Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 197-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Bí thư Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 24/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN BÍ THƯ
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------

Số: 197-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VỚI CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khoá X);
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan,

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp uỷ địa phương.

Điều 2. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện quy chế phối hợp công tác, có kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương và doanh nghiệp.

Điều 3. Giao Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo dõi việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi, Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

T/M BAN BÍ THƯ
Trương Tấn Sang

QUY CHẾ

PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ĐẢNG UỶ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VỚI CẤP UỶ ĐỊA PHƯƠNG
(kèm theo Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24-11-2008 của Ban Bí thư)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho đảng uỷ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, đảng uỷ công ty mẹ, đảng uỷ cơ quan tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, đảng uỷ ngân hàng thương mại nhà nước (gọi chung là đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty); cấp uỷ đảng doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (gọi chung là cấp uỷ đơn vị thành viên) và các cấp uỷ địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) nơi có các đơn vị trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đóng trên địa bàn.

Điều 2. Đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty và cấp uỷ địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng đoàn thể chính trị - xã hội ở doanh nghiệp và ở địa phương.

Điều 3. Việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương.

II- NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương nhưng không trực thuộc cấp uỷ địa phương chủ trì, phối hợp:

- Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: Định kỳ mỗi năm một lần (hoặc khi cấp uỷ địa phương có yêu cầu), đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty báo cáo với tỉnh uỷ, thành uỷ (nơi có các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn) về kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của tập đoàn, tổng công ty; cấp uỷ đơn vị thành viên báo cáo với cấp uỷ cấp huyện nơi đơn vị đóng trên địa bàn về kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị thành viên đóng trên địa bàn có liên quan để phối hợp thực hiện.

- Trong công tác cán bộ: Trước khi bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của đơn vị thành viên, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty lấy ý kiến nhận xét cán bộ của cấp uỷ nơi cán bộ cư trú theo quy định. Khi có quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ chủ chốt của đơn vị thành viên đóng trên địa bàn, cấp uỷ đơn vị thành viên thông báo với cấp uỷ, chính quyền cấp huyện nơi đơn vị đóng trên địa bàn biết để phối hợp công tác.

- Trong công tác xây dựng đảng: Khi cần thiết, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty báo cáo với tỉnh uỷ, thành uỷ về tình hình công tác xây dựng Đảng của đảng bộ; định kỳ mỗi năm một lần, cấp uỷ đơn vị thành viên báo cáo với cấp uỷ cấp huyện nơi đơn vị đóng trên địa bàn về tình hình công tác xây dựng Đảng ở đơn vị mình để cấp uỷ địa phương phối hợp chỉ đạo những vấn đề có liên quan.

Khi có nhu cầu, cấp uỷ đơn vị thành viên chủ động đề nghị với cấp uỷ địa phương về việc cử cấp uỷ viên, đảng viên, đối tượng đảng tham dự các đợt học tập triển khai nghị quyết, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới... do cấp uỷ địa phương tổ chức trên địa bàn.

Đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty chủ động phối hợp với cấp uỷ địa phương chỉ đạo cấp uỷ đơn vị thành viên thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định.

- Trong công tác xây dựng đoàn thể chính trị - xã hội: Nếu các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị thành viên không sinh hoạt ở địa phương thì đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia các phong trào của địa phương nơi đơn vị đóng trên địa bàn theo đề nghị của cấp uỷ địa phương phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 5. Đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương, trực thuộc cấp uỷ địa phương chủ trì, phối hợp:

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh: Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty báo cáo với tỉnh uỷ, thành uỷ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh của tập đoàn kinh tế, tổng công ty liên quan đến địa phương, đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị thành viên trực thuộc cấp uỷ địa phương.

Cấp uỷ địa phương báo cáo với cấp uỷ cấp trên trực tiếp (quận uỷ, thị uỷ, huyện uỷ, đảng uỷ khối hoặc tỉnh uỷ, thành uỷ) về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị để cấp uỷ cấp trên chỉ đạo thực hiện; đồng thời có trách nhiệm lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có liên quan đến đơn vị.

- Trong công tác cán bộ: Đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty chủ động thông báo với cấp uỷ địa phương về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp; chủ động trao đổi bằng văn bản với cấp uỷ địa phương về nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách hưu trí đối với cán bộ quản lý chủ chốt của doanh nghiệp; lấy ý kiến nơi cư trú theo quy định khi bổ nhiệm. Khi có ý kiến khác nhau thì đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty cùng cấp uỷ địa phương thảo luận để thống nhất ý kiến, nếu không thống nhất thì đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó; đồng thời, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, cấp uỷ địa phương cùng báo cáo lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

Khi có quyết định bổ nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ chủ chốt của đơn vị thành viên đóng trên địa bàn, cấp uỷ đơn vị thành viên báo cáo với cấp uỷ cấp trên trực tiếp (huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, đảng uỷ khối hoặc tỉnh uỷ, thành uỷ nơi đơn vị đóng trên địa bàn biết để phối hợp chỉ đạo về công tác đảng.

