có danh mục và nội dung cụ thể của tng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ban hành và thay thế các Quyết định:

- Quyết định số 237/QĐ-CT ngày 15/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 1212/QĐ-CT ngày 11/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 1168/QĐ-CT ngày 01/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

TÊN THỦ TC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: 16 TTHC

1

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

2

Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

6

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

9

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

10

Đăng ký thuyên chuyn nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

11

Chp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

12

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

13

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

14

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

16

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hp pháp ở Việt Nam.

II

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG: 01 TTHC

1

Thành lập thôn mới, tdân phố mới

III

LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN: 03 TTHC

1

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tnh

3

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

IV

LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ: 02 TTHC

1

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

2

Cấp bn sao và Chứng thực lưu tr

V

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY: 03 TTHC

1

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập

2

Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập

3

Thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập

VI

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ: 17 TTHC

1

Công nhận Ban vận đng thành lập hội

2

Thành lập hội

3

Phê duyệt điều lệ hội

4

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

5

Đi tên hội

6

Hội tự giải th

7

Báo cáo tổ chức đi hội nhiệm kỳ, đi hội bất thường của hội

8

Cho phép Hội đặt văn phòng đại diện

9

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ qu

10

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

11

Thay đi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

12

Thay đi giy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

13

Cấp lại giy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

14

Cho phép quhoạt động trở lại sau khi quỹ bị đình chỉ hoạt động

15

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

16

Đi tên quỹ

17

Quỹ tự giải th

VII

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC: 11 TTHC

1

Thi tuyển viên chức:

2

Xét tuyển viên chức

3

Xét tuyn đặc cách viên chức

4

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cp huyện trở lên

5

Tuyn dụng công chức

6

Xét tuyn công chức

7

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyn dụng công chức

8

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

9

Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

10

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

11

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

VIII

LĨNH VỰC THI ĐUA -KHEN THƯỞNG: 07 TTHC

1

Tặng thưởng Bằng khen theo đợt hoặc chuyên đề

2

Tặng thưởng Bằng khen về thành tích đột xut

3

Tặng Cờ thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

4

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

5

Tặng danh hiệu Tập thlao động xuất sc

6

Tặng thưởng Bằng khen

7

Tặng thưởng Bằng khen về thành tích đối ngoại

Tổng cộng: 60 thủ tục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243