Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 197/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Số hiệu: 197/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 17/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành chủ động, tích cực triển khai thực hiện; định kỳ hàng tháng (ngày 25 của tháng) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Nội dung

Cơ quan trình

Thời gian trình UBND tỉnh

Thể thức văn bản

 

Quý I/2018

 

 

 

1

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Sở Tài chính

15/01

Quyết định

2

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Sở Tài chính

15/01

Quyết định

3

Triển khai điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Sở Tài chính

15/01

Chỉ thị

4

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về phân công các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Ban Dân tộc

30/01

Quyết định

5

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Ban Dân tộc

30/01

Kế hoạch

6

Phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018”.

Sở Nội vụ

30/01

Chỉ thị

7

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo

30/01

Quyết định

8

Công tác biên phòng địa phương năm 2018.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

30/01

Kế hoạch

9

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2018” năm 2018.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

30/01

Kế hoạch

10

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2018.

Sở Nội vụ

28/02

Quyết định

11

Công bố chỉ số CCHC và kết quả xếp hạng năm 2017.

Sở Nội vụ

28/02

Quyết định

12

Phê duyệt và công bố Báo cáo chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị năm 2017.

Sở Nội vụ

28/02

Quyết định

13

Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nông nghiệp và PTNT

28/02

Quyết định

14

Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm, hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - TB&XH

28/02

Kế hoạch

15

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Ngoại vụ

28/02

Quyết định

16

Triển khai Đề án thí điểm dạy bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS.

Sở Giáo dục và Đào tạo

28/02

Kế hoạch

17

Phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020”.

Sở Giáo dục và Đào tạo

28/02

Quyết định

18

Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông

28/02

Quyết định

19

Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

28/02

Quyết định

20

Ban hành Quy chế hoạt động vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/3

Quyết định

21

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/3

Quyết định QPPL

22

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế

30/3

Kế hoạch

23

Phòng, chống bệnh dại ở người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Sở Y tế

30/3

Kế hoạch

24

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Y tế

30/3

Quyết định QPPL

25

Đề án xây mới, nâng cấp, sửa chữa, quản lý và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - TB&XH

30/3

Đề án

26

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Lao động - TB&XH

30/3

Quyết định QPPL

27

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

30/3

Quyết định QPPL

28

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Dân tộc.

Ban Dân tộc

30/3

Quyết định QPPL

29

Đề án đảm bảo quốc phòng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

BCH Quân sự tỉnh

30/3

Đề án

30

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Khánh Sơn, thành phố Cam Ranh.

BCH Quân sự tỉnh

30/3

Kế hoạch

31

Diễn tập PCLB-TKCN huyện Vạn Ninh.

BCH Quân sự tỉnh

30/3

Kế hoạch

32

Phê duyệt Kế hoạch “Triển khai dạy học môn tin học cấp tiểu học đến năm 2020 và tầm nhìn 2025”.

Sở Giáo dục và Đào tạo

30/3

Quyết định

33

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN Việt Nam.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

30/3

Kế hoạch

34

Triển khai thực hiện Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng biển.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

30/3

Kế hoạch

35

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.

Công an tỉnh

30/3

Kế hoạch

36

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2018.

Công an tỉnh

30/3

Kế hoạch

37

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND cấp huyện.

Sở Văn hóa và Thể thao

30/3

Quyết định QPPL

38

Giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông

30/3

Quyết định

39

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông

30/3

Quyết định QPPL

40

Kế hoạch kiểm tra CCHC tỉnh năm 2018.

Sở Nội vụ

30/3

Quyết định

41

Tuyển dụng công chức hành chính năm 2018.

Sở Nội vụ

30/3

Kế hoạch

42

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2018.

Sở Nội vụ

30/3

Kế hoạch

43

Phê duyệt Chương trình phát triển nhân lực thuộc các khối.

Sở Nội vụ

30/3

Quyết định

44

Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

Sở Xây dựng

30/3

Kế hoạch

45

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Xây dựng

30/3

Quyết định QPPL

46

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30/3

Quyết định QPPL

47

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Tài chính

30/3

Quyết định QPPL

48

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Công thương

30/3

Quyết định QPPL

49

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Giao thông vận tải

30/3

Quyết định QPPL

50

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường

30/3

Quyết định QPPL

51

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Du lịch

30/3

Quyết định QPPL

52

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Sở Ngoại vụ

30/3

Quyết định QPPL

53

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

BQL Khu kinh tế Vân Phong

30/3

Quyết định QPPL

54

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc.

Văn phòng UBND tỉnh

30/3

Quyết định QPPL

 

Quý II/2018

 

 

 

55

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/4

Chỉ thị

56

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Khánh Hòa.

Sở Khoa học và Công nghệ

30/4

Kế hoạch

57

Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo

30/4

Chỉ thị

58

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Sở Nội vụ

30/4

Chỉ thị

59

Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Sở Y tế

30/4

Quyết định

60

Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nông nghiệp và PTNT

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

61

Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035.

Sở Nông nghiệp và PTNT

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

62

Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Văn hóa và Thể thao

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

63

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Sở Văn hóa và Thể thao

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

64

Dự thảo Nghị quyết về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Công thương

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

65

Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Công thương

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

66

Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ chế độ cho đội ngũ nhân viên cấp dưỡng ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

67

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 29/6/2012 của HĐND tỉnh về quy hoạch hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

68

Dự thảo Nghị quyết ban hành biện pháp, chính sách thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

69

Dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Cảnh sát PCCC

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

70

Dự thảo Nghị quyết về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

71

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020.

Sở Tài chính

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

72

Dự thảo Nghị quyết quy định về định mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa (thay thế Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011).