- Trong công tác xây dựng Đảng: Đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty chủ động trao đổi với cấp uỷ địa phương là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng các đơn vị thành viên về bộ máy tổ chức, về nhân sự cấp uỷ trước khi đại hội, về khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng các đơn vị thành viên phù hợp với yêu cầu tổ chức sản xuất và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trong công tác xây dựng đoàn thể chính trị - xã hội: Tập đoàn kinh tế tổng công ty có các đoàn thể chính trị - xã hội sinh hoạt ở địa phương thì chủ động phối hợp với cấp uỷ địa phương:

+ Hỗ trợ tổ chức các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, công tác xã hội, môi trường, chấp hành nghĩa vụ công dân...

+ Tham gia ý kiến về xây dựng tổ chức, về bố trí nhân sự chủ chốt các đoàn thể của đơn vị thành viên.

+ Khi có sự việc đột xuất (thiên tai, hoả hoạn, đình công, lãn công...) xảy ra ở doanh nghiệp, đơn vị thành viên thì đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty chủ động phối hợp với cấp uỷ địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

+ Xem xét, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của các đoàn thể chính trị - xã hội, những vấn đề liên quan đến đơn vị, doanh nghiệp thành viên đóng trên địa bàn theo đề nghị của các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp uỷ địa phương.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chính trị - xã hội của đơn vị, doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ của từng tổ chức theo chỉ đạo của cấp uỷ địa phương và đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên.

Điều 6. Cấp uỷ địa phương chủ trì, phối hợp với đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty:

- Trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương:

+ Cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ động thông báo với các đơn vị thành viên các nghị quyết, quyết định liên quan đến doanh nghiệp đóng trên địa bàn về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường, đất đai, tài nguyên, dân số - kế hoạch hoá gia đình... Khi cần thiết, thông báo với đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty có các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn để đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty phối hợp chỉ đạo các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn thực hiện.

+ Khi có tình hình khẩn cấp và yêu cầu đột xuất (thiên tai, hoả hoạn...), cấp uỷ địa phương yêu cầu tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đơn vị thành viên triển khai việc điều động cán bộ, người lao động, phương tiện của đơn vị thành viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Cấp uỷ chính quyền địa phương mời đại diện cấp uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoặc đại diện cấp uỷ đảng đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên địa bàn dự các hội nghị tổng kết, sơ kết, hội nghị chuyên đề có liên quan đến đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

+ Khi cần, cấp uỷ địa phương chủ động trao đổi, đề xuất với đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty về những nội dung trong các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ địa phương để triển khai thuận lợi trong các đơn vị thành viên.

+ Tổ chức đảng các đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm chấp hành các nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương có liên quan đến đơn vị đóng trên địa bàn.

- Trong lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng:

+ Đối với đảng uỷ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương: Cấp uỷ huyện, quận thông báo bằng hình thức thích hợp về kế hoạch, nội dung, thời gian mở các lớp học tập nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của cấp uỷ địa phương có liên quan; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng cấp uỷ viên... do cấp uỷ địa phương tổ chức để các tổ chức đảng đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên địa bàn biết, cử người tham dự các lớp theo kế hoạch của cấp uỷ địa phương nếu có nhu cầu.

+ Đối với đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn địa phương, trực thuộc cấp uỷ địa phương: Cấp uỷ địa phương chủ động trao đổi ý kiến với đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty trước khi xây dựng quy hoạch cấp uỷ, chuẩn bị nhân sự cấp uỷ cho đại hội Đảng; xét khen thưởng và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm đối với các đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên địa bàn; phối hơp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện theo đúng quy định

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Định kỳ mỗi năm một lần hoặc khi cần, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty và tỉnh uỷ, thành uỷ, cấp uỷ đơn vị thành viên và huyện uỷ, thị uỷ, quận uỷ nơi có đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty đóng trên địa bàn thông báo bằng hình thức phù hợp những vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động và kế hoạch công tác của mỗi bên để phối hợp lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện.

Điều 8. Khi cần thiết, đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, cấp uỷ đơn vị thành viên đóng trên địa bàn hoặc tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ tổ chức rút kinh nghiệm việc phối hợp công tác.

Điều 9. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quy chế này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng uỷ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp uỷ địa phương do Ban Bí thư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.503

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!