Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2013 về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 198/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 23/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định danh mục, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Nội vụ tỉnh (Kèm theo danh mục thủ tục hành chính và thời gian giải quyết).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, công khai về quy trình tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả; quy chế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; quy định trách nhiệm của các bộ phận và cán bộ, công chức có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 26/02/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

QUY ĐỊNH

DANH MỤC, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG.
(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Lĩnh vực

Các công việc cụ thể

Cơ chế giải quyết

Thời gian giải quyết

Mức phí, lệ phí

(số tiền, đồng )

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông với cơ quan, đơn vị

Trong ngày

Hẹn ngày

(số ngày làm việc)

Theo quy định

Chưa có quy định

1

Tổ chức hành chính, sự nghiệp Nhà nước

1. Thành lập, cho phép thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

3. Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, các Chi cục QLNN trực thuộc Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

20

Không

 

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

4. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp (các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các Trung tâm).

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

5. Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ ph duyệt 05 ngày.

2

Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

1. B nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo diện thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Một cửa

 

 

05

Không

 

 

 3

Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ

1. Cho phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

10

Không

 

Sở thẩm định 05 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

3. Cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

4. Đổi tên, chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

5. Thủ tục tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

10

Không

 

Sở thẩm định 05 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

4

Quản lý biên chế

1. Điều động (thuyên chuyển) cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đến công tác tại các tỉnh, thành phố khác hoặc sang khối Đảng, đoàn thể.

Một cửa

 

 

05

Không

 

 

2. Tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong tỉnh (từ các đơn vị sự nghiệp vào các đơn vị HCNN và ngược lại).

Một cửa

 

 

05

Không

 

 

3. Tiếp nhận và đi u động cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (từ các đơn vị sự nghiệp vào các đơn vị HCNN và ngược lại).

Một cửa

 

 

05

Không

 

 

4. Thủ tục trao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức sự nghiệp.

Một cửa

 

X

 

Không

 

 

5. Thẩm định cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã.

Một cửa

 

 

07

Không

 

 

6. Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) công chức cấp xã.

Một cửa

 

 

10

Không

 

 

7. Thẩm định tuyển dụng cán bộ y tế cơ sở.

Một cửa

 

 

07

Không

 

 

8. Thẩm định hợp đồng cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.

Một cửa

 

 

15

Không

 

 

9. Nâng ngạch cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.

Một cửa

 

 

15

Không

 

 

5

Chính sách tiền lương

1. Chuyển ngạch viên chức.

Một cửa

 

 

10

Không

 

 

2. Nâng ngạch công chức (từ cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương) bao gồm cả cán bộ y tế cơ sở và DSKHHGĐ.

Một cửa

 

 

30

Phí theo TTLT số 163/TTLT- BTC-BNV ngày 20/10/2010

 

 

3. Nâng ngạch cán bộ, công chức cấp xã.

Một cửa

 

 

20

Phí theo TTLT số 163/TTLT- BTC-BNV ngày 20/10/2010

 

 

4. Thỏa thuận việc tiếp nhận, chuyển chế độ cán bộ xã nghỉ việc.

Một cửa

 

 

10

Không

 

 

5. Quyết định xếp lương lần đầu cán bộ chuyên trách cấp xã.

Một cửa

 

 

15

Không

 

 

6. Xét chuyển loại công chức cấp xã.

Một cửa

 

 

20

Không

 

 

6

Chính quyền địa phương

1. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND cấp huyện.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND cấp huyện.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

1. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

22-25

Không

 

Sở thẩm định 17 ngày hoặc 20 ngày (đối với trường hợp phải xin ý kiến hiệp y); UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

2. Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

22-25

Không

 

Sở thẩm định 17 ngày hoặc 20 ngày (đối với trường hợp phải xin ý kiến hiệp y); UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

3. Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

20

Không

 

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

4. Công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

 

Một cửa liên thông

 

20

Không

 

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

5. Công nhận danh hiệu “Làng văn hoá cấp tỉnh”, “Cơ quan văn hoá cấp tỉnh” và “Xã văn hoá cấp tỉnh”.

 

Một cửa liên thông

 

22-25

Không

 

Sở thẩm định 17 ngày hoặc 20 ngày (đối với trường hợp phải xin ý kiến hiệp y); UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

6. Trình Chủ tịch nước khen thưởng.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

7. Trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

8. Hiệp y khen thưởng.

 

Một cửa liên thông

 

07

Không

 

Sở thẩm định 04 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 03 ngày.

9. Thưởng tiền của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

07

Không

 

Sở thẩm định 04 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt  3 ngày.

10. Cấp giấy chứng nhận huân chương, huy chương.

Một cửa

 

X

 

Không

 

 

8

Lưu trữ

1. Thẩm định danh mục thành phần tài liệu nộp lưu, thẩm tra danh mục tài liệu loại, hết giá trị.

Một cửa

 

 

30

Không

 

 

2. Khai thác tài liệu lưu trữ quý hiếm.

Một cửa

 

 

05

Theo Thông tư số 30/2004/TT- BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính

 

 

9

Tôn giáo

1. Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Một cửa liên thông

 

45

Không

 

Sở thẩm định 35 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

2. Quyết định Chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Một cửa liên thông

 

45

Không

 

Sở thẩm định 35 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

3. Quyết định sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Một cửa liên thông

 

45

Không

 

Sở thẩm định 35 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

4. Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

 

Một cửa liên thông

 

30

Không

 

Sở thẩm định 20 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

5. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Một cửa liên thông

 

15

Không

 

Sở thẩm định 10 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

6. Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thành phố trong phạm vi một tỉnh hoặc nhiều tỉnh, thành phố.

 

Một cửa liên thông

 

30

Không

 

Sở thẩm định 20 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

7. Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo.

Một cửa

 

 

20

Không

 

 

8. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Một cửa liên thông

 

50

Không

 

Sở thẩm định 40 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

9. Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Một cửa liên thông

 

30

Không

 

Sở thẩm định 20 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 10 ngày.

10. Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở tỉnh.

Một cửa

 

 

30

Không

 

 

11. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo.

 

Một cửa liên thông

 

20

Không

 

Sở thẩm định 15 ngày; UBND tỉnh QĐ phê duyệt 05 ngày.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 về danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219