Sở Khoa học và Công nghệ

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

73

Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Sở Lao động - TB&XH

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

74

Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - TB&XH

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

75

Bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT

15/4: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/5: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

76

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa và biểu trưng tỉnh Khánh Hòa.

Sở Văn hóa và Thể thao

30/5

Quyết định QPPL

77

Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018.

Công an tỉnh

30/5

Kế hoạch

78

Ban hành Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Sở Nội vụ

30/5

Quyết định

79

Dự thảo Nghị quyết về sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang.

Sở Nội vụ

30/5

Dự thảo Nghị quyết

80

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2018 của tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ

30/5

Dự thảo Nghị quyết

81

Dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2018 (bổ sung).

Sở Tài nguyên và Môi trường

30/5

Dự thảo Nghị quyết

82

Dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018 (bổ sung).

Sở Tài nguyên và Môi trường

30/5

Dự thảo Nghị quyết

83

Định mức, đơn giá quản lý chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

30/5

Quyết định

84

Phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mại tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh GĐ 2017-2020.

Sở Y tế

30/6

Kế hoạch

85

Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Lao động - TB&XH

30/6

Quyết định

86

Quy chế quản lý việc ra nước ngoài và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Sở Ngoại vụ

30/6

Quyết định QPPL

87

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

30/6

Quyết định QPPL

88

Ban hành quy định quản lý, vận hành, kết nối và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

30/6

Quyết định

89

Quyết định quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh.

Sở Nội vụ

30/6

Quyết định QPPL

90

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09/9/2005 ban hành quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ

30/6

Quyết định QPPL

91

Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

92

Kết quả thực hiện đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

93

Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018; phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.

Sở Tài chính

10/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

94

Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thanh tra tỉnh

15/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

95

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Thanh tra tỉnh

15/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

96

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Công an tỉnh

15/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

97

Trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

30/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

98

Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (những nội dung hứa thực hiện).

Văn phòng UBND tỉnh

15/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

99

Kết quả giải quyết những nội dung được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến từ sau kỳ họp thứ 5 đến ngày 30/6/2018.

Văn phòng UBND tỉnh

30/6

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

Quý III/2018

 

 

 

100

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/7

Quyết định

101

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với tàu, thuyền bị thiệt hại do thiên tai trên biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/7

Quyết định QPPL

102

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND “Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/7

Quyết định QPPL

103

Chương trình phát triển thủy sản bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/7

Quyết định

104

Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh ranh giới 03 loại rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/7

Quyết định

105

Phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Sở Xây dựng

30/8

Quyết định

106

Tổ chức Chương trình Festival Biển năm 2019.

Sở Văn hóa và Thể thao

30/8

Kế hoạch

107

Ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao

30/8

Quyết định QPPL

108

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Thông tin và Truyền thông

30/9

Quyết định

109

Quy hoạch phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Công thương

30/9

Quyết định

110

Dự thảo Nghị quyết về xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

111

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010; Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014; Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh.

Sở Nội vụ

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

112

Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. (Thay thế Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

113

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Sở Tài chính

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

114

Dự thảo Nghị quyết quy định thời gian và biểu mẫu các báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.

Sở Tài chính

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

115

Dự thảo Nghị quyết về chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Sở Văn hóa và Thể thao

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

116

Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh về một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

117

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh sát PCCC

15/9: Tờ trình đề nghị XDNQ gửi TT.HĐND tỉnh.

30/10: Họp UBND tỉnh thông qua trình HĐND tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết

 

Quý IV/2018

 

 

 

118

Ban hành mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ, trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nông nghiệp và PTNT

30/10

Quyết định QPPL

119

Dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường

30/10

Dự thảo Nghị quyết

120

Dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường

30/10

Dự thảo Nghị quyết

121

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/11

Dự thảo Nghị quyết

122

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/11

Dự thảo Nghị quyết

123

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/11

Dự thảo Nghị quyết

124

Dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.

Sở Tài chính

05/11

Dự thảo Nghị quyết

125

Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi NSĐP năm 2019.

Sở Tài chính

05/11

Dự thảo Nghị quyết

126

Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

Sở Tài chính

05/11

Dự thảo Nghị quyết

127

Công tác chỉ đạo điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

05/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

128

Kết quả thực hiện đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2018; Kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

129

Tình hình thu chi ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sở Tài chính

10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

130

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Sở Tài chính

10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

131

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sở Tài chính

10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

132

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thanh tra tỉnh

15/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

133

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thanh tra tỉnh

15/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

134

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Công an tỉnh

15/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

135

Trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

30/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

136

Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (những nội dung hứa thực hiện).

Văn phòng UBND tỉnh

15/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

137

Kết quả giải quyết những nội dung được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến từ sau kỳ họp thứ 6 đến ngày 30/11/2018.

Văn phòng UBND tỉnh

30/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

138

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh thuộc Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ

30/11

Quyết định

139

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.

BCH Quân sự tỉnh

30/11

Kế hoạch

140

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Sở Tài chính

30/12

Quyết định

141

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

30/12

Quyết định

142

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài chính

30/12

Quyết định

143

Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2019.

Sở Xây dựng

30/12

Kế hoạch

 

Chưa xác định thời gian cụ thể:

 

 

 

144

Thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Vạn Ninh.

Sở Nội vụ

 

Đề án

145

Bổ sung nội dung các phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Cam Ranh nhằm hoàn thiện, củng cố để phát triển toàn diện huyện Trường Sa.

Sở Nội vụ

 

Đề án

146

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2016 (sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017) và tổ chức hội.

Sở Nội vụ

 

Dự thảo Nghị quyết

147

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2017 (sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018) và tổ chức hội.

Sở Nội vụ

 

Dự thảo Nghị quyết

148

Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018 (sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019) và tổ chức hội.

Sở Nội vụ

 

Dự thảo Nghị quyết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


505

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141